Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna! Margareta Wicander tel 031-771 29 63 Louise Edqvist Lendefors tel 031-771 30 24 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna! Margareta Wicander tel 031-771 29 63 Louise Edqvist Lendefors tel 031-771 30 24 1."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna! Margareta Wicander tel 031-771 29 63 Louise Edqvist Lendefors tel 031-771 30 24 1

2 Valnämnden (sida 1 av 2) Lokalt ansvar för valet Utbildning av valförrättare och röstmottagare Ta emot och fördela material inför valet; ska ha kommit 5-9 augusti; saknas material: kontakta kyrkoval@svenskakyrkan.sekyrkoval@svenskakyrkan.se Säkerställ att övrigt material som behövs för röstningen finns tillgängligt såsom valskärmar och valurnor Instruktioner till valförrättare och röstmottagare 38 kap. 3, 5, 20, 50, 52 och 58 §§ KO, 12-15, 24, 37, 48, 50, 58, 74 §§ SvKB 2012:1 2

3 Valnämnden (sida 2 av 2) Tillhandahålla dubblettröstkort Råd och stöd under röstningen Sena rättningar i röstlängden på uppdrag av kyrkostyrelsen (endast då!) Registrera valresultatet Ta emot och vidarebefordra röster, röstlängd och protokoll – från vallokalerna till stiftsstyrelsen Informationsansvar: ”Valnämnden ska på ett lämpligt sätt informera de röstberättigade om valet och om möjligheterna att rösta” 38 kap. 3, 5, 20, 50, 52 och 58 §§ KO, 12-15, 24, 37, 48, 50, 58, 74 §§ SvKB 2012:18 3

4 Röstkort Avstämning var den 1 augusti i Kbok Hos väljarna senast 28 augusti Dubblettröstkort beställs hos kyrkostyrelsen eller via valnämnden Telefon 018-16 96 00 Brev – Valkansliet, Svenska kyrkan, 751 70 Uppsala E-brev – kyrkoval@svenskakyrkan.se Webben – www.svenskakyrkan.se/kyrkovalwww.svenskakyrkan.se/kyrkoval Kbok – möjligt från den 23 augusti Dubblettröstkort skickas alltid till folkbokföringsadressen eller lämnas ut efter id- kontroll Röstkort är obligatoriskt vid förtidsröstning – bör tas med till vallokal 38 kap. 38-40 och 47 §§ KO, 13 § SvKB 2012:18 4

5 Valsedlars innehåll och utseende Gruppbeteckning obligatorisk Bör anges Kandidatnamn under varandra, med identifieringsbeteckning Valsedelsfärger Vit – kyrkofullmäktige (pastorat och församlingar som inte ingår i pastorat) Rosa – stiftsfullmäktige Grön – kyrkofullmäktige församlingarna i Göteborg Gul - kyrkomötet 38 kap. 34 och 35 §§ KO, SvKB 2012:19 5

6 Nomineringsgruppernas valsedlar Det ska finnas utrymme för nomineringsgruppernas valsedlar vid alla röstningslokaler För lokala val är valsedlarna gruppernas helt egna ansvar För val till stift och kyrkomöte ska valnämnderna hjälpa till att lägga ut valsedlar för alla som deltar i valen Gruppernas ansvar att skicka till valnämnden Valsedlarna ska vara hos valnämnden en vecka innan röstmottagningen Leveransadresser till valnämnderna och antal röstberättigade: se www.svenskakyrkan.se/kyrkoval, Nomineringsgrupper och Valsedlar www.svenskakyrkan.se/kyrkoval Valsedlarna ska läggas ut vid särskilda röstmottagningsställen och vallokaler Alla grupper ska behandlas lika 24 § SvKB 2012:18 6

7 Blanka valsedlar Valsedlar med enbart valbeteckning Ska finnas där röstning äger rum Ingår även i ”brevröstningspaketet” Gruppbeteckning måste skrivas för att valsedeln ska bli giltig Anmälda kandidater (för gruppen) vars namn skrivs får personröst Första tre namnen får personröst om flera skrivs 38 kap. 32, 36 och 51 §§ KO, 24 § SvKB 2012:18 7

8 Brevröstningspaket 3 valkuvert 3 blanka valsedlar Kuvert för brev- och budröstning Omslagskuvert (fönsterkuvert) att skicka till stiftsstyrelsen med svarspost Informationsblad 38 kap. 32, 42, och 54 §§ 8

9 Personröst Högst tre markeringar Tillskrivna namn på blank valsedel räknas Strykning ”syns” inte Krav för att personligt röstetal skall fastställas Kyrkofullmäktige - minst 5% av gruppens röster (minst 20 röster) Stiftsfullmäktige - minst 5% av gruppens röster ( minst 50 röster) Kyrkomötet - minst 5 % av gruppens röster Om väljaren inte avger någon personröst – räknas ingen personröst på den valsedeln Personröster räknas inte vid den preliminära sammanräkningen 38 kap. 35, 36, 61, 64 och 77 §§ KO 9

10 Röstningslokaler Det finns tre olika typer av röstningslokaler Vallokal, en för varje valdistrikt Expedition för förtidsröstning Särskilda röstmottagningsställen (före valdagen och/eller på valdagen ) 14 § SvKB 2012:18 10

11 Gemensamt för all röstmottagning Offentlig Ej propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val Kontroll av vilka val rösträtt gäller Röstning samtidigt i alla val (gäller endast vid röstning före valdagen) Valkuvert delas ut i rätt antal Valsedlar läggs i valkuvert bakom skärm Ej ta emot felaktiga valkuvert ett valkuvert för varje slag av val ej obehörig märkning ej vikt valsedel endast en valsedel 38 kap. 44, 45 och 48 §§ KO; 25, 28-30, 38-40 §§ SvKB 2012:18 11

12 Möjligheter att rösta Förtidsröstning på en expedition i varje pastorat - för alla (2-11 september) på särskilt röstmottagningsställe i egna församlingen/pastoratet brevröstning (2-10 september) På valdagen 15 september 2013 i vallokalen på särskilt röstmottagningsställe i egna församlingen/pastoratet Bud kan lämna brevröst i alla slags röstningslokaler endast på expedition för förtidsröstning inom egna valnämndens ansvarsområde enklare med postbefordran så länge det går 38 kap. 48, 53 §§ KO 12

13 Förtidsröstning Expeditioner för förtidsröstning En expedition i varje pastorat/församling; gäller alla väljare i hela landet Valnämnden har beslutat om expedition efter samråd med kyrkoherden Minst tre timmar/vardag 2-11 september och minst två kvällar Stiftsstyrelsen har fattat beslut om inskränkning av tider i enskilda fall Valnämnden utser röstmottagare på expedition Särskilda röstmottagningsställen Valnämnden har beslutat om röstmottagningsställe; Utser röstmottagare Gäller hela pastoratet /församlingen (om församling inte ingår i pastorat) Kan ordnas till och med valdagen Brevröstning själv och via bud Den som är utomlands kan skicka brevröst till kyrkostyrelsen Häfte om röstmottagares arbetsuppgifter finns 13

14 Expedition för förtidsröstning - utrustning Valurna/motsvarande Valskärmar/avskilt utrymme Blanka valsedlar - plats för nomineringsgruppernas valsedlar Grupp- och kandidatförteckningar - tillgång till alla (kommer att finnas på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval - det krävs alltså tillgång till internet, gärna med utskriftsmöjlighet) Kuvert Valbestämmelser Blankett för anteckningar Alla pastorsexpeditioner Blanka valsedlar Material för brevröstning 38 kap. 42, 45 och 51 §§ KO; 23-24 och 50 §§ SvKB 2012:18 14

15 Röstmottagning vid förtidsröstning Minst två röstmottagare Valkuvert och röstkort läggs i fönsterkuvert Väljarens namn och stift antecknas När ett bud lämnar rösten budet antecknar personuppgifter och intygar granskning att kuvertet för brev- och budröstning är korrekt kuvertet för brev- och budröstning samt röstkortet läggs i fönsterkuvert Fortlöpande anteckningar Säker förvaring av fönsterkuvert och anteckningar 20, 38-46 och 50 §§ SvKB 2012:18 15

16 Handlingar från expedition för förtidsröstning Väljare inom valnämndens ansvarsområde (församlingen/pastoratet) fönsterkuvert sorteras på distrikt lämnas till ordföranden för valförrättare enligt valnämndens anvisningar Väljare utanför valnämndens ansvarsområde sorteras på stift skickas till stiftsstyrelserna sista försändelserna 11 september Anteckningarna till valnämnden 47, 48 och 50 §§ SvKB 2012:18 16

17 Särskilt röstmottagningsställe - utrustning Valskärmar, en skärm anpassad för personer med funktionshinder Valurna/motsvarande Blanka valsedlar Plats för nomineringsgruppers valsedlar för alla val Grupp- och kandidatförteckningar för alla val i församlingen/pastoratet Valkuvert, fönsterkuvert för förtidsröstning, omslagskuvert för förtidsröster Valbestämmelser Blankett för anteckningar (förs fortlöpande) 38 kap. 42, 45 och 51 § KO; 23, 24 och 50 §§ SvKB 2012:18 17

18 Handlingar från särskilt röstmottagningsställe Förtidsröstning fönsterkuvert sorteras på distrikt lämnas till ordföranden för valförrättare enligt valnämndens anvisningar På valdagen fönsterkuverten sorteras på distrikt lämnas till ordföranden i vallokalen om möjligt innan röstning avslutats där Anteckningarna lämnas till valnämnden 47-48, 50 §§ SvKB 2012:18 18

19 Brevröstning via postbefordran 28 augusti - 10 september Väljaren lägger valsedlar i valkuvert Valkuverten läggs i kuvert för brev- och budröstning Väljaren intygar Två vittnen lägst 18 år Skickas till stiftsstyrelsen med röstkortet i särskilt kuvert Från utlandet skickas till kyrkostyrelsen i vanligt kuvert Går via en och samma postterminal, fördröjning Väljare utomlands skickar till kyrkostyrelsen 38 kap. 54 och 57 §§ KO; SvKB 2012:18 49 § 19

20 Budröstning (brevröstning via bud) Kan lämnas i väljarens vallokal på ett särskilt röstmottagningsställe inom den församling eller pastorat som väljaren tillhör, eller på en expedition för förtidsröstning inom den församling eller pastorat som väjaren tillhör 28 augusti - 15 september (e gentligt behov 11 - 15 september) Bud – lägst 18 år ska intygas när rösten lämnas Väljaren lägger valsedlar i valkuvert Valkuverten läggs i kuvert för brev- och budröstning Väljaren intygar Två vittnen – lägst 18 år Budet måste ha med sig röstkortet vid förtidsröstning 38 kap. 55-57 §§ KO 20

21 Valnämndens uppgifter på valdagen Kontrollera att allt och alla är på plats Tillgänglig för frågor Ta emot och vidarebefordra handlingarna från vallokalerna från särskilt röstmottagningsställe Preliminär rapportering av preliminär räkning enligt anvisningar 48 och 50 § SvKB 2012:18 21

22 Vallokal - valförrättare Valnämnden utser Minst 3 i varje vallokal; Inga formella valbarhetskrav Ordförande/ordförandes ersättare tjänstgör alltid Ordförandens särskilda uppgifter: ta emot förtidsröster, att visa att valurnan är tom när valförrättningen börjar, leda valförrättningen, ansvara för att protokollet förs på rätt sätt Häfte om valförrättares arbetsuppgifter finns 38 kap. 52 § KO; 20 § SvKB 2012:18 22

23 Valförrättarnas huvuduppgifter Se till att all utrustning finns på plats Kontroll av ordning Dela ut valkuvert och anvisa valskärm Ta emot röster Pricka av i röstlängd Dokumentera via protokollet Preliminär sammanräkning 38 kap. 58 § KO; 26-31, 50 och 60 §§ SvKB 2012:18 23

24 Material till röstningen Vallokalens utrustning Valurnor för varje valdistrikt Valskärmar/avskilt utrymme med penna (ej möjlighet till insyn; en skärm anpassad för personer med funktionshinder) Röstlängd Blanka valsedlar + plats för nomineringsgruppernas valsedlar: åtskilda Grupp- och kandidatförteckningar; dessa kan anslås på en vägg Protokoll – resultatbilaga – följesedel Valkuvert – omslagskuvert Valbestämmelser Förslutningsmaterial mm 38 kap. 42, 45 och 51 §§ KO; 21-24 och 50 §§ SvKB 2012:18 24

25 Röstlängd En för varje valdistrikt (kan vara flera volymer); högst 3 000 väljare/volym Avstämning var den 1 augusti Rättelse Röstkortet är underlaget Begärs skriftligt hos kyrkostyrelsen Senast 3 september Överklagande och beslut före valet Valnämnden kan föra in rättelse på uppdrag av kyrkostyrelsen Till valnämnden 10 september Kontakta valkansliet, 018-16 96 15, om röstlängden inte kommit 10 september 33 kap. 3 §, 38 kap. 37, 41 och 41 a §§ KO, 22 § SvKB 2012:18 25

26 En vallokal 26

27 Valförrättning i vallokal Valförrättningen påbörjas Dela ut valkuvert och anvisa valskärm (kontrollera rösträtt) Väljaren avger sin röst Ta emot röster, rätt antal och för rätt val Pricka av i röstlängd Dokumentera via protokollet Röstning avslutas 38 kap. 58 § KO; 26-31, 50 och 60 §§ SvKB 2012:18 27

28 Särskilt om röstmottagning i vallokal Identitetskontroll röstkort, legitimation, eller vara känd av valförrättarna När ett bud lämnar rösten budet antecknar personuppgifter och intygar granskning att ytterkuvertet för brev- och budröstning är korrekt om krav uppfylls öppnas ytterkuvertet korrekta valkuvert läggs i valurna felaktiga valkuvert lämnas tillbaka i igenklistrade kuvert riktiga ytterkuvert ska vidarebefordras till stiftsstyrelsen 38 kap. 47 och 56 §§ KO; 28-37 §§ SvKB 2012:18 28

29 Hantering av förtidsröster i vallokalen I Antal av varje slag antecknas Granskning väljaren i röstlängden endast ett fönsterkuvert inte röstat i vallokalen – trots allt fönsterkuvert har inte öppnats försäkran på kuvert för brev- och budröstning (ytterkuvertet) bevittnat av två kontroll endast ett kuvert för brev- och budröstning som ska vara igenklistrat korrekta fönsterkuvert/kuvert för brev- och budröstning öppnas och valkuverten granskas högst ett valkuvert för varje val ej obehörig märkning ej flera valsedlar i valkuvert 54 – 56 §§ SvKB 2012:18 29

30 Hantering av förtidsröster i vallokalen II När granskning av kuvert är klar Avprickning i röstlängden av de korrekta förtidsrösterna Lägga valkuverten i valurnan Felaktiga kuvert med tillhörande handlingar till stiftsstyrelsen Om alla valkuvert i en förtidsröst inte kan godkännas ska dessa läggas tillbaka i sitt (eller sina) kuvert tillsammans med röstkortet. Kuvertet med sina valkuvert och sitt röstkort läggs i Omslagskuvert för kuvert som ska bevaras efter granskning i vallokalen (11i). Förtidsröster som kommer för sent skickas oöppnade till stiftsstyrelsen 57 - 58 §§ SvKB 2012:18 30

31 Preliminär sammanräkning Påbörjas omedelbart efter att röstningen avslutats Görs utan avbrott Alla valkuvert i valurna innan räkningen påbörjas Räkna antalet valkuvert och räkna markeringarna i röstlängd anteckna sannolik orsak till eventuell skillnad Varje val räknas för sig valet till kyrkomötet räknas först och resultatet rapporteras omgående övriga val räknas och rapporteras, stiftsfullmäktigevalet sist Rapportering ske via internet; behörighet har skickats till valnämnden Godkända valsedlar sorteras, buntas och läggs i omslag gruppvis 38 kap. 58 § KO; 59-60 §§ SvKB 2012:18 31

32 Ogiltiga valsedlar i vallokalen Om ett valkuvert i valurnan innehåller flera valsedlar läggs dessa tillbaka i valkuvertet och valkuvertet läggs i Omslagskuvert för valsedlar som inte godkänts vid granskning i vallokalen (11j; plastkuvert med röd kant) Ogiltiga om valsedlarna saknar gruppbeteckning har mer än en gruppbeteckning har kännetecken som uppenbart har gjorts med avsikt (som är ägnade att avslöja väljarens identitet och därmed kan kränka valhemligheten) har en gruppbeteckning som inte finns på den av stiftet fastställda grupp- och kandidatförteckningen Hellre fälla än fria vid den preliminära sammanräkningen Ej kontroll av namn och personröster 38 kap. 60 § KO, 59 § SvKB 2012:18 32

33 Efter sammanräkningen Protokollet görs klart och justeras Följesedeln fylls i, ska lämnas från distriktet till valnämnden och från valnämnden till stiftet Handlingar lämnas till valnämnden anvisningar från valnämnden Valnämnden (minst två representanter) lämnar till stiftsstyrelsen måndagen den 16 september närmare anvisningar kommer från stiftsstyrelsen stiftskansliet, Uddevalla, Svenljunga eller Falkenberg 38 kap. 58 § KO; 60, 74 §§ SvKB 2012:18 33

34 Ta vara på mötet Ge mötet positivt innehåll Tips till församlingar: Kontaktkort vid röstningstillfället. Tack för att du röstat-annons i lokaltidning, församlings- tidning och/eller på webben. 34

35 Extern valwebb Målgrupper: Röstberättigade Media Valnämnder Nomineringsgrupper www.svenskakyrkan.se/kyrkoval 35

36 Inomkyrklig valwebb Målgrupp: Alla kyrknätsanslutna Anställda Kyrkoherdar/chefer Informatörer Expeditionspersonal Kompletterat med: Inspirationsmaterial, E-brev till informatörer/kyrkoherdar http://internwww.svenskakyrkan.se/kyrkoval 36

37 Olika roller (på valdagen) Nomineringsgrupper: Möter väljare Utanför vallokalen (inkl plats för valsedlar). Valnämnden: Genomför valet Ansvarar i vallokalen Församlingen: Visar medlemsomsorg Har gudstjänst och ev. fest-i-val. 37


Ladda ner ppt "Välkomna! Margareta Wicander tel 031-771 29 63 Louise Edqvist Lendefors tel 031-771 30 24 1."

Liknande presentationer


Google-annonser