Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Yrkesrollen Koh-I-Noor Mars 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Yrkesrollen Koh-I-Noor Mars 2012."— Presentationens avskrift:

1 Yrkesrollen Koh-I-Noor Mars 2012

2 Cantabile AB är ett kunskaps-företag inom vård och omsorg
Cantabile AB är ett kunskaps-företag inom vård och omsorg. Vi tillhandahåller följande föreläsningar för personal inom skola, barnomsorg och LSS. Olivemark Cantabile

3 Föreläsare Tina Olivemark
Om Tina Olivemark Tina Olivemark har lång erfarenhet av samtals- och förhållningssätt från sitt arbete som föreståndare på behandlings- och skolhem. Hon har senaste 20 åren arbetat med utbildning/handledning inom omsorgerna om personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Inom skola och barnomsorg har hon arbetat med utbildning och handledning av såväl ledande personal som övriga personalgrupper. Tina Olivemark arbetade också med krishantering i samband med Estonia- och flodvågskatastrofen. Företaget har arbetat med utbildning, handledning och konsultation i 20 år, den senaste 12 åren främst med uppdrag mot kommuner, brukarkooperativ samt assistansföretag med utbildning och konsultation rörande frågor inom LSS.

4 Jag är inte ”vårdare” jag arbetar som vårdare
Yrkesrollen i bostad med särskild service

5 Funktionshinderspolitiska mål
och konventioner

6 Målen för den svenska funktionshinderspolitiken och inriktningen på arbetet har gällt sedan år 2000 då riksdagen antog regeringens förslag om en nationell handlingsplan för funktionshinderspolitiken ’Från patient till medborgare’. (prop.1999/2000:79) Handlingsplanen avsåg en period om tio år men målen och inriktningen för arbetet ligger fortfarande fast. Nationella mål

7 • en samhällsgemenskap med mångfald som grund • ett samhälle som utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhället • jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning. Det funktionshinderspolitiska arbetet ska särskilt inriktas på: • att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionsnedsättning • att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funk­tionsnedsättning • att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning förutsättningar för självständighet och självbestämmande. De nationalla målen är

8 Det är framförallt två av FN:s konventioner om mänskliga rättigheter som är styrande för arbetet inom funktionshindersomsorgen: • Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. • Konventionen om barnets rättigheter. Konventioner

9 Socialstyrelsens definition
”De krav som kan ställas på de anställda är att de skall ha en sådan utbildning och erfarenhet att de kan ge de boende den omvårdnad de behöver, så att varje individ, vid varje tidpunkt, tillförsäkras goda levnadsvillkor och ges möjlighet att leva som andra - trots sina funktionshinder”. Socialstyrelsens definition

10 För att kunna göra ett professionellt arbete krävs dock att man får möjlighet att reflektera över sin yrkesroll tillsammans med andra som känner till villkoren för den. Man behöver få utbyta tankar och fundera på aspekter som makt och beroende. SOU 1999:21

11 Holms definiton Professionell yrkesutövare kontra amatör Yrkesutbildning Förtrogenhetskunskap Yrkesidentitet

12 Medellivslängd och självständighet
Ovan ser du vår medellivslängd i Sverige. Ni har under projektets gång ofta blivit påmind om att självständighet, rätten att göra mina egna val, har en central roll i LSS. Fundera och diskutera med din kollega till höger om dig. Vilken period i livet är jag villig att ge upp min självständighet om jag tvingas till det? Rätten till att välja: Grannar, mat och dryck, arbete, fritidssysselsättningar, promenader, vänner, resor, semesterperiod, toalettbesök, läggtider, sovmorgon, läkare, tandläkare, att bli arg, att vara sur, kär, hetero, homo eller bisexuellsexuell, inredning, övernattande gäster, fester hemma eller borta, duschning eller bad, tandborstning eller ej etc, etc etc etc……. Jag föredrar att min självständighet avsevärt tas ifrån mig och blir beroende av var jag bor och vilka som arbetar där under åldersperioden. När jag är: 0-5 år år år år år år år år år Ringa in det tal du föredrar att förlora din självständighet och motivera ditt beslut för dig själv och din samtalspartner. Lycka till! Rank Land Medellivslängd Totalt Män Kvinnor 1  Andorra 82,51 80,33 84,84 2  Japan 82,12 78,80 85,62 3  Singapore 81,98 79,37 84,78 8  Sverige 80,86 78,59 83,26

13 Omvårdnad Allt en person behöver hjälp med i sin dagliga livsföring. Tillgodose de enskilda personernas individuella, psykiska, fysiska och sociala behov. Omvårdnaden syftar till att underlätta för den enskilde att leva som andra

14 Hjälp med att Äta, dricka och förflytta sig Hygien Sköta hemmet, ärende och inköp Kommunicera, upprätthålla kontakter Göra tillvaron begriplig och förutsägbar Hälso- och sjukvård, hjälpmedel Polisanmäla övergrepp och andra brott Den enskilde (och i vissa fall dennes företrädare) skall ha direkt inflytande när omvårdnaden planeras, utformas och genomförs. (Prop. 1992/93 s 50)

15 Professionell Personlig Privat

16 VETA VARFÖR MAN GÖR DET MAN GÖR Vi har en teoretisk och erfarenhets- baserad bas som ger en förtrogenhet med yrket. HANDLINGSBEREDSKAP Man kan tillämpa sina kunskaper i olika situationer, och man vet hur och varför jag förhåller mig som jag gör. KUNSKAPAR OCH INSIKTER OM SIG SJÄLV Medvetenhet om min person för att kunna särskilja mina behov från brukarens behov. Professionalitet

17 Kunskaper och erfarenheter på grundläggande nivå

18 Kvalitetsnivå - goda levnadsvillkor
Förebygga - minska följderna av och kompensera för funktionshindret. Samordnade Leva ett självvalt liv Delta i samhällslivet

19 Kvalitetskriterier Respekt för den enskildes rätt till självbestämmande Inflytande Integritet Delaktighet Helhetssyn Kontinuitet Tillgänglighet

20 Funktionshindret Omfattning och konsekvens
Funktionshindret Omfattning och konsekvens. Förhållningsätt och bemötande Värdigt och individualiserat stöd. Innebörden av ”omvårdnad” Förmåga att tillgodose behov med respekt för självbestämmande och integritet. Kompletterande stödåtgärder Företrädare för habilitering, råd och stöd etc. Hjälpmedel Medvetenhet om särskilda behov hos funktionshindrade med invandrarbakgrund Tala samma språk   Insikt om behov av samverkan Samråda med anhöriga, godman, förvaltare Lagstiftning Kunskaper om:

21 Bakgrundsfaktorer Oklara budskap/inkongruens Diskonfirmation
Störningar i yrkesrollen Bakgrundsfaktorer Oklara budskap/inkongruens Diskonfirmation

22 Bakgrundsfaktorer Projektioner Överföringar Temainferens Svårigheter att hantera aggressivitet Överdrivet kontrollbehov Rädsla för kritik Överdrivet behov av att ta hand om, terapeutisk lust Fientlighet och rivalitet med kollegan Överdrivet behov av att vara omtyckt Auktoritetsproblematik Överdrivet behov av att lyckas Överdrivet behov av bekräftelse

23 Diskonfirmation Motsatsen till att bekräfta
Påstå att den andra inte menar eller är ansvarig för det han säger, t.ex. diagnoser   Diskvalificering av eget budskap genom att göra det mer eller mindre obegripligt: - Måntydlighet - Motsägelser och inkonsekvens - Antydningar - Ofullständiga meningar - Snabba skiften mellan skämt och allvar - Sexuella inviter i fel sammanhang - Missförstånd - Snabba ämnesbyten Diskvalificerande ämnes- och nivåbyten: - Byte till mer konkret nivå - Skifte från känslo- till faktaplan - Allmängiltiggörande - Byte från sakfrågeplan till känsloplan

24 Vad kan man göra åt detta?
Aktivera vuxentillstånd. Tillgodose de grundläggande behoven: - Kontroll - Utveckling - Bekräftelse För egen del: - Självkännedom - Lära sig vilka som är de egna stressorerna - Hålla sig med samtalspartners Vad kan man göra åt detta?

25 Oklara budskap & inkongruens
Missuppfattningar För snabba slutsatser Förutfattade meningar Dubbla eller inkongruenta budskap Mottagaren uppfattar alla delar i inkongruensen, tror på det icke-verbala En del av uppfattas på medveten en annan på omedveten nivå förvirring Överdriven tolkning av inkongruensen

26 Vara tydlig Ställa öppna frågor Begära förtydliganden Metakommunicera
Vad kan man göra åt detta?

27 Makt och maktutövning existerar så fort ”någon förfogar över effektiva sanktionsmöjligheter och sätter dem i verket” (Asplund ) Makt och Bemötande (1/3)

28 På en gruppbostad är det personalen som har makt att definiera olika situationer och hur vardagslivets utformning blir har till stor del att göra med vilka tankar personalen har om detta. (Folkestad ) Makt och Bemötande (2/3)

29 ”Personalens roll är att i kraft av sin makt, kunskap, erfarenhet och förståelse ge makt till de utvecklingsstörda så att de kan förverkliga sin mänskliga potential, och inte att ha och utöva makt över de utvecklingsstörda” (Nirje ) Makt och Bemötande (3/3)

30 Arbetsfrågor att arbeta vidare med i respektive verksamhet Utifrån den övning ni gjorde på föreläsningen, där ni, om ni tvingades välja, valde en åldersperiod där ni ger upp rätten till ett själständigt liv, ska ni fortsätta diskussionen med era kollegor i verksamheten. Utifrån den övning ni gjorde på föreläsningen, där ni , om ni tvingades välja, valde en åldersperiod där ni ger upp rätten till ett själständigt liv, ska ni fortsätta diskussionen med era kollegor i verksamheten. 1. Berätta om ert val och hur ni resonerat er fram till detta. 2. Alla i arbetsgruppen beskriver sina val för sina kollegor. 3. Beskriv vilken ”rättighet” ni upplever som mest smärtsam att ge upp eller lämna ifrån er. Är den mindre smärtsam för att du är dement eller utvecklingsstörd? 4. Titta igenom mina exempel på minskad ”Rätten att välja”. Lägg till minst 10 situationer som ni identifierar i er egen verksamhet och som era brukare drabbas av. - Dessa situationer kan vara orsakade av personalbrist, arbetstider, begränsningar i förmågan att enkelt uttrycka ett val, okunskap i arbetslaget, arbetskultur etc Välj ut minst två genomförande planer i er verksamhet, gå igenom dem noggrant. 6. Diskutera, använd era kunskaper om etik, kommunikation, Lss och övriga föreläsningar. - Har ni uppfyllt det som står där om den boendes önskemål eller behov? - Är alla uppdaterade om vad som stod i planen och vad som skulle ske under det här året. Har ni arbetat utifrån planen? Om inte vad beror det på? - Vad behöver ni för att ge de boende; efter sin förmåga, möjlighet till att göra samma fria val i livet som ni som personalen gör? Var konkreta. Utgå ifrån att ni inte kommer att få ökad personaltäthet. Arbetsfrågor

31 Tina Olivemark Telefon: Mobil: Hemsida: Adress: Postvägen 12, 26652, Vejbystrand Anmälan är möjligt via vår hemsida, men ring oss gärna om ni har några frågor! Kontakt


Ladda ner ppt "Yrkesrollen Koh-I-Noor Mars 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser