Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionala kollektivtrafikrådet 23/2 2012. 1 Roller och ansvar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionala kollektivtrafikrådet 23/2 2012. 1 Roller och ansvar."— Presentationens avskrift:

1 Regionala kollektivtrafikrådet 23/2 2012

2 1 Roller och ansvar

3 Organisationer och forum RKTM Regional kollektivtrafikmyndighet KTN Kollektivtrafiknämnd RKR Regionalt kollektivtrafikråd DKR Delregionalt kollektivtrafikråd

4 Illustration av parternas roller

5 Politiska forum - samverkan kring kollektivtrafikens strategiska utveckling

6 Politiska forum - samverkan kring kollektivtrafikens strategiska utveckling

7 Politiska forum - samverkan kring kollektivtrafikens strategiska utveckling

8 Politiska forum - samverkan kring kollektivtrafikens strategiska utveckling Trafikföretag

9 Politiska forum - samverkan kring kollektivtrafikens strategiska utveckling Trafikföretag InvånareResenärer

10 Kollektivtrafksekretariatet i Västra Götaland, 11 personer 1.Ulrika Bokeberg, kollektivtrafikdirektör 2.Jörn Engström, stadstrafik (Stadstrafikavtalen) 3.Linda Billberg, utredningar (Göteborg) 4.Maria Larsson, analyser, statistik 5.Sara Persson, utredningar (Sjuhärad) 6.Calle Blomberg, ekonomi 7.Sara Boke, assistent (slutar i maj/juni) 8.Leif Magnusson, marknad, miljö 9.Martin Elofsson, utredningar (Fyrbodal) 10.Jan Efraimsson, utredningar (Skaraborg+RKR) 11.Tomas Zeljko, informatör + 1 nämndsekreterare

11 Regionalt kollektivtrafikråd (RKR) 1.I samråd formulera förslag till beslut gällande strategiska inriktning i Trafikförsörjningsprogram 2.I samråd formulera förslag till beslut gällande övergripande strategiska frågor såsom prisstrategi, miljöstrategi och tågstrategi. 3.De delregionala representanterna har befogenhet att företräda samtliga kommuner i respektive delregion. 4.De delregionala representanterna har ett ansvar för förankringen till respektive delregionalt kollektivtrafikråd. Beskrivning: mötesplats för region- och kommunpolitiker (8+8) för dialog kring strategiska frågor för kollektivtrafiken i Västra Götaland.

12 Delregionalt kollektivtrafikråd (DKR) 1.utveckla delregionala målbilder i dialog med regionen 2.behandla förslag strategisk inriktning för Trafikförsörjningsprogram 3.behandla övergripande strategiska frågor såsom prisstrategi, miljöstrategi och tågstrategi 4.ha befogenhet att företräda samtliga ingående kommuner i dialog med Regionala kollektivtrafikrådet Beskrivning: ansvar för att skapa möten mellan kommunpolitiker i respektive delregion.

13 2. Mötestillfällen under ett normalår

14 jan feb okt nov dec sept mars aug april maj juni juli KTN behandlar årlig inriktning och uppföljning trafikförsörjningsprogram Remiss dec-mars. KTN fastställer sin årliga beställning till Västtrafik Regionfullmäktige tar budgeten och kollektivtrafikens omfattning för kommande år fastställs Års-snurran för ett normalår KTN behandlar delårsbokslut aug KTN behandlar årsredovisningen RKR DKR Dialog årlig inriktning Input årlig inriktning Dialog strategier mm 2013 132

15 3. Strategisk inriktning för trafikförsörjningsprogram

16 Strategiska dokument Verksamhetsplan (treårig) Trafikförsörjningsplan (ettårig) Målbild 2025 (KF dokument) Kollektivtrafikprogram 2016 (KF dokument) Trafikförsörjningsprogram (lagkrav 1/10 2012) ersätts

17 Strategisk inriktning

18

19

20

21

22

23 Förbättra trafikens attraktivitet och öka fyllnadsgraden Omfördela och effektivisera Nödvändiga åtgärder proaktiva åtgärder ökad turtäthet proaktiva åtgärder ny trafik - flerstegsprincipen Strategisk inriktning

24 Kommunal- förbundens utpekade huvudstråk

25 Det storregionala perspektivet – en rundare region Prioriterade stråk enligt kommunalförbundens prioriteringar

26 Prioritering – var utveckla trafik? Prioriterade stråk = stomme/ strukturerande Stadstrafiken som en viktig potential Andra stråk med hög potential för ökat resande Utveckla basutbud/ utred servicenivå

27 Frågor att besvara 1.Är det övergripande målet relevant? 2.Fångar målstrukturen in de viktigaste målen för kollektivtrafiken i Västra Götaland? Saknar ni något mål? 3.Är strategierna relevanta? 4.Saknar ni någon strategi? 5.Vilka strategier bedömer ni som viktigast att prioritera för att vi ska nå målen?

28 PROCESS OCH TIDSPLAN TRAFIKFÖRSÖRJNINGPROGRAM 23/2 Regionalt kollektivtrafikråd: Godkänner underlag för samråd 22/3-12/4 Delregionala kollektivtrafikråd: Ansvarar för samrådsprocessen med kommunerna. Samlar in och sammanställer synpunkterna som lämnas till det regionala kollektivtrafikrådet för beaktande. 19/4 Kollektivtrafiknämnden: Dialog i nämnden om Trafikförsörjningsprogram 20/4 Regionalt kollektivtrafikråd: Beaktar inkomna synpunkter för att i samråd lämna ifrån sig förslag till strategisk inriktning för trafikförsörjningsprogram 31/5 Kollektivtrafiknämnden: Beslutar om förslag till Trafikförsörjningsprogram 19/6 Regionstyrelsen: Beslutar om förslag till Trafikförsörjningsprogram 18/9 Regionfullmäktige: Fastställer trafikförsörjningsprogrammet

29 4. Lägesrapport av tågstrategin

30 TÅGSTRATEGI tidshorisont fyra strategiska årtal År 2016: Regionens kommande Trafikförsörjningsprogram År 2021: Slutår för nationell och regional infrastrukturplan År 2028: Västlänken och delar av Götalandsbanan finns År 2035: All nödvändig infrastruktur på plats

31 Den geografiska avgränsningen är Västra Götaland med utblick mot Karlstad, Örebro, Jönköping, Värnamo, Halmstad och Halden / Sarpsborg / Fredrikstad

32 PROJEKTORGANISATION

33 Resandemål – en tredubbling Utmaning: Hur skall vi klara resandemålet med dagens järnvägskapacitet?

34 FÖRVÄNTAT RESULTAT Trafikeringsstrategier för år 2016, 2021, 2028 och 2035 Behov av fordonsinvesteringar under perioden Behov av infrastrukturinvesteringar Beskrivning av ekonomiska konsekvenser -för att driva aktuell tågtrafik -för att bygga ut infrastrukturen Samsyn och bred förankring

35 5. Pris- och sortimentstrategin

36 6 Förslag till mötesdatum 2012 (RKR) 20/4 30/8 23/11

37 Prioritet 2013 - Åtgärda akut kapacitetsbrist runt om i länet (tunga pendelstråk och stadstrafik) -Västsvenska paketet; ökad trafik vid införandet av trängselskatt -Ökad kapacitet i regiontågstrafiken och pendeltågstrafiken -Trafikera ny järnväg (Tvåstad-Gbg, Älvängen-Gbg)


Ladda ner ppt "Regionala kollektivtrafikrådet 23/2 2012. 1 Roller och ansvar."

Liknande presentationer


Google-annonser