Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare på din arbetsplats – en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull.   Som handledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare på din arbetsplats – en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull.   Som handledare."— Presentationens avskrift:

1 Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare på din arbetsplats – en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull.   Som handledare är du en viktig nyckelperson för den studerande, arbetsplatsen och utbildningsanordnaren. Du blir inte bara den studerandes stöd och förebild utan bidrar även till att arbetsplatsen och branschen får en ny kunnig medarbetare.   Som handledare får du möjlighet att dela med dig av din yrkeserfarenhet samtidigt som du får en chans att utveckla dig själv och ditt arbete. Karina. Ställ frågan rakt ut. Exempel på vad dessa begrepp kan stå för… Ett i taget.

2 Varför behövs en utbildning för handledare?
Den här utbildningen ska hjälpa dig att förstå din uppgift som handledare och även hjälpa dig att fundera lite över vad handledarrollen innebär. Handledarrollen kan se ut på många olika sätt beroende på yrke, bransch och utbildningsupplägg. Det som är gemensamt är att handledaren är den som får arbetsplatslärandet att fungera i praktiken. Du får reflektera över saker som: • arbetsplatslärandet • utbildningsanordnarens och arbetsplatsens ansvar • din egen roll • de studerandes förväntningar • vilket stöd du som handledare kan behöva Karina. Ställ frågan rakt ut. Exempel på vad dessa begrepp kan stå för… Ett i taget.

3 Hur blev just du handledare?
Välkommen in i rollen som handledare. Att få rollen som handledare kan gå till på många olika sätt och en första reflektion kan vara att det ofta är just sättet som påverkar din inställning till uppdraget. Fundera ett tag på om något av de följande exemplen stämmer in på dig. • Arbetsgivaren utser någon • Den studerande frågar själv • Utbildningsanordnaren frågar • Anmäler själv sitt intresse • Ingen annan vill Karina. Ställ frågan rakt ut. Exempel på vad dessa begrepp kan stå för… Ett i taget.

4 Handledarrollen innebär…
Arbetet som handledare kan variera. Dina uppgifter formas dels efter arbetsplatsens förutsättningar och behov, men också utifrån utbildningsmålen. Ditt uppdrag som handledare är…. att vara… Inspiratör Ledare Lärare Bedömare och kan på en del arbetsplatser ibland kallas • Instruktör • Mästare • Fadder – Coach – Mentor • Koordinator Karina. Ställ frågan rakt ut. Exempel på vad dessa begrepp kan stå för… Ett i taget.

5 Handledarens olika uppgifter
Det här avsnittet handlar om de uppgifter som kan ingå i ditt arbete som handledare • Hålla kontakten med utbildningsanordnaren • Introducera och informera eleven • Visa, instruera • Reflektera och bedöma • Organisera och anpassa arbetsplatslärandet • Planera och följ upp • Dokumentera Karina. Ställ frågan rakt ut. Exempel på vad dessa begrepp kan stå för… Ett i taget.

6 Några definitioner av handledning
Leda någon vid handen. Ett möte mellan en person som är mer kunnig och erfaren inom sitt yrkesområde och en person som är mindre kunnig och erfaren inom området Hjälp som ges av någon som redan är utbildad och erfaren på ett visst område till en eller flera personer som håller på att utbilda sig eller sätta sig in i området (Egidius 1997) Planera, genomföra och använda skilda teoretiska verktyg ( Lauvås & Handal (2001)

7 Det viktiga första mötet/introduktionen
Att som studerande komma till en okänd arbetsplats med nya människor kan kännas ganska nervöst – därför är det viktigt för elev och handledare att få en bra start. • Planera den första träffen • Ta er tid • Gör ett översiktsschema • Informera om rutiner

8 Exempel på vad du kan ta upp på första mötet
• Bestäm tid och plats i god tid På vilken plats kan du och din studerande träffas? • Ostörd tid tillsammans När och hur kan ni hitta denna tid? • Presentation Vad vill du berätta om dig själv och vad vill du veta om den studerande? • Information om arbetsplatsen Vad är värt att berätta? Vill du berätta lite kort om organisationen? • Speciella praktiska detaljer Finns det några s.k. ”oskrivna regler” som det är bra att känna till? • Ett grovschema Går det att uppskatta hur den studerandes tid skall fördelas under perioden? • Hela utbildningsupplägget Ta reda på hur HELA utbildningen ser ut för den studerande – det kan underlätta även för dig. • Kontakter med utbildningsanordnaren Ta redan från början reda på vem du kan kontakta om problem uppstår. • Kontakt studerande – handledare Bestäm hur ni håller kontakt; fysiskt, via telefon, e-post etc. • Förväntningar Jämför era förväntningar. Felaktiga förväntningar kan leda till besvikelse.

9 Praktisk information För den studerande känns det ofta viktigt att så snabbt som möjligt bli ”en i gänget”. Som handledare kan du underlätta och påskynda anpassningen genom att informera om hur det går till på just din arbetsplats. • Arbetstider • Raster • Om man blir sjuk • Speciella sekretessregler • ”Oskrivna regler” • Kontaktuppgifter

10 Exempel på vad du kan informera den studerande om
• Hur ni håller kontakt med varandra under APL-tiden • Vilka arbetstider som gäller • Vad som skall dokumenteras • Vilket schema som gäller • Hur den studerande ska bedömas • Hur ledningsstrukturen ser ut på arbetsplatsen • Hur lunch och fika är organiserat • Vem den studerande kontaktar vid sjukdom • Vilka ev. sekretessregler som gäller • Vilka försäkringar som gäller under APL-tiden • Speciella ”oskrivna regler” • Vad som händer om olyckan är framme • De speciella säkerhetsföreskrifter som finns på arbetsplatsen • Hur ni kan hantera ev. problem som uppstår

11 Arbetsplatslärande - Vad är det?
Här följer några funderingar omkring begreppet arbetsplatslärande                                • Lärande/kunskapsprocess • Att lära sig på eller i arbetet • Informellt och formellt lärande • Omedvetet lärande • Reflekterat lärande i arbetet

12 Lärandemiljöer Lärande utan formell undervisning
Att lära genom utövning Att lära genom övning Att lära genom imitation och identifiering Att använda kroppen som lärinstrument Att lära om och med redskap Att lära genom att undervisa Nielsen & Kvale (2000)

13 I ett lärande perspektiv är det av vikt att man
försöker förstå varandras förståelse. Genom att man gör det, så skapas förutsättningar att upptäcka andra perspektiv än de man själv har. Det gör man genom att stimulera och uppmuntra varandra till att…………… …skaffa sig nya och andra erfarenheter så att inte… …tolv års erfarenhet innebär ett års erfarenhet upprepat tolv gånger !!

14 Motiv för arbetsplatslärande
Vilka är motiven för arbetsplatslärande? Det kan vara bra att tänka till om själva poängen, både för dig och din arbetsgivare

15 Motiv för att satsa på arbetsplatslärande
Rekrytering APL är ett utmärkt sätt att få ”känna på” någon och forma personen i fråga så att han/hon kan arbetet när utbildningen går mot sitt slut. Det blir en slags ”provanställning” där arbets­givare och utbildningsanordnare ger den nödvändiga kompetensen. Konkurrensfördel APL är ett smidigt sätt att säkerställa och utveckla organisationens kompetens. Det blir tydligt för kunder, samarbetspartners och anställda att det är kvalitet och vilja till ständig kvalitetsutveckling som står i centrum. Det i sig lockar till sig nya kunder och kvalificerad personal som ser att det satsas på utbildning. Validering av egen personal APL innebär ofta att lärande och utbildning inom organisationen föregås av behovsanalys och kompetenskartläggning. Genom APL får organisationen möjlighet att intyga vad per­sonalen redan kan – validering. På så sätt blir de anställda ”synliga” och kompetensen inom organisationen kan tas tillvara på ett bättre sätt. Behovsanpassad utbildning Utbildning planeras utifrån de behov och förutsättningar som gäller för arbetsplatsen och den enskilde. Genom att ordna utbildning utifrån arbetets förutsättningar kan kompetensutveckling kopplas direkt till utveckling av arbetet vilket ökar lärandet. Utbildningen kan dessutom anpassas till ”toppar och dalar” i arbetsbelastningen. Framförallt handlar det om att göra utbildning behovsstyrd snarare än att det är styrt av vad som erbjuds av olika utbildningsanordnare. Rehab – motverka ohälsa APL innebär ofta ett synliggörande av de kompetenser som finns och behövs på arbetsplatsen. På så sätt öppnas dörrar till nya uppgifter – t ex. kan Kalle som har arbetat i 40 år och börjar få förslitningsskador få förändrade arbetsuppgifter genom att bli ansvarig för att handleda och introducera studerande. Medarbetares kompetens tas på så sätt till vara som en ny karriärväg för den enskilde och som utbildningsresurs för arbetsgivaren. Samtidigt motverkar det ”inlåsning” och ohälsa i arbetslivet. Kostnadseffektiv kompetensutveckling APL innebär möjligheter både för arbetsgivare och för samhälle när det gäller att ”spara pen­gar”. Om den studerande exempelvis får delta i produktionen genom att använda arbetsplatsens maskiner under överinseende av en handledare så sparas dyr inskolningstid in. Samtidigt behöver inte utbildningsanordnaren ha dyr utrustning stående. Eftersom APL dessutom syftar till utbildning direkt i eller relaterat till arbetet görs den mer skräddarsydd och på så sätt kan i vissa fall APL direkt bidra till produktionen.

16 Den studerande som resurs
Den studerande kan många gånger vara en extraresurs på arbetsplatsen. Här följer några exempel på hur det kan fungera.  • Du får själv reflektera • Du får extra inspiration • Du får en nytändning på jobbet • Den studerande kan bli ”en extra hand” • Den studerande kan vikariera på annan tid

17 Återkoppling och bedömning för APL
Betyg När eleven uppnått de mål i delar av kursen som skall göras på arbetsplatsen skall bedömningsdokument fyllas i tillsammans med eleven Den studerande som avslutar en period med arbetsplatslärande brukar uppskatta att bli lite extra uppmärksammad. • Organisera en avslutning • Ett avslutande samtal • Bedömning Fundera på hur du kan arrangera ett bra avslut på din arbetsplats!

18 Återkoppling och bedömning för lärling
För elever som går lärlingsprogrammet är det viktigt att ha återkommande trepartssamtal där deltagarna systematiskt kan gå igenom elevens utveckling och individuella studieplan I ett trepartssamtal mellan handledare, lärare och elev stämmer man av vilka kursmål som är avklarade samt kommer överens om hur man går vidare. Betyg När eleven uppnått alla eller enstaka kursmål görs en bedömning för att eleven skall få betyg. Det är läraren som ansvarar för att sätta betyg, men det gör i samråd med handledare.

19 Stöd till dig som handledare
Det är viktigt att du på olika sätt har stöd i ditt handledarskap för att känna dig trygg. Du behöver: • Tillräckligt med tid • En handledarutbildning • Intresse och uppmuntran från din arbetsgivare • Intresse och uppmuntran från din utbildningsanordnare • Stöd från kollegor • Utbyte med andra handledare Fundera över vilket stöd du behöver? Vad skulle underlätta för dig?

20 Lärande eller ”vad är kunskap”
Det man lär genom erfarenhet är först och främst kunskap som är förankrad i den egna personen. Det innebär alltid ett personligt engagemang – hela människan med både tankar och känslor är indragna i lärprocessen (Moxness, 1981)‏

21 Som handledare får du möjlighet att dela med dig av din yrkeserfarenhet till en intresserad framtida yrkesman/kvinna. Samtidigt som du får en möjlighet att se till att värdefull yrkeskunskap lever kvar och ej går förlorad Karina. Ställ frågan rakt ut. Exempel på vad dessa begrepp kan stå för… Ett i taget.

22 Avslutningsvis skulle vi på Tranemo Gymnasieskola
..vilja tacka dig som visat intresse för att handleda en elev från vår skola i Tranemo kommun


Ladda ner ppt "Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare på din arbetsplats – en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull.   Som handledare."

Liknande presentationer


Google-annonser