Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

I NTRODUKTION TILL NYA L ADOK Version 1.0 150623.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "I NTRODUKTION TILL NYA L ADOK Version 1.0 150623."— Presentationens avskrift:

1 I NTRODUKTION TILL NYA L ADOK Version 1.0 150623

2

3 Kort repetition och introduktion till Ladok

4 4 VAD ÄR LADOK? Lärosätets produktionssystem! Ett studieadministrativt system Ett arkiv över resultat och examina Används av 37 lärosäten och CSN Kopplingar mot många andra system, inom lärosäten såväl som mot andra parter

5 5 HISTORIK Ladok Classic Ladok Nouveau Ladok på webb 70-tal19962004

6 6 ORGANISATIONEN BAKOM LADOK Ladokförvaltningen Ladokkonsortiets stämma 37 lärosäten samt CSN Styrelse Förvaltningsledning Projekt

7 7 Lokala system LADOK I DEN STUDIEADMINISTRATIVA MILJÖN I DAG Utbildningsdatabas Katalog m.fl. Studentportal Ladok på lärosätet Antagning.se NyA Andra lärosäten – alla har var sin installation av Ladok Egen DB Ladok Nationella system

8 8 VARFÖR ETT NYTT LADOK? Ökande underhållskostnader Höga kostnader för förändringar Bristande stöd för integration Åldrande teknisk plattform (Uniface) Dubblerad logik Java Uniface

9 9 PROJEKTETS SJU EFFEKTMÅL 1.En gemensam plattform som är lättare att integrera med 7 effektmål 4. Förbättrade möjligheter att rationalisera den lokala studie- administrationen 2. Ökad tillgänglighet och förbättrad identitetshantering 6. Hållbart och flexibelt systemstöd med en generaliserad struktur för utbildningar etc. 7. Ökad användbarhet och minimerad pappershantering 5. Högre tillförlitlighet i applikation och data och möta lärosätenas ökande krav på IT-säkerhet 3. Ökad kostnadseffektivitet för utveckling och underhåll

10 10 Effektmål som nås via förändringar ”på utsidan”Effektmål som nås via förändringar ”på insidan” Användbarhet Lokal kostnadseffektivitet Fokus på självservice Webbaserat Förbättrad kommunikation Tillgänglighet och identitetshantering Flexibilitet Tillförlitlighet och säkerhet Lokal kostnadseffektivitet Gemensam kostnadseffektivitet NYA LADOK – MÅLBILD OCH ÖNSKADE EFFEKTER

11 11 2016 2015 2017 Totalleveransen Resultathantering År/Uppföljning LEVERANSER AV NYA LADOK OBS! Delleveranser med ej fullständig funktionalitet. Ska byggas på till totalleveransen

12 Större konceptuella förändringar

13 13 PROCESSER SOM STÖDS Definiera utbildning Studiedeltagande Studieplanering Registrera resultat Anmälningar Uppföljning Examen Antagning

14 Nya Ladok – område för område

15 15 3. GRÄNSSNITT FÖR ANSTÄLLDA PRINCIPSKISS – ALLT SYNS INTE I ANVÄNDARGRÄNSSNITTET 1. NYA LADOK information 1. NYA LADOK information 2. funktionalitet 5. REST-gränssnitt 6. SQL-gränssnitt 4. GRÄNSSNITT FÖR STUDENTER 1.Information som kan skapas, ändras, och tas bort ”Detta finns i Ladok” 2.Funktionalitet/tjänster som använder informationen i Ladok ”Detta kan Ladok” 3.Gränssnitt som anställda använder för att läsa och skriva ”Detta kan jag se och göra i Ladok” 4.Gränssnitt som studenter använder för att läsa och skriva ”Detta kan studenten se och göra i Ladok” 5.Gränssnitt som läser och skriver/uppdaterar information ”Kopplar andra system till Ladok” 6.Gränssnitt som läser och kan förse ett lokalt Uppföljningssystem med information LOKALA SYSTEM LOKALT UPPFÖLJNINGSSYSTEM

16 16 STUDIE- DELT. STUDIE- DELT. RESULTAT UTBILDN- INFO UTBILDN- INFO BEVIS- HAND- LÄGGNING UPP- FÖLJNING Områden i nya Ladok UTSKRIFTS- HANT. ATTEST. O SIGN. ÄRENDE- STÖD VERSIONSHA NT. OMRÅDEN I NYA LADOK INKL STÖDFUNKTIONALITET KATALOG- INFORMATI ON STUDENTI NFORMATI ON

17 17 LOKALA GRUNDDATA NATIONELLA GRUNDDATA KONCEPT I KATALOGINFORMATION STUD- DELT. RESULTAT EXAMENUPPFÖLJ LandOrt KATALOG INFORMA TION UTB- INFO Organi- sation Behörig- heter Betygs- skalor

18 Utbildningsinformation

19 19 KONCEPT I UTBILDNINGSINFORMATION Startdatum / slutdatum Startdatum / slutdatum Regel- styrning Regel- styrning Generell modell för utbildning Generell modell för utbildning Versions- hantering Versions- hantering Nationella och lokala mallar Enhetlig hantering av utbildnings- former Enhetlig hantering av utbildnings- former STUD- DELT. RESULTAT EXAMENUPPFÖLJ KATALOG INFORMA TION UTB- INFO

20 20 UTBILDNINGSINFORMATION – GENERELL MODELL Kurs Modul Kurstillfälle Modultillfälle Kurs Varianter: Kurs Kurs inom utbyte Kurs på forskarnivå Kurs inom uppdrags- utbildn. Yrkeshögskole kurs M fl Modul Varianter: Enhet för omfattning och betygsatt examination Tentamen Seminarium Laboration Inlämningsu pp. M fl Kurs- tillfälle Varianter: Kurs Kurs inom utbyte Kurs på forskarnivå Kurs inom uppdragsutbild n. Yrkeshögskole kurs M fl Modul- tillfälle Varianter: Enhet för omfattning och betygsatt examination Tentamen Seminarium Laboration Inlämningsu pp. M fl

21 21 UTBILDNINGSINFORMATION – GENERELL STRUKTUR Kurs- paketering Varianter: Utbildningsprogram Inriktning Utbytesstudier Ämne på forskarnivå Kurspaket Uppdragsutbildning Yrkeshögskole- utbildning M fl Kurs Varianter: Kurs Kurs inom utbyte Kurs på forskarnivå Kurs inom uppdragsutb. Yrkeshögskol ekurs M fl Kurspakete ringstillfälle Varianter: Utbildningsprogram Inriktning Utbytesstudier Ämne på forskarnivå Kurspaket Yrkeshögskoleutbild ning M fl Kurstillfälle Varianter: Kurs Kurs inom utbyte Kurs på forskarnivå Kurs inom uppdragsutb. Yrkeshögskole- kurs M fl » Utbildning Kurspaketering Kurs » Utbildningstillfälle Kurspaketeringstillfälle Kurstillfälle

22 Studiedeltagande

23 23 KONCEPT I STUDIEDELTAGANDE Helhetsbild av varje student Besluts- logg Enhetlig hantering utb. former Flexibla perioder (inkl termin) Studieplan STUD- DELT. RESULTAT EXAMENUPPFÖLJ KATALOG INFORMA TION UTB- INFO

24 24 VARFÖR STUDIEPLAN? Behov av programadministration i olika utsträckning Enhetlig hantering oavsett grupp el individ Beslutslogg vid förändringar Uppehåll, avbrott, tillgodoräknanden, omregistrering Underlag inför kommande termin/studieperiod Enhetlig hantering av förväntat deltagande Kontroll mot examenskrav Beroende av utbildningsinformation / examenskrav

25 25 GRUND TILL STUDIEPLAN PERIOD 1 (EX VT15) PERIOD 2 (EX HT15) PERIOD 3 PERIOD 4 TIDIGARE DELTAGANDEN OCH INDIVIDUELLA VAL UTB. INFO UTBILDNINGSTILLFÄLLESSTRUKTUR DEFINIERAD I UTBILDNINGSUTBUD UTBILDNINGSTILLFÄLLESSTRUKTUR DEFINIERAD I UTBILDNINGSUTBUD KURSTILLFÄLLE 30 HP KT 7,5 HP EN KURS HELA TERMINEN VALMÖJLIGHET 1 30 HP 7,5 HP OBL KT 7,5 HP VALMÖJLIGHET 2 30 HP VALMÖJLIGHET 3 30 HP FÖRVÄNTAT DELTAGANDE 7,5 HP

26 26 STUDIEPLAN SKA ERBJUDA Möjlighet att ange vilket kurstillfälle studenten ska följa vid förändringar Stöd för studenterna i att planera och följa upp sina studier Ger förutsättningar för lärosätet att följa upp individer och grupper Ger lärosätet underlag för prognoser och uppföljning

27 27 STUDENTINFORMATION Personuppgifter Personnummer Interrimspersonnummer Namn Kontaktuppgifter Personnummerbyte Skyddsvärda uppgifter Avstängning/avskiljning Avgifter

28 Resultathantering

29 29 KONCEPT I RESULTAT (VID TOTALLEVERANSEN) Attestera beslut i systemet Ärendehan- tering för tillgodoräk- nande Mass- hantering Enhetlig hantering utb. former Enkelt att förstå och använda STUD- DELT. RESULTAT EXAMENUPPFÖLJ KATALOG INFORMA TION UTB- INFO

30 Bevishandläggning

31 31 KONCEPT I EXAMEN Attestering /signering i systemet Inbyggda mallar Ärende- stöd för ”bevis” Enhetlig hantering utb. former Examensbevis respektive kursbevis STUD- DELT. RESULTAT EXAMEN UPPFÖLJ KATALOG INFORMA TION UTB- INFO

32 32 EXAMEN Skapa examensärende Välja ingående kurser Bevaka slutbetyg Lägga till fotnot Rapportera in utfärdad examen

33 33 KOMMER SNART Kursbevishantering Hantera examenskrav Färdigställa flödet Gränssnittet

34 34 Examen Föreslå examen Avancerad layout Definiera grundläggande uppgifter Ta emot ansökan/ skapa, välja, tilldela ärende Bevaka kurser/ välja, sortera kurser, förhands- granska och redigera bilagor Utfärda kursbevis /examensbevis inkl bilagor Dokumentera utfärdad examen/bevis Stöd för granskning och kontroll av underlag FUNKTIONALITET - EXAMEN

35 Uppföljning ”Rapporter och statistik”

36 36 KONCEPT I UPPFÖLJNING (I TOTALLEVERANSEN) Enhetlig hantering utb.former Fåtal färdiga rapporter Separata läosätesin stanser Verksamhets- orienterade tabeller STUD- DELT. RESULTAT EXAMEN UPPFÖLJ KATALOG INFORMA TION UTB- INFO Åtkomst med SQL-verktyg

37 37 UPPFÖLJNING Rapporter för underlag till årsredovisning enligt regleringsbrev Rapporter för uppföljning Exportmöjlighet av underlag till rapporterna Begränsning, gruppering och sortering Data tillgängligt för uppföljning Data tillgängligt för årsberättelser FUNKTIONALITET - UPPFÖLJNING Uppföljnings- system på lärosäte: Plocka ut/ kombinera informations- objekt för vidare bearbetning Uppföljnings- system på lärosäte: Plocka ut/ kombinera informations- objekt för vidare bearbetning Vidare bearbetning i te x Excel Operativt utdata

38 Principer för användargränssnitt

39 39 MÅLET MED ANVÄNDARGRÄNSSNITTET Ladok ska vara självinstruerande Nya användare ska uppfatta Ladok som enkelt och inbjudande Det kommer att finnas genvägar och kortkommandon så den vana Ladokanvändaren upplever Ladok som effektivt Ladok ska utgå från standarder inom webbaserade användargränssnitt

40 40 GRUNDPRINCIPER FÖR ANVÄNDARGRÄNSSNITTET Ett syfte per sida Grafiskt rent Följa en modern navigation

41 41 GRÄNSSNITT FÖR ANSTÄLLDA Nyheter främst i HUR man gör saker Bättre stöd för processers helhet Flexibilitet Webbaserat Mer enhetlig hantering VAD i stort sett samma som innan Lite mer kring utbildningsinformation Lite mer kring examenshandläggning Lite mindre kring antagning Bättre stöd för uppföljning

42 Behörigheter och roller

43 43 ADMINISTRATION AV ORGANISATION OCH BEHÖRIGHETER Stora lokala möjligheter Stödjer lokala processer och möjliggör förändringar i dem Flexibla roller, utifrån lokala behov Organisationsstruktur mkt flexibel

44 44 BEGREPP INOM RAMEN FÖR BEHÖRIGHETSHANTERING Systemfunktion Systemaktivitet Behörighetsprofil Användarbehörighet Organisation Beställning


Ladda ner ppt "I NTRODUKTION TILL NYA L ADOK Version 1.0 150623."

Liknande presentationer


Google-annonser