Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekostaden - Augustenborg Av: Robert Bimbilov Malmö 20140916 Högskolan Kristianstad Sektion för lärande och miljö Enskilda VA-anläggning Moment: Studiebesök.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekostaden - Augustenborg Av: Robert Bimbilov Malmö 20140916 Högskolan Kristianstad Sektion för lärande och miljö Enskilda VA-anläggning Moment: Studiebesök."— Presentationens avskrift:

1 Ekostaden - Augustenborg Av: Robert Bimbilov Malmö 20140916 Högskolan Kristianstad Sektion för lärande och miljö Enskilda VA-anläggning Moment: Studiebesök

2 Fakta om Augustenborg  En stadsdel i södra Malmö  Börjades bygga på 1950-talet  Symbol för folkhemmet  Tråkigt och dåligt rykte av slutet på 1980-talet Jag genomförde mitt studiebesök via Högskolan Kristianstad och guiden var Hristina Bodin som är kursansvarig för denna kurs. Augustenborg är en stadsdel som rymmer 1800 lägenheter. Totalt bor ca 3000 personer i området. Inom stadsdelen finns ett 40-tal mindre företag, en skola och Kommuntekniks industriområde. Ca 600 personer arbetar i området. Augustenborg började byggas på 1950- talet och var då ett mönsterområde och en symbol för folkhemmet, där den arbetande befolkningen skulle få tillgång till bra och billiga bostäder samt ett brett serviceutbud. Efter några år med dåligt rykte i slutet av 1980-talet föddes idén om att skapa ett nytt, unikt bostadsområde

3 Bakgrund Varför skapades Ekostaden Augustenborg?  Att nå en högre social, kulturell och ekologiskt hållbar utveckling. Hållbar utveckling genom:  Lokalt och ekologisk hantering av dagvatten  Miljöanpassad ombyggnad av utemiljöer  Lokalt omhändertagande av avfall  Ekologiskt anpassad skötsel

4 Öppen dagvattenledning Genom att använda öppna dagvattensystem kan man minska belastningen på de befintliga systemen och risken för översvämningar och erosionsskador minskar. Samtidigt bidrar systemen till en positiv stadsbild med en ökad biologisk mångfald. Bild 1. Öppen dagvattenledning. (Bild: Robert Bimbilov)Bild 2. Det så kallade ”lökrännan” (Bild: Robert Bimbilov) Utformningen av rännorna är gjord för att rörelse skall skapas i vattnet så att det sker en viss självrensning (se bild)

5 Kretsloppsbaserad avloppsvattenreningssystem för enskilda avlopp Alnarp Cleanwater Technology AB är företaget bakom ACT Natural™ - reningssystem och i Ekostaden Augustenborg. Där de var en av andra vinnande bidrag i tävlingen om framtidens tvättstuga. Tävlingens syfte har varit att hitta nya idéer och ny teknik som bidrar till att utveckla tvättstugan i flerfamiljshus. Bild 3. ACT Natural- processen. Systemet i sammanfattning. (www.alnarpcleanwater.se)

6 InterACT™ Bild 4. InterACT™ i en av gårdarna på Augustenborg. (Bild: Robert Bimbilov) Tanken har en volym av 6 m3 (2 m diameter 2m djup) Designen härmar vattenrening i våtmarker & meandrande vattendrag. (Förekommer i flacka landskap där vattendragen utvecklar ett slingrande lopp. Meandringen beror på att strömhastigheten varierar i olika delar av vattendraget. I krökarnas ytterkurvor ökar strömhastigheten, och därmed erosionen. I innerkurvorna, minskar istället strömmen, vilket ger en avsättning av material. Slingorna ger omväxlande syrefattig och syrerik miljö. Metoden att skapa konstgjorda meandrar används ibland för vattenrening eftersom i en syrerik miljö omvandlas ammonium till nitrat av nitrifikationsbakterier. I den syrefattiga miljön omvandlas nitratet av denitrifikationsbakterier till kvävgas som avgår till luften, detta medför att nitrathalten sänks) Både aerob & anaerob vattenrening (nedbrytning) Innehåller bioblock som skapar en yta av 400 m2 för biofilmstillväxt Använder väldokumenterade vattenrenande våtmarksväxter så som: Glyceriamaxima, Typhaspp, Scirpuslacustris, Iris pseudacorus. Använder en hydraulisk katalysator, den sk. Mammutpumpeffekten

7 ACT Natural‛s – InterACT - koncentrerad våtmarkseffekt De två bilderna på vänstra sidan, visar en principskiss över InterACTs uppbyggnad, den vänstra bilden visar systemet i genomskärning från sidan och den högra bilden visar systemet ovanifrån. Bild 5. InterACT:s uppbyggnad. (bild: Alnarp cleanwater) Komponenterna i interACT:en består av: Inflöde (1). Avloppsvattnet kommer ner i syresättningsområde med cirkulation (2). Biobädd av PE-nät (3). Vattenväxter växer på PE-nätet (4). Inflöde till mittenkanalen (5). Nedre delen av mittenkanalen består av PE-nät (6) och övre delen av mittkanalen är fylld med Lecakulor(7). Utflöde (8). Möjlighet till recirkulation till MFSS (9). Luftningspump för syresättning och som driver flödet i systemet (10). Marknivå (11).

8 Mammutpump effekten – Den hydrauliska katalysatorn för reningsprocessen Bild 6. Mammut-pump effekten. (www.alnarpcleanwater.se) En mammutpump består av ett stigrör – nedstucket i den pumpade vätskan, en tryckluftsledning och en tryckkammare där luften via små hål tillföres vätskan i stigröret. Luft – vätska – blandningen är lättare än den omgivande vätskan och stiger därför uppåt.

9 ACT Natural i Ekostaden - på Augustenborg Bild 7. ACT Natural anläggning på Augustenborg. (www.alnarpcleanwater.se) Bilden visar de olika inkommande flödena samt provtagningspunkter, där man tar prover på parametrar som intestinala enterokocker, escherichia coli, Tot-P, Tot-N samt BOD7. Alla parametrar provtas varannan månad.

10 Referenser  www.alnarpcleanwater.se www.alnarpcleanwater.se  http://www.malmo.se/Medborgare/Miljo--hallbarhet/Miljoarbetet-i-Malmo-stad/Hallbar- stadsutveckling/Ekostaden-Augustenborg.html http://www.malmo.se/Medborgare/Miljo--hallbarhet/Miljoarbetet-i-Malmo-stad/Hallbar- stadsutveckling/Ekostaden-Augustenborg.html  http://www.mkbfastighet.se/upload/Ekostaden%20A4.pdf http://www.mkbfastighet.se/upload/Ekostaden%20A4.pdf  http://www.vasyd.se/sv-SE/Artiklar/Avfall/Ekostaden-Augustenborg http://www.vasyd.se/sv-SE/Artiklar/Avfall/Ekostaden-Augustenborg  http://saxan-braan.se/amans/htm/3.htm http://saxan-braan.se/amans/htm/3.htm  www.pumpportalen.se www.pumpportalen.se  SMHI – svenska vattendrag


Ladda ner ppt "Ekostaden - Augustenborg Av: Robert Bimbilov Malmö 20140916 Högskolan Kristianstad Sektion för lärande och miljö Enskilda VA-anläggning Moment: Studiebesök."

Liknande presentationer


Google-annonser