Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från ax till karta John Östh. ”Från ax till karta” Idé om världen Insamlingstekniker Den färdiga kartan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från ax till karta John Östh. ”Från ax till karta” Idé om världen Insamlingstekniker Den färdiga kartan."— Presentationens avskrift:

1 Från ax till karta John Östh

2 ”Från ax till karta” Idé om världen Insamlingstekniker Den färdiga kartan

3 Idé om världen Äldsta kartan ca 6200 år gammal – Turkiet (stadsplan) Pictogram och andra kartliknande bilder förekommer i Kina, Indien och Mellanöstern I Egypten och Grekland/Romarriket skapas kartor som är begripliga för vår samtid

4 Idé om världen AB

5 Idé om världen AB

6 Idé om världen Medeltida karta - ”världen” är omgiven av hav Religion överordnad karta i Europa

7 Insamlingstekniker All (modern) kartografi utförs med hjälp av triangulering Det bearbetade materialet kommer från: Flygfotografering, Satellitbilder, GPS. Tidigare baserades karteringen på platsens relation till olika himlakroppar (också triangulering) samt ”manuell” triangulering

8 Insamlingstekniker GPS (eller egentligen NAVSTAR GPS, NAVigation Satellite Time And Ranging Global Positioning System) är det amerikanska satellitsystemet som i grunden är ett militärt system. Det påbörjades 1973 och blev operationellt 1993. Det hade då 24 satelliter i drift och i dagsläget (25 april 2005) finns det 29 satelliter i drift. GLONASS (GLObalnaya NAvigatsionnaya Sputnikovaya Sistema) är det ryska satellitsystemet som även det i grunden är ett militärt system. Det påbörjades 1982 och blev operationellt 1996. Det hade då 21 satelliter i drift. Sedan dess har det dock gått utför med systemet och var under några år runt Millenniumskiftet riktigt illa ute. Sedan Putin tog över har det dock åter börjat satsas på systemet (även om framtiden för GLONASS fortfarande är osäker) och i dagsläget (25 april 2005) finns det 12 satelliter. Detta är i och för sig inte tillräckligt för att kunna användas som ensamt system, utan en kombination med GPS krävs. Fördelen då blir att man får tillgång till fler satelliter än om man mäter enbart med GPS. GALILEO är till skillnad från GPS och GLONASS ännu inte i drift. En annan stor skillnad är att det inte ägs av någon främmande makts försvar utan istället av EU och ESA (European Space Agency). GALILEO är alltså det kommande europeiska satellitsystemet som just nu befinner sig i en testfas. För närvarande håller två firmor på och utvecklar prototypsatelliter på varsitt håll och för att GALILEO ska få behålla ett antal frekvenser som tilldelats systemet så krävs att en prototypsatellit har skickats upp före en bestämd tidpunkt under 2006. Hela systemet förväntas annars vara klart runt 2009-10 och det ska ha en inklination på 56 grader, vilket ungefär motsvarar Helsingborg och Kristianstad.

9 Insamlingstekniker Kartan visar triangulering från 1736-7 –Just denna triangulering är världsberömd för den hjälpte till att avgöra en vetenskaplig tvistefråga om jordens form. Newton hade hävdat att jorden var tillplattad vid polerna medan Descartes hävdade att den var spetsig. Ludvig XV finansierade en vetenskapsexpedition till Ecuador och Norrland för att avgöra frågan.

10 Den färdiga kartan Tryckt eller digital Tryckta svenska finns från 1500-talet. Mest berömd är Olaus Magnus Charta Marina från 1539 Stor betydelse för kartutvecklingen i Sverige har varit: –Äganderätt till mark, skiften, stadsplanering samt militären

11 Den färdiga kartan Fastighetskartan – 1:12 500, ”gula/ekonomiska kartan” Terrängkartan –1:50 000, ”gröna kartan” natur, fritid Vägkartan –1:100 000, ”blå kartan”, trafik Översiktskartan –1:250 000, ”röda kartan” översikt Fjällkartan –Olika skalor, ”lila kartan”, höjdkurvor, fritid, överlevnad Andra kartor –Ex. sjökort, jordart, hydrologi, m.fl.

12 Att avbilda jorden Grundantagande –INGEN KARTA ÄR RÄTTVISANDE –DET GÅR INTE SKAPA RÄTTVISANDE KARTOR Så länge jorden är ”rund” vill säga

13 Runt till platt Jorden är inte rund. Två centrala orsaker till detta är: –På grund av plattektoniska rörelser finns det naturliga höjdskillnader. –På grund av jordens rotation är jorden ”tjockare” vid ekvatorn och ”smalare” vid polerna

14 Olika skalor olika antaganden Då vi skall skapa en världskarta så har jordens exakta form mindre betydelse och vi kan utgå från ett antagande om att jorden är helt rund = sfärisk. Storskaliga kartor kräver dock bättre noggrannhet, varför modeller som beskriver jordens exakta form tas med vid skapande av kartor. Jorden = ellips.

15 Att konstruera en projektion Projektion – projicera –Varierar beroende på: Projektionsytan (cylinder, kon eller plan/azimutal) Orientering (normal, transversal eller snedaxlig) Perspektiv (i vissa fall)

16 Projektionsytan Cylindrisk Normal transversal

17 Projektionsytan Konisk

18 Projektionsytan Plan/azimutal

19 Projektionsytan Perspektivisk avbildning I ”vanliga” (storskaliga) kartor är perspektivisk avbildning ovanlig. Gnomisk stereografisk ortografisk projektion

20 Projektionernas egenskaper Projektionen beskrivs vara antingen: Vinkelriktig (konform) eller Ytriktig –Ingen karta kan vara både och. Ibland beskrivs projektioner även som längdriktiga (och då även som vinkelriktiga) längdriktiga Dessa projektionsegenskaper visas i följande figur:

21 Projektionernas egenskaper om h = k är projektionen konform (vinkelriktig). om h x k = 1 är projektionen ytriktig. om h = 1 (k = 1) är projektionen längdriktig utefter meridianen (parallellen). Tissots indikatris

22 Repetition av centrala begrepp Projektion (Cylindrisk, konisk eller plan) Projektionsegenskaper (konforma/vinkelriktiga, ytriktiga och eller längdriktiga) Jorden kan beskrivas som antingen en sfär eller en ellips Avbildningsvinkeln beskrivs vara normal, transversal eller snedaxlig Vissa projektioner kan vara perspektiviska

23 Projektioner – några exempel

24

25

26

27

28

29

30

31 Referenssystem Det finns två olika sätt att beskriva en position på: –Positionsbestämning via gradnätet (φ & λ) Anger en plats med hjälp av longitud och latitud. Positionsbestämningen är inte projicerad utan anger en position på en sfär. –Positionsbestämning via koordinater (X & Y) Anger en plats i ett rutnät projicerat på en karta

32 Referenssystem - gradnät Jorden är 360 grader (alt. 400 gon) Varje grad är indelad i minuter (60) Varje minut är indelad i sekunder (60)

33 Referenssystem - koordinaterkoordinater

34 Referenssystem - koordinater Vanliga referenssystem på svenska kartor: –RT90 –Sweref99


Ladda ner ppt "Från ax till karta John Östh. ”Från ax till karta” Idé om världen Insamlingstekniker Den färdiga kartan."

Liknande presentationer


Google-annonser