Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

På engelska: Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) Här finns vi: Karlstad – Stockholm – Revinge – Sandö Kontaktuppgifter 0771-240 240 (vx)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "På engelska: Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) Här finns vi: Karlstad – Stockholm – Revinge – Sandö Kontaktuppgifter 0771-240 240 (vx)"— Presentationens avskrift:

1 På engelska: Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) Här finns vi: Karlstad – Stockholm – Revinge – Sandö Kontaktuppgifter 0771-240 240 (vx) www.msbmyndigheten.sewww.msbmyndigheten.se MSB verkar för ett stärkt samhällsskydd och en god beredskap där alla tar ansvar. MSB verkar för ett stärkt samhällsskydd och en god beredskap där alla tar ansvar.

2 MSBs uppdrag: Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. Före, under och efter en olycka eller en kris. Från vardagens olyckor till stora katastrofer.

3 MSBs inriktning Utveckla och stödja samhällets beredskap. Minska konsekvenserna av en allvarlig olycka eller kris. Samordna över sektorsgränser och ansvarsområden. MSB tar inte över andra aktörers ansvar.

4 Den enskildes säkerhet – vad? Säkerhet? Hela hotskalan. Före, under, efter en olycka eller kris Enskilde – varför inte allmänhetens? Många allmänheter – behovs- och målgruppsanpassning Olycksförebyggande: Hem och fritidsmiljöer – barn, äldre, ”utsatta”, övriga Riskmiljöer i kommunen/lokalsamhället Krishantering, krisberedskap, civilt försvar: Egen förmåga. Förtroende för samhällets ansvar, uppgift och förmåga Skolstrategi – individens/medborgarens frihet och ansvar Varning/larmning – VMA och 112

5 Den enskildes säkerhet – hur? Påverkan – kunskap, attityder, beteende Ansvarsförhållande – tydliggöra den enskildes ansvar Processarbete – systematiskt säkerhetsarbete för den enskildes säkerhet. Fokus, lokal nivå – kommun och skola. Statistik- och faktabaserat – regelbunden analys av olycksstatistik och fakta. Kan vi utveckla kunskap om orsaker? Erfarenheter – best practice, utveckla scenarier för kriser och katastrofer Kunskapsutveckling – initiera forskning och utveckling, driva på

6 Den enskildes säkerhet – mål Den enskilde ska ha kunskap om hur han/hon själv kan förebygga olyckor och hantera olyckor som inträffar Den enskilde ska ha kunskap om hur han/hon själv kan hantera egna förhållanden som uppstår vid en samhällskris/ extraordinär händelse. Den enskilde ska ha kunskap om samhällets krisberedskapsystem och kunna se sin egen roll i detta De två första delmålen relaterar primärt till den enskilde i hem- /när- och fritidsmiljö.

7 Större andel äldre över 80 år – drygt 485 000 idag, 520 000 år 2020, 890 000 år 2050 Större andel utlandsfödda – idag drygt 12 procent av befolkningen, 15 procent år 2020, 18 procent år 2050. Ökad urbanisering Behov i små kommuner med många äldre? Behov i stora städer med etnisk diversifiering? Fråga: Frivilligrörelsen som resurs i förebyggande säkerhetsarbete? Den enskilde – några perspektiv

8 Från homogen folkhemskultur med folkförankring till mångkulturellt samhälle med individualister och många värdegrunder Frivillighet i nätverk och tillfälliga rörelser – engagemanget är snabbt och rörligt Frågor: Vilka värderingar står Försvarsutbildarna för? Hur uppfattas ni? Hur vill ni bli uppfattade? Är ni representativa i en alltmer heterogen kultur? Vem är den enskilde? Vilka vill ni engagera (och rekrytera)? Den enskilde – några perspektiv

9 ”Hotet” mot säkerheten i samhället? Vilken värdegrund/-er utgår vi från? Öppenhet – mångkulturkompetens? Dialogkompetens? ”Göra delaktighetskompetens? Integrerade aktiviteter/insatser ”Civil stabilisering”: Konfliktlösningskompetens? Demokratibyggande? Den enskilde – några perspektiv

10 Ur propositionen ”Stärkt krisberedskap…” (2007/08:92) ”En väl fungerande krisberedskap kräver medvetenhet om det personliga ansvaret” ”Individen utgör den grund på vilken samhällets krishantering vilar” Den enskildes engagemang och ansvar

11 Samhället kommer att behöva förtydliga/klargöra den enskildes ansvar Samhället måste ge förutsättningar för den enskilde att ta ansvar/öka sin förmåga – Klargöra ansvar (normer, principer, reglering?) – Kommunicera och utbilda Frivilligrörelsen engagerar och utbildar många enskilda Fråga: Frivilligrörelsens attraktionskraft för den enskilde?

12 Värderingen av den enskildes ansvarstagande och engagemang? Hur kan/ska den enskildes ansvar beskrivas? Var finns stöd för den beskrivningen? Är beskrivningen tydlig eller otydlig, väsentlig eller oväsentlig? Förväntningar från enskilde på hur samhället tar ansvar och vice versa? Vad finns reglerat i lag, författningar, avtal (försäkrings-), etablerade normer? Den enskildes engagemang och ansvar

13 Erfarenheter visar på nyttan av frivilliginsatser vid allvarliga händelser och katastrofer Människor har både vilja och engagemang Behovsbilden – statens ansvar att analysera och bedöma behoven av kompetens/resurser Relationen samhällets behov – frivilligrörelsens förmåga att attrahera och engagera. Balansakt i utformning av stöd Behovet av frivilligresurser

14 Behov styr uppdrag – grundläggande princip Slopa begreppet folkförankring – information och utbildning om krishantering och krisberedskap riktad till enskilda viktig uppgift Inget centralt register – frivillighet är till stora delar lokal. Specialister kan i finnas i centralt register Organisationsstöd i någon form behöver finnas kvar men modellen för stödet behöver revideras – utredning behövs Frivilliga är inte gratis arbetskraft som ska konkurrera med kommersiella aktörer Viktigt att bredda kretsen av frivilligorganisationer som kan få statligt stöd Ingen förteckning över frivilliga beredskapsorganisationer i förordning. Bidragsberättigade organisationer kan räknas upp i myndighets föreskrifter MSBs remissvar – i korthet

15 Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text Kommunikationsdirektör Ekonomi- och planeringsdirektör HR-direktör Chefsjurist Avdelningen för verksamhetsstöd Karlstad Service- och säkerhetsenheten Karlstad Rättsenheten Karlstad Ekonomienheten Karlstad Personalenheten Karlstad Kommunikationsenheten Karlstad IT-enheten Karlstad och Stockholm Avdelningen för risk- och sårbarhets- reducerande arbete Karlstad Enheten för planerings- och analysstöd Karlstad Enheten för den enskildes säkerhet Karlstad och Stockholm Enheten för brand- skydd och brandfarlig vara Karlstad Enheten för farliga ämnen Karlstad Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Karlstad Enheten för informationssäkerhet Stockholm Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Karlstad Enheten för utveckling av räddningstjänst och krishantering Karlstad Enheten för lednings- system och beslutsstöd Karlstad Utbildningsenheten Karlstad Övningsenheten Stockholm Rakel Stockholm och Sandö Affärsstyrning Infrastruktur Kundstöd Revinge Sandö Avdelningen för samordning och insats Stockholm Enheten för samordning Stockholm Enheten för omvärld och beredskap Karlstad och Stockholm Enheten för insatser Karlstad Enheten för insatspersonal Karlstad Enheten för materiel och stödresurser Kristinehamn och Karlstad Avdelningen för utvärdering och lärande Stockholm Enheten för strategisk analys Stockholm Enheten för inriktning och planering Stockholm Enheten för inriktning av forskning Stockholm Tillsynsenheten Karlstad Enheten för lärande av olyckor och kriser Karlstad Revinge Utbildnings- och utvecklingsenhet 1 Utbildnings- och utvecklingsenhet 2 Utbildnings- och utvecklingsenhet 3 Utbildningsstödsenheten Internatenheten Teknik- och serviceenheten Sandö Utbildning- och utvecklingsenhet Utbildningsenhet SMO Utbildningsenhet övrig utbildning Utbildningsstödsenheten Internatenheten Teknik- och serviceenheten Internrevisionen Överdirektör Generaldirektör


Ladda ner ppt "På engelska: Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) Här finns vi: Karlstad – Stockholm – Revinge – Sandö Kontaktuppgifter 0771-240 240 (vx)"

Liknande presentationer


Google-annonser