Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Orebro.se Riskanalys. orebro.se Agenda för dagen Presentationsrunda Ordningsregler – Mobilen avstängd – Håll tiderna Begrepp Upplägget för riskanalysen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Orebro.se Riskanalys. orebro.se Agenda för dagen Presentationsrunda Ordningsregler – Mobilen avstängd – Håll tiderna Begrepp Upplägget för riskanalysen."— Presentationens avskrift:

1 orebro.se Riskanalys

2 orebro.se Agenda för dagen Presentationsrunda Ordningsregler – Mobilen avstängd – Håll tiderna Begrepp Upplägget för riskanalysen – Vad ska analyseras – Identifiering av risker – Beskrivning av risker – Värdering av risker – Behandling av risker (välja, bedöma och prioritera åtgärder) Vad händer sedan?

3 orebro.se Presentationsrunda Vilka är vi som är här? Vad har vi för förväntningar?

4 orebro.se Begrepp Risk – En risk är en oönskad händelse som, om den inträffar, kan hindra att mål nås och att strategier genomförs. Riskvärde – Ett riskvärde är sannolikheten för att den oönskade händelsen inträffar, i kombination med konsekvenserna av denna händelse.

5 orebro.se Kort om metoden Syfte – Identifiera risker som är förknippade med det område man analyserar, och att välgrundat kunna besluta om vilka åtgärder som ska vidtas för att minska eller helt eliminera dessa risker. – Skapa en riskmedvetenhet och på det sättet en djupare förståelse för den aktuella verksamheten och dess omvärld. Svarar på tre frågor: – Vad kan hända som hindrar att mål nås och att strategier genomförs? – Hur troligt är det? – Vad blir konsekvensen? Riskvärderingen baseras på erfarenhet, inte sannolikhetsberäkning – Analysgruppens kompetens är viktig Olika analyser är inte per automatik jämförbara

6 orebro.se Vad ska analyseras?

7 orebro.se Steg 1 – Identifiering av risker Brainstorming – enskilt eller i smågrupper Varje risk beskrivs med en kortare mening, inte enstaka ord eller långa uppsatser En risk per notis

8 orebro.se Steg 1 – Identifiering av risker Vad skulle kunna gå fel? – Människa (brister i utbildning, otydliga roller och ansvar, felaktigt handhavande, stress, slarv m.m.) – Teknik (fel och buggar i mjukvara/hårdvara, installationsfel, fel i konfiguration, elavbrott m.m.) – Natur (brand, översvämning, storm, kyla m.m.) – Administration (rättsliga krav, interna styrdokument, rutiner, ansvar och roller, handböcker m.m.) Ofta uppkommer risker i kombinationer av människa-teknik-natur- administration. Finns/uppkommer avsiktliga hot? Kan risker uppkomma som beror på händelser utanför analysobjektets kontroll?

9 orebro.se Steg 2 – Beskrivning av risker Dubbletter av risker sorteras bort I mallen beskrivs riskerna utifrån modellen: På grund av (orsaker) … inträffar risken (händelse) … vilket leder till (konsekvenser)... Beskrivningen kommer att underlätta val av åtgärder. Obs! Varje risk kan ha flera orsaker och/eller flera konsekvenser. Det är viktigt att man har koll på detta när man sedan ska åtgärda risker. Då kan till exempel flera risker minskas eller elimineras genom att en orsak åtgärdas.

10 orebro.se Steg 3 – Värdering av risker Kombinationen av sannolikhet och konsekvens ger ett riskvärde mellan 1-5 Sannolikhet – Låg – det är inte särskilt troligt att händelsen inträffar. – Medel – det är ganska troligt att händelsen inträffar. – Hög – det är mycket troligt att händelsen inträffar. Konsekvens – Lindrig – mindre inverkan på mål och strategier. – Betydlig – försvårar betydligt möjligheterna att nå mål och/eller genomföra strategier. – Allvarlig – mål kan inte nås eller strategier kan inte genomföras. Skalan baseras på erfarenhet - om det behövs får man definiera skalan i analysgruppen

11 orebro.se Riskmatrisen

12 orebro.se Steg 4 – Behandling av risker För varje risk beskrivs en eller flera åtgärder som bidrar till att eliminera eller hantera risken Varje åtgärd ska bedömas utifrån genomförbarhet Varje åtgärd ska sedan prioriteras utifrån riskvärde och genomförbarhet

13 orebro.se Steg 4 – Behandling av risker, välja åtgärder Exempel: – Kunskapshöjande åtgärder: Informationsinsatser, utbildningar, rekryteringar. – Tekniska åtgärder: Lås, larm, kameror, kryptering, inloggnings-procedurer. – Administrativa åtgärder: Policyer, riktlinjer, instruktioner, rutiner, processbeskrivningar. – Ekonomiska åtgärder: Besparingar, budget, finansiering. – Bemanning: Extrapersonal, jour, dubblering av nyckelpersonal. Bäst är att eliminera orsaker, men ibland måste man även ha åtgärder som kan minska konsekvenser om händelser ändå sker, exempelvis reservrutiner och säkerhetskopiering. I vissa fall kan risker delas med andra aktörer, t.ex. en extern leverantör. Eftersom flera risker kan ha samma orsak, och en risk kan leda till flera konsekvenser kan man ibland välja åtgärder som reducerar fler risker och/eller dess konsekvenser.

14 orebro.se Steg 4 – Behandling av risker, bedöma åtgärders genomförbarhet Faktorer som kan påverka genomförbarheten är exempelvis: Åtgärdernas kostnad, inklusive kringkostnader som t.ex. utbildning, administration och support. Åtgärdernas tidsåtgång. Befintlig mognad och mottaglighet hos de som berörs. Befintlig kompetens, behövs t.ex. externt konsultstöd? Komplexitet, t.ex. tekniskt eller juridiskt. Befintliga tekniska plattformar och licenser m.m. Nuvarande styrdokument, instruktioner, rutiner m.m. Finns motsättningar mot någon av dessa, t.ex. miljö, hållbarhet eller säkerhet? Avtal och ramavtal med leverantörer. Nuvarande och kommande lagar, förordningar och föreskrifter, normer och standarder m.m. Politisk viljeinriktning.

15 orebro.se Steg 4 – Behandling av risker, prioritera åtgärder En avvägning mellan riskvärden och genomförbarhet av åtgärder. Riskprioriteringen blir ett riktmärke för i vilken ordning man ska genomföra åtgärderna. Åtgärder med låg prioritet som inte genomförs, kan med tiden få en hög prioritet om riskvärden ökar eller åtgärder bedöms bli mer genomförbara. Därför behöver man bevaka dessa. Ansvaret för detta ligger normalt hos uppdragsgivaren, dvs. den som beställt riskanalysen. Använd prioriteringsmatrisen och ge åtgärderna prioritet Låg eller Hög baserat på riskvärden och genomförbarhet av åtgärder.

16 Steg 4 – Behandling av risker, prioritera åtgärder

17 orebro.se Tack för idag – detta händer nu Analysen dokumenteras och återkopplas till uppdragsgivaren Bedömning görs om resultatet behöver kommuniceras till andra – Kommunikationsplan tas fram Tillsammans med uppdragsgivaren görs en plan för hur resultatet ska tas om hand Resultatet registreras i W3D3


Ladda ner ppt "Orebro.se Riskanalys. orebro.se Agenda för dagen Presentationsrunda Ordningsregler – Mobilen avstängd – Håll tiderna Begrepp Upplägget för riskanalysen."

Liknande presentationer


Google-annonser