Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Detta är Landstinget i Kalmar län

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Detta är Landstinget i Kalmar län"— Presentationens avskrift:

1 Detta är Landstinget i Kalmar län
En presentation av organisationen

2 Vi utgår från medborgarnas behov och erbjuder
vår samlade kompetens och våra tjänster inom hälso- och sjukvård, folktandvård, kollektivtrafik och utbildning för bättre hälsa i hela länet. Landstingets vision Ltkalmar.se

3 Vår värdegrund Rätt kvalitet innebär att vi utvecklas i takt med ny evidensbaserad kunskap. Vi prövar, utvärderar och förbättrar ständigt. Vi ger rätt vård på rätt nivå. Vi ger vård på lika villkor och utgår från patientens behov. God ekonomisk hushållning innebär att vi som hälsolänet tillsammans skapar förutsättningar för god hälsa. Vi använder tilldelade resurser optimalt. Vi belyser alltid kvalitet och ekonomi samtidigt. Verksamhetens värdegrund vilar på värdeorden öppet, engagerat och kunnigt. Värdegrunden återfinns också i landstingets policy, som beskriver förhållningssättet för arbetet inom områdena kvalitet och säkerhet, medarbetare, ekonomi och förvaltning, miljö, IT samt kommunikation. Öppet innebär att - Vi finns när medborgarna behöver oss. - Vi finns till för alla och alla behandlas på lika villkor. - Vårt bemötande och agerande präglas av öppenhet och ärlighet. - Vi delar med oss av det vi vet och kan. - Vi är ständigt öppna för att lära nytt. Engagerat innebär att: - Vi sätter patientens hälsa i fokus. Vi ser till hela människan. - Vi samverkar för att medborgarna ska må så bra som möjligt. - Vi ger personligt omhändertagande så att patienten kan känna sig trygg. - Vi har motiverade medarbetare som vill utveckla verksamheten. Alla kan påverka. Kunnigt innebär att: - Vi är specialister på vård och hälsa. Patienterna är specialister på sin hälsa. - Vi satsar på forskning och utveckling och tror på kunskapsutbyte och samarbete. - Vi har bred kompetens och lång, beprövad erfarenhet. Ltkalmar.se

4 Förbättringsarbete i fokus
Ltkalmar.se

5 Regioner och landsting
Om regioner och regionförsöken I Skåne och Västra Götalands län har ansvaret för regional utveckling förts över från de statliga länsstyrelserna till landstingen i ett så kallat "regionförsök". Region Skåne och Västra Götalandsregionen styrs av ett direktvalt regionfullmäktige, motsvarande landstingsfullmäktige i övriga landsting. Försöksverksamheten har pågått sedan 1997 i Skåne respektive sedan 1999 i Västra Götaland. Vårt regionförsök här gav ingen sammanslagning, just nu finns en avsiktsförklaring med Skåne tillsammans med Blekinge och Kronoberg. Tidigast verklighet 2019. Regionförbundet Regionförbundet i Kalmar län startade som försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning Då flyttades regionala utvecklingsfrågor över från Länsstyrelsen, Landstinget och Kalmar läns kommunförbund till det nya Regionförbundet. Syftet var att utveckla nya former för en bättre demokratisk förankring av de regionala utvecklingsfrågorna. Försöksverksamheten upphörde vid utgången av Förbundet permanentades därefter och ombildades till ett så kallat kommunalt samverkansorgan. Verksamheten slogs ihop med Kalmar läns kommunförbund. Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna. Styrelsen är Regionförbundets högsta beslutande organ. Den består av 33 ledamöter och lika många ersättare. 22 av dessa är utsedda av kommunerna och 11 av landstinget. Ltkalmar.se

6 Landstinget i Kalmar län
invånare 2,4 % av Sveriges befolkning En vanlig dag: 1 300 personer går till läkare på hälsocentral 990 gör besök hos läkare på något av sjukhusen 8-10 ton tvätt tvättas resor görs med kollektivtrafik 424 personer besöker psykiatrisk mottagning 7 barn föds Kalmar län med de 12 kommunerna. Folkmängder i tätorterna (SCB 2010): Kalmar 36 392 Västervik 21 140 Oskarshamn 17 258 Nybro 12 810 Vimmerby 7 934 Ltkalmar.se

7 Landstingets organisation
Övergripande organisationsträd. Mer ingående information om vad som ryms inom resp förvaltning visas på efterföljande bilder. Ltkalmar.se

8 Specialistvård | Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Länssjukhuset i Kalmar Oskarshamns sjukhus Västerviks sjukhus Diagnostiskt centrum 3 600 tillsvidareanställda 580 vårdplatser läkarbesök/år vårddagar/år inskrivna patienter/år Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är den största av landstingets förvaltningar. Hit hör länets tre sjukhus och Diagnostiskt centrum. På sjukhusen bedrivs specialiserad vård dygnet runt. På Länssjukhuset i Kalmar finns 18 olika specialistkliniker och totalt 350 vårdplatser. Här arbetar cirka personer, varav i det nära patientarbetet, vilket innebär att sjukhuset är länets största arbetsplats. Oskarshamns sjukhus har 5 kliniker och cirka 80 vårdplatser. Här arbetar ungefär 450 personer. På Västerviks sjukhus arbetar personer. Sjukhuset består av 16 kliniker och här finns cirka 150 vårdplatser. Diagnostiskt centrum utgörs av länets laboratorieverksamhet. Här utförs 3,5 miljoner analyser, undersökningar och behandlingar om året. Inom Diagnostiskt centrum arbetar 225 personer. Till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen hör också Smittskyddsenheten. Ltkalmar.se 8

9 Hälsoval i primärvården
28 landstingsdrivna hälsocentraler 11 privata läkarmottagningar Fritt val av vårdgivare för patienter, du kan själv välja på landstingets hemsida Fri etableringsrätt av mottagningar på lika villkor Patientens val av vårdenhet styr ersättningen till vårdenheten Grundas på Lagen om valfrihet (LOV). Kallas även Vårdval i andra landsting. Hälsoval bygger främst på att länets alla invånare är listade på en hälsocentral eller privat läkarmottagning. Alla som uppfyller de av landstinget uppsatta kraven har rätt att etablera en hälsocentral/läkarmottagning med ersättning från landstinget. Ersättningen till vårdenheterna grundas utifrån antalet listade patienter samt en rad faktorer, t ex ålder och diagnoser hos de listade. Nyinflyttade och nyfödda blir automatiskt listade på den vårdenhet som finns närmast alt den vårdenhet som vårdnadshavaren har valt. För att kallas hälsocentral ska det finnas distriktsläkare, disktrssköterska, psykolog samt sjuksköterskemottagningar inom astma, diabetes, livsstil, tobaksavvänjning samt att man arbetar enligt ett koncept med bl a samarbete med lokala gym och idrottsanläggningar. Ltkalmar.se

10 Landstingets hälsocentraler Primärvårdsförvaltningen
28 hälsocentraler, barnhälsovård, asyl/flyktingsjukvård, familjecentral 1177 Sjukvårdsrådgivningen 690 tillsvidareanställda läkarbesök besök till sjuksköterska eller annan personal Hälsocentralernas verksamhetsidé är att vara en kraft för hälsa i hela länet där vi tillsammans skapar de rätta förutsättningarna för ett friskare, tryggare och rikare liv. Vår kompetensbas är allmänmedicin och omvårdnad med ett helhetsperspektiv. Landstinget har 28 hälsocentraler som är spridda över hela länet. Det finns minst en inom varje kommun. Vår barnhälsovård följer barnets utveckling upp till 6 års ålder, sedan tar skolhälsovården över. Asyl och flyktingsjukvården har sitt säte i Högsby men arbetar länsövergripande. De erbjuder alla nyanlända asylsökande och flyktingar en kostnadsfri individuell inledande hälsoundersökning med hälsosamtal/screening. De söker statliga intäkter för alla besök. Det finns även 8 familjecentraler i Kalmar län i samarbete med kommuner i länet. En familjecentral eller familjecentrum är en mötesplats för barnfamiljer i ett bostadsområde där landstingets mödra- och barnhälsovård samverkar med socialtjänsten och öppna förskolan. Man kan ringa 1177 dygnet runt för sjukvårdsrådgivning. Här får man råd och vägledning av en erfaren sjuksköterska om vad man ska göra och vart man ska vända sig. Läkarbesök 2012: 119 164 st Besök samtliga övriga personalkategorier 2012: 92 642 st Ltkalmar.se

11 Psykiatri | Psykiatriförvaltningen
Specialistpsykiatri i tre verksamhetsområden Allmänpsykiatri vuxna Öppenvårdsmottagningar i Västervik, Vimmerby, Oskarshamn, Kalmar, Nybro öppenvårdsbesök (2012) Heldygnsvård på två orter, Kalmar och Västervik, 72 vårdplatser Barn- och ungdomspsykiatri Öppenvårdsmottagningar i Västervik, Vimmerby, Oskarshamn och Kalmar öppenvårdsbesök (2012) 4 vårdplatser i Kalmar Rättspsykiatri Två enheter i Västervik 24 vårdplatser 534 tillsvidareanställda (2012) Ltkalmar.se 11 11

12 Folktandvården Ungefär 90 000 patienter varje år
380 tillsvidareanställda Ca 90 procent av länets barn och ungdomar Ungefär hälften av länets vuxna Utför cirka 75 procent av den uppsökande verksamheten i länet    19 allmäntandvårdskliniker Specialist- och sjukhustandvård i Kalmar, Oskarshamn och Västervik Här arbetar drygt 380 medarbetare: ca 70 allmäntandläkare, 16 chefer, 20 specialisttandläkare, 50 tandhygienister, 190 tandsköterskor, ett antal tandtekniker och administrativ personal. Allmäntandvårdsklinikerna (generellt benämnt Folktandvården) finns över hela Kalmar län och specialist- och sjukhustandvård finns i Kalmar, Oskarshamn och Västervik. Specialiteterna är Oral kirurgi, Tandreglering, Parodontologi (tandlossningssjukdomar), Barntandvård, Oral protetik, Klinisk bettfysiologi och Odontologisk radiologi (röntgen). Folktandvården erbjuder även mobil tandvård, dvs att Folktandvården kommer till patienten istället för tvärtom. Buss eller en utrustning som monteras upp på plats. Används främst vid skolor. Barn- och ungdomar har fri tandvård till och med det år de fyller 19 . (Från 1 jan det år man fyller 20 = avgift) Frisktandvård – fast pris på tandvård. Från 45 kr/mån-498 kr/mån. Först görs en inledande undersökning som styr hur stor månadskostnaden blir. I avtalet ingår sedan regelbunden tandvård och ett skydd då något oförutsett händer. Avtalet gäller i tre år. Folktandvårdens syfte och grunden för all verksamhet: Vi ska bidra till en bättre livskvalitet i Kalmar län genom att skapa förutsättningar för en god munhälsa. Ltkalmar.se

13 Bildningsförvaltningen | 4 folkhögskolor
145 tillsvidareanställda Gamleby folkhögskola - 200 utbildningsplatser - 112 yrkeshögskolan Vimmerby folkhögskola - 48 yrkeshögskolan Högalids folkhögskola - 150 utbildningsplatser Ölands folkhögskola Olika inriktningar på olika skolorna Gamleby: fotoskola, textil mm Vimmerby: Utbildningar till fritidsledare, behandlingspedagog, administration i vården mm Högalid: musik och baskurser, butikssäljare, kurser för personer med funktionsnedsättning mm Öland: konst och musik mm Alla folkhögskolor är högskoleförberedande och ger behörighet till vidare studier. Ltkalmar.se

14 Landstingsservice 377 tillsvidareanställda
Administration / Upphandling Logistik (Förråd, tvätteri m.m) ton tvätt varje dag. Fastighetsförvaltning - 200 byggnader kvadratmeter yta Fastighetsdrift Kost – transport – lokalvård frukostar, luncher och middagar på läns-sjukhuset I Landstingsservice har Landstinget samlat alla servicetjänster som ska underlätta för vården. Landstingsservice ansvarar för att alla serviceuppgifter sköts kring vården i hela Kalmar län, allt från löneutbetalningar och stora byggprojekt till patientmat och förrådshantering. Det gemensamma uppdraget för förvaltningen är att frigöra resurser, förenkla och skapa en störningsfri vardag för vården. Sveriges bästa sjukhusmat är en av förvaltningens satsningar. Målet är att patienterna i större utsträckning själva ska kunna påverka sin måltid, dels genom fler valmöjligheter och dels med måltidsvärdar ute på avdelningarna som står för service och kontinuitet i hela måltidskedjan. Ltkalmar.se

15 IT-förvaltningen 90 tillsvidareanställda Detta gör IT-förvaltningen
Arbetar för en säker teknisk miljö Journalsystemet Cosmic 200 andra system i drift IT-infrastruktur Drift och support Utveckling IT inom landstinget stor komplex arbetsgivare med hög kompetens inom förvaltningen. Olika system vilka andra. NPÖ – nationell patientöversikt sammanhållen journalföring (lite kuriosa i sammanhanget) Ltkalmar.se

16 Kalmar Länstrafik | KLT
Buss- och tågtrafik Serviceresor (sjukresor, färdtjänst, riksfärdtjänst) Ca 85 anställda 10-tal underleverantörer i form bussbolag och tågbolag som kör på uppdrag av Kalmar Länstrafik resor med kollektivtrafiken/år En av Landstingets förvaltningar KLT är trafikhuvudman och ansvarar för all lokal och regional kollektivtrafik med buss och tåg i Kalmar län. Huvudmannaskapet omfattar även anropsstyrd närtrafik, samt skolresor och serviceresor (färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor). KLT:s vision är att bli Sveriges mest uppskattade kollektivtrafik med uppdraget att erbjuda resor som underlättar och berikar människors liv och utvecklar regionen. Planerar och samordnar den trafik som fastställts av landstingsfullmäktige/-styrelse och upphandlar även bussar och tåg för att köra trafiken. Denna trafikservice betalas till cirka 55 procent med hjälp av skattemedel och till cirka 45 procent av biljettintäkter. På KLT arbetar man bland annat med trafikplanering, tjänsteutveckling, ekonomi, försäljning, marknadsföring, kundservice, IT, trafikledning, samt myndighetsutövning och beställning av serviceresor. Merparten av KLT:s verksamhet sker via entreprenadavtal med trafik- och försäljningsföretag. Med hjälp av dessa entreprenörer finns cirka 260 bussar på länets vägar och 9 försäljningsställen som servar kunderna med biljettförsäljning, information och service. Ltkalmar.se

17 Demokratiskt styre med folkvalda politiker
Fullmäktige – landstingets riksdag - Övergripande beslut - 67 politiskt valda ledamöter - 4 till 5 öppna möten/år Styrelse – landstingets regering - Beslut om kontinuerlig drift - 15 politiker - 10 till 11 möten/år - Arbetsutskottet 8 landstingsråd Tjänstemän - 8 förvaltningar - Bereder ärenden - Verkställer och samordnar Landstinget i Kalmar län har jämfört med andra landsting en relativt platt organisation. Vi har t ex inte några enskilda nämnder (typ primärvårdsnämnd, länssjukvårdsnämnd, psykiatrinämnd under landstingsstyrelsen) Ltkalmar.se

18 Mandatfördelning Landstingsfullmäktige
Socialdemokraterna 30 Totalt 36 mandat Vänsterpartiet 3 Miljöpartiet 3 Moderaterna 13 Centerpartiet 7 Totalt 28 mandat Kristdemokraterna 5 Folkpartiet 3 Mandatperioden Har sista tre mandatperioderna varit relativt jämt mellan blocken. Senaste valet blev det lite annorlunda i och med att SD klev in och fick 3 platser. Sverigedemokraterna 3 Totalt 3 mandat Ltkalmar.se

19 Politisk organisation
Delegationer och utskott tar initiativ till och väcker ärenden i landstingsfullmäktige, men fullmäktige kan också hänskjuta ärenden till dessa. Patientnämnden är en fristående och opartisk instans med uppgift att stödja och hjälpa enskilda patienter och fungerar som en förmedlande länk mellan patient och vårdpersonal. Patientnämnden är även patientnämnd för kommunernas vård och omsorg i länet. Granskningen av landstingets verksamhet sker med 7 opartiska revisorer. Ltkalmar.se

20 Fokus – kvalitet och patientsäkerhet
Landstinget i Kalmar län ska ha Sveriges bästa kvalitet och säkraste hälso- och sjukvård 2014. Landstinget ska ha ledare som ständigt utvecklar och förbättrar vården tillsammans med medarbetarna För uppnå resultat inom kvalitet och patientsäkerhet ska fokus ligga på följande nationellt framtagna åtgärdsområden: - vårdrelaterade urinvägsinfektioner - infektioner vid centrala venösa infarter - postoperativa sårinfektioner - läkemedelsfel i vårdens övergångar - läkemedelsrelaterade problem - fall och fallskador - trycksår - undernäring Ltkalmar.se

21 Goda resultat i nationella mätningar
Hitta och jämför vård: Landstinget ligger i topp-tre ligan i många av de nationella mätningarna som görs årligen t ex nationella patientenkäten. Kunder/patienter är nöjda med bemötande och har stort förtroende för vården. Höga siffror i tillgänglighetsmätningar. Oskarshamns sjukhus har fått benämningen ”landets bästa lilla sjukhus 2013”. I AT-ranking, dvs det omdöme utbildningsläkarna ger om sina arbetsplatser har länets sjukhus placering i topp. Mest vård för pengarna ”Kalmar har den lägsta kostnaden per DRG-poäng, det vill säga den högsta produktiviteten, 8 procent över genomsnittet” kronor lägre än genomsnittet i riket. Källa: s 93 rapporten Öppna jämförelser 2012 Ltkalmar.se

22 Finansiering av verksamheten
Budget Mkr Utjämning och statsbidrag: omfattar både generella statsbidrag och bidrag för läkemedel - Försäljning av vård och tjänster: det vi säljer till kommuner och andra landsting. Kommuner om vi har färdigbehandlade patienter som ska till särskilt boende efter sin sjukdomstid och där inte kommunen hunnit skaffa fram ett sådant boende. - Bidrag 2% är de prestationsbaserade bidragen vi får för t ex tillgänglighet, följsamhet till rehabiliteringsgaranti osv Ltkalmar.se

23 Landstingsskatt – skattesatser 2014
Landsting Kronor Kalmar 11.37 Kronoberg 11.21 Jönköping 11.21 Blekinge 11.19 Östergötland 10.67 Varje landsting beslutar själva om den skattesats som ska gälla inom landstinget/regionen. Skillnaderna är inte så stora men här är en liten jämförelse med våra grannlän. Källa:Skatteverket Ltkalmar.se

24 Vart går pengarna Övriga kostnader – material och tjänster omfattar t ex kostnader för allt det förbrukningsmaterial som går åt i vården; sprutor, förband, blöjor, papper, mm. Det är också kostnader för t ex leasing av teknisk utrustning. Ltkalmar.se

25 Fördelning kostnader | budget 2014
Vart går pengarna? Totalt MKr Utbildning är den som bedrivs vid Folkhögskolorna och kostnader för regional utveckling är den del av landstingets ”pengapåse” som omfördelas till Regionförbundet som i sin tur ansvarar för regional utveckling, turism mm. Ltkalmar.se

26 Nästan 6000 anställda Fördelningen av landstingets anställda.
Landstinget är länets största arbetsgivare. Jfr tex med andra större arbetsgivare; Scania i Oskarshamn ca 1700 anställda, Xylem Emmaboda ca 1200 anställda, OKG ca 875 anställda. (Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret) Ltkalmar.se

27 Anställda fördelade på yrkesgrupper
Landstinget har cirka 300 olika yrkesgrupper. Många som man rent av inte tänker på att man ska hitta i vår verksamhet t ex trafikledare, lärare, IT-arkitekt, grafisk formgivare. Ltkalmar.se

28 Varje dag lite bättre – förbättringar i vardagen
Vi har en verksamhet som vi är stolta över Vårt fokus är att ha den bästa verksamheten som är kostnadseffektiv med hög kvalitet, tillgänglighet och upplevd service Vi arbetar för att göra dagens verksamhet ännu bättre Varje dag lite bättre – kraften hos många! är vårt landstings väg för att uppnå bästa tänkbara vårdkvalitet. Detta genom långsiktighet och små förbättringar varje dag av alla medarbetare och chefer. Sedan satsningen på det systematiska förbättringsarbetet inom Varje dag lite bättre – kraften hos många! startade 2007 har vi gått ifrån öar av förbättringsarbete till en förbättringsanda i vardagen där vi hela tiden arbetar för att göra dagens verksamhet ännu bättre. Förbättringsarbete ska genomsyra all verksamhet inom landstinget dygnet runt alla dagar i veckan. Ltkalmar.se 28

29 Läs mer på våra webbplatser
Ltkalmar.se 1177.se På ltkalmar.se finns bland annat information om landstingets organisation och förbättringsarbete, lediga jobb i landstinget, information för vårdgivare och samarbetspartners. Bakom 1177 står den svenska sjukvården genom alla landsting och regioner i samverkan. 1177 erbjuder råd om vård dygnet runt på webb och telefon, dygnet runt över hela Sverige. 1177.se anpassas automatiskt beroende på var man bor och man kan därför få nyheter, information och länkar till de e-tjänster som är aktuella i det egna landstinget. 1177.se har drygt 3 miljoner besök per månad och utsågs 2011 till Sveriges bästa offentliga webbplats av Internetworld. Ltkalmar.se

30


Ladda ner ppt "Detta är Landstinget i Kalmar län"

Liknande presentationer


Google-annonser