Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Amnesty Business Rating Norge 2009 1 Amnesty Business Rating Norge 2009 Copyright © 2009 TNS SIFO Prospera AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Amnesty Business Rating Norge 2009 1 Amnesty Business Rating Norge 2009 Copyright © 2009 TNS SIFO Prospera AB."— Presentationens avskrift:

1 Amnesty Business Rating Norge 2009 1 Amnesty Business Rating Norge 2009 Copyright © 2009 TNS SIFO Prospera AB

2 Amnesty Business Rating Norge 2009 2 Genomförande SyfteAtt mäta i vilken utsträckning organisationer i Norge är exponerade för risken att kränka menneskerettigheter och hur väl rustade de är att möta risken MålgruppSamtliga organisationer i Norge, exklusive finans, med en omsättning över NOK 3 miljarder som har: - verksamhet utanför Norden vid sidan av försäljning och/eller - mer än 5 procent ansatta av icke-Nordisk härkomst i Norge Dotterbolag i internationella koncerner har intervjuats enbart om sin norska verksamhet Antal intervjuer83 organisationer

3 Amnesty Business Rating Norge 2009 3 Intervjuernas fördelning Antal Norska organisationer53 Energi, olja & gas 11 Shipping, offshore & fiskeri 9 Konsum, handel & tjänster21 Industri, on-shore konstruktion & property12 Internationella dotterbolag30 Totalt83 Urval & Intervjuperson

4 Amnesty Business Rating Norge 2009 4 Verksamhet utanför Norden %N o r s k a o r g a n i s a t i o n e r Internationella dotterbolag AllaEnergiShippingKonsum Industri & Fastighet Egen tillverkning495556385837 Inköpsverksamhet/underleverantörer/ import85100677610073 Försäljning/export589167297553 Verksamhet i projektform304522105813 Investeringar & annan finansiering1736220253 Annat2011000 Har ingen internationell verksamhet utanför Norden60014017

5 Amnesty Business Rating Norge 2009 5 Riskexponering 1 - Geografisk närvaro (om verksamhet utanför Norden) %N o r s k a o r g a n i s a t i o n e r Internationella dotterbolag AllaEnergiShippingKonsum Industri & Fastighet EU86100 679288 Europa utanför EU506467394220 Ryssland241833173328 Mellanöstern & Nordafrika36552233 32 Sydafrika283644172516 Övriga Afrika24363317 20 Centralasien inkl Kina62367867 60 Övriga Asien & Oceanien486467442544 USA & Kanada546478395044 Mexiko, Central -& Sydamerika344556114228  ”EU”, ”Europa utanför EU inkl Turkiet” och ”USA & Kanada” tilldelas 1 riskpoäng  Övriga områden tilldelas 2 riskpoäng  ”Sydafrika” och ”Övriga Afrika” dock totalt 2 poäng, likaså för ”Ryssland” och ”Centralasien”  Organisationer utan verksamhet utanför Norden tilldelas 0 riskpoäng

6 Amnesty Business Rating Norge 2009 6 Riskexponering 2 - Personal i Norge av icke-nordisk härkomst %N o r s k a o r g a n i s a t i o n e r Internationella dotterbolag AllaEnergiShippingKonsum Industri & Fastighet Har icke-nordisk personal98100 9510097 Om har icke-nordisk personal: Hur stor andel? Upp till 5 procent40640306628 6 - 25 procent442789501762 Över 25 procent490507 Ej svar1201115173  ”Upp till 5 procent” tilldelas 1 riskpoäng, ”6-25 procent” 1,5 riskpoäng, "Över 25 procent" 2 riskpoäng  Organisationer utan icke-nordisk personal tilldelas 0 riskpoäng

7 Amnesty Business Rating Norge 2009 7 Begreppet menneskerettigheter %N o r s k a o r g a n i s a t i o n e r Internationella dotterbolag AllaEnergiShippingKonsum Industri & Fastighet Förbinder Rätten till goda arbetsvillkor96911009510090 Facklig frihet96911009510087 Frihet från våld98100 9510097 Frihet från övervakning av politiska orsaker9491899510097 Frihet från fattigdom878267959290 Frihet från diskriminering p g a kön, religion, sexuell läggning, etnisk grupp100 93 Rätten till utveckling798256819277 Om annat:  Yttrandefrihet  Utbildning  Fred

8 Amnesty Business Rating Norge 2009 8 Begreppet menneskerettigheter %N o r s k a o r g a n i s a t i o n e r Internationella dotterbolag AllaEnergiShippingKonsum Industri & Fastighet Första hand Rätten till goda arbetsvillkor23933193327 Facklig frihet19182219173 Frihet från våld239222433 Frihet från övervakning av politiska orsaker1304410823 Frihet från fattigdom19182219170 Frihet från diskriminering pga kön, religion, sexuell läggning, etnisk grupp30182238337 Rätten till utveckling130221980 Annat89115813 Inget81822000

9 Amnesty Business Rating Norge 2009 9 Risken att den egna organisationen kränker menneskerettigheter %N o r s k a o r g a n i s a t i o n e r Internationella dotterbolag AllaEnergiShippingKonsum Industri & Fastighet Mycket stor200500 Ganska stor000003 Inte så stor668267488371 Ingen alls321833471723 Vet ej/ej svar000003 Varför inte:  Följer norska lagar och regler  Har etiska riktlinjer  Är inte aktiva i områden som medför risk  Har bra kontroll

10 Amnesty Business Rating Norge 2009 10 Policy för att inte kränka menneskerettigheter %N o r s k a o r g a n i s a t i o n e r Internationella dotterbolag AllaEnergiShippingKonsum Industri & Fastighet Utarbetat policy8182787110093 Beslut taget, men ej utarbetat60111000 Nej119 1907 Vet ej/ej svar290000 Om utarbetat policy: Innehåller hänvisning till FNs Verdenserklæring Ja556743674279 Nej402257335014 Vet ej5110087 Om utarbetat policy: Innefattar riktlinjer för fattigdomsbekämpning & utveckling Ja282214402532 Nej687872606754 Vet ej401408 Exempel på hur policy bidrar till fattigdomsbekämpning & utveckling:  Utbildning, deltar i microekonomiprojekt  Deltar i hälsoprojekt, rent vatten

11 Amnesty Business Rating Norge 2009 11 MR Index Policy  Utarbetat policy ger 2 poäng, hänvisning till FNs Verdenserklæring ytterligare 2 poäng, riktlinjer för fattigdomsbekämpning 1 poäng  MR Index Policy: en summering av ovan

12 Amnesty Business Rating Norge 2009 12 Om utarbetat policy: Information om policy till kunder % Andel som vänder sig till Alla norska Intl bolag Bedriftskunder 9193 Detaljhandelskunder 3329 Övriga privatkunder 1618

13 Amnesty Business Rating Norge 2009 13 Utbildning av personal, information till kunder, leverantörskontrakt  Om har MR i leverantörskontrakt: Flertalet har respekten för MR i kontrakt med samtliga leverantörer  Om utbildning: Ca 50 % av de norska organisationerna har informerat alla, 60 % av de internationella % Om har policyN o r s k a o r g a n i s a t i o n e r För de kategorier organisationen vänder sig till: Har informerat kunderna AllaEnergiShippingKonsum Industri & Fastighet Internationella dotterbolag Bedriftskunder495657335839 Detaljhandelskunder1211013177 Övriga privatkunder5110084 Utbildning i policy av företagets personal Ja7010043735978 Respekten för MR inskriven i leverantörskontrakt Ja636757606768  Om har informerat de kategorier organisationen vänder sig till : Andelen informerade kunder varierar

14 Amnesty Business Rating Norge 2009 14 Information om MR policy till kunder & leverantörer på annat sätt  Internet/hemsidan  Årsrapporter  Möten  Förhandlingar  Föredrag  Generalförsamlingen  Kundmagasin

15 Amnesty Business Rating Norge 2009 15 MR Index Information & Utbildning  För respektive kundgrupp organisationen vänder sig till ges 5 poäng för information till alla, 1 poäng för inga, för intervallen däremellan fördelas poängen jämnt. Ett medelvärde beräknas av kundgrupperna  Alla leverantörskontrakt har respekten för MR ger 5 poäng, inga 1 poäng, för intervallen däremellan fördelas poängen jämnt All personal utbildats ger 5 poäng, ingen 1 poäng, för intervallen däremellan fördelas poängen jämnt  MR Index Information & Utbildning: ett medelvärde av ovan  För organisationer utan policy blir MR Index Information & Utbildning 1,0

16 Amnesty Business Rating Norge 2009 16 Analys som kartlägger risken att företaget kränker menneskerettigheter %N o r s k a o r g a n i s a t i o n e r Internationella dotterbolag AllaEnergiShippingKonsum Industri & Fastighet Riskanalys Ja38642233 40 Nej561878675953 Vet ej/ej svar6180087 Om riskanalys: Hur stor andel av verksamheten/länder organisationen är aktiv? 100 procent507250422576 75-99 procent10002908 50-74 procent101400250 25-49 procent000000 1-24 procent000008 Vet ej/ej svar30145029508

17 Amnesty Business Rating Norge 2009 17 MR Index Riskanalys  All verksamhet/länder analyserats ger 5 poäng, ingen 1 poäng, för intervallen däremellan fördelas poängen jämnt  MR Index Riskanalys: Poängen ovan

18 Amnesty Business Rating Norge 2009 18 Mätbara mål för arbetet med menneskerettigheter %N o r s k a o r g a n i s a t i o n e r Internationella dotterbolag AllaEnergiShippingKonsum Industri & Fastighet Mätbara mål Ja404533433343 Nej585567526750 Vet ej/ej svar200507 Om mätbara mål: Berörs personalens bonus av resultat avseende menneskerettigheter Ja24400222538 Nej, bonus berörs inte382033455031 Nej, har ej bonussystem334033 2523 Vet ej/ej svar5034008

19 Amnesty Business Rating Norge 2009 19 Monitorerings- & rapporteringssystem för att inte kränka MR  Varning till anställda  Avskedanden  Omorganisation %N o r s k a o r g a n i s a t i o n e r Internationella dotterbolag AllaEnergiShippingKonsum Industri & Fastighet Monitorerings- & rapporteringssystem Ja608233625857 Nej341845334237 Vet ej/ej svar6022506 Har skett hendelser senaste 2-3 åren Ja, i egna bedriften159019250 Ja, hos leverantörer6001403

20 Amnesty Business Rating Norge 2009 20 Övergripande ansvar för menneskerettigheter  Annan nivå ofta HR-avdelning/personalchef %N o r s k a o r g a n i s a t i o n e r Internationella dotterbolag AllaEnergiShippingKonsum Industri & Fastighet Övergripande ansvar Ja798244908384 Nej211856101713 Vet ej/ej svar000003 Om övergripande ansvar: På vilken nivå? I styrelsen1711016304 I ledningsgruppen403375364060 I både styrelse & ledning24450163020 Annan nivå19112532016

21 Amnesty Business Rating Norge 2009 21 Operativt ansvar för menneskerettigheter hos affärsområdeschefer %N o r s k a o r g a n i s a t i o n e r Internationella dotterbolag AllaEnergiShippingKonsum Industri & Fastighet Operativt ansvar Ja7073447184 Nej26275624813 Vet ej/ej svar400583 Om operativt ansvar: Hur stor andel av affärsområdes/verksamhetschefer? 100 procent767475738092 75-99 procent51300100 50-74 procent000000 25-49 procent000000 1-24 procent000000 Vet ej/ej svar19132527108

22 Amnesty Business Rating Norge 2009 22 MR Index Ledningssystem  Mätbara mål för arbetet med MR ger 5 poäng, inga mål 1 poäng  Monitoreringssystem för att inte kränka MR ger 5 poäng, inget system 1 poäng  Övergripande ansvar för MR ger 2,5 poäng, om i styrelse eller ledning ges ytterligare 2,5 poäng  Alla affärsområdeschefer har operativt ansvar för MR ger 5 poäng, inga 1 poäng, för intervallen däremellan fördelas poängen jämnt  MR Index Ledningssystem: Ett medelvärde av ovan

23 Amnesty Business Rating Norge 2009 23 Redovisning av resultat avseende menneskerettigheter %N o r s k a o r g a n i s a t i o n e r Internationella dotterbolag AllaEnergiShippingKonsum Industri & Fastighet Redovisas i års/bærekraftsrapport Ja434633474247 Nej453667434247 Vet ej/ej svar1218010166 Om redovisas: Sker enligt standard såsom GRI? Helt enligt standard30100020058 Delvis enligt standard17033104021 På annat sätt4006750407 Vet ej/ej svar130020 14 Om redovisas: Granskas redovisningen av oberoende part? Ja22200302021 Nej656010060 44 Vet ej/ej svar13200102035

24 Amnesty Business Rating Norge 2009 24 MR Index Transparens  Redovisning av MR resultat i års/bærekraftsrapport ger 2,5 poäng, om helt enligt vedertagen standard ytterligare 2,5 eller delvis 1,25 poäng, ingen redovisning 1 poäng  Granskning av MR redovisning av oberoende part ger 5 poäng, ingen granskning 1 poäng  MR Index Transparens: Ett medelvärde av ovan

25 Amnesty Business Rating Norge 2009 25 MR Index  MR Index – Ett medelvärde av Policy, Information & Utbildning, Riskanalys, Ledningssystem, Transparens

26 Amnesty Business Rating Norge 2009 26 MR Index – per urval  MR Index – Ett medelvärde av Policy, Information & Utbildning, Riskanalys, Ledningssystem, Transparens

27 Amnesty Business Rating Norge 2009 27 Riskexponering vs MR Index – Alla norska organisationer Observation för enskild organisation Medelvärde för Alla norska organisationer Hög Låg RiskexponeringRiskexponering MR Index

28 Amnesty Business Rating Norge 2009 28 Riskexponering vs MR Index – Norska branscher Observation för respektive bransch Medelvärde för Alla norska organisationer Hög Låg MR Index RiskexponeringRiskexponering

29 Amnesty Business Rating Norge 2009 29 Riskexponering vs MR Index – Energi Observation för enskild organisation Medelvärde för Alla norska organisationer Hög Låg MR Index RiskexponeringRiskexponering

30 Amnesty Business Rating Norge 2009 30 Riskexponering vs MR Index – Energi Observation för enskild organisation Medelvärde för branschen Hög Låg MR Index RiskexponeringRiskexponering

31 Amnesty Business Rating Norge 2009 31 Riskexponering vs MR Index – Shipping Observation för enskild organisation Medelvärde för Alla norska organisationer Hög Låg MR Index RiskexponeringRiskexponering

32 Amnesty Business Rating Norge 2009 32 Riskexponering vs MR Index – Shipping Observation för enskild organisation Medelvärde för branschen Hög Låg MR Index RiskexponeringRiskexponering

33 Amnesty Business Rating Norge 2009 33 Riskexponering vs MR Index – Konsum Observation för enskild organisation Medelvärde för Alla norska organisationer Hög Låg MR Index RiskexponeringRiskexponering

34 Amnesty Business Rating Norge 2009 34 Riskexponering vs MR Index – Konsum Observation för enskild organisation Medelvärde för branschen Hög Låg MR Index RiskexponeringRiskexponering

35 Amnesty Business Rating Norge 2009 35 Riskexponering vs MR Index – Industri & Fastighet Observation för enskild organisation Medelvärde för Alla norska organisationer Hög Låg MR Index RiskexponeringRiskexponering

36 Amnesty Business Rating Norge 2009 36 Riskexponering vs MR Index – Industri & Fastighet Observation för enskild organisation Medelvärde för branschen Hög Låg MR Index RiskexponeringRiskexponering

37 Amnesty Business Rating Norge 2009 37 Riskexponering vs MR Index – Internationella dotterbolag Observation för enskild organisation Medelvärde för Internationella dotterbolag Hög Låg MR Index RiskexponeringRiskexponering

38 Amnesty Business Rating Norge 2009 38 Upplevda problem i arbetet med menneskerettigheter  Kan inte vara överallt hela tiden  Tar tid innan problem kommer fram %N o r s k a o r g a n i s a t i o n e r Internationella dotterbolag AllaEnergiShippingKonsum Industri & Fastighet Svårighet att: - kontrollera ledet av under- leverantörer281811334250 - inhämta korrekt och fullständig information232711242530 - fånga upp/identifiera när överträdelser sker28922295030 -få anställda att leva upp till kravet på mänskliga rättigheter8005250 - ser inga problem496444572533

39 Amnesty Business Rating Norge 2009 39 Stöd eller hjälp från Amnesty i arbetet med menneskerettigheter  Bättre möjlighet till dialog  Clearinglista  Skapa ett forum för diskussion med andra i samma situation och bransch  Research, kartläggning av nya marknader  Vill samarbeta men det har inte alltid fallit väl ut, Amnesty har varit mer inriktade på konfrontation

40 Amnesty Business Rating Norge 2009 40 Positiva effekter av arbetet med menneskerettigheter %N o r s k a o r g a n i s a t i o n e r Internationella dotterbolag AllaEnergiShippingKonsum Industri & Fastighet Förbättrad riskhantering och färre oönskade händelser422711486750 Förbättrad renommé, bedriften uppfattas som mer trovärdigt/ansvarstagande475533485060 Bedriften uppfattas mer attraktivt bland kunderna556433625047 Bedriften uppfattas mer attraktivt på arbetsmarknaden556422576760 Bedriften uppfattas mer attraktivt på finansmarknaden262722194243 Stärkt självkänsla hos de anställda553656527557 Konstaterade förbättringar av rättigheterna hos samarbetspartners/leverantörer28180384223 Annat8180100 Ser inga positiva effekter1318221403

41 Amnesty Business Rating Norge 2009 41 Finns det något i Ert arbete med MR som andra bedrifter kan lära av?  Betydelsen av dialog  Grundläggande kultur baserad på öppenhet  System som inkluderar alla som arbetar i koncernen  Engagemang från ledningen  Bra uppföljning

42 Amnesty Business Rating Norge 2009 42 Betydelsen av att inte kränka menneskerettigheter MedelvärdeN o r s k a o r g a n i s a t i o n e r Internationella dotterbolag AllaEnergiShippingKonsum Industri & Fastighet Bedömning av bedriften av Finansmarknaden3,83,53,73,93,84,2 Kunder & potentiella kunder4,14,23,84,14,2 Potentiella medarbetare4,24,0 4,3 4,4


Ladda ner ppt "Amnesty Business Rating Norge 2009 1 Amnesty Business Rating Norge 2009 Copyright © 2009 TNS SIFO Prospera AB."

Liknande presentationer


Google-annonser