Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredningen Patientens rätt Toivo Heinsoo, särskild utredare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredningen Patientens rätt Toivo Heinsoo, särskild utredare."— Presentationens avskrift:

1 Utredningen Patientens rätt Toivo Heinsoo, särskild utredare

2 Disposition •Utredningens bakgrund, uppdrag och tidplan •Vårdval i primärvården, delbetänkande 1 •Patientens rätt, delbetänkande 2 •Utredningens fortsatta arbete

3 Utredningens bakgrund, uppdrag och tidplan

4 Förändringstryck och utmaningar •Medicinska landvinningar •Stigande efterfrågan på vård •Vårdens resursbehov •Åtgärder som främjar verksamhetsutveckling •Åtgärder som värnar den gemensamt finansierade hälso- och sjukvården

5 Patienterna förändras •Patientens preferenser förändras över tid: ‣ En patient med möjlighet att söka kunskap ‣ I en miljö där förväntningarna växer ‣ Där delaktigheten i sig förutsätter nya strukturer och anpassning ‣ I en miljö där vi som medborgare vill ha samma konsumentmakt inom välfärdsområdena som i andra sammanhang ‣ Drivande krafter som patientföreningar, pensionärsorganisationer och privata initiativ som Health Consumer Power House

6

7 Utredningens uppdrag •Föreslå hur fri etableringsrätt kan införas i primärvården ‣ Vårdgivare skall ges lika villkor för anslutning till den offentliga finansieringen •Tilläggsdirektiv ‣ S2008:72 om hur vårdgivare kan ansluta sig till den offentliga finansieringen i den öppna vården (utöver primärvården) ‣ S2008:87 om hur överenskommelsen kring rehabiliteringsgarantin kan utvecklas och samordnas med vårdgarantin

8 Utredningens uppdrag •Diskutera och föreslå hur patientens ställning kan stärkas: ‣ Genom ökad valfrihet och tillgänglighet inom primärvården ‣ Genom en nationell reglering av de överenskommelser som idag finns kring valfrihet och vårdgarantin ‣ Genom olika andra åtgärder som fast vårdkontakt, vårdlots, tillgång till fast vårdkontakt m.m. ‣ Komplettera Ansvarskommitténs förslag om patientlagstiftning ‣ Hur vårdgivare kan ansluta sig till den offentliga finansieringen i den öppna vården (utöver primärvården)

9 Kommande förslag från utredningen •Nationell reglering av valfrihets- och vårdgarantiöverenskommelserna •Analys av behovet av en sammanhållen patientlagstiftning •Förslag om vidareutveckling och förbättring av rehabiliteringsgarantin •Privata vårdgivares rätt att verka med offentlig ersättning i öppen vård (utöver primärvård) •Övergångsregler för dem med “nationell taxa”

10 Utredningens tidplan 1 okt 1 juli 1 apr 1 jan 2009 1 okt1 juli 1 apr Delbetänkande 1 “Vårdval i Sverige” Vårval i primärvården Delbetänkande 2 ”Patientens rätt” Tillgänglighets och kontinuitetsfrågor Delbetänkande 3 Rehabiliteringsgaranti Slutbetänkande

11 Delbetänkande 2 ”Patientens rätt” Tillgänglighets och kontinuitetsfrågor Fortsatt beredning, vårdval 1 okt 1 juli 1 apr 1 jan 2009 1 okt1 juli 1 apr Delbetänkande 1 “Vårdval i Sverige” Vårval i primärvården Delbetänkande 3 Rehabiliteringsgaranti Slutbetänkande Remissrunda “Vårdval i Sverige” Lagrådsremiss Vårdval i primärvården Proposition Riksdagsbehandling

12 Delbetänkande 2 ”Patientens rätt” Tillgänglighets och kontinuitetsfrågor Fortsatt beredning, vårdgaranti mm 1 okt 1 juli 1 apr 1 jan 2009 1 okt1 juli 1 apr Delbetänkande 1 “Vårdval i Sverige” Vårval i primärvården Delbetänkande 3 Rehabiliteringsgaranti Slutbetänkande Remissrunda “Patientens rätt”

13

14 Utredningens förslag •Utgångspunkten är att stärka patientens rätt och att öka valfriheten •Samma rätt att fritt välja vårdgivare skall gälla för alla medborgare i hela landet •Genom att ange ett nationellt grundåtagande: -Tydliggörs medborgaren minst kan förvänta sig av det offentliga -Underlättas analyser kring primärvårdens bidrag och resultat -Skapas en gemensam uppfattning kring primärvårdens uppgift •Patienten skall ha rätt till en fast vårdkontakt i primärvården med läkare

15 Utredningens förslag •Regionala vårdval öppnar möjligheterna för lokala anpassningar och olika utvecklingslinjer •Vårdgivare ges förutsättningar att -överblicka etableringsregler -utveckla verksamheter även på längre sikt •Lika villkor för vårdgivare oavsett ägarform •Landstingens ansvar för befolkningens hälsa oförändrad

16 Utredningens diskussion

17 Vårdvalmodeller •Vårdvalmodeller karaktäriseras av att patienten själv väljer vårdgivare. Genom valet för hon/han över offentliga resurser till vårdgivaren. •Ersättningarna till vårdgivare kan vara baserade på kapitering, prestation och/eller resultat. •Konkurrensneutralitet mellan offentliga och privata vårdgivare. •Vårdgivaren får del av den offentliga ersättningen: ‣ genom de val som patienten gör ‣ genom de villkor som det allmänna anger

18 1 2 3 45 6

19 Sammanfattat (kronologiskt) •Rätten till fast läkarkontakt i primärvården begränsas inte längre till allmänmedicinare (1 april 2009) •Vårdvalsystem i primärvården skall införas (1 januari 2010) och lagen om vårdvalsystem (LOV - 1 januari 2009) skall tillämpas •Privata vårdgivare skall ha rätt att etablera sig och alla utförare skall behandlas lika (bland annat skall mervärdesskattefrågan beaktas) •Landstinget bestämmer villkoren i vårdvalsystemet •Landstingets ersättning skall följa den enskildes val av vårdgivare •Konkurrensverket skall svara för uppföljning och utvärdering

20

21 Utmaningar •Många orsaker till en svag patientställning inom områdena tillgänglighet och kontinuitet •Förslag måste stödja en fortsatt verksamhetsutveckling lokalt och regionalt •Värna den gemensamt finansierade hälso- och sjukvården ‣ Systemets trovärdighet urholkas om det presterar långt mindre än befolkningen förväntar sig

22 Förslag för att stärka patientens ställning ‣ Lagreglering av vårdgarantin och det fria vårdvalet. ‣ Lagändringar kring vårdens ansvar att vid behov utse en fast vårdkontakt som ska kunna fungera som stöd till patienten. ‣ Utvidgad skyldighet att medverka till förnyad medicinsk bedömning, s.k. ”second opinion”.

23 Vårdgarantin •Vårdgarantin är en tillgänglighetsgaranti som utgår från de beslut om vård som fattas inom hälso- och sjukvården •Förslagen: ‣ Lagreglering av vårdgarantin (idag överenskommelse) ‣ Varje landsting måste i landstingsfullmäktige besluta om en vårdgaranti ‣ Förslag att landstingen åläggs att ge patienten individuellt anpassad information om rådande väntetider, valmöjligheter och innehållet i sin vårdgaranti.

24 Fast vårdkontakt •Patienter kan behöva stöd att överblicka och hantera hur den egna vården organiseras •Förslag: ‣ Stärkt skyldighet att vid behov ge patienter en fast vårdkontakt. ‣ Tydligt ansvar för verksamhetschefen. (Innebär också att regel om PAL kan avskaffas.) ‣ Landstingen har en skyldighet att organisera verksamheten så att patienten vid brister hos vårdgivaren bara behöver vända sig till en kontaktyta för fortsatt hjälp och stöd.

25

26 Utredningens tidplan 1 okt 1 juli 1 apr 1 jan 2009 1 okt1 juli 1 apr Delbetänkande 1 “Vårdval i Sverige” Vårval i primärvården Delbetänkande 2 ”Patientens rätt” Tillgänglighets och kontinuitetsfrågor Delbetänkande 3 Rehabiliteringsgaranti Slutbetänkande

27 Flera initiativ som skall växa ihop •Patientdatautredningen •Patientsäkerhetsutredningen •Nationella cancerstrategin •Psykiatriutredningen •Valfrihet inom äldrevården •Värdegrund i äldrevården •Patientens rätt i vården


Ladda ner ppt "Utredningen Patientens rätt Toivo Heinsoo, särskild utredare."

Liknande presentationer


Google-annonser