Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Målområde 4: Ökad hälsa i arbetslivet Trender och förändringar  Saknar indikator: Att få ett arbete är en viktig del i etableringen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Målområde 4: Ökad hälsa i arbetslivet Trender och förändringar  Saknar indikator: Att få ett arbete är en viktig del i etableringen."— Presentationens avskrift:

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Målområde 4: Ökad hälsa i arbetslivet Trender och förändringar  Saknar indikator: Att få ett arbete är en viktig del i etableringen i vuxenlivet och hälsan. Att föräldrar har arbete är en viktig skyddsfaktor för främst pojkar enligt Liv & hälsa ung.

2 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Målområde 5: Sunda och säkra miljöer och produkter Trender och förändringar  Råkat ut för skada eller olycka: Olycksfallsfrekvensen är högre för skolår 7, för att sedan minska i fallande skala för skolår 9 och år två på gymnasiet. Andelen elever i årskurs nio som fått söka vård eller tandvård för att de råkat ut för en skada eller olycka skiljer sig markant mellan länets kommuner.

3 ÖREBRO LÄNS LANDSTING

4 Förslag till åtgärder  Satsa på ett strukturerat skadeförebyggande arbete där skaderegistrering och förebyggande åtgärder sammanfaller

5 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Målområde 6: En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Trender och förändringar  Andel elever per heltids skolläkare och skolsköterska: Antalet elever per skolsköterska och skolläkare varierar i länet  Barnhälsoindex förskolebarn: Snittvärdet för hälsoindex för förskolebarn är oförändrat sedan sammanställningen 2005-2007 men stora skillnader finns mellan olika områden

6 ÖREBRO LÄNS LANDSTING

7

8 Förslag till åtgärder  Fortsätt satsa på skolhälsovårdens hälsosamtal  Utarbeta rutiner i länet för att årligen följa indikatorn elevhälsa (personal/elev)

9 ÖREBRO LÄNS LANDSTING

10 Förslag till åtgärder  Samordna insatserna för att främja barns hälsa och minska barnfattigdom

11 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Målområde 7: Gott skydd mot smittspridning Trender och förändringar  Saknas indikator: Att förebygga smittspridning genom bra hygienrutiner och vaccinationer är viktiga för folkhälsan

12 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Förslag till åtgärder  Ta fram nya indikatorer som mäter skydd mot smittspridning bland barn och unga t.ex. täckningsgraden av de vaccinationsprogram som erbjuds alla barn och ungdomar

13 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Målområde 8: Trygg och säker sexualitet och en god reproduktiv hälsa Trender och förändringar  Föräldrastöd i grupp: Stora skillnader mellan länets barnavårdscentraler år 2007 med ett snitt på 42 procent och en variation mellan 5-80 procent mellan länets barnavårdscentraler  Andelen hembesök per inskrivit barn: Andelen hembesök under barnets första veckor har ökat på alla länets barnavårdscentraler under de tre senaste åren  Andelen aborter per 1000 kvinnor 15-19 år: I länet har antalet tonårsaborter i stort varit samma de senaste åren  Andelen rapporterade fall av klamydia per 100 000 inv.: Under de senaste åren har klamydiaincidensen ökat markant

14 ÖREBRO LÄNS LANDSTING

15

16 Förslag till åtgärder  Utvecklingsområde utöver att involvera fler familjer och nysvenska familjer är att öka antalet pappor i föräldragrupper

17 ÖREBRO LÄNS LANDSTING

18 Förslag till åtgärder  Utveckla ungdomsmottagningarna som utgör en lågtröskelverksamhet som når många ungdomar framgångsrikt

19 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Målområde 9 Ökad fysisk aktivitet Trender och förändringar  Unga som anger att de är fysiskt aktiva på måttlig nivå minst 30 minuter per dag: Andelen aktiva flickor har sjunkit mellan åren 2007 och 2009 medan andelen aktiva pojkar är oförändrad. Gruppen inaktiva elever har ökat sedan 2005

20 ÖREBRO LÄNS LANDSTING

21

22 Förslag till åtgärder  Utveckla föräldrastöd vid familjecentraler för att främja lek och rörelse tidigt i livet  Följ upp läroplanens skrivning om att skolan skall erbjuda alla elever minst 30 minuters fysisk aktivitet under skoldagen. Fortsätt samverka mellan skolan och idrottsrörelsen (idrottslyftet)  Skapa näridrottsplatser och andra miljöer för att främja spontanidrott, lek och friluftsliv  Utvärdera arbetet med fysisk aktivitet på recept på två gymnasieskolor i Örebro för att sedan implementera metoden på övriga gymnasieskolor och eventuellt högstadieskolor i länet


Ladda ner ppt "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Målområde 4: Ökad hälsa i arbetslivet Trender och förändringar  Saknar indikator: Att få ett arbete är en viktig del i etableringen."

Liknande presentationer


Google-annonser