Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sida 1 Så julhandlar svenskarna 2007 Synovate Sweden för Nordea Anna Bäcklund 2007-12-05.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sida 1 Så julhandlar svenskarna 2007 Synovate Sweden för Nordea Anna Bäcklund 2007-12-05."— Presentationens avskrift:

1 Sida 1 Så julhandlar svenskarna 2007 Synovate Sweden för Nordea Anna Bäcklund 2007-12-05

2 Sida 2 Vi tror att vi ska köpa julklappar för nära 3 200 kronor per person i år Personer i Norrland spenderar mest pengar på julklappar per person. Bas: Samtliga För hur mycket pengar totalt sett tror du att du kommer att köpa julklappar för i år? (Genomsnittliga belopp per person redovisas) Nästan alla köper julklappar (91 procent). Endast fem procent köper inte julklappar och resterande fyra procent vet inte.

3 Sida 3 Vi tror att vi kommer att lägga 240 kronor mer på julklappar i år Ökningen med 240 kronor motsvarar cirka åtta procent. Personer i Västsverige och Norrland tror att de kommer att öka sina julklappsinköp mer än i övriga regioner. Bas: Samtliga För hur mycket pengar totalt sett tror du att du kommer att köpa julklappar för i år? (Genomsnittliga belopp per person redovisas för 2006 och 2007) Förväntad ökning även i Norden Danmark 0% Norge +9% Finland +11%

4 Sida 4 Kvinnorna ökar julklappsinköpen mer Männen tror de kommer att köpa julklappar för ungefär samma belopp som förra året. Kvinnorna tror på en ökning med närmare 370 kronor (13 procent). Alla åldersgrupper tror att de kommer öka sina inköp julen 2007. Åldersgruppen 26-39 år tror de kommer öka mest. Bas: Samtliga För hur mycket pengar totalt sett tror du att du kommer att köpa julklappar för i år? (Genomsnittliga belopp per person redovisas för 2006 och 2007)

5 Sida 5 Bas: Samtliga För hur mycket pengar totalt sett tror du att du kommer att köpa julklappar för i år? (Genomsnittliga belopp per person redovisas för 2006 och 2007) Personer som bor i hushåll med låga inkomster kommer att öka sina julklappsinköp med cirka 650 kronor jämfört med 2006. Personer som bor i hushåll med minst tre personer står för den stora delen av ökningen. Låginkomsttagare står för ökningen Definition av årlig hushållsinkomst i denna studie: Låg=250 000 kronor eller lägre Mellan=250 001 – 500 000 kronor Hög=500 001 kronor eller mer

6 Sida 6 Svenskarna tror de kommer lägga närmare 2 400 kronor på julen, utöver julklappsinköp Personer i Norrland spenderar mest pengar på övriga julinköp per person. Bas: Samtliga Hur mycket extra pengar tror du att du kommer att använda i jul utöver julklappsinköpen, exempelvis för julmat, julpynt, kläder, evenemang? (Genomsnittliga belopp per person redovisas)

7 Sida 7 De i 40-års åldern spenderar mest Män köper för cirka 250 kronor mer när det gäller julinköp, som inte är julklappar. Personer i åldern 40-53 och 54-67 är de stora julkonsumenterna. Bas: Samtliga Hur mycket extra pengar tror du att du kommer att använda i jul utöver julklappsinköpen, exempelvis för julmat, julpynt, kläder, evenemang? (Genomsnittliga belopp per person redovisas)

8 Sida 8 Svenskarna väntas spendera närmare 41 miljarder på julinköp Estimerade utgifter inför julen 2007 i kronor SamtligaMänKvinnor Lägre hushålls- inkomster Mellan- stora hushålls- inkomster Högre hushålls- inkomster Julklappar 316330043314254531343981 Övriga extra julinköp 235424862231192621882948 Total kostnad för julen 551754905545447153226929 Män och kvinnors utgifter hamnar på ungefär samma nivå, men kvinnorna spenderar mer på julklappar och männen spenderar mer på övriga julinköp. Att personer som bor i hushåll med lägre hushållsinkomster spenderar mindre, har åtminstone delvis sin förklaring i att dessa hushåll består av många singelhushåll.

9 Sida 9 Norrlänningar väntas spendera mest Estimerade utgifter inför julen 2007 i kronor SamtligaSyd- sverige Småland & öar Väst- sverige StockholmMellan- sverige Norrland Julklappar 3163280631343254328729654076 Övriga extra julinköp 2354205023772326273320383000 Total kostnad för julen 5517485655115580602050037076 Norrland sticker ut med beloppet 7 076 kronor. I Sydsverige spenderar man minst, cirka 4860 kronor. Övriga regioner spenderar mellan fem och sextusenkronor.

10 Sida 10 Norrmännen är mest spendersamma Base: All Julklappar3 430 DKK (€460) 4 900 NOK (€610) 3 160 SEK (€340) 355 Euro Övriga extra julinköp2 480 DKK (€330) 3 955 NOK (€495) 2 350 SEK (€250) 275 Euro Total kostnad för julen 5 910 DKK (€790) 8 855 NOK (€1 105) 5 510 SEK (€590) 630 Euro

11 Sida 11 Nordborna tror de kommer att spendera nära 15 miljarder Euro på julinköp Base: All Julklappar€2 miljarder (€460) €2,3 miljarder (€610) €2,5 miljarder (€340) €1,6 miljarder (€355) 8,4 miljarder Euro € 420 Övriga extra julinköp €1,5 miljarder (€330) €1,8 miljarder (€495) €1,9 miljarder (€250) €1,2 miljarder (€275) 6,4 miljarder Euro € 320 Total kostnad för jul €3,5 miljarder (€790) €4,1 miljarder (€1 105) €4,4 miljarder (€590) €2,8 miljarder (€630) 14,8 miljarder Euro € 740 Norden total Genom- snitt*) *) Beräknat på Nordisk befolkning, 19,9 million (16+ years)

12 Sida 12 Personer i åldern 26-39 år och höginkomsttagare köper i högre grad gärna upplevelser som julklapp. I vilken utsträckning instämmer eller instämmer du inte i följande? Svara på en skala mellan ett till fem, där ett betyder att du inte instämmer alls och fem att du instämmer helt och hållet. Bas: Samtliga Äldre ger gärna pengar/presentkort som julklapp Intresset att köpa aktiefond som julklapp är lägre. Gruppen 54-67-åringar visar ett något större intresse (27 procent instämmer helt eller delvis). Pengar och presentkort ges främst från personer i åldern från 68 år. 44 procent av dessa instämmer helt eller delvis jämfört med 20 procent bland samtliga.

13 Sida 13 Äldre skänker i högre grad pengar till välgörenhet (42 procent instämmer helt eller delvis i åldern från 54 år. Fler kvinnor skänker vanligtvis pengar (25 procent instämmer helt och hållet). I vilken utsträckning instämmer eller instämmer du inte i följande? Svara på en skala mellan ett till fem, där ett betyder att du inte instämmer alls och fem att du instämmer helt och hållet. Bas: Samtliga Var fjärde skänker pengar till välgörenhet, men detta ersätter inte julklappsinköpen Äldre personer ersätter julklappar med att skänka pengar i högre grad. Åtta procent av personerna 68 år och äldre instämmer helt eller delvis.

14 Sida 14 Hur kommer du att betala för dina julklappsinköp? (fler svar möjliga) Julklapparna betalas främst med löpande inkomster Bas: Samtliga som handlar julklappar Andelen som kommer att betala via någon form av kredit är totalt 9 procent. Bland personer som bor i hushåll med höga inkomster kommer 14 procent att betala via kredit. Personer i åldern 16-25 år och från 68 år betalar i högre grad med sparade pengar (37 procent). I övrigt visas inga skillnader mellan kön, ålder eller region när det gäller sättet att finansiera julklappsinköpen. Andel som kommer att betala med någon form av kredit är i; Norge22% Danmark19% Finland13%

15 Sida 15 Har du planerat för hur mycket pengar du kommer att köpa julklappar för i år? Knappt en tredjedel har en ekonomisk plan för julklappsinköpen Personer i åldern 54-67 år har i högre grad en plan för vad det får kosta (37 procent). Bas: Samtliga som handlar julklappar Andelen som planerar var lika stor i föregående års mätning.

16 Sida 16 Hur såg det ut förra julen (2006), hade du då handlat julklappar för mycket mer pengar än du planerat, för lite mer, som planerat, för lite mindre eller för mycket mindre än planerat? Hälften köper julklappar för belopp som de planerat Bas: Samtliga som handlar julklappar Fler köper för mer än planerat jämfört med för mindre än planerat. Låginkomsttaga re köper enligt planerna i högre grad (64 procent) och personer i åldern 16-39 år köper mer i högre grad än övriga (34 procent). Mindre, 9 procent Mer, 26 procent

17 Sida 17 I vilken utsträckning instämmer eller instämmer du inte i följande? Svara på en skala mellan ett till fem, där ett betyder att du inte instämmer alls och fem att du instämmer helt och hållet. Bas: Samtliga Hälften försöker begränsa sina julklappsinköp Kvinnor försöker i högre grad än övriga att begränsa julklappsinköpen (34 procent instämmer helt och hållet).

18 Sida 18 Hur skulle du beskriva din ekonomiska situation vanligtvis efter julen? Majoriteten har inga stora ekonomiska svårigheter efter jul Bas: Samtliga som handlar julklappar % Aldrig eller sällan svårigheter, 84 procent Ibland eller alltid svårigheter, 15 procent

19 Sida 19 Hur skulle du beskriva din ekonomiska situation vanligtvis efter julen? Fler kvinnor har ekonomiska svårigheter efter jul Bas: Samtliga som handlar julklappar % Kvinnor har i högre grad ekonomiska svårigheter efter jul. Höginkomsttagare har i lägre grad ekonomiska svårigheter efter jul. Problemen avtar med åldern. Inga regionala skillnader i denna fråga.

20 Sida 20 Sammanfattning Svenskarna tror sig spendera cirka 3 160 kronor per per person på julklappar i år. Personer i Norrland spenderar mest pengar på julklappar (4 076 kronor). Personer i åldern 40-67 år är de stora julklappsinköparna. I jämförelse med förra året tror man på en ökning av julklappsinköpen med åtta procent (240 kronor). Det är främst kvinnor, låginkomsttagare och invånarna i Västsverige och Norrland som står för årets ökning av julklappsinköpen. Övriga kostnader för julen, utöver julklappsinköpen, estimeras till cirka 2 350 kronor. Höginkomsttagare tror att de kommer spendera mer (2 948 kronor) samt personer i Norrland, som tror att de kommer spendera 3 000 kronor. Kvinnor köper julklappar för mer pengar än män, medan männen köper för mer pengar än kvinnor när det gäller andra julinköp (exempelvis mat, juldekorationer etc). Den totala julnotan (julklappar+övriga julinköp) landar på 5 500 kronor per person. Julklapparna betalas främst med löpande inkomster. Knappt var tionde betalar via någon form av kredit. Andelen som betalar på kredit är i stor sett oförändrad sedan förra året. En tredjedel har en ekonomisk plan för sina julklappsinköp. Personer i åldern 54-67 har i högre grad en plan. Var fjärde person skänker pengar till någon välgörenhetsorganisation under julen, men detta ersätter inte julklappsinköpen. Äldre är mer benägna att ge pengar/presentkort som julklapp. Att köpa upplevelser som julklapp kan komma att öka, eftersom fler kan tänka sig att köpa en sådan julklapp i år jämfört med förra året. Knappt en femtedel kan tänka sig att ge bort en aktiefond i julklapp. Närmare hälften försöker begränsa sina julklappsinköp. Endast fyra procent av samtliga känner ett tvång att köpa julklappar. Slutsatsen man kan dra av detta är att julhandeln för flertalet är en lustfylld upplevelse, som får kosta!

21 Sida 21 Fakta om undersökningen – Metod, målgrupp och omfattning Bakgrund: Nordea önskar ta reda på mer om julhandeln kopplat till ekonomin. Studien har genomförs i Norge, Danmark, Finland och Sverige under samma tidsperiod. Undersökningen genomfördes under samma period förra året (2006), vilket möjliggör jämförelser med de frågeställningar som är lika mellan åren. Några frågor har endast ställt i årets mätning. Målgrupp:Allmänheten i åldern från 16 år, vilket motsvarar cirka 7,4 miljoner människor i Sverige. Fältperiod: 5 november- 13 november 2007 Metod:Undersökningen har genomförts via Synovates telefonomnibus. Intervjuerna genomförs kvällstid av utbildade intervjuare. Antal intervjuer:1 036 intervjuer i Sverige. Totalt har 4 031 intervjuer gjorts.


Ladda ner ppt "Sida 1 Så julhandlar svenskarna 2007 Synovate Sweden för Nordea Anna Bäcklund 2007-12-05."

Liknande presentationer


Google-annonser