Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna!.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna!."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna!

2 Agenda 08:30 Kaffe 09:00 Kursstart, inledning 09:15 Informatörens uppdrag: - Ingen ska Missa Ersättning 11:30 Lunch 12:30 Genomgång arbetsuppgift IME. KIA-systemet & Kundwebben 13:30 TGL-KL 14:30 Eftermiddagskaffe 15:00 AGS-KL TFA-KL 16:30 Dagen avslutas

3 Bakgrunden till IME-satsningen
Idag riskerar vissa att gå miste om ersättning därför att: De inte känner till sitt försäkringsskydd De inte vet vart de skall vända sig för att ansöka om ersättning De upplever att det är för krångligt och svårt att ansöka om ersättning AFA Försäkring fick i uppdrag att ytterligare förstärka arbetet med att informera anställda om sitt försäkringsskydd

4 Finns det en under-anmälan? Vad säger de försäkrade?
Förstudie FRÅGEOMRÅDE METODER Finns det en under-anmälan? Analys av underanmälan Hur jobbar arbetsgivarna? Undersökning bland informatörer Workshops CB Vad säger de försäkrade? Undersökning bland försäkrade

5 Vad kan vi dra för slutsatser?
Kännedom på förhand Personlig infokanal i rätt tid Anmälan Maria

6 Råkar ut för arbetsskada Genomgår rehabilitering
”Händelsekedjan” Påbörjar anställning Går med i facket Får lön Blir långtidssjuk Blir frisk, kommer tillbaka Råkar ut för arbetsskada Avslutar anställning Genomgår rehabilitering Får sjuk-ersättning - I vilka situationer är man mest mottaglig för information? Hur bör informationen lämnas? Vem ansvarar för att det blir gjort?

7 Vad kan vi dra för slutsatser?
Kännedom på förhand Personlig infokanal i rätt tid Anmälan Maria

8

9

10 Slutsatser så långt: Försäkringsinformation vid introduktionsutbildningar har begränsad effekt. Bristande samordning mellan arbetsgivare och fack. Inga rutiner vid återgång i arbete efter sjukfrånvaro. Första linjens chef är en nyckelperson.

11 Arbetsuppgift Informera alla organisationens 1:a linjens chef om de kollektivavtalade försäkringarna Vilka kan utföra uppgiften? Vilka är cheferna som ska få informationen? Vilken information behöver de? Hur når vi dem?

12 -systemen För en säkrare och effektivare arbetsplats!
Informationssystem om Arbetsmiljö För en säkrare och effektivare arbetsplats! IA-systemen tillhandahålls av AFA Försäkring utan kostnad för försäkrade företag. AFA Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv och LO (och en liten del PTK). Bolagets huvuduppdrag är att reglera försäkringsanmälningar enligt försäkringsvillkor som bolagets ägare avtalar om (i centrala kollektivavtal). Utöver det ska AFA Försäkring stödja ett arbete som innebär färre olycksfall i försäkrade företag. IA-systemen är ett led i detta arbete och finns idag i ett antal olika branscher.

13 OJ! AJ! AHA! USCH! ASCH! När något händer… Olycksfall Tillbud
Riskobservation OJ! AJ! AHA! Egendom Miljö USCH! ASCH! Ett olycksfall inträffar. Även tillbud och riskobservationer kan rapporteras (liksom arbetssjukdomar, färdolycksfall, miljö-, säkerhet-, kvalitets- , anläggningshändelser och förbättringsförslag)

14 Processen Något händer Rapportera Bekräfta och ev. komplettera Utreda
Åtgärda Följa upp Ett olycksfall inträffar. Även tillbud och riskobservationer kan rapporteras (liksom arbetssjukdomar, färdolycksfall, miljö-, säkerhet-, kvalitets- , anläggningshändelser och förbättringsförslag). Önskvärt är att man fångar faran redan innan olyckan har varit framme - via tillbudet. Eller ännu hellre om man kan se (observera) risken. Rapportering av händelsen, i detta fall tillsammans med ett skyddsombud Alla medarbetare kan (via Lightregistrering som är ett anonymt konto) rapportera exempelvis via en länk på Intranätet . Alla medarbetare kan följa sitt ärende över tid och i övrigt se vad som händer på företaget. Principen är den att vad som händer är viktigt för alla att veta, däremot inte information om vilken person som rapporterat eller skadats. Vilka uppgifter och händelsetyper som Lightregistreraren ska ange bestämmer användarföretaget (Administratören). Detta kan skilja beroende på befintliga blanketter, tidigare digitala system eller ”tradition”. Ju mer information som Lightregistreraren lämnar desto mindre kompletteringsarbete för chef. Chefen får e-post om att en händelse inträffat Händelsen visas i chefens ”Att-göra-lista” i IA Chefen kompletterar och bekräftar händelsen (som då blir del av erfarenhetsbasen för hela branschen) Chefen utser utredare och händelsen utreds. E-post skickas till utredaren om ansvaret och när utredaren ska vara klar(om inte chefen utsett sig själv till utredare) Chefen och skyddsombudet får e-post när utredaren markerat utredningen som ”Klar”. En vecka innan utredningen ska vara klar får utredaren en påminnelse om att utredningen ännu ej är gjord (om så är fallet). Är den ej gjord en dag efter önskat klardatum får händelsen status ”förfallen” och chefen och skyddsombudet får e-post om detta. Huruvida dessa notifieringar ska skickas, och när, i förhållande till klardatum, är en företagsinställning. Åtgärdsutförare tillsätts, denne blir informerad via e-post Åtgärdsutföraren åtgärdar och rapporterar in i MIA att åtgärden är utförd och på vilket sätt. Efter 45 dagar (eller annan av företaget vald tidsperiod) får den uppföljningsansvarige (som om ingen annan valts är samma som händelseansvarige) e-post om att det är dags för uppföljning. För de händelsetyper som man har bestämt att riskbedömning ska göras för, bör en ny riskbedömning efter utförda åtgärder göras. I uppföljningen verifieras att vidtagna åtgärder har haft önskad effekt. När uppföljningen är klarmarkerad får händelsen status ”Klar” (Guldstjärna). Stöd för fler språk finns systemmässigt (svenska och engelska i dagsläget). Bilagor, (filmer, bilder, dokument) kan bifogas. Bilagor som bifogas från lightanvändaren blir aldrig tillgängliga för andra företag. Tänk på att inte ange namnuppgifter eller andra uppgifter som kan identifiera inblandade i händelseförloppet. Vid klick på skicka skickas rapporten till chefen (arbetsmiljöansvarige)

15 Vilka uppgifter och händelsetyper som ska ange bestämmer användaren
Detta kan skilja beroende på befintliga blanketter, tidigare digitala system eller ”tradition”. Ju mer information som användare lämnar, desto mindre kompletteringsarbete för chef. Stöd för fler språk finns systemmässigt (svenska och engelska i dagsläget). Bilagor, (filmer, bilder, dokument) kan bifogas. Bilagor som bifogas blir aldrig tillgängliga för andra organisationer. Tänk på att inte ange namnuppgifter eller andra uppgifter som kan identifiera inblandade i händelseförloppet. Vid klick på skicka skickas rapporten till chefen/arbetsmiljöansvarige, beroende på hur organisationen bestämt! (På bilden rapporteras ett tänkt inträffat olycksfall!)

16 Att-göra-listan visar händelser och riskhanteringar där chefen har ett ansvar och som inte har statusen ”Klar”. De roller som kan ha uppgifter/händelser i Att-göra-listan är Chef, Händelseansvarig, Utredare, Åtgärdsutförare och Skyddsombud.

17 Lärande Så fort chefen har bekräftat händelsen är det en erfarenhet för hela branschen. Idag (juli 2012) finns över inrapporterade händelser i IA-systemen. IA-systemen finns idag för ett antal olika branscher: Pappers-, Stål- och Metall-, Gruv-, Teknik-, Trä-, Skog-, Såg-, Livsmedel-, Transport-, Energi-, Bygg-, Grafiska- , Kommunerna

18 Analys & Rapporter Genom några knapptryck kan avancerade analyser på hela branschens, det enskilda företagets eller den egna enhetens data utföras. Och olika typer av rapporter för den totala riskbilden i branschen, koncernen, företaget eller enheten kan tas fram.

19 Inrapportering och personlig checklista via mobil app
Appen för inrapportering av händelser, kanske även för alert av viktiga nyheter. Kommer under 2012, förstudie görs nu (under sommaren 2012).

20 ”Kundwebben” - Anmälan över nätet - Möjlighet att följa sitt ärende - Ersättning snabbare - c:a anmälningar - Drygt anslutna företag - 55 % av anmälningarna

21

22 AGS- KL 80% 80% 2 - 14 15 - 90 - 360 Längst till 65 år K a r e n s d g
Sjuklön AB 90 % Sjuklön AB 80 % Sjuklön enligt lag 80 % Månadsersättning AGS-KL. Sjuklön AB Dagsersättning AGS-KL 10% L Ö N Sjukpenning enligt SFB Månadsersättning AGS-KL 80% 80% Sjuklön enligt lag Sjukersättning/ aktivitetsersättning enligt SFB Längst till 65 år

23 Antal anmälda arbetsskador
Källor: Arbetsmiljöverket, officiell statistik AFA Försäkring, Aktuariefunktionen

24 Ersatta arbetsskador 2006 – 2012

25 Efterlevandelivränta Särskilda olägenheter Begravningskostnader
SFB TFA/TFA-KL/PSA Olycksfall i arbetet Färdolycksfall Smitta Arbetssjukdom Kan prövas av AFA Försäkring direkt Måste som regel vara godkänd av Försäkringskassan Tandvård Särskilda hjälpmedel Sjukvård utomlands Livränta Begravningshjälp Efterlevandelivränta Inkomstförlust * / ** Kostnader * Sveda och värk Lyte och men Särskilda olägenheter Begravningskostnader Förlust av underhåll Anhörigs personskada 840.3  Smittsamma sjukdomar Varje sjukdom som har orsakats av smitta kan betraktas som arbetsskada om den har ådragits vid sysselsättning i laboratorium där arbete med smittämnen bedrivs. I övrigt omfattas vissa sjukdomar om de har ådragits i annat arbete vid behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person eller vid omhänderhavande eller hantering av smittförande djur eller material. I 5 § Förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd och i en bilaga till förordningen anges vilka smittsamma sjukdomar som kan godkännas som arbetsskada, se bilaga 2. Smitta finns upptaget på ILO-listan. Vi kan därför självständigt pröva en skada som uppkommit genom smitta och som kvarstår i mer än 180 dagar efter visandedagen. Vid anmälan om smitta tar vi först ställning till om skadan kvarstår efter 180 dagar. Om så är fallet utreder vi om sjukdomen finns upptagen i ovanstående förordning. Vi bedömer också om uppgifterna i anmälan innebär att smittan har ådragits vid sådant arbete som avses i förordningen. Om dessa förutsättningar är uppfyllda utreder vi om kunden har varit utsatt för det aktuella smittämnet i sitt arbete. * Nya villkor från 1 april 2012. ** Nya villkor från juli 2013

26 Efterlevandeersättning
SFB Johnny, 50 år Olycksfall 1 juni 2011 Underbensfraktur 25.000/månad Sjuk till 30 september Kvitton 1500 kronor Åter i tidigare jobb 1 oktober 5 % medicinsk invaliditet TFA-KL Inkomstförlust: (N) Tandvård Särskilda hjälpmedel Sjukvård utomlands Livränta Efterlevandeersättning Sveda & värk: ~ 9 500 Kostnader: Lyte och men: Ingen ersättning = Ingen prövning ! Totalt:

27


Ladda ner ppt "Välkomna!."

Liknande presentationer


Google-annonser