Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kammarkollegiets upphandlingsstöd Birgitta Nelson 2010-05-18, 2010-05-20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kammarkollegiets upphandlingsstöd Birgitta Nelson 2010-05-18, 2010-05-20."— Presentationens avskrift:

1 Kammarkollegiets upphandlingsstöd Birgitta Nelson 2010-05-18, 2010-05-20

2 Kammarkollegiets upphandlingsstöd  Uppgifter och mål  Bidra till förenklingar i upphandlingsförfarandet  Ge vägledning om hur upphandlingsprocessen kan genomföras på ett bättre och mer effektivt sätt  Driva utvecklingen av den elektroniska upphandlingen och delta i standardiseringsarbetet  Ansvara för driften av en nationell databas för annonsering av valfrihetssystem.  Inrättades 1 januari 2009 - inte uppdrag/utredning eller projekt med slutdatum. Dock särskilt årligt regeringsuppdrag om upphandling inom vård och omsorg.  Ett nationellt upphandlingsstöd  En förenklad upphandlingsprocess för både upphandlande myndigheter och leverantörer  Ett stöd för både statliga myndigheter, kommuner och landsting

3 Stöd och hjälpmedel i upphandlingsförfarandet  upphandlingsstod.se, i drift sedan jan. 2010  Stöd i upphandlingsprocessen av byggentreprenader (Regleringsbrev 2010) nov. 2010  Begrepp och terminologi på upphandlingsområdet, första version till sommaren  Vägledning kokurrenspräglad dialog och e- auktioner, aug. 2010  Vägledning för anbudsutvärdering, okt. 2010  Checklista förfrågningsunderlag LOU, dec. 2010

4 Driva utvecklingen av den elektroniska upphandlingen  Regeringens mål  Bidra till att förutsättningar skapas för att hela inköpsprocessen ska kunna genomföras elektroniskt (Regleringsbrev 2010)  Utarbeta en plan för arbetet med att etablera en teknisk plattform för elektronisk upphandling (Regleringsbrev 2009, har utgått)  Delta i standardiseringsarbetet (Instruktion)

5 Driva utvecklingen av den elektroniska upphandlingen (forts)  Upphandlingsstödets mål: Obruten elektronisk inköpsprocess  Inmatad information tillvaratas genom hela processen och löper elektroniskt mellan olika delsystem och andra system som anknyter till inköpsprocessen  Gränssnitt och standardmeddelanden för utbyte och kommunikation mellan system är väl definierade och anpassade efter internationella standarder.  Upphandlande myndigheter kan kombinera produkter från olika leverantörer till ett stöd för hela inköpsprocessen.  Elektroniska förfrågningsunderlag och anbud är standard. Dokument som inte är hanterbara i databas används endast i undantagsfall.  E-upphandling är en del av e-förvaltningen. Inga särlösningar för eID, säker kommunikation etc.

6 Inköpsprocessen? e-Upphandling e-Handel Begrepps- och terminologi- arbete behövs! Engelsk terminologi: e- procurement uppdelad i pre och post award dvs. före och efter kontraktstilldelning e-Upphandling + e-Handel = Elektronisk inköpsprocess Inköpsprocess + Uppföljning och Behovsanalys = Anskaffningsprocess

7 Arbetsplan 2010 Elektronisk upphandling  Två tyngdpunkter  Standardisering med fokus på pre award. Europeisk (CEN:BII) eTendering, eCatalouge. Nationell anpassning (SFTI) Standardiserad annons under tröskelvärdena, Katalog, gemensam för pre och post award.  Underlag för regeringens ställningstagande om framtida arkitektur (ev. ”nationell upphandlingsplattform” m.m.) för elektronisk offentlig upphandling.  Några mindre mer fristående insatser  e-avrop från ramavtal Samarbete, IT-U, VHS, SKL Kommentus. Processmodell på upphandlingsstod.se.  Elektronisk tillgång till uppgifter från Skattverket om skatt och socialförsäkring. Acceptanstester pågår. Ev. motsvarande från Bolagsverket i ett nästa steg.  Elektroniska anbud och kontrakt. Vägledning för dagsläget.  Vägledning om e-auktioner. Publiceras början av augusti.

8 Framtida arkitektur för elektronisk offentlig upphandling Några tänkbara alternativ  Lämna helt till marknaden (10-12 leverantörer av upphandlingssystem/verktyg, tre kommersiella annonsdatabaser). Identifiera och specificera gränssnitt mellan olika delsystem.  Nationell annonsdatabas. Ev. obligatorium som i Norge genom lagändring (skulle ersätta dagens ”en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig”)  Nationell annonsdatabas + nationell ”plattform” för publicering av förfrågningsunderlag, inlämnande av anbud etc.  …….  ……… Med arkitektur avses hur ansvaret för olika komponenter i den elektroniska upphandlings- processen ska fördelas mellan en central upphandlingsfunktion, marknaden för systemleverantörer och informationstjänster och de enskilda upphandlande myndigheterna.

9 Arbetsplan, Framtida arkitektur för elektronisk offentlig upphandling. Upphandlingsprocessen Processmodell AprilMajJuniJuliAug.Sept.Okt.Nov.Dec. Förstudie Alternativa arkitekturer Andra länder Arkitektur och nya upphandlingsformer Marknaden Upphandlingssystem Annonsdatabaser


Ladda ner ppt "Kammarkollegiets upphandlingsstöd Birgitta Nelson 2010-05-18, 2010-05-20."

Liknande presentationer


Google-annonser