Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Växjö 1 Gustav, Petra, Christer, Pernilla, Elisabeth

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Växjö 1 Gustav, Petra, Christer, Pernilla, Elisabeth"— Presentationens avskrift:

1 Växjö 1 Gustav, Petra, Christer, Pernilla, Elisabeth
Betydelsen av Linneas vårdplanering ”Kan aldrig veta hur det blir när man ligger här.” Växjö 1 Gustav, Petra, Christer, Pernilla, Elisabeth

2 Vår första tanke… Efter genomförda intervjuer med Linnea och hennes anhöriga fick vi uppfattningen att när Linnea skrivs ut från CLV till ordinärt boende så stämde inte alltid behovet av insatser med det som planerats vid utskrivningen. Vi tänkte att målet är att Linnea ska känna delaktighet i och förstå den samordnade vårdplaneringen på lasarettet så att insatser ges efter Linneas behov.

3 Syfte/Mål Belysa de problem som uppstår då omsorgstagare inte följer de ordinationer som ges eller inte tar emot den hjälp som erbjuds. Öka Linneas möjlighet att känna delaktighet i och förstå den samordnade vårdplaneringen i samband med lasarettsvistelse, så att hon behåller sina insatser så länge behovet finns.

4 Så vi började undersöka läget
Vi gick igenom 117 biståndsbeslut för att se om Linnea behåller eller säger upp de insatser som beslutats. Kriterierna för att ingå i studien var att man var över 65 år, inskriven i Teleborgs hemvård och att man hade varit inlagd på CLV minst två gånger det senaste året.

5 14 personer uppfyllde kriterierna för studien
14 personer uppfyllde kriterierna för studien. 5 av dessa hade förändrat sina insatser i jämförelse med beslutet från lasarettet. Två omsorgstagare sade upp sina insatser trots att behovet enligt omsorgspersonal kvarstod.

6 Mätningen visade att det var färre än vad vi trodde som sa upp behövliga insatser.
Hemvårdens daganteckningar visar ändå att personer med missbruk, psykisk sjukdom eller begynnande demens relativt ofta tackar nej eller skjuter upp beviljade insatser.

7 Vi föreslår att Man går vidare och undersöker om detta är ett generellt problem inom omsorgsförvaltningen. Om så är fallet, utformar en handlingsplan för vårdplaneringen i den kommunala verksamheten.

8 Känner sig Linnea inte delaktig i den samordnade vårdplaneringen?
Kan detta bidra till att hon inte tar emot behövlig hjälp?

9 Linnea och vårdplaneringen
Vi formulerade frågor till Linnea. Hur uppfattade hon vårdplaneringen? Känner hon sig delaktig, trygg och vet hon vad som är bestämt? Från 1 dec finns beslut att patienten ska få sin vårdplan skriftligen innan hemgång, för att patienten ska veta vilken hjälp hon kommer att få när hon kommer hem.

10 Kriterierna för att ingå i studien var: Patient över 65 år, inneliggande på CLV avdelning 13 eller 19 och efter samordnad vårdplanering ska återgå till ordinärt boende Intervjuerna gjordes under december 2010 och endast 8 uppfyllde kriterierna.

11

12

13

14

15

16

17 Patientkommentarer ”Tycker det känns bra med hemhjälp. Vill vara kvar hemma.” ”Önskar mer information innan och efter vårdplaneringen. Bättre förberedd nu än i somras” (patienten hade varit med om en vårdplanering under sommaren). ”Kan aldrig veta hur det blir när man ligger här.” ”Hör dåligt, vill inte fråga va? Va? hela tiden” ”Anhöriga tycker att jag borde ha en kontakt varje dag.” ”Vill ha hjälp från privat vårdgivare, för då vet jag att det blir samma person. Från kommunen kan det komma 30 olika, vilket är oroande.” ”Undra vad som krävs för att få en korttidsplats?” ”Hur kommer jag in i min lägenhet?”

18 Vår mätning visar att patienterna är nöjda med vårdplaneringen.
Känner sig trygga inför hemgången. Vad som däremot framkommer av kommentarerna är att det fortfarande finns frågor kring hur vården/omsorgen kommer att fungera hemma.

19 Felkällor? Intervjuerna har uteslutit patienter med kognitiv svikt och språksvårigheter. Få intervjuer.

20 Slutsats Efter vår begränsade undersökning är det fortfarande ej klarlagt i vilken utsträckning den samordnade vårdplaneringen är optimal. Ej heller i vilken utsträckning Linnea avsäger sig nödvändig vård och i vilken utsträckning det innebär ett problem för Linnea.

21 Beträffande vårdplaneringen föreslår vi
utökade undersökningar av hur patienterna uppfattar den skriftliga planen som kommer att överlämnas efter planeringstillfället inför hemgång från CLV. en fördjupad undersökning av hur Linnea upplever vårdplaneringen, och hur man kan optimera den.


Ladda ner ppt "Växjö 1 Gustav, Petra, Christer, Pernilla, Elisabeth"

Liknande presentationer


Google-annonser