Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi värderar kvalitet NLS förbundsseminarium 12 - 14 oktober 2005 Gunilla Runnquist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi värderar kvalitet NLS förbundsseminarium 12 - 14 oktober 2005 Gunilla Runnquist."— Presentationens avskrift:

1 Vi värderar kvalitet NLS förbundsseminarium 12 - 14 oktober 2005 Gunilla Runnquist

2 Det här tar jag upp: Våra motiv Begrepp och definitioner Nationella utvärderingar/inspektioner Lärarorganisationernas insatser Hur är läget just nu?

3 NLS´seminarium 14 oktober: ”Lärarorganisationernas ansvar att stödja och stärka medlemmarna till bättre professionsbaserad utvärdering” (?..) Våra viktigaste motiv: främja yrkes- och skolutveckling bredda kunskapsbasen och stärka yrkets ställning

4 Professionsbaserad utvärdering Självvärdering m m benämningar = ett förhållningssätt som kan ta sig uttryck i många olika tekniker och tillämpas oberoende av metod MEN FÖRUTSÄTTER: att man vill föra det pedagogiska arbetet framåt genom att fördjupa och utveckla lärandet för såväl elever som lärare

5 Hur kommer det sig att det, i den miljö där det förväntas ske mest lärande för barn och ungdom, förekommer så litet lärande för de vuxna - för lärarna?

6 Att reflektera över sin pedagogik ”Vad är det vi gör när vi gör det vi tror att vi gör?”

7 Extern/nationell utvärdering

8 NUT proposals A more fundamental rethink of the balance of ‘internal’ and ‘external’ evaluation Schools should conduct ‘self evaluation’ within a flexible common framework Independent validation against the common framework – with the involvement of the teaching profession Schools receive advice, guidance and support to build on their strengths and address any weaknesses

9 Lärarorganisationernas insatser för att främja skolutvecklingen Exemplet - Sverige

10

11 Decentraliseringen har stannat på kommunnivån Centraliserad styrning Vad händer på skolnivån?

12 Konfrontation eller dialog? 1992 - 2005

13 Gemensamma satsningar för att stärka professionen och skolutvecklingen: Albatross Eolus Gyllene länken Attraktiv skola (www.skola.se)

14 Lokala skolutvecklings- grupper Lokala avtal - avsikts- förklaringar Lokala projekt Närmandet till högskolor Karriärtjänster Utvecklingsledare

15

16 ”Varför gör vi på detta viset?” ”Utgår vi från att vi kan ha fel ökar möjligheten att vi handlar mindre omoraliskt. För detta fordras en kommunikation där skilda uppfattningar möts men där mötet sker med argument och inte med tyckanden eller emotionella tillrop” Alexandersson: Värdera, utvärdera Insikten om att man kan ha fel utgångspunkt eller fel antaganden utgör själva grundprincipen i ett etiskt tänkande

17 Vi värderar kvalitet - om självvärdering och lärares utvecklingsarbete

18 Översatt till svenska: ”Självvärdering - vad har skolan att vinna?” Skrift om självvärdering och kvalitet Projektet avslutas hösten 05 Video- inspelat seminarium Skol- ledar- nätverk Temanummer Pedagogiska Magasinet Antologi med artiklar ur PM

19

20 gemensam monter med miniseminarier på Skolforum 31 okt - 2 nov

21 Kritisk massa

22 Vad sker i Sverige just nu? Inspektionerna av samtliga skolor och vissa förskolor fortsätter, men metoderna ses över Samtliga skolor och förskolor ska från 1 augusti 2005 göra kvalitets- redovisningar

23 Skolverkets inspektioner bör i huvudsak granska huvudmannens ansvar (Lagar och förordningar, elevers rättigheter, behöriga lärare mm) Inspektionen av skolornas inre arbete borde utgå från skolornas egna granskningar

24 Lärarförbundets hemsida 11 oktober 2005: Kommentar till Skolverkets inspektionsrapport - När kommunerna sätter budgeten i första rummet får inte eleverna vad de har rätt till. Skollagen och läroplanen sätts på undantag av kommunala beslutsfattare som inte ger lärarna förutsättningar att göra ett bra jobb, säger Eva-Lis Preisz, ordförande i Lärarförbundet. Rapporten visar på betydelsen av utbildade lärare, genom en särskild jämförelse av grundskolor i kommuner med hög respektive låg andel lärare med pedagogisk utbildning. - Inspektionerna visar att i kommuner med många utbildade lärare når eleverna bättre resultat, kvaliteten är jämnare och skolorna arbetar bättre med elever i behov av särskilt stöd, säger Eva-Lis Preisz. - De brister i kommunerna som lyfts fram visar att Skolverkets inspektioner behövs. Nu måste det till konkreta åtgärder i kommunerna, åtgärder som leder till att alla elever får den utbildning de har rätt till, säger Eva-Lis Preisz.

25 –Vi delar Skolverkets analys att lärarna och skolledningen måste få bättre förutsättningar att följa upp elevernas kunskapsutveckling så att alla elever kan nå målen i skolan, säger Metta Fjelkner. Lärarnas Riksförbund anser att Skolverket lyfter fram viktiga frågor i inspektionen. Kvalitetsfrågorna är centrala och flertalet av de brister som skolverket lyfter fram är redan kända av förbundet, som sambandet mellan ledarskap och kunskaps- och kompetensutveckling. Lärarnas Riksförbunds hemsida 11 oktober 2005

26 Lärarorganisationernas uppfattning om kvalitetsredovisningarna: (ur yttrande lämnat till regeringen 15 april 2005) ”..alltför detaljerade kriterier och kvalitets- indikatorer kan få negativa effekter för lärarnas självvärdering. De kan uppfattas som mål i sig och bli styrande för olika åtgärder.” ”För att kvalitetsredovisningarna ska nå sitt syfte måste de utgå från lärarnas eget värderings- arbete. Lärarorganisationerna har genom de två tidigare centrala avtalen med Kommunförbundet visat professionens vilja att ta ansvar för verksamhets- utvecklingen.”

27 En ökande medvetenhet världen över att utvärdering och inspektion av skolor måste utgå från skolornas egen värdering av sin utveckling och beskrivning av sin status

28 ”Att lyfta fram och betona utvärderingens möjligheter att bidra till det som skolan ytterst syftar till: Att stödja barns och ungdomars utveckling både socialt, kunskaps- och värdemässigt, det vill säga utvärdering av det som utgör kärnan i all utbildning.” Mikael Alexandersson

29 Vi värderar kvalitet NLS förbundsseminarium 12 - 14 oktober 2005 Gunilla Runnquist Tack för att ni lyssnade!


Ladda ner ppt "Vi värderar kvalitet NLS förbundsseminarium 12 - 14 oktober 2005 Gunilla Runnquist."

Liknande presentationer


Google-annonser