Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Amnesty Business Rating Norge 2009 1 Amnesty Business Rating Norge 2009 Copyright © 2009 TNS SIFO Prospera AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Amnesty Business Rating Norge 2009 1 Amnesty Business Rating Norge 2009 Copyright © 2009 TNS SIFO Prospera AB."— Presentationens avskrift:

1 Amnesty Business Rating Norge Amnesty Business Rating Norge 2009 Copyright © 2009 TNS SIFO Prospera AB

2 Amnesty Business Rating Norge Genomförande SyfteAtt mäta i vilken utsträckning organisationer i Norge är exponerade för risken att kränka menneskerettigheter och hur väl rustade de är att möta risken MålgruppSamtliga organisationer i Norge, exklusive finans, med en omsättning över NOK 3 miljarder som har: - verksamhet utanför Norden vid sidan av försäljning och/eller - mer än 5 procent ansatta av icke-Nordisk härkomst i Norge Dotterbolag i internationella koncerner har intervjuats enbart om sin norska verksamhet Antal intervjuer83 organisationer

3 Amnesty Business Rating Norge Intervjuernas fördelning Antal Norska organisationer53 Energi, olja & gas 11 Shipping, offshore & fiskeri 9 Konsum, handel & tjänster21 Industri, on-shore konstruktion & property12 Internationella dotterbolag30 Totalt83 Urval & Intervjuperson

4 Amnesty Business Rating Norge Verksamhet utanför Norden %N o r s k a o r g a n i s a t i o n e r Internationella dotterbolag AllaEnergiShippingKonsum Industri & Fastighet Egen tillverkning Inköpsverksamhet/underleverantörer/ import Försäljning/export Verksamhet i projektform Investeringar & annan finansiering Annat Har ingen internationell verksamhet utanför Norden

5 Amnesty Business Rating Norge Riskexponering 1 - Geografisk närvaro (om verksamhet utanför Norden) %N o r s k a o r g a n i s a t i o n e r Internationella dotterbolag AllaEnergiShippingKonsum Industri & Fastighet EU Europa utanför EU Ryssland Mellanöstern & Nordafrika Sydafrika Övriga Afrika Centralasien inkl Kina Övriga Asien & Oceanien USA & Kanada Mexiko, Central -& Sydamerika  ”EU”, ”Europa utanför EU inkl Turkiet” och ”USA & Kanada” tilldelas 1 riskpoäng  Övriga områden tilldelas 2 riskpoäng  ”Sydafrika” och ”Övriga Afrika” dock totalt 2 poäng, likaså för ”Ryssland” och ”Centralasien”  Organisationer utan verksamhet utanför Norden tilldelas 0 riskpoäng

6 Amnesty Business Rating Norge Riskexponering 2 - Personal i Norge av icke-nordisk härkomst %N o r s k a o r g a n i s a t i o n e r Internationella dotterbolag AllaEnergiShippingKonsum Industri & Fastighet Har icke-nordisk personal Om har icke-nordisk personal: Hur stor andel? Upp till 5 procent procent Över 25 procent Ej svar  ”Upp till 5 procent” tilldelas 1 riskpoäng, ”6-25 procent” 1,5 riskpoäng, "Över 25 procent" 2 riskpoäng  Organisationer utan icke-nordisk personal tilldelas 0 riskpoäng

7 Amnesty Business Rating Norge Begreppet menneskerettigheter %N o r s k a o r g a n i s a t i o n e r Internationella dotterbolag AllaEnergiShippingKonsum Industri & Fastighet Förbinder Rätten till goda arbetsvillkor Facklig frihet Frihet från våld Frihet från övervakning av politiska orsaker Frihet från fattigdom Frihet från diskriminering p g a kön, religion, sexuell läggning, etnisk grupp Rätten till utveckling Om annat:  Yttrandefrihet  Utbildning  Fred

8 Amnesty Business Rating Norge Begreppet menneskerettigheter %N o r s k a o r g a n i s a t i o n e r Internationella dotterbolag AllaEnergiShippingKonsum Industri & Fastighet Första hand Rätten till goda arbetsvillkor Facklig frihet Frihet från våld Frihet från övervakning av politiska orsaker Frihet från fattigdom Frihet från diskriminering pga kön, religion, sexuell läggning, etnisk grupp Rätten till utveckling Annat Inget

9 Amnesty Business Rating Norge Risken att den egna organisationen kränker menneskerettigheter %N o r s k a o r g a n i s a t i o n e r Internationella dotterbolag AllaEnergiShippingKonsum Industri & Fastighet Mycket stor Ganska stor Inte så stor Ingen alls Vet ej/ej svar Varför inte:  Följer norska lagar och regler  Har etiska riktlinjer  Är inte aktiva i områden som medför risk  Har bra kontroll

10 Amnesty Business Rating Norge Policy för att inte kränka menneskerettigheter %N o r s k a o r g a n i s a t i o n e r Internationella dotterbolag AllaEnergiShippingKonsum Industri & Fastighet Utarbetat policy Beslut taget, men ej utarbetat Nej Vet ej/ej svar Om utarbetat policy: Innehåller hänvisning till FNs Verdenserklæring Ja Nej Vet ej Om utarbetat policy: Innefattar riktlinjer för fattigdomsbekämpning & utveckling Ja Nej Vet ej Exempel på hur policy bidrar till fattigdomsbekämpning & utveckling:  Utbildning, deltar i microekonomiprojekt  Deltar i hälsoprojekt, rent vatten

11 Amnesty Business Rating Norge MR Index Policy  Utarbetat policy ger 2 poäng, hänvisning till FNs Verdenserklæring ytterligare 2 poäng, riktlinjer för fattigdomsbekämpning 1 poäng  MR Index Policy: en summering av ovan

12 Amnesty Business Rating Norge Om utarbetat policy: Information om policy till kunder % Andel som vänder sig till Alla norska Intl bolag Bedriftskunder 9193 Detaljhandelskunder 3329 Övriga privatkunder 1618

13 Amnesty Business Rating Norge Utbildning av personal, information till kunder, leverantörskontrakt  Om har MR i leverantörskontrakt: Flertalet har respekten för MR i kontrakt med samtliga leverantörer  Om utbildning: Ca 50 % av de norska organisationerna har informerat alla, 60 % av de internationella % Om har policyN o r s k a o r g a n i s a t i o n e r För de kategorier organisationen vänder sig till: Har informerat kunderna AllaEnergiShippingKonsum Industri & Fastighet Internationella dotterbolag Bedriftskunder Detaljhandelskunder Övriga privatkunder Utbildning i policy av företagets personal Ja Respekten för MR inskriven i leverantörskontrakt Ja  Om har informerat de kategorier organisationen vänder sig till : Andelen informerade kunder varierar

14 Amnesty Business Rating Norge Information om MR policy till kunder & leverantörer på annat sätt  Internet/hemsidan  Årsrapporter  Möten  Förhandlingar  Föredrag  Generalförsamlingen  Kundmagasin

15 Amnesty Business Rating Norge MR Index Information & Utbildning  För respektive kundgrupp organisationen vänder sig till ges 5 poäng för information till alla, 1 poäng för inga, för intervallen däremellan fördelas poängen jämnt. Ett medelvärde beräknas av kundgrupperna  Alla leverantörskontrakt har respekten för MR ger 5 poäng, inga 1 poäng, för intervallen däremellan fördelas poängen jämnt All personal utbildats ger 5 poäng, ingen 1 poäng, för intervallen däremellan fördelas poängen jämnt  MR Index Information & Utbildning: ett medelvärde av ovan  För organisationer utan policy blir MR Index Information & Utbildning 1,0

16 Amnesty Business Rating Norge Analys som kartlägger risken att företaget kränker menneskerettigheter %N o r s k a o r g a n i s a t i o n e r Internationella dotterbolag AllaEnergiShippingKonsum Industri & Fastighet Riskanalys Ja Nej Vet ej/ej svar Om riskanalys: Hur stor andel av verksamheten/länder organisationen är aktiv? 100 procent procent procent procent procent Vet ej/ej svar

17 Amnesty Business Rating Norge MR Index Riskanalys  All verksamhet/länder analyserats ger 5 poäng, ingen 1 poäng, för intervallen däremellan fördelas poängen jämnt  MR Index Riskanalys: Poängen ovan

18 Amnesty Business Rating Norge Mätbara mål för arbetet med menneskerettigheter %N o r s k a o r g a n i s a t i o n e r Internationella dotterbolag AllaEnergiShippingKonsum Industri & Fastighet Mätbara mål Ja Nej Vet ej/ej svar Om mätbara mål: Berörs personalens bonus av resultat avseende menneskerettigheter Ja Nej, bonus berörs inte Nej, har ej bonussystem Vet ej/ej svar

19 Amnesty Business Rating Norge Monitorerings- & rapporteringssystem för att inte kränka MR  Varning till anställda  Avskedanden  Omorganisation %N o r s k a o r g a n i s a t i o n e r Internationella dotterbolag AllaEnergiShippingKonsum Industri & Fastighet Monitorerings- & rapporteringssystem Ja Nej Vet ej/ej svar Har skett hendelser senaste 2-3 åren Ja, i egna bedriften Ja, hos leverantörer

20 Amnesty Business Rating Norge Övergripande ansvar för menneskerettigheter  Annan nivå ofta HR-avdelning/personalchef %N o r s k a o r g a n i s a t i o n e r Internationella dotterbolag AllaEnergiShippingKonsum Industri & Fastighet Övergripande ansvar Ja Nej Vet ej/ej svar Om övergripande ansvar: På vilken nivå? I styrelsen I ledningsgruppen I både styrelse & ledning Annan nivå

21 Amnesty Business Rating Norge Operativt ansvar för menneskerettigheter hos affärsområdeschefer %N o r s k a o r g a n i s a t i o n e r Internationella dotterbolag AllaEnergiShippingKonsum Industri & Fastighet Operativt ansvar Ja Nej Vet ej/ej svar Om operativt ansvar: Hur stor andel av affärsområdes/verksamhetschefer? 100 procent procent procent procent procent Vet ej/ej svar

22 Amnesty Business Rating Norge MR Index Ledningssystem  Mätbara mål för arbetet med MR ger 5 poäng, inga mål 1 poäng  Monitoreringssystem för att inte kränka MR ger 5 poäng, inget system 1 poäng  Övergripande ansvar för MR ger 2,5 poäng, om i styrelse eller ledning ges ytterligare 2,5 poäng  Alla affärsområdeschefer har operativt ansvar för MR ger 5 poäng, inga 1 poäng, för intervallen däremellan fördelas poängen jämnt  MR Index Ledningssystem: Ett medelvärde av ovan

23 Amnesty Business Rating Norge Redovisning av resultat avseende menneskerettigheter %N o r s k a o r g a n i s a t i o n e r Internationella dotterbolag AllaEnergiShippingKonsum Industri & Fastighet Redovisas i års/bærekraftsrapport Ja Nej Vet ej/ej svar Om redovisas: Sker enligt standard såsom GRI? Helt enligt standard Delvis enligt standard På annat sätt Vet ej/ej svar Om redovisas: Granskas redovisningen av oberoende part? Ja Nej Vet ej/ej svar

24 Amnesty Business Rating Norge MR Index Transparens  Redovisning av MR resultat i års/bærekraftsrapport ger 2,5 poäng, om helt enligt vedertagen standard ytterligare 2,5 eller delvis 1,25 poäng, ingen redovisning 1 poäng  Granskning av MR redovisning av oberoende part ger 5 poäng, ingen granskning 1 poäng  MR Index Transparens: Ett medelvärde av ovan

25 Amnesty Business Rating Norge MR Index  MR Index – Ett medelvärde av Policy, Information & Utbildning, Riskanalys, Ledningssystem, Transparens

26 Amnesty Business Rating Norge MR Index – per urval  MR Index – Ett medelvärde av Policy, Information & Utbildning, Riskanalys, Ledningssystem, Transparens

27 Amnesty Business Rating Norge Riskexponering vs MR Index – Alla norska organisationer Observation för enskild organisation Medelvärde för Alla norska organisationer Hög Låg RiskexponeringRiskexponering MR Index

28 Amnesty Business Rating Norge Riskexponering vs MR Index – Norska branscher Observation för respektive bransch Medelvärde för Alla norska organisationer Hög Låg MR Index RiskexponeringRiskexponering

29 Amnesty Business Rating Norge Riskexponering vs MR Index – Energi Observation för enskild organisation Medelvärde för Alla norska organisationer Hög Låg MR Index RiskexponeringRiskexponering

30 Amnesty Business Rating Norge Riskexponering vs MR Index – Energi Observation för enskild organisation Medelvärde för branschen Hög Låg MR Index RiskexponeringRiskexponering

31 Amnesty Business Rating Norge Riskexponering vs MR Index – Shipping Observation för enskild organisation Medelvärde för Alla norska organisationer Hög Låg MR Index RiskexponeringRiskexponering

32 Amnesty Business Rating Norge Riskexponering vs MR Index – Shipping Observation för enskild organisation Medelvärde för branschen Hög Låg MR Index RiskexponeringRiskexponering

33 Amnesty Business Rating Norge Riskexponering vs MR Index – Konsum Observation för enskild organisation Medelvärde för Alla norska organisationer Hög Låg MR Index RiskexponeringRiskexponering

34 Amnesty Business Rating Norge Riskexponering vs MR Index – Konsum Observation för enskild organisation Medelvärde för branschen Hög Låg MR Index RiskexponeringRiskexponering

35 Amnesty Business Rating Norge Riskexponering vs MR Index – Industri & Fastighet Observation för enskild organisation Medelvärde för Alla norska organisationer Hög Låg MR Index RiskexponeringRiskexponering

36 Amnesty Business Rating Norge Riskexponering vs MR Index – Industri & Fastighet Observation för enskild organisation Medelvärde för branschen Hög Låg MR Index RiskexponeringRiskexponering

37 Amnesty Business Rating Norge Riskexponering vs MR Index – Internationella dotterbolag Observation för enskild organisation Medelvärde för Internationella dotterbolag Hög Låg MR Index RiskexponeringRiskexponering

38 Amnesty Business Rating Norge Upplevda problem i arbetet med menneskerettigheter  Kan inte vara överallt hela tiden  Tar tid innan problem kommer fram %N o r s k a o r g a n i s a t i o n e r Internationella dotterbolag AllaEnergiShippingKonsum Industri & Fastighet Svårighet att: - kontrollera ledet av under- leverantörer inhämta korrekt och fullständig information fånga upp/identifiera när överträdelser sker få anställda att leva upp till kravet på mänskliga rättigheter ser inga problem

39 Amnesty Business Rating Norge Stöd eller hjälp från Amnesty i arbetet med menneskerettigheter  Bättre möjlighet till dialog  Clearinglista  Skapa ett forum för diskussion med andra i samma situation och bransch  Research, kartläggning av nya marknader  Vill samarbeta men det har inte alltid fallit väl ut, Amnesty har varit mer inriktade på konfrontation

40 Amnesty Business Rating Norge Positiva effekter av arbetet med menneskerettigheter %N o r s k a o r g a n i s a t i o n e r Internationella dotterbolag AllaEnergiShippingKonsum Industri & Fastighet Förbättrad riskhantering och färre oönskade händelser Förbättrad renommé, bedriften uppfattas som mer trovärdigt/ansvarstagande Bedriften uppfattas mer attraktivt bland kunderna Bedriften uppfattas mer attraktivt på arbetsmarknaden Bedriften uppfattas mer attraktivt på finansmarknaden Stärkt självkänsla hos de anställda Konstaterade förbättringar av rättigheterna hos samarbetspartners/leverantörer Annat Ser inga positiva effekter

41 Amnesty Business Rating Norge Finns det något i Ert arbete med MR som andra bedrifter kan lära av?  Betydelsen av dialog  Grundläggande kultur baserad på öppenhet  System som inkluderar alla som arbetar i koncernen  Engagemang från ledningen  Bra uppföljning

42 Amnesty Business Rating Norge Betydelsen av att inte kränka menneskerettigheter MedelvärdeN o r s k a o r g a n i s a t i o n e r Internationella dotterbolag AllaEnergiShippingKonsum Industri & Fastighet Bedömning av bedriften av Finansmarknaden3,83,53,73,93,84,2 Kunder & potentiella kunder4,14,23,84,14,2 Potentiella medarbetare4,24,0 4,3 4,4


Ladda ner ppt "Amnesty Business Rating Norge 2009 1 Amnesty Business Rating Norge 2009 Copyright © 2009 TNS SIFO Prospera AB."

Liknande presentationer


Google-annonser