Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

V AD BLIR TILL HJÄLP - EN STUDIE OM HJÄLPANDE FAKTORER I SJUKHUSKURATORNS PATIENTARBETE.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "V AD BLIR TILL HJÄLP - EN STUDIE OM HJÄLPANDE FAKTORER I SJUKHUSKURATORNS PATIENTARBETE."— Presentationens avskrift:

1 V AD BLIR TILL HJÄLP - EN STUDIE OM HJÄLPANDE FAKTORER I SJUKHUSKURATORNS PATIENTARBETE

2 F RÅGESTÄLLNINGAR Vad upplever sjukhuskurator bidrar till hjälp för patienten? Hur uppfattar sjukhuskurator sina arbetsvillkor och arbetsförhållanden i relation till andra professioner inom den medicinska verksamheten? Makt, professionalitet, frivillighet, handlingsfrihet och hjälpprocess

3 Masteruppsats Kvantitativ(86 enkäter skickades ut 51 svarade) Kuratorer inom SU – vuxen somatik, ej barn-, psykiatrisk eller beroendevård. Kvalitativ(4 intervjuer) Mailkontakt med två chefkuratorer inom

4 Sjukhuskurators arbetsuppgifter Samtal Praktiska insatser

5 Fördelning av arbetsuppgifter (100% =51 respondenter)

6 F ÖRDELNING AV ARBETSUPPGIFTER – H UR KAN SKILLNADERNA FÖRSTÅS ? Kontextuella betingelser Individuella preferenser Intraprofessionell professionalisering

7 H ANDLINGSFRIHET 90% upplevde handlingsfrihet i hög eller mycket hög grad

8 K ONTAKTVÄGAR Via andra professioner Patient hör av sig Anhörig hör av sig Vårdprogram/lag

9 A NDRA PROFESSIONERS KUNSKAP 57 % - andra professioner har kunskap om kuratorns arbete på hög eller mycket hög nivå 37 % - andra professioner har kunskap om kuratorns arbete på medelnivå

10 “Medical social workers in hospitals have long had the uncomfortable sense that their role is misunderstood by other health care professionals”. ”In short much of what social workers expect to be their own domain, other groups expect to be a shared arena”. ”På grund av att kuratorn saknar behörighetskrav kan hon ersättas av vilken annan person som helst under förutsättning att denne kan utföra det arbete som krävs”.

11 H JÄLPFRÄMJANDE FAKTORER Kurators kunskap och kompetens Hjälprelationen mellan kurator och patient Frivillighet i kontakten

12 I VILKEN UTSTRÄCKNING FÅR DU DEN KUNSKAP DU UPPLEVER ATT DU BEHÖVER ?

13 K ÄNNETECKEN – GOD HJÄLPRELATION Patienten känner sig trygg Patienten upplever ett respektfullt bemötande Patienten känner förtroende och tillit Patienten upplever sig bli förstådd Ömsesidigt gillande

14 B YGGSTENAR – GOD HJÄLPRELATION Kurators närvaro i patientkontakten Kurators intresse och engagemang i patienten Kurators tillgänglighet Humor

15 H UR VETA OM HJÄLP UPPNÅTTS ? Patienten säger det Kurator frågar patienten Patientens uttalade förväntningar har infriats Skriftlig utvärdering

16 U TVÄRDERING 14 % av respondenterna använder sig alltid av muntlig eller skriftlig utvärdering 27 % av respondenterna använder sig aldrig av muntlig eller skriftlig utvärdering 55 % vill börja eller utöka sitt användande av muntlig eller skriftlig utvärdering

17 Problem-Förslag på områdenåtgärder Skillnader i hur man fördelar sina arbetsuppgifter Andra professioner upplevs inte alltid veta vad kurator gör Få kuratorer är nöjda med sin möjlighet att få ny/fördjupad kunskap Många vill använda utvärdering – få gör det Kontinuerlig obligatorisk kunskaphöjning för alla. Beskriva metod och arbetssätt. Delta i utbildnings- och föreläsningssammanhang. Utöver allmän kunskapshöjning – ge möjlighet till specialisering Arbeta fram fungerande utvärderingsinstrument

18 Begrepp som behöver problematiseras och medvetandegöras: Makt Frivillighet Handlingsfrihet Professionalisering Jämlik vård


Ladda ner ppt "V AD BLIR TILL HJÄLP - EN STUDIE OM HJÄLPANDE FAKTORER I SJUKHUSKURATORNS PATIENTARBETE."

Liknande presentationer


Google-annonser