Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inbjudan till VIC’s årsmöte 2015 Torsdagen den 23 april kl 13.10-14.10 Plats: Conventum,Örebro Lokal skomakaren.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inbjudan till VIC’s årsmöte 2015 Torsdagen den 23 april kl 13.10-14.10 Plats: Conventum,Örebro Lokal skomakaren."— Presentationens avskrift:

1 Inbjudan till VIC’s årsmöte 2015 Torsdagen den 23 april kl 13.10-14.10 Plats: Conventum,Örebro Lokal skomakaren

2 1.Årsmötet öppnas 2.Godkännande av mötets utlysande 3.Fastställande av dagordning 4.Val av a/ Mötesordförande b/ Mötessekreterare c/ Två justeringsmän tillika rösträknare 5. Rapporter från arbetsgrupperna 6. Verksamhetsberättelse 7. Ekonomisk berättelse 8. Revisorns berättelse 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Fastställande av medlemsavgiften för 2015 11. Skrivelser 12. Motioner 13. Val av ledamöter 14. Fastställande av verksamhetsplan 2015/16 15. Övriga frågor 16. Årsmötet avslutas DAGORDNING

3 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande verksamhetsberättelse är under- tecknad av VIC’s styrelse under år 2014-2015 Styrelsen har bestått av Ordförande: Maria Bäck, Göteborg Past ordförande:Mona Schlyter, Malmö Sekreterare: Monica Sterner, Uppsala Kassör: Kristina Åhlund, Vänersborg Stipendieansvarig:Margareta Ring, Stockholm Medlemsansvarig: Emma Hag, Jönköping Hemsideansvarig:Catarina Svensson, Linköping Revisor: Dan Malm, Jönköping Revisorsuppl: Åsa Axelsson, Göteborg Valberedningen: Lotta Jansson, Linköping, Maria Mamhidir Eriksson, Umeå Karin Nordgren, Göteborg Under verksamhetsåret har styrelsen haft 3 fysiska styrelsemöten och utöver det valt att ha korrespondans via e- mail och telefon. Vid ett möte var representanter för arbetsgrupperna närvarande, vilket ägde rum i januari 2015. VIC har under 2014 haft runt 1000 betalande medlemmar.

4 Styrelsens arbete Styrelsen ansvarar för VIC´s fyra sidor i Svensk Cardiologi tillsammans med vetenskapliga rådet. Ordföranden är VIC’s representant i den Nordisk/Baltiska hjärtarbetsgruppen. Ordföranden och past ordföranden planerar tillsammans med övriga representanter i den Nordisk/Baltiska gruppen för den XXV Nordisk- Baltiska Kardiolog kongressen i Estland 4-6 juni 2015. Ordförande och sekreterare från VIC’s styrelse ingår i Svenska Hjärtförbundets organisationskommitté för planering av program inför Kardiovaskulära Vårmötet. Styrelsen har planerat VIC’s program för Svenska Kardiovaskulära Vårmötet i Örebro 22-24 april 2015. Ordförande och past ordförande representerar VIC i CCNAP. Past ordförande planerar tillsammans med övriga representanter i CCNAP för EuroHeartCare i Dubrovnik 14-15 juni. Ordföranden har kontinuerlig dialog med svenska kardiologföreningen.

5 Styrelsens arbete forts Ordföranden representarar VIC i SWEDEHEARTs styrgrupp. VIC´s styrelse har tillsammans med arbetsgrupperna utformat nytt informationsmaterial om VIC i syfte att öka antalet medlemmar. Arbetsgrupper Det vetenskapliga rådet (VR) fortsätter sitt arbete för att den vetenskapliga utvecklingen inom kardiologisk omvårdnad ska nå VIC’s medlemmar och främja applicerandet av forskningsresultat i den kliniska verksamheten. VR har varit rådgivande till styrelsen i bedömningar av projektstipendier samt av abstrakt inför vårmötet. VR publicerar månadens artikel på VIC´s hemsida. Arbetsgrupperna för hjärtsvikt, PCI och medfödda hjärtfel har anordnat utbildningsdagar under 2014. HIA- gruppen fick ställa in sina utbildningsdagar pga lågt deltagande. De nya arbetsgrupperna för sekundärprevention och arytmi har formerat sig och planerar sina första utbildningsdagar under 2015.

6 Ekonomisk berättelse : VIC betalade vårmötet för två personer per arbetsgrupp 2014. Det instiftade vetenskapliga priset av Bengt Fridlund på 10.000 kr utdelades år 2014 till professor, leg sjuksköterska Jan Mårtensson, Jönköping Fullständig ekonomisk redogörelse ges under årsmötet

7 Verksamhetsplan U nder verksamhetsåret 2015-2016 planerar VIC:s styrelse att prioritera följande frågor: Fortsatt samarbete med Svenska Kardiologföreningen Fortsatt utveckling av föreningens hemsida samt förbättra medlemsservicen i samarbete med Malmö Kongressbyrå Förnya och distribuera informationsmaterial för att öka medlemsantalet VR:s arbete fortlöper med att implementera forskningsresultat i klinisk verksamhet Verka för att öka kunskap och implementering av riktlinjer Stötta införandet av nya PROM-variabler och fysioterapeutiska varibler i SEPHIA Verka för att öka möjligheterna för VIC-medlemmar att söka stipendier Verka för att stärka VIC-medlemmars inflytande inom det kardiovaskulära området samt verka för utökat nordiskt och europeiskt samarbete


Ladda ner ppt "Inbjudan till VIC’s årsmöte 2015 Torsdagen den 23 april kl 13.10-14.10 Plats: Conventum,Örebro Lokal skomakaren."

Liknande presentationer


Google-annonser