Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Diagnoskännedom KUR-projektet Södertörn 3 121004 Christian Johansson Specialist i psykiatri.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Diagnoskännedom KUR-projektet Södertörn 3 121004 Christian Johansson Specialist i psykiatri."— Presentationens avskrift:

1 Diagnoskännedom KUR-projektet Södertörn 3 121004 Christian Johansson Specialist i psykiatri

2 Affektiva tillstånd Depression: – Nedstämdhet – Minskat intresse, engagemang, lust, anhedoni Svårighet att motivera sig till aktivitet, tomhetskänsla – Sömnstörning; hypersomni eller sömnsvårigheter dygnsrytmstörning – Matproblem; viktuppgång, viktnedgång – Psykomotorisk agitation eller hämning Koncentrationsproblem, irritabilitet, tanketröghet

3 Affektiva tillstånd Depression forts… – Energibrist, svaghetskänsla Blytyngdkänsla – Minskad koncentrations eller tankeförmåga Ambivalens, ältande – Värdelöshets eller skuldkänsla Överdriven självanklagelse till vanföreställning – Dödstankar Vill försvinna, dödstankar, s-tankar, s-planer, s-försök

4 Affektiva tillstånd Depression forts… – Egentlig depression; 5 av 9 kriterier varierande svårighetsgrad. Egentlig depression – Melankolisk depression – Atypisk depression Naturalförlopp veckor till år. Samverkan mellan biologisk sårbarhet och miljö 50% förhöjda stresshormoner; ffa kortisol Prefrontalcortex, amygdala, hippocampus – Dystymi; Nedstämdhet och minst 2 ytterligare symtom – Sänkt livskvalitet, plikt, meningslöshetskänslor >2år endast någon månad utan symtom

5 Affektiva tillstånd Depression, svårigheter – Stresskänslighet – Nedsatt kognitiv förmåga Problemlösningsförmåga Beslutsförmåga Tanketempo Minne, bära information koncentration – Minskad ork fysiskt och psykiskt – Självklander, nedsatt självkänsla

6 Affektiva tillstånd Självhjälp – Försök även att lösa sånt som gör att du mår sämre – Öka mängden positiva aktiviteter i livet – Det sker bäst genom ökad aktivitet så kallad beteendeaktivering – De bästa aktiviteterna är det som du finner eller har funnit glädje i

7 Affektiva tillstånd Självhjälp – Gör upp ett schema – Boka in aktiviteter och genomför dem även om du inte ” känner för det “ – Ta hjälp av vänner och anhöriga – Ta ett litet steg i taget – Skapa rutiner

8 Affektiva tillstånd Behandling depression – Läkemedel – ECT – Psykologisk behandling Beteendeaktivering, dygnsrytm, FaR, anpassat arbete Kognitivt arbete med depressiva tankebanor Identifiera tidiga symtom – Bemötande Beakta personens negativa självuppfattning, bekräfta förmågor, korrigera självförnekelse. Klargör att funktionsnedsättningen är övergående Anpassa information, tempo och förväntningar utifrån de kognitiva svårigheterna

9 Affektiva tillstånd Bipolär sjukdom typ I och typ II – Förhöjd sinnesstämning eller irritabilitet under flera dagar. Kraftig förändring vid typ I Ökad energi, ” hög”, ansätta främmande personer – Förhöjd självkänsla eller grandiositet Jag centrerad, utvald, särskild uppgift, vanföreställning – Minskat sömnbehov 0-4h/natt utan att uppleva sig uttröttad – Ökad pratsamhet Faller folk i talet, avbryter, talar högt och snabbt

10 Affektiva tillstånd Bipolär sjukdom forts… – Rusande tankar Tankeflod, tankeregn – Lättdistraherad Svårigheter att avskärma inre och yttre stimuli – Ökad målinriktad aktivitet arbete, socialt, sexuellt Mer drivande på flera plan, svårt med anpassning – Lustdriven med nedsatt konsekvenstänkande Här och nu. Ökad risk i beslut, köp, sexuella kontakter, trafik m.m.

11 Affektiva tillstånd Bipolär sjukdom 3-4 kriterier av 7 utöver förhöjd sinnesstämning eller irritabilitet Växlar mellan mani resp. hypomani och depression Blandtillstånd kan förekomma typ I Kroniskt tillstånd, går i skov med fria intervall Tung biologisk sårbarhet Hög ärftlighet

12 Affektiva tillstånd Bipolär sjukdom – Cyklotymi Hypomana symtom växlande med depressionssymtom motsvarande dystymi. >2år med endast någon månad utan symtom. – Hjärnstrukturer Prefrontalcortex och amygdala

13 Affektiva tillstånd Bipolär sjukdom, svårigheter – Vid depression typiska svårigheter – Vid mani/hypomani Affektlabilitet Svårigheter att hålla röd tråd i samtal Svårigheter att påbörja och avsluta aktiviteter Motorisk oro Koncentrationsproblem impulsivitet omdömespåverkan

14 Affektiva tillstånd Behandling bipolär sjukdom – Läkemedel, som regel nödvändigt – ECT – Psykologisk behandling ffa mot depression och identifiera tidiga symtom på uppvarvning och depression. dygnsrytmreglering Bemötande – Depression v.g. se depressionsavsnitt – Mani/hypomani motivera till specialistpsykiatrisk kontakt, stimulireduktion och sömn – Mellan episoderna är personerna idealt symtomfria men kan ha ökad stresskänslighet som kan kräva anpassning av arbetstid och arbetsmängd

15 Ångestsyndrom Ångest och oro – Nödvändiga normala känslomässiga och fysiska reaktioner. – Den mänskliga hjärnan prioriterar identifiering av hot framför lust – Generalisering – Säkerhetsbeteende och undvikande

16 Ångestsyndrom Ångest forts… – Ångestsyndrom Biologisk sårbarhet Miljömässigt inlärt beteende – Personlighetsmässig ångestutveckling Biologisk sårbarhet Miljömässigt inlärt beteende Svårigheter att reglera känslor Rigida reaktionsmönster, uppfattning om sig själv och omvärlden som kolliderar med livsförutsättningar

17 Ångestsyndrom – Paniksyndrom med eller utan agorafobi Fysiska symtom, rädsla för allvarliga konsekvenser, rädsla för panikattack i olika situationer – Specifik fobi Höjdfobi, djurfobi, sprutfobi m.m. – Social fobi Rädsla för kritisk granskning i sociala situationer, ofta prestationer med rädsla för genans eller kritik Prospektiv och retrospektiv genomgång

18 Ångestsyndrom Ångestsyndrom forts… – Tvångssyndrom Tvångstankar och neutraliserande tvångshandlingar – Generaliserat ångestsyndrom, GAD Förväntansångest, katastrofiering av framtida händelser, kognitiv och känslomässig påverkan. Muskulär anspänning, smärtutveckling Rastlöshet, uttröttbarhet Sömnstörning Många har svårt att njuta av nuet pga. oro för vad som ska hända härnäst – Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD Allvarligt trauma, Stark ångestreaktion, flashbacks, mardrömmar, isolering, känslomässig avtrubbning, sömnstörning, stimuliöverbelastning, känsla av att livet är slut, koncentrationsproblem, förstärkt vaksamhet, lättskrämd

19 Ångestsyndrom Ångestsyndrom, behandling – Läkemedel – Psykologisk behandling; Exponering, kognitivt arbete, avslappning, mindfulness, acceptans Personlighetsstörning; behandlingsprogram – Bemötande Respekt för de svårigheter ångestsyndromet ger Undvika att kompensera för svårigheterna oreflekterat

20 Tack


Ladda ner ppt "Diagnoskännedom KUR-projektet Södertörn 3 121004 Christian Johansson Specialist i psykiatri."

Liknande presentationer


Google-annonser