Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgodoräknande Stöd för administrativ personal Studentcentrum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgodoräknande Stöd för administrativ personal Studentcentrum."— Presentationens avskrift:

1

2 Tillgodoräknande Stöd för administrativ personal Studentcentrum

3 Ärendegången Studentcentrum Ansökan kommer in till Studentcentrum/Examina Ansökan skickas till berörd institution för bedömning Berörd institution skickar färdig bedömning till Studentcentrum/Examina Studentcentrum/Examina fattar beslut och meddelar student

4 Ansökan om tillgodoräknande –hur går det till? Ansökan om tillgodoräknande skickas till Studentcentrum. På Umeå universitets hemsida finns den information studenten behöver för att göra sin ansökan (http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/).http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/ Här finns också svar på en mängd frågor om t ex varför och hur man ansöker, hur detta kan påverka möjligheten att få studiemedel osv. Det kan vara bra att uppmana studenterna att först höra med studievägledare på berörd institution, eller kursansvarig, om momentet/delmomentet/kursen över huvud taget är möjlig att tillgodoräkna. Studentcentrum

5 Beviljat TG– hel kurs Om studenten fått beviljat tillgodoräknande för en hel kurs rapporterar Studentcentrum in kursen som tillgodoräknad i Ladok inom två veckor från det att beslut har tagits. Studenten ska inte vara kursregistrerad på kursen om denna ska få hela tillgodoräknad. Studentcentrum

6 Beviljat TG– Ett eller flera moment i kurs Inrapportering av tillgodoräknande görs normalt inom två veckor från det att beslut har fattats. När det gäller moment i kurs måste dock studenten vara kursregistrerad för att inrapporteringen ska vara möjlig. Studenten uppmanas att meddela Examina när denne är kursregistrerad. Examina rapporterar in tillgodoräknat moment och ansvarig institution slutrapporterar kursen när övriga ingående moment är avklarade. Studentcentrum

7 Beviljat TG del av moment - som går att poängsätta Det är lite speciellt när en student får tillgodoräkna en del av ett moment som går att poängsätta, men som inte går att rapportera in i Ladok (som ett moment). Studenten ska naturligtvis utföra resterande del av momentet för att få hela momentet godkänt. När detta är klart ska institutionen meddela Studentcentrum att den resterande delen är slutförd samt betyg för den del som är slutförd. Studentcentrum lägger då in betyg för momentet i Ladok samt hur många högskolepoäng som är tillgodoräknade. Exempel på hantering av ovanstående, ute på institutionen: Kursansvarig gör en anteckning (på raden för berörd student) om tillgodoräknandet i det betygsunderlag som lämnas till studieadministratören efter kursslut. Studieadministratören kontaktar då Studentcentrum enligt ovan och meddelar att resterande del av momentet är avklarat. Momentet blir då slutrapporterat av Studentcentrum. Om det ingår flera moment i kursen slutrapporterar institutionen när resterande moment är slutförda.

8 Studentcentrum Beviljat TG del av moment -som inte går att poängsätta (dvs. väldigt liten del av kursen) Om det inte går att ange omfattning på den del som blir tillgodoräknad, det vill säga att delen som ska tillgodoräknas är väldigt liten, är det institutionen som sätter slutbetyg på momentet samt slutrapporterar kursen (om det ingår flera moment).

9 Övrig information Eventuell studievägledning (innan ansökan om tillgodoräknande skickas in) bör hanteras av berörd institution. Studentcentrum skickar kopia för kännedom av beslut till personen som skickat in institutionens motivering och förslag till beslut. Eventuell samordnare som får beslutet vidarebefordrar detta till aktuell kursansvarig. Om tillgodoräknandet gäller del av kurs får även berörs studieadministratör en kopia på beslut. Eventuell studieplanering för studenten ombesörjs av berörd institution. Studentcentrum


Ladda ner ppt "Tillgodoräknande Stöd för administrativ personal Studentcentrum."

Liknande presentationer


Google-annonser