Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvartärgeologi John Östh. Kvartärtiden En benämning på de senaste 2 miljoner åren –Delas in i pleistocen och holocen (världen efter sista istiden) Under.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvartärgeologi John Östh. Kvartärtiden En benämning på de senaste 2 miljoner åren –Delas in i pleistocen och holocen (världen efter sista istiden) Under."— Presentationens avskrift:

1 Kvartärgeologi John Östh

2 Kvartärtiden En benämning på de senaste 2 miljoner åren –Delas in i pleistocen och holocen (världen efter sista istiden) Under kvartär har stor del av världens geografi formats, i synnerhet gäller detta för oss i Sverige eftersom istiden format vår natur och fauna

3 Varför istid? Förändrad solaktivitet (solfläckar) Jordens lutning Främsta anledningen till att glaciärerna växer är sannolikt inte att vintrarna är kallare än normalt utan snarare att somrarna är så pass kalla att isen inte hinner smälta undan vinterns snö och is.

4 När och hur länge? Ingen vet hur många istidsperioder som funnits under jordens historia Under en istid varierar isens utsträckning avsevärt. Vanligen anses vi befinna oss i en istid just nu. Perioder inom/mellan en istid som har liten istäckning kallas för interglacialer Den senaste istiden började för ca 110000 år sedan och ”slutade” för ca 10000 år sedan Den senaste istiden går under namnet Weichsel (efter Wisla i Polen) Under Weichsel har isen haft olika utbredning, vissa fynd talar för att stora delar av norden kan ha varit isfritt för under vissa tider Maximal utbredning hade Weichselisen för ca 20000 år sedan

5

6 Vad händer då isen växer Då glaciärisarna växer binds vattnet i isen och havsnivån sjunker –Detta skapar landtungor mellan områden som ”normalt” är vattentäckta Med ett kallare klimat och minskad mängd vatten i fri form så går jorden även in i en torrperiod. Detta innebär (naturligtvis med lokala undantag) att vegetationen i icke istäckta områden går mot stäpp/öken/savann När isen växer sig tjock utövar isen ett tryck på marken som får den att sjunka Under tillväxtfasen fungerar isen som ett sandpapper mot underlaget

7 Isen som sandpapper (när isen växer) Den framryckande isen för material framför sig. Block och stenar på isens undersida skrapar och rispar berg under sin framryckning På grund av det höga trycket är isen plastisk längst ned. Något som bidrar till bildningen av rundhällar

8 Isen som sandpapper (när isen växer: isräfflor)

9 Isen som sandpapper (när isen växer: rundhäll)

10 Isen som sandpapper (när isen växer: ändmorän)

11 När isen ligger och drar sig tillbaks Processer kan klassificeras som: –Glaciala Allt som sker på marken då isen ligger –Postglaciala Allt som sker då isen dragit sig tillbaks

12

13 Hur marken ser ut efter isens tillbakadragande Avgörande är HK och jordarternas utbredning

14

15

16 Jordarter och jordmån Med jord menas det lösa organiska och ickeorganiska material som ligger ovanpå berggrunden Med jordart menas bildningssätt Med jordart menas sammansättning

17 Jordarter Morän Lera Torv Sand …

18 Jordmån

19 Planering, ekonomi och naturgeografi Vilka geotoper kan ge upphov till vilka ekonomiska aktiviteter Vilka samhällsplaneringseffekter får naturgeografin?


Ladda ner ppt "Kvartärgeologi John Östh. Kvartärtiden En benämning på de senaste 2 miljoner åren –Delas in i pleistocen och holocen (världen efter sista istiden) Under."

Liknande presentationer


Google-annonser