Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Syfte: Lägga fram förslag till strategisk inriktning fokus ligger på strategisk inriktning dvs - kap 7 Vision och strategier - kap 8 Behov av kollektivtrafik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Syfte: Lägga fram förslag till strategisk inriktning fokus ligger på strategisk inriktning dvs - kap 7 Vision och strategier - kap 8 Behov av kollektivtrafik."— Presentationens avskrift:

1 Syfte: Lägga fram förslag till strategisk inriktning fokus ligger på strategisk inriktning dvs - kap 7 Vision och strategier - kap 8 Behov av kollektivtrafik 2016 och 2025 - (kap 3 Avvägning mellan allmän och kommersiell trafik) Den 31 maj beslutar nämnden om hela trafikförsörjningsprogrammet inför RF i september Regionala kollektivtrafikrådet 20 april

2 Dialog om trafikförsörjningsprogram 1.Delregionala kollektivtrafikråd 2.VSBF (Västsveriges bussbranschförening) + Taxiförbundet 3.Trafikföretagen 4.Regionorgan/landsting/THM i samtliga grannlän 5.Trafikverket 6.Västsvenska Handelskammaren 7.HSO-Västra Götaland, org. för personer med funktionsnedsättning 8.PRO Göteborg, pensionärernas riksorganisation 9.Göteborgs universitet 10.Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) 11.Swedavia, Landvetter flygplats 12.Västra Götalandsregionen miljösekretariatet 13.Resenärsforum, nationell nivå och Västsverige 14.Västsvenska turistrådet och Södra Bohuslän Turism 15.Naturskyddsföreningen 16.Taxi 17.Länsstyrelsen (skickat över handlingen) 18.Västtrafik

3 Kollektivtrafiknämndens synpunkter från 19 april 1.Övergripande målet är ok 2.Delmål 1, resandemålet: Hela-resanperspektivet bör läggas in. 3.Delmål 2, nöjdhetsmålet: Lägg in varumärkesuppbyggande åtgärder 4.Delmål 3, funktionsnedsatta: Bredda målformuleringen till att omfatta alla resenärsgrupper. 5.Delmål 4, miljömålet: Inga synpunkter 6.Delmål 5, ekonomimålet: Utgår som delmål 7.Lägg in skrivning om kollektivtrafik och turism 8.Utmaningar: Flytta skrivningen om att förenkla pris- och biljettsortiment till kort sikt 9.Lägg in skrivning om Forskning och utveckling som drivande i alla delmål 10.Sid 40 De värderingar som ligger till grund för målet bygger på vissa förutsättningar beträffande befolkningsutveckling,bostadsbyggnation, arbetsmarknad, infrastruktur med mera i hela Västra Götaland. 11.Sid 42: Knut- och bytespunkterna är viktiga delar i framtidens kollektivtrafik i Västra Götaland. 12.Delmål 2 Nöjdhetsmålet höjs till 85-90 %. 13.Delmål 1, pkt b: Ska vi stärka skrivningarna om matartrafik till de större knut- och bytespunkter? 14.Diskussion om det prioriterade övergripande nätet i kapitel 8 skall läggas in i delmål 3 eller 1.

4 Regionala kollektivtrafikrådets förslag (A) 1.Tydliggör att flerstegsprincipen är ”vägledande” för resurseffektiv planering och inte ska ses som en planeringsmanual. 2.Pris-och sortimentsstrategin läggs in som en strategi, även under delmål 1 samt under utmaningar lyfta upp utmaningen att förenkla systemet till kort sikt. 3.Hela-resan-perspektivet lyfts in som en egen strategi (ny) under delmål 1. Det handlar bl a om att utveckla anslutningstrafik, pendelparkeringar, terminaler, knutpunkter, GC-nät, mobility management-åtgärder, information mm. Se sidan 8. 4.Tydligare skrivning om att kriterier för kollektivtrafikens servicenivå på landsbygd och för mindre orter behöver utvecklas och utredning göras i samverkan med de delregionala kollektivtrafikråden. Se exempel sidan sidan 26

5 5.Kollektivtrafikens betydelse för turismen förtydligas i den strategiska inriktningen generellt (nulägeskapitlet och visionskapitlet) samt för respektive delregion, samt kopplat till båttrafiken. Se sidan 2. 6.Tydliggör vikten av att minimera länsgränsens betydelse vid utveckling av trafik och biljettsystem, för att underlätta arbetsmarknads- och studiependling. Anpassa texten för respektive delregion. För Göteborgsregionen bör en särskild skrivning lyftas in för fortsatt samverkan med region Halland kring trafiken i Kungsbacka. 7.Tydliggör behov av ökad järnvägskapacitet för att matcha behovet av tågtrafik i enlighet med programmet och kommande tågstrategi. 8.Strategin för jämlikhet, jämställdhet och integration flyttas från delmål 2 till delmål 3 och kompletteras med barnperspektivet. På detta sätt breddas målet om kollektivtrafikens tillgänglighet. Regionala kollektivtrafikrådets förslag (B)

6 9.Delmål 5 utgår från programmet. Arbetet med FoU-strategi flyttas därmed till delmål 1. 10.Miljömålet korrigeras till följande; ”Kollektivtrafiken skall utvecklas så att den både minskar transportsektorns miljöpåverkan och sin egen miljöpåverkan till 2025” Följdändringar görs i texten för miljömålet. Delmålet kompletteras med uppgift om att Västtrafiks fastigheter omfattas av miljömålet, samt att utvecklingsarbete krävs för att nå målet om att minska buller från kollektivtrafiken. 11.Anpassa texten om tillgång till bytespunkter och terminaler för koppling till nationell branschgemensam utredning (kapitel 3). 12.Lägg in skrivning om Forskning och utveckling som drivande i alla delmål 13.Lägg in varumärkesbyggandet som en strategi för delmål 2. 14.Delmål 2 Nöjdhetsmålet höjs till 85-90 %. Föslag: Ge sekretariatet i uppdrag att göra en analys och föreslå målnivå beroende på bl a mätmetod 15.Delmål 1, pkt b: Ska vi stärka skrivningarna om matartrafik till de större knut- och bytespunkter? 16.Diskussion om det prioriterade övergripande nätet i kapitel 8 skall läggas in i delmål 3 eller 1. Regionala kollektivtrafikrådets förslag (C)

7 Synpunkter från övriga intressenter Västsvenska handelskammaren 1.Bejakar satsning i pendlarstråken 2.Omfördelning av resurser från ”svaga” landsbygdslinjer till tunga pendlarstråk 3.Ställer sig tveksam att bygga ut spårvagnstrafiken i Göteborg (kostnadsskäl) VGRs miljösekretariat (preliminär) 1.Programmet bör kompletteras med att miljömål även finns för VGRs fastigheter och att det bör gälla Västtrafiks terminaler och andra byggnader 2.Tydligare hänvisningar till VGRs miljöpolitiska program Trafikverket 1.Anpassa programmet till den branschgemensamma vägledningen (avser konkurrensneutral tillgång till terminaler) Kollektivtrafiksekretariatet 1.Delmål 5 Västtrafiks självfinansieringsgrad utgår som mål (förutsättning) 2.Programmet bör kompletteras med att kollektivtrafikens marknadsandel också är ett viktigt miljömål (detta påpekas även av Naturskyddsföreningen)

8 Nöjdhetsmålet


Ladda ner ppt "Syfte: Lägga fram förslag till strategisk inriktning fokus ligger på strategisk inriktning dvs - kap 7 Vision och strategier - kap 8 Behov av kollektivtrafik."

Liknande presentationer


Google-annonser