Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsmöte 2016 BRÄCKE-HEDE VA- SAMFÄLLIGHETSFÖRENING.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsmöte 2016 BRÄCKE-HEDE VA- SAMFÄLLIGHETSFÖRENING."— Presentationens avskrift:

1 Årsmöte 2016 BRÄCKE-HEDE VA- SAMFÄLLIGHETSFÖRENING.

2 Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av ordförande för stämman. 4. Val av sekreterare för stämman. 5. Val av två justeringsmän. 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Godkännande av dagordning. 8. Styrelsens och revisorernas berättelser. 9. Ansvarsfrihet för styrelsen. 10. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. 11. Ersättning till styrelsen och revisorerna. 12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd. 13. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter. 14. Val av revisorer och suppleant. 15. Fråga om val av valberedning. 16. Övriga frågor.

3 Upprättande och godkännande av röstlängd Godkänns deltagarlistan som röstlängd?

4 Val av ordförande för stämman Xx valdes till stämmans ordförande

5 Val av sekreterare för stämman Xx valdes till stämmans sekreterare

6 Val av två justeringsmän Till stämmans justeringsmän valdes Xx samt xx

7 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad Godkänns av stämman?

8 Styrelsens och revisorernas berättelser. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015/2016 Tillgångar och kostnader bokslutsår 2015/2016 Kostnader kommande bokslutsår 2016/2017 ◦Ny version, Förlikningskostnder borttaget Revisionsberättelse för Bräcke-Hede VA-samfällighetsförening verksamhetsåret 2015-2016

9 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015/2016 Under innevarande verksamhetsår har styrelsen arbetat aktivt med frågor runt omprövning av lantmäteriförrättning och framtagning av nytt serviceavtal för reningsverk och pumpstationer. Styrelsen har haft tre protokollförda möten under verksamhetsåret, utöver arbetsmöten.

10 Driftsfrågor Styrelsen har från mitten av maj, kopplats in i Larmen som gäller reningsverket. Vi har haft en första utbildning av medlemmar, hur verket fungerar, i samband med städdagen. Effektiviteten i verket har inte vart så bra, men ett fel som kan haft med de dåliga värdena har identifierats och åtgärdats. Vidare har följande utrustning bytts i verket. - Pump i Tank 2 - Fläkten för lukt rening - Datorn (PLC) som styr hela verket. (pga. problem med ingången för nivå i tank 2). Vi misstänker också att det kommer in vatten i reningsanläggningen, och att en grupp bildas som kan felsöka på plats vid mycket regn. Detta visas genom förhöjda volymer vid regn. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015/2016

11 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015/2016 Frågor utöver Drift Lantmäteriförrättning. I slutet på december 2015 blev klar, men som många vet vid det här laget överklagades den till mark och miljödomstolen. Rättsprocessen är pågående (Reningsverket ligger inte där vi hade ansökt vid första lantmäteriet) Länsstyrelsen. En anmälan till Länsstyrelsen angående ett dike vid verket kom in och skickades tyvärr till den förra ordföranden och den prel. dom där vi blev ålagda att gräva upp och återställa. Efter en hel del e postande etc., fick vi till en ny dom, där man säger att Länsstyrelsen avlutar ärendet utan åtgärd.

12 Kostnader under bokslutsåret 2015/2016 Typ Budget årsmöte 2015Utfall 160630Skillnad El4200046289-4289 Försäkring50005317-317 Avgift Tjörns kommun95009600-100 Kostnader för provtagning68006385415 Serviceavtal Baga1310008270548295 Flockningsmedel, mm350002208012920 Slamtömning26500203346166 Kvarstående arbete från entreprenaden000 Administration500010004000 Avsättning till underhållsfonden225000 Grusning väg000 Reparationer1000085001500 Juridisk rådgivning000 Förrättning200000421195-221195 Förlikningar000 Inkasso800156644 Banktjänster38005459-1659 Städdag100090397 Oförutseddda utgifter32000 49531505 Summa53090061008499548

13 Revisionsberättelse för Bräcke-Hede VA-samfällighetsförening verksamhetsåret 2015-2016.

14 Ansvarsfrihet för styrelsen Stämman beslutar om ansvarsfrihet

15 Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. Inga motioner från Medlemmar. 6 Motioner från Styrelsen ◦E-faktura och Fakturaavgift för postade Fakturor. ◦Alla Fakturor kommer skickas via E-post. Önskar Faktura via vanliga posten tillkommer faktureringsavgift 100SEK. ◦Höjning and anslutningsavgift för nya fastigheter ◦Ny anslutningsavgift för nya fastigheter 300.000 SEK ◦Förändring i stadgar. ◦§ 5 Styrelse säte, sammansättning För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Tjörns kommun. Styrelsen skall bestå av 3-5 ledamöter och 2 suppleanter. ◦Förändring till Styrelsen skall bestå av 3-5 ledamöter och 1 suppleanter. (2 årsmöten) ◦Alla pumpar i området skall ingå i verket, Föreningen ansvarar för att dessa får årlig tillsyn. Föreningen betalar service och ev byte av pump. El betalas av fastighetsägaren. Larm är fastighetsägarens ansvar.

16 Ersättning till styrelsen och revisorerna. Ingen ersättning begärs.

17 Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.

18 Uppskattade kommande kostnader, bokslutsår 2016/2017 TypBudget Skillnad utfall 2015/2016 El480001711 Försäkring5500183 Avgift Tjörns kommun9800200 Kostnader för provtagning7000615 Serviceavtal Baga827000 Flockningsmedel, mm220800 Slamtömning203350 Kvarstående arbete från entreprenaden00 Administration50004000 Avsättning till underhållsfonden26000 Grusning väg00 Reparationer/underhåll100001500 Juridisk rådgivning30000 Förrättning10000-411195 Förlikning450000 Inkasso800644 Banktjänster550049 Städdag00 Oförutsedda utgifter029505 Summa732000133212

19 Uppskattade kommande kostnader, bokslutsår 2016/2017 TypBudget Skillnad utfall 2015/2016 El480001711 Försäkring5500183 Avgift Tjörns kommun9800200 Kostnader för provtagning7000615 Serviceavtal Baga827000 Flockningsmedel, mm220800 Slamtömning203350 Kvarstående arbete från entreprenaden00 Administration50004000 Avsättning till underhållsfonden26000 Grusning väg00 Reparationer/underhåll100001500 Juridisk rådgivning30000 Förrättning10000-411195 Förlikning Inkasso800644 Banktjänster550049 Städdag00 Oförutsedda utgifter029505 Summa282000133212

20

21 Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter Fredrik Nordwall Ordförande (1 år kvar) Sara CramérLedamot.(1 år kvar) Kassör Anders Broström Ledamot (1 år kvar) (*2 år kvar) Förslag Nyval Anders Brorström 2 st behövs som ordinare 2 st suppleant Krister Carlsson, Tore Andersson tar den andra

22 Val av revisorer och suppleant. Åke fröjd, Hans strimhsjö

23 Fråga om val av valberedning.

24 16. Övriga frågor.

25 Meddelande av plat s där protokoll hålls tillgängligt 1. www.brackeva.sewww.brackeva.se 2. Epost till medlemmar

26 Stämman avslutas


Ladda ner ppt "Årsmöte 2016 BRÄCKE-HEDE VA- SAMFÄLLIGHETSFÖRENING."

Liknande presentationer


Google-annonser