Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VIC:s årsmöte 2016 Torsdag 28:e april Kl 13.10-14.20 Plats: Lokal R24/R25, Svenska Mässan, Göteborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VIC:s årsmöte 2016 Torsdag 28:e april Kl 13.10-14.20 Plats: Lokal R24/R25, Svenska Mässan, Göteborg."— Presentationens avskrift:

1 VIC:s årsmöte 2016 Torsdag 28:e april Kl 13.10-14.20 Plats: Lokal R24/R25, Svenska Mässan, Göteborg

2 1.Årsmötet öppnas 2.Godkännande av mötets utlysande 3.Fastställande av dagordning 4.Val av a/ Mötesordförande b/ Mötessekreterare c/ Två justeringsmän tillika rösträknare 5. Rapporter från arbetsgrupperna 6. Verksamhetsberättelse 7. Ekonomisk berättelse 8. Revisorns berättelse 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Fastställande av medlemsavgiften för 2016 11. Skrivelser 12. Motioner 13. Val av ledamöter 14. Fastställande av verksamhetsplan 2016/17 15. Övriga frågor 16. Årsmötet avslutas DAGORDNING

3 Styrelsen har bestått av: Ordförande: Maria Bäck, Göteborg Past ordförande:Mona Schlyter, Malmö Sekreterare: Monica Sterner, Uppsala Kassör: Kristina Åhlund, Vänersborg Stipendieansvarig:Anna Holmberg, Jönköping Medlemsansvarig: Emma Hag, Jönköping Hemsideansvarig:Maria Liljeroos, Eskilstuna Revisor: Dan Malm, Jönköping Revisorsuppl: Åsa Axelsson, Göteborg Valberedningen: Lotta Jansson, Linköping, Maria Mamhidir Eriksson, Umeå Margareta Ring, Stockholm. Verksamhetsberättelse för 2015 Följande verksamhetsberättelse är under-tecknad av VIC’s styrelse under år 2015-2016

4 Under verksamhetsåret har styrelsen haft 4 fysiska styrelsemöten och utöver det valt att ha korrespondens via e-mail och telefon. Vid ett möte var representanter för arbetsgrupperna närvarande, vilket ägde rum i januari 2016. VIC har under 2015 haft 1041 betalande medlemmar. Verksamhetsberättelse för 2015

5 Styrelsen ansvarar för VIC´s fyra sidor i Svensk Cardiologi. Ordföranden är VIC’s representant i den Nordisk/Baltiska hjärtarbetsgruppen. Ordförande och sekreterare från VIC’s styrelse ingår i Svenska Hjärtförbundets organisationskommitté för planering av program inför Kardiovaskulära Vårmötet. Styrelsen har planerat VIC’s program för Svenska Kardiovaskulära Vårmötet i Göteborg 27-29 april 2016. Ordförande representerar VIC i CCNAP. Ordförande har deltagit i planering av EuroHeart Care i Athen 15-16 april tillsammans med övriga representanter i CCNAP. Ordföranden har kontinuerlig dialog med svenska kardiologföreningen och är adjungerad medlem till Svenska Hjärtförbundet. Styrelsens arbete

6 Styrelsens arbete, forts Ordföranden representerar VIC i SWEDEHEART:s styrgrupp. VIC´s styrelse arbetar tillsammans med arbetsgrupperna för att öka antalet medlemmar VIC´s styrelse har i samarbete med Malmö Kongressbyrå uppdaterat hemsidan VIC har instiftat ett nytt pris: Mona Schlyters kliniska pris. Priset delas ut för första gången under det kardiovaskulära vårmötet 2016.

7 Arbetsgrupperna för HIA, sekundärprevention, arytmi, PCI och medfödda hjärtfel har anordnat välbesökta utbildningsdagar under 2015/16. Det vetenskapliga rådet (VR) har varit rådgivande till styrelsen i bedömningar av projektstipendier samt av abstrakt inför vårmötet. VIC:s arbetsgrupper

8 VIC har en fortsatt stabil ekonomi. Årets resultat är +202 437 kr, VIC har räntebärande fonder som under året ökat i värde. Vid årsskiftet var de värda 435 771 kr. Under verksamhetsåret har totalt 55 079 kr delats ut i stipendium. VIC betalade vårmötet för två personer per arbetsgrupp 2015. Det instiftade vetenskapliga priset av Bengt Fridlund på 10.000 kr utdelades år 2015 till docent, leg sjuksköterska Dan Malm, Jönköping Ekonomisk berättelse

9 Under verksamhetsåret 2016-2017 planerar VIC:s styrelse att prioritera följande frågor: Tillsammans med CCNAP delta i planeringen inför EuroHeartCare i Jönköping 2017 Fortsatt samarbete med Svenska Kardiologföreningen Fortsatt utveckling av föreningens hemsida samt förbättra medlemsservicen i samarbete med Malmö Kongressbyrå Distribuera informationsmaterial för att öka medlemsantalet Verka för att öka kunskap och implementering av riktlinjer i samarbete med ESC Stötta införandet av nya PROM-variabler och fysioterapeutiska variabler i kvalitetsregister Verka för att öka möjligheterna för VIC-medlemmar att söka stipendier Verka för att stärka VIC-medlemmars inflytande inom det kardiovaskulära området samt verka för utökat nordiskt och europeiskt samarbete Verksamhetsplan

10 Motion till VICs årsmöte I enlighet med vårt senaste möte 2015-12-04 vill vi i Vetenskapliga Rådet (VR) föreslå styrelsen att omformera den nuvarande gruppen och istället ersätta VR med en vetenskaplig referensgrupp (VRG) med samma vetenskapliga meritering som tidigare, dvs. vara disputerad. Denna referensgrupp ska arbeta på direkt uppdrag från styrelsen rörande vetenskapliga frågor, såsom t.ex. vara behjälplig med granskning av abstrakt till vårmötet, vara behjälplig med granskning av stipendieansökningar, anordna konferenser/seminarier, och fungera som moderatorer vid årsmötet. Referensgruppen föreslås därmed att inte ha någon sammankallande person som har egna regelbundna möten, utan dessa vetenskapliga referenspersoner ska endast arbeta på direkt uppdrag från styrelsen. Den vetenskapliga referensgruppen ska fortsätta arbeta för att den vetenskapliga utvecklingen inom kardiologisk omvårdnad ska nå VICs medlemmar samt det omgivande samhället. Vidare ska VRG fortsätta att främja den vetenskapliga medvetenheten och applicerande av forskningsresultat i den kliniska verksamheten. Linköping 2016-03-12 Vetenskapliga rådet // genom Ingela Thylén


Ladda ner ppt "VIC:s årsmöte 2016 Torsdag 28:e april Kl 13.10-14.20 Plats: Lokal R24/R25, Svenska Mässan, Göteborg."

Liknande presentationer


Google-annonser