Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

+ Uppföljning Ung – en studie om svensk- och tvåspråkiga ungdomsverkstäder ULA-dagar 15–16.10.2015 Matilda Wrede-Jäntti, Cecilia Wester.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "+ Uppföljning Ung – en studie om svensk- och tvåspråkiga ungdomsverkstäder ULA-dagar 15–16.10.2015 Matilda Wrede-Jäntti, Cecilia Wester."— Presentationens avskrift:

1 + Uppföljning Ung – en studie om svensk- och tvåspråkiga ungdomsverkstäder ULA-dagar 15–16.10.2015 Matilda Wrede-Jäntti, Cecilia Wester

2 + Verkstadsbesöken Intressanta och informativa I teorin: Samma målgrupp och samma målsättningar I praktiken: Vissa skillnader Jämförelser svåra att göra  blir lätt orättvisa

3 + Huvudfrågor (3 x M) 1. Målgrupp? 2. Målsättning? 3. Metoder?

4 + 1.Målgrupp 16–29-åringar, som saknar sysselsättning Vem ingår (& vem ingår inte) Gränsdragning? Motivering?

5 + Indelning 1. Startverkstäder 2. Ordinärverkstäder Exempel från verkstäderna Vasa: Stor åldersspridning (ung + vuxen) i karriärträningen. Åbo: Samarbete med Kårkulla samkommun som arbetar med personer med funktionsnedsättning Borgå: T.ex. en Bil- & Metallverkstad som lockar särskilt pojkar Jakobstad: Nära samarbete med utbildningen, arbetar med studerande Mariehamn: Tagit emot invandrare det senaste året

6 + Utmaningar (målgrupp) Målgruppen formar hela verksamheten Ibland oklart vem verkstaden primärt riktar sig till. påverkar målsättningar påverkar arbetsmetoder ställer krav på personalen kompetens påverkar resultaten Verkstäderna når främst 19–22-åriga etniska finländare utan studie- och arbetsplats. Nås - och finns behov att nå? - andra? T.ex. åldersgrupper?; invandrare?; unga med tydlig problematik, såsom missbruk/fysiskt och/eller psykiskt handikapp?; tungt socialt arv?

7 + 2.Målsättningar Utveckla färdigheter för livet: studier & arbete & social mognad Vilka uttryck tar målsättningarna i det konkreta verkstadsarbetet? (= Vad ska uppnås?)

8 + Verkstädernas formella målsättning UKM: Hjälpa de unga att planera inför utbildning, slutföra studier och komma in på den öppna arbetsmarkanden & förbättra den unga sociala färdigheter/ vardagshantering inom en given tidsram UG/NT: Livshantering, sociala färdigheter, delaktighet samt bekanta sig med olika arbetsuppgifter och stöder unga i frågor som rör studier, arbetsliv. K. Komonen (forskare): Individuella, bestående förändringar med syfte är att unga skall förankras i samhället Lagar: Verkstäderna omnämns ej

9 + Målsättningarna i mindre delmål vid verkstäderna Definiera & nå målgruppen: Verkstäderna är kända bland unga och samarbetsparter & unga söker sig till verkst. Inkludera deltagarna: Erbjuda lågtröskel-verksamhet, med både individuellt stöd (individuell plan) och grupparbeten. Kunna visa resultat: Stöda den unga i att fullfölja målen i sin individuella plan.

10 + Exempel från verkstäderna Raseborg: Koordinerar mångprofessionellt arbete; Har stationerad socialarbetare och regelbundna besök från AN- byrån. Helsingfors: Tränar sociala färdigheter; Har en gemensam morgonsamling där man går igenom dagsformen. Borgå: Erbjuder kontakt till arbetslivet genom sin jobbcoach. Jakobstad: Uppmuntrar deltagarna att aktivt delta i internationellt samarbete, trots osäkerhet. Mariehamn: Övar på självreflektion med hjälp av regelbunden utvärderingsblankett. Mariehamn: Ordnar två obligatoriska arbetspraktiker per år, ger deltagarna arbetserfarenhet. Kimitoön: All kommunikation sker på båda språken, odlar en levande tvåspråkighet.

11 + Utmaningar med målsättningarna Målgruppen förutsätter ett målinriktat arbete och bruk av genomtänkta arbetsverktyg. Nå alla grupper av unga som saknar sysselsättning. Utarbeta meningsfull verksamhet. Fastslå tidsramar. Skapa en tydlig koppling till arbetsmarknaden.

12 + Utmaningar med målsättningarna forts. Uppmuntra deltagarna till personlig utveckling vid eventuellt motstånd. Våga kräva; viss kunskapsmängd och ”sisu” av deltagarna; att kämpa vidare ("skolaktig" verksamhet?). Uppmuntra deltagarna till (gemensamt) ansvarstagande. Ständigt ifrågasätta, utvärdera och utveckla sitt sätt att arbeta. Upprätthålla ett genusperspektiv. Tvåspråkiga verkstäder: bedriva en levande språkpolitik.

13 + 3.Metod Konkreta arbetssätt för att uppnå målsättningarna. Hur arbetar verkstäderna för att uppnå sina mål?

14 + Exempel från verkstäderna Vasa: Karriärträning med tydlig fokus och uttalad tidsram. Kimitoön: Regelbunden veckoplanering tillsammans med deltagarna. Vasa: Personalmöten dagligen. Jakobstad: Fredagssamling för alla. Vasa: Hela personalen deltar i fredagsstädningen. Lovisa: Samhällsdokumentär med gemensam diskussion. Vasa: Kurs i hantering av ångest. Helsingfors: Deltagarna förbereder och gör en presentation om ett aktuellt ämne. Borgå: Ställer tydliga krav på deltagarna och förutsätter punktlighet. Pargas: Telefonförbud vid verkstaden.

15 + Utmaningar med genomförandet Metoderna är avgörande för att målen ska kunna uppnås. Strukturerat och välplanerat. Med bestämd tidsram. Inkluderande och välkomnande. Delaktighet, "vi-anda". Motiverande. Individ- och gruppinriktat arbete. Gruppdynamik (nonstop intagning vs. årklasser) Anpassat enligt en ofta heterogen grupps behov. På en lämplig kravnivå; Hur mycket krav kan man ställa på deltagarna? Får verksamheten vara skolaktig? Ska deltagarnas motivation alltid komma inifrån?

16 + Uppgift 1 Vid just er verkstad A) Hur beskriver ni er målgrupp? (t. ex. på hemsidan) B) Vilka unga kommer till verkstaden? (i praktiken) C) Vilka unga kommer inte till verkstaden? Varför? D) Ingår någon som egentligen kunde få bättre stöd på annat håll? (Om ja= vilka unga?)

17 + Uppgift 2 Vid just er verkstad A) Vilka är er konkreta målsättningar? (t. ex. Vad är ett gott resultat? Vad ska förändras & uppnås?) B) Jämför era målsättningar med de formella? Skillnader? C) Borde era målsättningar se annorlunda ut? Hur?

18 + Uppgift 3 Vid just er verkstad A) Vilka arbetsmetoder är grundläggande för verkstadsverksamheten? B) Vilka arbetsmetoder använder ni er av? (t. ex. Hur jobbar ni med de unga? Ge exempel) C) Kunde era metoder se annorlunda ut? D) Hur kan man veta att de arbetsmetoder man använt fungerade?


Ladda ner ppt "+ Uppföljning Ung – en studie om svensk- och tvåspråkiga ungdomsverkstäder ULA-dagar 15–16.10.2015 Matilda Wrede-Jäntti, Cecilia Wester."

Liknande presentationer


Google-annonser