Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

gardeborn.se Gud har (st-)järnkoll på historien!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "gardeborn.se Gud har (st-)järnkoll på historien!"— Presentationens avskrift:

1

2 gardeborn.se Gud har (st-)järnkoll på historien!

3 gardeborn.se Evangeliet var känt långt innan Bibeln skrevs: Henok, i det sjunde släktledet efter Adam, profeterade om [de gudlösa]: "Se, Herren kommer med sina tusentals heliga för att hålla dom över alla…" (Jud 1:14-15) Som stöd för minnen använde man stjärnorna som piktogram. Deras syfte är ju att vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år… (1 Mos 1:14) Enligt Josefus och hebreiska/persiska/arabiska traditioner utformades också astronomin av förflodspatriarkerna. Den spreds via Noa i arken. Därför kickstartade astronomin hos de tidiga kulturerna efter floden, som också alla hade samma stjärnbilder sinsemellan. Samstämmighet mellan zodiaken och Bibelns profetior: Samma händelser Samma ordning Samma symboler Astrologi är en urspårad form. Paulus knyter ihop stjärnbilderna med evangeliet: Men alla ville inte rätta sig efter evangeliet… Har de kanske inte hört? Jodå: Deras röst har gått ut över hela jorden, deras ord till världens ändar. (Rom 10:16-18) Här citerar han ur GT: Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk… Deras röst når ut över hela jorden, deras ord till världens ände. (Ps 19:2-5) Kan du binda ihop Sjustjärnornas knippe eller lossa Orions band? Kan du på rätt tid föra fram himlens tecken [Mazzaroth] och leda Björninnan och hennes ungar? (Job 38:31-32)

4 gardeborn.se Zodiaken börjar med Jungfrun eftersom solen står här vid judiska nyåret, rosh hashanah. Från Uppenbarelseboken 12: Ett stort tecken visade sig i himlen: en kvinna… Jungfrun är den enda kvinnan i zodiaken. … klädd i solen… Solen stod i Jungfruns moderliv då Jesus föddes. (11 september, 3 f.Kr.) … och med månen under sina fötter… Dvs nymåne => början av månaden => judiska nyåret => årsdagen av skapelsen. Och hon födde ett barn, en Son som ska styra alla folk med järnspira… Skottet/telningen i Jes 11:1. Men kvinnan fick den stora örnens båda vingar… … för att flyga ut till sin plats i öknen… Yttersta tiderna. Ormen sprutade då vatten ur sin mun som en flod efter kvinnan… Men jorden hjälpte kvinnan, den öppnade sin mun och svalde floden… Vattenormen binder ihop Jungfrun med Lejonet, början och slutet av zodiaken. Jungfrun är Sara (inte Maria): Romerska namnet "Virgo" refererar mer till fertilitet än oskuld. Vetekärven symboliserar denna fertilitet. I Egyptisk mytologi motsvaras Sara av Isis som sprider ut vetekärven som vintergatans stjärnor. Jämför att Gud ska göra [Abrahams] efterkommande talrika som stjärnorna på himlen, 1 Mos 22:17. Ouroboros

5 gardeborn.se

6 Ni skall inte göra orätt när ni dömer i fråga om längd, vikt eller rymd. Rätt våg, rätta vikter, rätt efa, rätt hin-mått skall ni ha. Jag är Herren, er Gud, som har fört er ut ur Egyptens land. Så skall ni nu hålla alla mina stadgar och alla mina lagar och följa dem. Jag är Herren. (3 Mos 19:35-37)

7 gardeborn.se Så som ni under fyrtio dagar har bespejat landet, skall ni under fyrtio år - ett år för varje dag - bära på era synder. Ni skall då få erfara att jag har tagit min hand ifrån er… Här i öknen skall de omkomma, här skall de dö. (4 Mos 14:34-35) Se till att du inte glömmer Herren, din Gud, utan håller hans bud… Det var han som ledde dig genom den stora och fruktansvärda öknen, bland giftiga ormar och skorpioner och över torr mark utan vatten… (5 Mos 8:11-15) Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus! (1 Kor 15:56-57) Synden Lagen Jesus/Moses Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm, fäste han blicken på kopparormen och fick leva. (4 Mos 21:9) Evangeliet i ett nötskal Märk!

8 gardeborn.se Gud sa till Josua: Stå nu upp och gå över Jordan, du och allt detta folk, in i det land som jag skall ge åt Israels barn… Ingen skall kunna stå dig emot i alla dina livsdagar… Var stark och frimodig… (Jos 1:2-6) Josua kommer från Josefs stam som fick följande välsignelse av Jakob: Men hans båge förblir fast och hans händer och armar spänstiga genom dens händer som är den Starke i Jakob, genom honom som är Herden, Israels Klippa… (1 Mos 49:24)

9 gardeborn.se En bocks framkropp och en fisks bakkropp => Davids hela kungadöme: Från att han var förföljd av Saul vid En-Gedi: David drog upp därifrån och uppehöll sig bland En-Gedis [=getternas] bergfästen… Då tog Saul tretusen män… och gav sig av för att söka efter David och hans män på Stenbocksklipporna. (1 Sam 24:1-3) Till dess att riket är fullbordat och fiskare står vid samma En-Gedi: Allt får liv där strömmen rinner ut. Fiskare skall stå utmed den från En-Gedi ända till En- Eglajim… (Hes 47:9-10). Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. (Jes 9:7) I de dagarna och på den tiden skall jag låta en rättfärdig telning växa upp åt David. (Jer 33:15)

10 gardeborn.se Vattumannen är babyloniske kungen Nebukadnessar som öser Guds vrede över Juda rike: [Jeremia] svarade: "Jag ser en sjudande gryta. Den lutar hitåt norrifrån." Herren sade till mig: "Från norr skall olyckan välla in över alla som bor i landet… Jag skall avkunna mina domar mot dem för all deras ondska…" (Jer 1:13-16) Juda rike representeras av Södra Fisken som ursprungligen var del av Vattumannen.

11 gardeborn.se Ty jag skall föra dem tillbaka till deras land… Se, jag skall sända bud efter många fiskare, säger Herren, och de skall fiska upp dem… (Jer 16:15-16) Två fiskar Nordriket (Israel) Sydriket (Juda)

12 gardeborn.se Se Guds Lamm som tar bort världens synd! (Joh 1:23) Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. (Jes 53:7) En vädur är ett får av hankön: Ett felfritt, årsgammalt lamm av hankön skall ni välja ut och ta det antingen från fåren eller getterna. (2 Mos 12:5)

13 gardeborn.se 7 april år 30, klockan 15.00 Mörker är inte solförmörkelse

14 gardeborn.se Är jag inte apostel?... Har inte vi rätt till mat och dryck?... Det står skrivet i Mose lag: Du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar. (1 Kor 9:1-9) Sjustjärnorna (Guds Ande) ger apostlarna kraft i sin mission Från 2 Krön 4:1-6: Salomo gjorde… havet i gjutet arbete… Havet stod på tolv oxar. Motsvarar de 12 apostlarna. Tre var vända mot norr, tre mot väster, tre mot söder och tre mot öster. Apostlarna mission ska ut till alla nationer. Men havet var för prästerna att tvätta sig i. Idag ska dopets rening bäras ut i missionsbefallningen.

15 gardeborn.se Paulus lär att judar och hedningar nu är bröder: Hedningarna har samma arv som vi [judar], tillhör samma kropp och har del i samma löfte i Kristus Jesus genom evangeliet. (Ef 3:6) Då Paulus åkte till Rom för att effektivt kunna sprida evangeliet till hedningarna: Efter tre månader seglade vi ut med ett skepp som hade övervintrat vid ön. Det kom från Alexandria och hade Tvillingarna som galjonsfigur. (Apg 28:11)

16 gardeborn.se 7 april år 30

17 gardeborn.se Hos er har det nämligen nästlat sig krypit in vissa personer vars dom för länge sedan är förutsagd i Skriften. De är gudlösa, de förvränger vår Guds nåd till försvar för omoral och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus. (Jud 1:4)

18 gardeborn.se Se, Lejonet av Juda stam, Davids rotskott, har segrat… (Upp 5:5) Då Jakob välsignar Juda: Ett ungt lejon är Juda… Spiran skall inte vika från Juda, inte härskarstaven från hans fötter… (1 Mos 49:9-10) Väldet över världen tillhör nu vår Herre och hans Smorde, och han ska vara kung i evigheters evighet. (Upp 11:15)

19 gardeborn.se

20 Vågen Lagen ges på Sinai berg Rätt våg, rätta vikter, rätt efa, rätt hin-mått skall ni ha. (3 Mos 19:36)Vågen Lagen ges på Sinai berg Rätt våg, rätta vikter, rätt efa, rätt hin-mått skall ni ha. (3 Mos 19:36)Vattumannen Babyloniska fångenskapen Jag ser en sjudande gryta. Den lutar hitåt norrifrån. (Jer 1:13)Vattumannen Babyloniska fångenskapen Jag ser en sjudande gryta. Den lutar hitåt norrifrån. (Jer 1:13)Väduren Jesus som offerlamm Se Guds Lamm som tar bort världens synd! (Joh 1:29)Väduren Jesus som offerlamm Se Guds Lamm som tar bort världens synd! (Joh 1:29) Jungfrun Abrahams förbund Ett stort tecken visade sig i himlen: en kvinna… (Upp 12:1)Jungfrun Abrahams förbund Ett stort tecken visade sig i himlen: en kvinna… (Upp 12:1) Skytten Intagandet av löfteslandet Men hans båge förblir fast och hans händer och armar spänstiga. (1 Mos 49:24)Skytten Intagandet av löfteslandet Men hans båge förblir fast och hans händer och armar spänstiga. (1 Mos 49:24)Lejonet Jesus som kung Se, Lejonet av Juda stam, Davids rotskott, har segrat. (Upp 5:5)Lejonet Jesus som kung Se, Lejonet av Juda stam, Davids rotskott, har segrat. (Upp 5:5)Tvillingarna Judar & hedningar ihop Hedningarna har samma arv som vi, tillhör samma kropp… (Ef 3:6)Tvillingarna Judar & hedningar ihop Hedningarna har samma arv som vi, tillhör samma kropp… (Ef 3:6) Skorpionen Ökenvandringen Dödens udd är synden. (1 Kor 15:56)Skorpionen Ökenvandringen Dödens udd är synden. (1 Kor 15:56)Fiskarna Återvändandet från Babylon Jag skall sända bud efter många fiskare, säger Herren, och de skall fiska upp dem. (Jer 16:16)Fiskarna Återvändandet från Babylon Jag skall sända bud efter många fiskare, säger Herren, och de skall fiska upp dem. (Jer 16:16)Oxen Evangeliet sprids Du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar. (1 Kor 9:9)Oxen Evangeliet sprids Du ska inte binda för munnen på oxen som tröskar. (1 Kor 9:9)Kräftan Antikrist Hos er har det nämligen krupit in vissa personer. (Jud 1:4)Kräftan Antikrist Hos er har det nämligen krupit in vissa personer. (Jud 1:4)Stenbocken Davids förbund Saul… gav sig av för att söka efter David… på Stenbocks-klipporna. (1 Sam 24:3)Stenbocken Davids förbund Saul… gav sig av för att söka efter David… på Stenbocks-klipporna. (1 Sam 24:3)

21 gardeborn.se Solen vid det judiska nyåret, rosh hashanah (Fluktuerar något pga att kalendern är luni-solar) Vid tiden för Abraham (Jungfruns fötter) Vid tiden för Jesu födelse (Jungfruns moderliv) Idag (Börjar komma i Lejonet) I himlen har han gjort en hydda åt solen. Vid himlens ena ände går den upp och följer sitt kretslopp till den andra. (Ps 19:5-7)

22 gardeborn.se Solens synbara position i Väduren Jorden roterar runt solen ett varv per år. Jorden roterar kring sin egen axel ett varv per dygn. Månen roterar runt jorden ett varv per månad. Siktlinje från jorden över solen Jordaxeln precesserar ett varv per 25 800 år.


Ladda ner ppt "gardeborn.se Gud har (st-)järnkoll på historien!"

Liknande presentationer


Google-annonser