Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Charlotte Andersson, STRIM Gert Nilson och Anna Ponzio, Metalliska material.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Charlotte Andersson, STRIM Gert Nilson och Anna Ponzio, Metalliska material."— Presentationens avskrift:

1 Charlotte Andersson, STRIM Gert Nilson och Anna Ponzio, Metalliska material

2 Program för dagen 10:00 Välkomna, syftet med dagen –Metalliska material och STRIM 10:45 Aspekter av metalliska material i ett livscykelperspektiv –Miljövinster med avancerade stål, Jan-Olof Sperle, PhD, Sperle Consulting –State of the art of LCA as it is applied to Mineral ResourcesJohannes Drielsma, Deputy Director, Euromines 12:15 Lunch 13:00 Hur man använder mallen för kvalitativ hållbarhetsanalys 13:30 Vandrande session med fika –Ställ frågor till programkontoren –Prata med föreläsarna –Mingla med andra sökande 15:00 Slut för dagen

3 Syftet med dagen Tydliggöra programmens avsikt med utlysningen Ge olika perspektiv på LCA Ge möjlighet att träffas och ställa frågor

4 Strategic Innovation Programme for the Swedish Mining and Metal Producing Industry

5 Strategisk agenda och vision

6 världsledande och effektiv forskning, utveckling, innovation och utbildning en hållbar och trygg råvaruförsörjning med ett hållbart nyttjande av landets geologiska potential en väl utvecklad förmåga att agera på den internationella marknaden inom lönsamma nischer med ökat mervärde från produkter främjande av ett regelverk som är kompatibelt med en växande industri utan nackdelar för den internationella konkurrenskraften samtidigt som ökad resurseffektivitet skapas implementera modern digital teknik för styrning av processer längs värdekedjan en förstärkning av de svenska gruvregionerna för att göra dem till innovativa och attraktiva miljöer för investeringar och boende. Här kan samarbete med små och medelstora företag (SMFs) spela en viktig roll förbättra bilden av gruvsektorn genom att ta ett socialt och miljömässigt ansvar och erbjuda attraktiva arbetsplatser där män och kvinnor gemensamt utvecklar hållbara produktionsprocesser.

7

8 Strategisk agenda Sammanhållande system för alla som jobbar med metalliska material Agendan - Nationell samling kring metalliska material –Övergripande dokument, ledstjärna för arbetet Jernkontoret Gjuteriföreningen Svenskt Aluminium InnovAT- bearbetningsföretag

9 Agendans vision 2025 ”Svensk metallindustri ska vara en väl känd och viktig möjliggörare i världens strävan att forma en bättre framtid. Det betyder att dess erbjudanden till kund ligger i den absoluta tekniska, ekonomiska och miljömässiga framkanten och utvecklas av drivna, engagerade och innovativa människor. Samtidigt har tillverkningsmetoderna ett så litet miljömässigt fotavtryck som det bara är möjligt.”

10 1. Utveckla erbjudandet 2. Öppna värdekedjan 3. Öka materialutvecklingstakten 4. Öka flexibiliteten 5. Öka resurseffektiviteten 6. Minska miljöpåverkan 7. Öka attraktiviteten och kompetensen Nationell samling kring metalliska material En strategisk forsknings- och innovationsagenda

11 Programmen har ett gemensamt intresse i de metalliska materialens livscykler …och att dessa blir så resurseffektiva och så lite miljöpåverkande som möjligt!

12 Utlysningens effektmål 1 – Öka resurseffektiviteten i livscykeln

13 Utlysningens effektmål 2 – Minska miljöpåverkan i livscykeln

14 Vad finansieras? Förstudier Projekt Tid: Max 12 månader Anslag: Max 58 %, 1 miljon kronor. Tid: 18-36 månader Anslag: Max 48 %,

15 Inriktning 1 – Verktygen

16 Vad vi är vi ute efter? Modeller Metoder Beslutsstöd Styrmedel Kunskap LCA av produkt/ process/åtgärd med tillgängliga verktyg

17 Inriktning 2 – Verkstad

18 Vad vi är vi ute efter? Teknik Metod Åtgärd Process- Resurseffektivitet ↗ Miljöpåverkan ↘ ÖVER LIVSCYKELN Material- …- Uppenbart Tidigare studier Väl underbyggt Produktion- Konstruktion- Design- Användning- Återvinning- Produkter- Viktigt ”Vidgar flaskhals” &

19 Exempel - Process Vi vet att utsläpp av Y är ett stort miljöproblem i process Z…. Då vill vi ha projekt som minskar eller eliminerar utsläpp Y… …och samtidigt kunna visa att den föreslagna tekniken/åtgärden inte påverkar negativt någon annanstans så att nettot över livscykeln blir minskad miljöpåverkan.

20 Exempel - Material Vi vet att lätta konstruktioner ger miljövinster över livscykeln…. Tidigare studier visar att metallprodukt X kan göra konstruktioner lättare… …och vi kan visa att en flaskhals för användningen av X i lättviktstillämpningar är egenskap Y Då vill vi ha projekt som hanterar Y så att använd- ningen av X i lättviktskonstruktioner kan öka… …och samtidigt kunna visa att nettot över livscykeln blir minskad miljöpåverkan.

21 Exempel - Design Vi vet att låg återvinningsgrad av metallprodukt P är ett stort resurseffektivitetsproblem…. …och tidigare studier har visat att återvinningen kraftigt försvåras eller omöjliggörs av dagens design av P. Då vill vi ha projekt som undersöker hur man kan designa P på ett bättre sätt för ökad återvinning… …och samtidigt kunna visa att den föreslagna tekniken/åtgärden inte påverkar negativt någon annanstans så att nettot över livscykeln blir minskad miljöpåverkan.

22 Tolkning av den andra avgränsningen Syftet med formuleringen är inte att kräva komplicerade aktörskonstellationer… …utan att undvika att utlysningen omfattar ALLA teknikprojekt i skrivbordslådan som slentrianmässigt sminkas om till ett ”resurseffektivitets-” eller ”miljöprojekt” ”Kopplas till projektet” ska tolkas generöst beträffande formen men stringent beträffande att flera perspektiv inkluderas Exempel: Ett projekt som utvecklar ett material som kan göra en konstruktion lättare om den används på rätt sätt bör, på något sätt, inkludera konstruktörens perspektiv i projektet, om än inte nödvändigtvis konstruktören själv.

23 Kriterier Potential Har det betydelse? Är det nytt? Blir det verkstad efter projektet? Genomförande Aktörskonstellation

24 I vilken utsträckning – t.ex. grad av resurseffektivisering eller minskad miljöpåverkan – bidrar projektet till att nå ett eller flera av utlysningens effektmål? Lågt betyg ←−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→Högt betyg Bristande konkretisering Inte trovärdigt, långsökt, kräver att annat faller på plats Bidrar inte till något effektmål Tydligt Trovärdigt Mitt i prick! Och flaskhals! Potential

25 Hur väl beskrivet är områdets aktuella kunskapsläge (state-of-the-art) och framgår det tydligt att projektförslaget kommer att bidra med något väsentligt nytt? Lågt betyg ←−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→Högt betyg Bristfällig state-of-the-art Oklart hur projektet bidrar Saknar FoI-fråga More of the same Utmärkt state-of-the-art Tydlig kunskapslucka Utmanande frågeställning Flyttar fram state-of the-art Potential

26 I vilken utsträckning avser projektet (OBS! Tillämpas ej på förstudier) att leverera tydliga och lättillgängliga verktyg anpassade till den som ska omsätta resultaten till direkt nyttiggörande? I vilken utsträckning avser förstudien att leverera beslutsunderlag för ansatsens fortsatta hantering? Lågt betyg ←−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→Högt betyg Oklart vad som kommer ut Oklart vem som ska använda det Eller Fel form Tydliga resultat/leveranser Tydligt vad som ska hända med dem Ändamålsenlig form Potential

27 I vilken grad har förslagsställarna visat att projektet bidrar till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i livscykeln vid implementeringen av resultaten? Lågt betyg ←−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→Högt betyg Bristfälligt ifylld mall Otydlig eller liten påverkan Analysen är inte trovärdig Väl ifylld mall Tydlig påverkan Trovärdig analys Potential

28 Hur är kvaliteten i organisationsstruktur, metoder och genomförande? Lågt betyg ←−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→Högt betyg Oklart vad, när och vem Arbetet kopplar inte till målen Väl beskrivet, tydliga arbetspaket Tydlig logik till projektens mål Genomförande

29 Är projektplanen inkl. arbetspaket, milstolpar och leverabler rimlig i förhållande till budget och tillgång till kompetens, personresurser och utrustning? Lågt betyg ←−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→Högt betyg Bristfälligt beskrivet Orimligt Välbeskrivet Rimlig Genomförande

30 På vilket sätt och i vilken utsträckning hanteras osäkerheter i projektet? Lågt betyg ←−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→Högt betyg Snäv tidplan Stort ömsesidigt beroende av aktiviteter hanteras inte Underskattade yttre osäkerheter Välbeskrivet Trovärdigt Ändamålsenlig hantering Genomförande

31 I vilken grad har de enskilda projektmedlemmarna rätt kompetens och erfarenhet i förhållande till sina respektive insatser i projektet? Lågt betyg ←−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→Högt betyg Otydlig uppgifts-och ansvarsfördelning Aktörerna saknar kompetens och erfarenhet Tydligt vem som gör vad Varje aktör har rätt kompetens och erfarenhet för sin roll Aktörskonstellation

32 I vilken grad är den samlade kompetensen hos konsortiet den bäst lämpade för att genomföra projektet? Lågt betyg ←−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→Högt betyg Nyckelkompetens saknas ”Fel” eller svaga aktörer deltar All relevant kompetens finns med Bästa tillgängliga aktörer med Aktörskonstellation

33 I vilken utsträckning involveras de aktörer som förväntas ha direkt användning av projektets resultat och de aktörer som kan omsätta resultaten i önskade effekter (d.v.s. ökad resurseffektivitet och/eller minskad miljöpåverkan i livscykeln)? Lågt betyg ←−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→Högt betyg Otydligt vem som är mottagare Otydligt vem ska omsätta resultaten Mottagare/omsättare involveras inte Tydliga mottagare Tydliga ”omsättare” Tydligt ”nästa steg” Ändamålsenlig involvering Aktörskonstellation


Ladda ner ppt "Charlotte Andersson, STRIM Gert Nilson och Anna Ponzio, Metalliska material."

Liknande presentationer


Google-annonser