Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå Seminarium den 30 november 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå Seminarium den 30 november 2010."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå Seminarium den 30 november 2010

2 Undantag Nr 1: högskoleexamen och korta yrkesutbildningar Nr 2: Nyinrättade utbildningar Nr 3: Små utbildningsmiljöer (< fem examensarbeten de tre senaste åren) Undantag 1 och 3: HSV återkommer under 2011 med info om hur dessa ska utvärderas

3 Yrkesexamina och generella examina Om en utbildning kan ge både yrkesexamen och generell examen så kommer båda att utvärderas! Så långt det är möjligt görs det vid samma tillfälle Viktigt att det är klart vilka kurser som ingår i huvudområdet för den generella examen –progressionen inom huvudområdet

4 Bedömargrupperna Vi får information om sammansättningen och möjlighet att lämna synpunkter på om någon kompetens saknas –Kan var speciellt viktigt för huvudområden med tvärvetenskaplig prägel

5 Aspekter, mål och kriterier Sex aspekter (preliminära – fastställs 21 dec) Bedömargruppen väljer minst ett mål och max tio mål per aspekt (12 för yrkesexamina) För varje mål fastställs kriterier på de två nivåerna – ”G och VG” Mål och kriterier lämnas ut till berörda lärosäten minst två veckor innan uppstartsmötet

6 Vid uppstartsmöte på HSV kan synpunkter lämnas på urvalet av mål och på kriterierna Efter uppstartsmötet fastställs mål och kriterier av HSV

7 Utbildningarnas resultat bedöms – preliminärt – utifrån följande sex aspekter: 1.Utbildningen har utvecklat studenternas kunskap och förståelse inom området för utbildningen. 2.Utbildningen har utvecklat studenternas förmåga till kritiskt tänkande. 3.Utbildningen har utvecklat studenternas förmåga till problemlösning.

8 4.Utbildningen har utvecklat studenternas förmåga att göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga och etiska aspekter. 5.Utbildningen har utvecklat studenternas förmåga att förmedla och diskutera sin kunskap både med personer med och utan specialkunskaper inom området för utbildningen. 6.Utbildningen har utvecklat studenternas beredskap att möta arbetslivets krav och förändringar.

9 Självständiga arbeten Alla godkända arbeten ska ingå – oavsett om studenten tagit ut examen eller ej Från det senaste läsåret om det finns minst fem godkända arbeten – annars max tre år bakåt Examensarbeten som inte är skriftliga uppsatser – ytterligare instruktioner kommer Vem i bedömargruppen som läser avgör gruppen…

10 Studentsynpunkter Alumnienkäter med de som slutade utbildningen för två år sedan (i andra hand för ett år sedan och i tredje hand för tre år sedan) Studenter i pågående utbildning – i slutet av program eller på kandidat-, magister- resp masternivå – ska på något sätt höras i utvärderingen. Inte klart hur det ska gå till än

11 Platsbesök Inte klart om alla utvärderingar ska innehålla platsbesök Oklart vilket syfte platsbesöket ska ha…

12 Självvärdering Redovisa resultat som inte visas genom de självständiga arbetena Självvärderingen ska visa på ALLA studenters resultat – examensarbeten endast ett urval Ska redovisa måluppfyllelse för ALLA mål Redovisa och förklara förutsättningar som har påtaglig betydelse för utbildningens resultat (meritvärde som avviker från landet i övrigt)

13 Lärarresurser ska redovisas i relation till mål Vi får två månader på oss att göra självvärderingen Mål i utbildningsplaner och kursplaner kan ev redovisas – men har ingen stor betydelse i utvärderingen HSV direkt – webbportal för inrapportering av examensarbeten och självvärderingar. Styrd av uppsatta mål men troligtvis ett fält för övrig information som man vill tillföra

14 Att göra: Total koll på alla examensarbeten! Förbered självvärderingen (Analys av måluppfyllelse) –Vilka resultat vill vi ha med? –Hur kan vi visa dem? –Hur kan vi förklara våra resultat?


Ladda ner ppt "Kvalitetsutvärdering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå Seminarium den 30 november 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser