Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Patientlagen 1 januari 2015. 2 Utveckling patientinflytande 2007 Valfrihet primärvård Halland 2009 Lag om valfrihetssystem Individens val styr Tvingande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Patientlagen 1 januari 2015. 2 Utveckling patientinflytande 2007 Valfrihet primärvård Halland 2009 Lag om valfrihetssystem Individens val styr Tvingande."— Presentationens avskrift:

1 1 Patientlagen 1 januari 2015

2 2 Utveckling patientinflytande 2007 Valfrihet primärvård Halland 2009 Lag om valfrihetssystem Individens val styr Tvingande för landsting vid införandet av vårdval inom primärvården from 1 januari 2010 Utvecklas även inom specialistvård 2015 Ny patientlag skane.se/patientlagen

3 3 Utveckling Läkarfokus Kallelser Upptagningsområde Patient/invånarfokus Inbjudan/Dialog Valfrihet Ställer krav på information och nytt förhållningssätt! skane.se/patientlagen

4 4 Patientmaktsutredningen 1.Prop. 2013/14:106 Patientlag. Beslut i riksdagen före sommaruppehållet 2014. Träder ikraft 1 jan. 2015 2.Lag om organisation av hälso- och sjukvårdsverksamhet. Socialdepartementet bereder. Hälso- och sjukvårdslagen upphör när båda lagarna trätt i kraft. skane.se/patientlagen

5 5 Syftet med ny patientlag Stärka och tydliggöra patientens ställning Främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. En perspektivförskjutning. Makten förskjuts från den medicinska professionen till patienten.

6 6 Ny patientlag - innehåll Inledande bestämmelser (1 kap.) Tillgänglighet (2 kap.) Information (3 kap.) Samtycke (4 kap.) Delaktighet (5 kap.) Fast vårdkontakt och individuell planering (6 kap.) Val av behandlingsalternativ och hjälpmedel (7 kap.) Ny medicinsk bedömning (8 kap.) Val av utförare (9 kap.) Personuppgifter och intyg (10 kap.) Synpunkter, klagomål och patientsäkerhet (11 kap.)

7 7 Möjlighet att välja utförare i andra landsting Välja offentligt finansierad öppen vård i andra landsting Omfattas inte av vårdlandstingets vårdgaranti Följa hemlandstingets remisskrav I övrigt samma villkor som vårdlandstingets egna invånare Lista sig i andra landsting Få ny medicinsk bedömning Välja samtliga behandlingsalternativ i öppen vård Välja fast läkar- och vårdkontakt skane.se/patientlagen

8 8 Översyn av riksavtalet för utomlänsvård Fritt söka öppen vård, välja utförare inom den offentligt finansierade vården Vårdgaranti undantag Gäller även vaccination, intyg, hälsoundersökningar Tillämpningar ses över avtals- remiss- och fakturarutiner Medicinsk service även i annat landsting Lista sig på vårdcentral i annat landsting Sluten vård oförändrat Mer information på skane.se/patientlagen

9 9 Förändrat befolkningsansvar Beskattningsrätt Länets befolkning Betalningsansvar Länets befolkning Vårdansvar De som söker öppen vård i länet Det medicinska behovet ska efter den 1 januari 2015 styra vilken patient som ska få öppen vård först. skane.se/patientlagen

10 10 Komplettering av HSL 4 § tredje stycket - betalningsansvar och remisskrav Om patienten omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård enligt 3 § svarar det landstinget för kostnaderna för vård som patienten ges med stöd av andra stycket. ”Landstinget ska erbjuda öppen vård åt dem som omfattas av ett annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård. Dessa patienter omfattas inte av landstingets vårdgaranti. I övrigt ska vården ges på samma villkor som dem som gäller för de egna invånarna.” Detta gäller all öppen vård, inkl vaccination, intyg samt åtgärder som inte är på grund av sjukdom eller skada. Undantag i de fall vårdlandsting har krav på remiss och dessa inte remissregler inte följs. Inledningsvis har 5 landsting krav på remiss till läkarbesök. Se skl.seSe skl.se Patientens remiss ska, inom öppen vård, skickas direkt till privat vårdgivare. Betalning till privat vårdgivare ska gå direkt via vårdlandstinget.

11 11 Informationsplikten utvidgas och förtydligas

12 12 Förtydligat krav på information Patientlagen 3 kap. Information 1 § Patienten ska få information om: 1. sitt hälsotillstånd, 2. de metoder som finns för undersökning, vård och behandling, 3. de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning, 4. vid vilken tidpunkt han eller hon kan förvänta sig att få vård, 5. det förväntade vård- och behandlingsförloppet, 6. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar, 7. eftervård, och 8. metoder för att förebygga sjukdom eller skada. Vårdpersonal ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehåll och betydelse. Informationen ska anpassas efter individens förutsättningar. Ska vid behov kunna ges i skriftlig form.

13 13 2 § Patienten ska även få information om:* 1. möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast läkarkontakt samt vårdgivare och utförare av offentligt finansierad hälso- och sjukvård, 2. möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en fast vårdkontakt, 3. vårdgarantin, och 4. möjligheten att hos Försäkringskassan få upplysningar om vård i ett annat EES-land eller i Schweiz * När det är aktuellt i det enskilda fallet.

14 14 Krav på samtycke förtydligas Hälso- och sjukvård inte får ges utan patientens samtycke. Om en patient avstår från viss vård och behandling ska han eller hon få information om vilka konsekvenser det kan få Samtycke till fortsatt vård får när som helst tas tillbaka. Nödvändig vård får ges vid akut fara om patientens vilja inte kan utredas.

15 15 Ny medicinsk bedömning Patienter med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada få möjlighet att få en ny medicinsk bedömning i valfritt landsting Patienten ska erbjudas den behandling som den nya bedömningen kan ge anledning till om behandlingen står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet

16 16 Barn ska ges möjlighet till delaktighet Bestämmelser om barns inflytande över sin vård införs i lagen Barn ska få möjlighet att uttrycka sin inställning till den aktuella vården eller behandlingen Barns delaktighet ska underlättas


Ladda ner ppt "1 Patientlagen 1 januari 2015. 2 Utveckling patientinflytande 2007 Valfrihet primärvård Halland 2009 Lag om valfrihetssystem Individens val styr Tvingande."

Liknande presentationer


Google-annonser