Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljömål mm Monica Waldebäck okt. 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljömål mm Monica Waldebäck okt. 2011."— Presentationens avskrift:

1 Miljömål mm www.Miljomal.nu Monica Waldebäck okt. 2011

2

3 1.Begränsad klimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkon- vention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet skall uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet uppnås. ILLUSTRATIONER: TOBIAS FLYGAR. FOTO: HANS GEIJER/JOHNER

4 Etappmål Delmålen är antagna av riksdagen för att konkretisera miljöarbetet på vägen mot miljömålen. Delmålen anger inriktning och tidsperspektiv. Några utgör en del av hela miljökvalitetsmålet, andra utgör ett steg på vägen. Utsläpp av växthusgaser (2008–2012) Delmål De svenska utsläppen av växthusgaser ska som ett medelvärde för perioden 2008–2012 vara minst 4 procent lägre än utsläppen år 1990. Utsläpp av växthusgaser (2020) Etappmål Till år 2020 ska utsläppen av växthusgaser i Sverige, från verksamheter som ligger utanför systemet för handel med utsläppsrätter, minska med 40 procent jämfört med 1990. Målansvarig myndighet Samlade dokument ”En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat” (pdf, 3,5 MB)

5

6 2.Frisk luft Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. FOTO: PEDER BJÖRKEGREN/JOHNER

7 3.Bara naturlig försurning De försurande effekterna av nedfall och markanvändning skall under-skrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte öka korrosionshastigheten i tekniskt material eller kulturföremål och byggnader. FOTO: HANS BJURLING/JOHNER

8 4. Giftfri miljö Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. FOTO: GÖRAN NYRÉN/JOHNER

9 5. Skyddande ozonskikt Ozonskiktet skall utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. FOTO: PER MAGNUS PERSSON/JOHNER

10 6. Säker strålmiljö Människors hälsa och den biologiska mångfalden skall skyddas mot skadliga effekter av strålning i den yttre miljön. FOTO: KENNETH BENGTSSON/JOHNER

11 7. Ingen övergödning Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. FOTO: LENA KOLLER/JOHNER

12 8. Levande sjöar och vattendrag Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhus- hållande funktion skall bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. FOTO: ANNIKA VANNERUS/JOHNER

13 9. Grundvatten av god kvalitet Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. FOTO: JEPPE WIKSTRÖM/JOHNER

14 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar produktions- förmåga och den biologiska mångfalden skall bevaras. Kust och skärgård skall ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kultur-värden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård skall bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden skall skyddas mot ingrepp och andra störningar. FOTO: JEPPE WIKSTRÖM/JOHNER

15 11. Myllrande våtmarker Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i land- skapet skall bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. FOTO: PÄR BRÄNNSTRÖM/JOHNER

16 12. Levande skogar Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljö­ värden och sociala värden värnas. FOTO: ULF HUETT NILSSON/JOHNER

17 13. Ett rikt odlingslandskap Odlingslandskapets och jordbruks- markens värde för biologisk pro- duktion och livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. FOTO: TORE HAGMAN/NATURFOTOGRAFERNA/PIXELFACTORY

18 14. Storslagen fjällmiljö Fjällen skall ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen skall bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden skall skyddas mot ingrepp och andra störningar. FOTO: HANS GEIJER/JOHNER

19 15. God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden skall tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. FOTO: GÖRAN ASSNER/JOHNER

20 16. Ett rikt växt- och djurliv Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. FOTO: KENNETH BENGTSSON/JOHNER

21 ”Miljömålen – i halvtid”, de Facto 2009

22

23

24

25

26 Hur ser det ut globalt?

27 Rockström et al., Nature sept 2009

28

29 Vad ska ni kunna?

30 Miljöproblemens karaktär o förändring Beskriva orsaker, effekter och åtgärder för Växthuseffekt Ozon, stratosfäriskt och troposfäriskt Försurning Övergödning Tungmetaller Miljögifter Frisk luft

31 Växthuseffekt Vad innebär det? Vilka ämnen påverkar växthuseffekten? Vilka är källorna till dessa ämnen?

32

33

34

35

36 Global energifördelning

37 Global elförbrukning i GWh 2008

38

39

40

41 Snar framtid? Vad händer just nu?

42 -En kines släpper ut lika mycket koldioxid som en svensk -En Shanghaghbo släpper ut mer än en invånare i New York -Inom 10 år kommer Kina släppa ut 10 ggr mer än USA idag -Bilmarknaden i Kina väntas nå 40 milj inom 5 år, vilket är 4 ggr fler som såldes i USA i fjol -Om Kina når sina egna miljömål till 2020 kommer fortfarande 85% av deras industri vara fossil Den viktigaste faktorn är Kinas urbanisering. År 2030 väntas 1 miljard kineser (bara 70% av befolkningen) leva i städer. När en bonde flyttar in till stan 3-4 fördubblas både inkomst och energiförbrukning

43 2.Frisk luft Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. FOTO: PEDER BJÖRKEGREN/JOHNER

44 Frisk luft Vad innebär det? Vilka ämnen motverkar frisk luft Vilka är källorna till dessa ämnen?

45 Vilka ämnen motverkar frisk luft? svaveldioxider kväveoxider marknära ozon partiklar flyktiga organiska föreningar (VOC) bens(a)pyren

46

47 Svaveldioxid -bildas vid förbränning av svavelhaltiga bränslen -gruvhantering av svavelhaltiga mineraler

48

49 Kväveoxider bildas -termisk NOx -bränslebunden NOx

50

51 Lite fördjupning om problemet kväve

52 Kvävets kretslopp

53 Kvävets kretslopp forts. Kväve är ett makronäringsämne, så även fosfor och kalium

54

55

56 Marknära ozon Bildning …

57 Marknära ozon

58 5. Skyddande ozonskikt Ozonskiktet skall utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. FOTO: PER MAGNUS PERSSON/JOHNER

59

60

61 3.Bara naturlig försurning De försurande effekterna av nedfall och markanvändning skall under-skrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen skall heller inte öka korrosionshastigheten i tekniskt material eller kulturföremål och byggnader. FOTO: HANS BJURLING/JOHNER

62 Försurning Vad innebär det? Vilka ämnen påverkar försurningen? Vilka är källorna till dessa ämnen?

63

64 7. Ingen övergödning Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. FOTO: LENA KOLLER/JOHNER

65 Övergödning Vad innebär det? Vilka ämnen påverkar övergödningen? Vilka är källorna till dessa ämnen?

66

67 Fosfor

68 KVÄVE

69 4. Giftfri miljö Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. FOTO: GÖRAN NYRÉN/JOHNER

70 Giftfri miljö Vad innebär det? Vilka ämnen anses giftiga? Vilka är källorna till dessa ämnen?

71 Precisering enligt prop. 2009/10:155 Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö innebär att: Den sammanlagda exponeringen i arbetsmiljö, yttre miljö och inomhusmiljö för särskilt farliga ämnen är nära noll och för övriga kemiska ämnen inte skadlig för människor. Förorenade områden är undersökta och vid behov åtgärdade. All fisk i Sveriges hav och sjöar är tjänlig som människoföda med avseende på innehållet av naturfrämmande ämnen.

72 Giftfri miljö Vad innebär det? Vilka ämnen anses giftiga? -Tungmetaller -CMR-ämnen -Allergiframkallande ämnen -Persistenta organiska föreningar -Bekämpningsmedel Vilka är källorna till dessa ämnen?

73 Mer än 12 000 kemiska ämnen som ingår i kemiska produkter har registrerats i Kemikalieinspektionens produktregister. Ännu fler ämnen ingår i till exempel i bilar, kläder, plastartiklar och byggnadsmateriel. Vi vet inte hur många okända ämnen som kommer in i Sverige via importerade varor. Ytterligare kemiska ämnen bildas oavsiktligt i industriella processer.

74 Metaller

75

76

77

78 CMR ämnen

79 Kemiska ämnen med cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxisk a egenskaper (s.k. CMR-ämnen)

80 Radioaktiva ämnen - radon - cecium

81

82 Bekämpningsmedel

83

84

85


Ladda ner ppt "Miljömål mm Monica Waldebäck okt. 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser