Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÅÅÅÅ-MM-DD Kuratorsfunktionen Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÅÅÅÅ-MM-DD Kuratorsfunktionen Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhus."— Presentationens avskrift:

1 ÅÅÅÅ-MM-DD Kuratorsfunktionen Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhus

2 Presentationens namn 2 Organisation  6 st. områden S/U, KK del i område 1  Kuratorsverksamheten sorterar under områdeschefen  9 st. kuratorer 3,5 tjänst (enhetschef)  kuratorn arbetar parallellt och i samarbete med den medicinska vården

3 Presentationens namn 3 Uppdraget /huvudsakliga arbetsuppgifterna Psykosociala arbetet riktar sig till patienter på Kvinnokliniken och deras närstående som önskar:  Kris-, stöd- och bearbetande samtal i en akut situation  Samtalsstöd/behandling vid kronisk sjukdom och funktionshinder  Sorgesamtal  Vägledning och information i sociala, ekonomiska och juridiska frågor  Stöd och hjälp med att samordna kontakter i samhället  Smittspårning  Genetisk vägledning  Psykosocial utredning, ägg-, spermadonation samt donatorer  Psykosocial utredning - psykosociala svårigheter - IVF behandling

4 Presentationens namn 4 Övriga arbetsuppgifter/riktade till personal  Vägledning och konsultation i psykosociala frågor  Avlastningssamtal enskilt eller i grupp  Reflektionsgrupper  Undervisning

5 Presentationens namn 5 Hur får man kontakt med kuratorn  Sjukvårdspersonal kan kontakta kurator, per telefon eller via remiss  Patient/närstående kan ta kontakt direkt  Erbjuds allt från ett besök till långvariga kontakter  Besöken kostar 100 kr vid öppenvårdsbesök (vissa är kostnadsfria)

6 Presentationens namn 6 Målet  Stärka patienternas och närståendes förmåga att hantera de psykologiska, sociala och praktiska effekterna av sjukdom  Förebygga komplikationer som kan uppkomma av obearbetad kris  Medverka till hög livskvalitet

7 Presentationens namn 7 Diagnoser / Problemsituationer - Cancer - Sexuella övergrepp - Aborter - Missfall - Graviditetskomplikationer - Traumatiska förlossningar - Förlossningsrädsla - Infertilitet - STD - Andra sjukdomstillstånd/ problemsituationer

8 Presentationens namn 8 Psykosocialt behandlingsarbete  Göra en psykosocial bedömning utifrån helhetssyn  Presentera ramen för och innehållet i det psykosociala omhändertagandet  Skapa en behandlingsrelation  Stöd och vägledning på alla nivåer (intrapsykisk, interpersonell, strukturell)  Krisbearbetning Arbetar utifrån psykodynamisk-, systemisk-, kris-, sorg-, coping-, kognitiv - och narrativ teori.

9 Presentationens namn 9 Psykosociala arbetets olika förhållningssätt För att medverka till förändring i patientens liv:  Genom egen aktion  Genom direkt styrning (kuratorn ansvarar för interventionen dvs tar ansvar för vilken slags förändring som bör komma till stånd, medan patienten ansvarar för att handlingen utförs)  Indirekt styrning (arbetar med insikts- eller medvetande tekniker. Syftet är att patienten själv tar ansvar för sin förändring men kuratorn ansvarar för processen)

10 Presentationens namn 10 Praktisk information och hjälp  Rehabilitering – rekreation  Socialförsäkringssystemet  Samhällets övriga stödfunktioner ex färdtjänst, sjukresor, patientföreningar  Vid behov söka fondmedel  Hospice  Intyg vid behov

11 Presentationens namn 11 Ex på teman i samtalen  Tiden före och efter diagnos????  Vardagslivet, arbete/studier, familj, ekonomi  Stöd, nätverk  Vad säger jag till barnen?  Sorg över förluster  Rädsla, oro  Smärta  Skuld, skam  Ilska, besvikelser  Normalt - onormalt  Omgivningen – relationer, förhållningssätt  Beroendet av andra  Sexualitet – fertilitet  Tankar kring döden, livet – existentiella frågor  Hopp – glädjeämnen - framtid  Hur förhålla sig till sjukdomen – ex. hur tanka kraft till livet och mod

12 Presentationens namn 12 Faktorer som påverkar ett krisförlopp  Diagnos - prognos  Personlighet och tidigare erfarenheter - bild av sig själv och andra, förmåga att förmedla egna känslor och behov, tillit till sig själv och andra  Tidigare psykiska problem, trauman och hur de hanterats  Copingresurser  Socialt nätverk  Komplikationer under behandling – smärta och andra svåra fysiska och psykiska besvär

13 Presentationens namn 13 Fall 1. 15 åring önskar abort  15 årig flicka på DSBUS skall opereras.  Man upptäcker att patienten är gravid  Hon önskar abort och att detta sker i samband med vårdtillfället.  Hon vill inte att hennes pappa skall veta om graviditeten eller aborten.  Hon har ingen kontakt med sin mamma  Uppger att hon har kontakt med en socialsekreterare  Vad vill Du veta mer?  Vad ska Du göra?

14 Presentationens namn 14 SoL 14 kap. 1§  ” Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd……………….”  Barn = upp till fyllda 18 år.

15 Presentationens namn 15 Offentlighets- sekretesslagen  Sekretess, med vissa undantag, gäller inom hälso-, och sjukvården för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon henne närstående lider men (25 kap. 1§ OSL)  Enligt 10 kap 23 § finns det möjlighet att lämna uppgifter till polis- och åklagarmyndighet vid misstanke om grövre brott där straffet är lägst ett års fängelse. Det är också möjligt, enligt samma §, att anmäla misstanke om försök till brott där straffet är lägst två års fängelse.  Möjlighet finns även att enligt 10kap 21§ att lämna uppgifter till polis- eller åklagarmyndighet för misstanke om brott mot den som inte fyllt arton år i vissa fall (barnmisshandel, sexuella övergrepp, könsstympning, frihetsberövning)

16 Presentationens namn 16 Föräldrabalken  FB 6 kap. 2§ reglerar vårdnadshavarens rätt och skyldigheter att bestämma över barnets personliga angelägenheter. De förpliktelser som ingår i vårda ansvaret förutsätter att vårdaren har insyn i barnets angelägenheter. I takt med stigande ålder och utveckling skall större hänsyn tas till den unges egna synpunkter och önskemål (”viss ålder och mognad”)  Enligt barnkonventionen, artikel 12, ska barn ges möjlighet att yttra sig i alla frågor …. Kan det finnas risk för övergrepp från vårdnadshavare sida sida är det nödvändigt att barnet ges till fälle att själv yttra sig på ett skyddat sätt.

17 Presentationens namn 17 Psykosocialt behandlingsarbete  Våldtäkt  Sexuella övergrepp

18 Presentationens namn 18 Våldtäkt är ett trauma som ger en krisreaktion  Psykiskt trauma: en händelse av chockartad eller smärtsam art, vanligen katastrof, kränkning eller separationsupplevelse  Kris: befinner sig i en situation där tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att förstå och bemästra situationen

19 Presentationens namn 19 Chockfasen – direkt efter våldtäkten  Regression, jaget förlorar rationella funktioner – tankar och känslor primitiva  Förnekandet av att ha varit med om trauma – overkligt  Kan te sig apatisk och känslomässigt avstängd – isolering  Drar sig undan socialt  Kroppen känns äcklig  Reagerar med ett relativt lugn

20 Presentationens namn 20 Vanliga symtom  Sömnsvårigheter  Koncentrations och minnesförsämring  Fysiska symtom ex huvudvärk, illamående, magont, yrsel  Svårt att äta  Skör för överstimulering, bristande tillit (rädsla)  Ångest, oro  Flashbacks (minnesbilder)  Trötthet, känslan av att vara svag Behövs sjukskrivning?

21 Presentationens namn 21 Metod/arbetssätt vid krisstöd  Lyssna  Få beskriva livssituationen, sjukdomsförloppet, tankar och känslor  Inventera vilket stöd patienten har (familj, vänner osv)  Härbärgera och normalisera olika slags känslor  Utgöra ett hjälpjag, vikarierande hopp  Samtala om barns behov  Erbjuda olika stödinsatser på olika nivåer (ex närstående)

22 Presentationens namn 22 Reaktionsfasen  Söker orsaker till våldtäkten, oftare hos sig själv än hos gärningsmannen – skuld (jag har gjort fel)  Självbilden skadad – skam (jag är fel)  Skrämd över att inte känna sig stark – tilliten till sig själv och andra nedsätts  Otrygghet, vaksam  Mardrömmar  Känner sig utanför och annorlunda socialt (kränkt, arg, besudlad)

23 Presentationens namn 23 Teman i samtalen  Social situation och tiden före övergreppet  Psykiska måendet före övergreppet  Stöd/nätverket  Skam och skuld  Rädsla – vrede  Kontroll- försvar  Motstånd – försvar  Begriplighet  Normalt – onormalt  Omgivningen  Sexualiteten  Risktagarbeteende  Rättsprocessen  Vardagslivet, arbete/studier, familj, ekonomi

24 Presentationens namn 24 Bearbetningsfasen  Genomgång av vad som faktiskt hände  Fantasier om vad som kunde hänt mer  Mer fokus på gärningsmannen  Lättnad från skam och skuldkänslor – ha rätt att må dåligt, bejaka sina känslor  Kommunikation med andra- vem/vilka kan ge stöd  Börjar se tillgångar i livet  Ilska

25 Presentationens namn 25 Nyorienteringsfasen  Inte längre styrd av sin rädsla  Återgång till vanlig livsstil  Ökad tillit till sig själv och till andra  Vågar närma sig kroppskontakt, egen sexualitet – återerövrat sin egen kropp  Personlig utveckling och återupprättelse

26 Presentationens namn 26 Komplikationer  Depression  Panikångest  Social fobi  Sexuella problem  Posttraumatisk stressyndrom Remittera vidare till annan vårdgivare

27 Presentationens namn 27 SLUT lena.osterman@vgregion.se


Ladda ner ppt "ÅÅÅÅ-MM-DD Kuratorsfunktionen Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhus."

Liknande presentationer


Google-annonser