Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad? Varför? Stabens delar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad? Varför? Stabens delar."— Presentationens avskrift:

1 Vad? Varför? Stabens delar.
Stab introduktion Vad? Varför? Stabens delar.

2 STAB – vad är det? När olyckor och kriser ska hanteras ökar belastningen på de inblandade organisationerna och det behövs ofta någon form av särskilt stöd. Någon form av förändring är ofta nödvändig när ordinarie arbetsrutiner inte svarar mot situationens krav för att hantera extraordinära händelser. Ett sådant stöd kan utgöras av en stab. Ingen eller ett fåtal aktörer står i ständig beredskap att hantera alla de olyckor och kriser som inträffar. Referens till respektive organisations krishanteringsplaner (motsvarande).

3 Kriterier för när en stab bör etableras
När ordinarie rutiner för ledning inte svarar mot situationens krav Flera verksamhetsområden berörs, stort behov av samordning Stort informationsbehov Stort behov av samverkan med andra organisationer

4 Ordinarie organisation Extraordinära händelser
När etablera stab? Ordinarie organisation Anpassad organisation Mindre störningar + Höjd beredskap Extraordinära händelser Lag om extraordinära händelser Kommunallagen Konsekvens Sannolikhet

5 Arbete i stab är ett lagarbete, baserat på enkla, fasta rutiner!
Stabstjänst är en administrativ verksamhet för att Skapa underlag för bedömanden och beslut Omsätta beslut i uppgifter, arbetsorder eller direktiv Uppföljning Utforma och distribuera information Följa upp läget Underlätta samverkan Svara för dokumentation Arbete i stab är ett lagarbete, baserat på enkla, fasta rutiner!

6 Anpassning av ledningsorganisationen
Normal organisation och arbetsrutiner + Komplettering med särskilda rutiner / åtgärder för samordning / samverkan, dokumentation, lägesredo- visning, information m.m. = STAB

7 STAB – vad är det? En grupp personer i en organisation, som har till uppgift att stödja en tydligt utpekad chef En stab fattar inga egna styrande beslut Tar fram underlag för beslut, följa ett läge, handlägga vissa uppgifter Viktig fråga: åt vem arbetar staben?

8 Stab är en krets av medhjälpare/personal runt en
militär chef eller företagsledare som biträder denne att leda verksamheten. Den militära staben leds av en stabschef och kan betjänas av ett stabsförband som svarar för stabens skydd, samband, underhållstjänst och transporter. Källa: Nationalencyklopedin

9 STAB

10 Extraordinär händelse Anpassad organisation
Centrala begrepp Posom Krishantering Krisledningsnämnd Ledningsgenomgång ? Lägesuppföljning Omfall Krisledningsgrupp Extraordinär händelse Anpassad organisation

11 Ordinarie organisation
Inledande åtgärder Anpassad organisation Ordinarie organisation 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Telefonväxeln förstärks 2. Chefsfunktionen sammankallas 3. Lägesuppföljning påbörjas 4. (Politiska ledningen informeras) 5. Samverkande kontaktas 6. (Krisledningsnämndens ordförande bedömer att den extraordinära händelsen medför att krisledningsnämnden skall träda i funktion) 7. Ledningsgenomgång 8. Upplysningscentral öppnas

12 Dokumentations- & diariefunktion
Stabens delar Stabschef   Operativ ledning Samordning/samverkan Läges- & Analysfunktion Analysfunktion Lägesfunktion Dokumentations- & diariefunktion Sambandsfunktion Informationsfunktion Upplysningscentral Servicefunktion


Ladda ner ppt "Vad? Varför? Stabens delar."

Liknande presentationer


Google-annonser