Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Structured Clinical Interview for DSM disorders: SCID Stefan Winblad, fil dr, leg psykolog, Psykologiska institutionen Göteborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Structured Clinical Interview for DSM disorders: SCID Stefan Winblad, fil dr, leg psykolog, Psykologiska institutionen Göteborg."— Presentationens avskrift:

1 Structured Clinical Interview for DSM disorders: SCID Stefan Winblad, fil dr, leg psykolog, Psykologiska institutionen Göteborg

2 Målsättning Kunskap om SCID som arbetsinstrument Färdighet i att administera SCID Kritiskt resonera kring SCID

3 Innehåll 09.15-10.00 Föreläsning SCID 10.15-11.00 Föreläsning SCID forts 11.15-12.00 Inläsning och förberedelser 13.15-14.00 Intervjuer (gruppvis) 14.15-15.15 Intervjuer, sammanställning 15.30-16.00 Återsamling: diskussion

4 Diagnostik [Socialstyrelsen, 2012] ”En korrekt ställd diagnos är en förutsättning för ett adekvat omhändertagande, en adekvat behandling och en adekvat uppföljning. Diagnossättning vid psykiatriska sjukdomstillstånd baseras på symtombeskrivningar.”

5 Klassifikationssystem ICD-10 (Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och hälsorelaterade problem) [http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18172/20 10-11-13.pdf]http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18172/20 10-11-13.pdf] ICF (klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) [http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2003/2003-4-1]http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2003/2003-4-1] DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) [Herlofsson et al., 1995]

6 DSM-IV Axel 1: kliniska syndrom Axel II: personlighetsstörningar och mental retardation Axel III: somatisk sjukdom/skada Axel IV: psykosociala problem Axel V: Global skattning av funktionsförmåga

7 DSM-IV: ett exempel Axel 1: 296.32 Egentlig depression, recidiverande, måttlig Axel II: 301.83 Borderline personlighetsstörning, antisociala personlighetsdrag Axel III: 881.02 Skärsår vänster handled Axel IV: Utslängd hemifrån av sambo Axel V: GAF = 45 (aktuell)

8 DSM-IV ”DSM-systemets roll är att organisera bilden av de synliga yttringarna av psykopatologi, snarare än att avtäcka det fördolda eller identifiera det subtila”

9 DSM-IV Symptomdiagnos: symptombild och förloppsbeskrivning inom definierade tidsramar Klinisk diagnos: ett större informations- material; tester, etiologisk diskussion, laboratorieundersökningar etc

10 DSM-IV: styrkor Ett enhetligt system - bygger på konsensus Ett gemensamt ”språk” ”Utmärkt” reliabilitet och validitet Möjliggör utvärdering och uppföljning

11 DSM-IV: kritik [Agnell, New Rev Books, 2011] Svag/ingen koppling till en biologisk bas Bygger på konsensus Patologi - ett vanligt fenomen? Diagnos och medicinering

12 SCID Structured Clinical Interview for DSM-IV diagnosis (SCID) Semistrukturerat intervjustöd: definierade frågor - frihet att ställa kompletterande frågor

13 SCID: utformning SCID 1: DSM axel 1 diagnoser; förstämningssyndrom, ångestsyndrom, psykotiska störningar (intervjuer) SCID II: DSM axel II diagnoser; personlighetsstörningar (intervju+formulär)

14 SCID I: innehåll A: förstämningsepisoder B: psykotiska symptom C: psykotiska syndrom D: förstämningssyndrom E: drogproblem F: ångestsyndrom och andra störningar

15 SCID-II: innehåll Fobisk, osjälvständig, tvångsmässig, passiv-aggressiv, depressiv, paranoid, schizotyp Schizoid, histrionisk, narcissistisk, borderline, antisocial, personlighetsstörning UNS

16 SCID: inledande intervju Demografiska data: civilstånd, boende Utbildning: skolgång Arbete: yrke Aktuell behandling: vård Anledning till besöket Debut av störning Symptom Utlösande faktorer

17 SCID: inledande intervju Förlopp Behandlingsanamnes Andra aktuella problem Social funktionsförmåga Diagnosöversikt Anamnesöversikt

18 SCID: intervju En informellt strukturerad intervju kompletteras med en detaljerad och noggrann diagnostik av tänkbara diagnoser Rutinmässig bedömningsprocedur: alla diagnoser bedöms på ett systematiskt och ingående sätt

19 SCID: sammanställning Sammanställning av diagnos/er Psykosociala och omgivningsrelaterade problem Global funktionsskattningsskala Sammanfattande beskrivning

20 GAF-skalan Aktuell generell funktionsförmåga Symtomens svårighetsgrad, social och yrkesmässig funktion Två mått: aktuellt (lägst) och (högst) senaste året O-100 (skalsteg:10)

21 GAF-skalan [100-91] Synnerligen god funktionsförmåga, livsproblem aldrig ohanterliga, andra söker sig till personen, inga symtom [90-81] Frånvaro av symtom eller minimala symtom, intresserad av aktiviteter, socialt kapabel, tillfreds, vardagsproblem -------------------------------------------------- --- [20-11] Viss risk för att individen tillfogar sig själv eller andra skada, oförmögen till personlig hygien, grav störning av kommunikation [10-1] Ständig risk för att individen tillfogar sig själv eller andra allvarlig skada, oförmögen till personlig hygien, suicid

22 SCID: film Intervjustil: skapade kontakt, förklarade syftet, hanterade frågor, uppmärksammade känslor (t ex ilska, gråt) Inhämtande av information: fick fram tillräcklig info i översiktsintervju, följde strukturen, fick patienten att beskriva symtomen, fick fram info för skattning av varje kriterium, hjälpte att fokusera, höll tiden

23 SCID: kritik [Aboraya, 2008, 2009] Tidskrävande (helt intervju = 2 timmar) Omständigt förfarande (utformat för att genomföra forskning) Oflexibelt (fokus på hela spektrat, ej alltid klinisk relevans) Påverkar negativt relationen till klienten 3 av 4 psykiatriker använder inte strukturerade intervjuer vid diagnostik

24 MINI: ett alternativ Mini Internationell Neuropsykiatrisk Intervju Strukturerad - JA/NEJ frågor Acceptabel validitet och reliabilitet Kortare tidsåtgång (20 minuter) Sheehan et al, 1997 http://www.webbhotell.sll.se/PageFiles/4382/MINI.pdf

25 Egentlig depression: kriterier ”Minst fem av följande symtom har förekommit under samma tvåveckorsperiod. Detta har inneburit en förändring av personens tillstånd. Minst ett av symtomen (1) nedstämdhet eller (2) minskat intresse eller glädje måste föreligga” Nedstämdhet Minskat intresse eller minskad glädje Betydande viktnedgång eller viktuppgång Sömnstörning (för lite eller för mycket)

26 Egentlig depression: forts Psykomotorisk agitation eller hämning (dagligen) Svaghetskänsla eller brist på energi (dagligen) Känslor av värdelöshet eller skuldkänslor (dagligen) Minskad tanke- eller koncentrationsförmåga, obeslutsamhet Återkommande tankar på döden, självmordstankar

27 Nedstämdhet: fråga och kriterium ”Under den senaste månaden har du haft någon period när du känt dig deprimerad eller nedstämd under större delen av dagen så gott som dagligen” (beskriv hur det kändes). Om ja - hur länge varade det? Så lång tid som två veckor? ”...under större delen av dagen, så gott som dagligen, vilket bekräftas av personen själv (känner sig ledsen eller tom) eller av andra (ser ut att vilja gråta)”

28 Intresse: fråga och kriterium ”har du tappat intresset eller lusten att göra sådant som du brukar tycka om att göra? Var det i stort sett dagligen? Så långt som två veckor?” ” minskat intresse för eller minskad glädje av alla eller nästan alla aktiviteter under större delen av dagen, så gott som dagligen (bekräftas av personen själv eller av andra)”

29 Övning: SCID Genomföra en intervju: bakgrund + specifik intervju (förstämningsepisoder) + att vara patient vid ett tillfälle Fylla i ett skattningsformulär (förstämning) Diskutera upplevelser i gruppen: för och nackdelar med en SCID-intervju

30 SCID: övning 8 grupper: 1 (L1), 2 (L2), 3 (L3), 4 (L4), 5 (G 10), 6 (G 4), 7 (G5), 8 (G9) Varje deltagare skall genomföra en intervju vid ett tillfälle Varje deltagare skall vara patient vid ett tillfälle Intervju, summera protokoll, sätt en diagnos


Ladda ner ppt "Structured Clinical Interview for DSM disorders: SCID Stefan Winblad, fil dr, leg psykolog, Psykologiska institutionen Göteborg."

Liknande presentationer


Google-annonser