Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges lantbruksuniversitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges lantbruksuniversitet"— Presentationens avskrift:

1 Sveriges lantbruksuniversitet
Siffror och fakta 2012 Välkommen till en kort presentation av SLU! Presentationen visar SLU:s övergripande mål och visioner, samt aktuella nyckeltal ur årsredovisningen för SLU är ett universitet med en unik profil som arbetar med utbildning, forskning och fortlöpande miljöanalys. SLU:s kunskap är central för flera av de stora framtidsutmaningarna, till exempel att på ett effektivt och hållbart sätt försörja jordens ökande befolkning med föda, foder, fibrer, energi och material. Sveriges lantbruksuniversitet

2 Verksamhetsidé SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället. Vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper. SLU har ett antal strategiska mål, som exempelvis att verksamheten ska vara av högsta internationella klass och att kopplingen mellan utbildning och forskning ska vara stark. Forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys ska bedrivas i samverkan med utvalda lärosäten, sektorerna och samhället i övrigt. Ett viktigt mål är att SLU stärker Sveriges ställning som kunskapsnation och bidrar till utveckling av global förvaltning och hållbart nyttjande av naturresurser.

3 SLU i hela Sverige SLU är rikstäckande med sina största campus i Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala. SLU har en för Sverige unik och fokuserad profil inom strategiskt viktiga områden för samhället, nationellt som globalt. År 2011 övertogs personal och laboratorier från Fiskeriverket. SLU har nu landets största samlade kompetens inom såväl markens som akvatisk biologi. SLU utvecklar kunskap om jord-, skogs- och trädgårdsbruk från Skåne i söder till Norrbotten. Denna geografiska spridning ger också en unik möjlighet till regional samverkan. SLU bedriver mer omfattande verksamhet på drygt ett 30-tal orter i landet med alla försöksparker och försöksstationer inräknade.

4 Organisation Landsbygdsdepartementet Styrelsen för SLU Internrevision
SLU Holding AB Universitetsadministration Rektor Universitetsdjursjukhuset Bibliotek SLU ligger som enda högre lärosäte under Landsbygdsdepartementet. Universitetet består av ett antal administrativa enheter, fyra fakulteter och omkring 40 vetenskapliga institutioner, enheter och områden. SLU Holding är ett helägt dotterbolag som ska stimulera kommersialisering av innovationer och entreprenörskap. SLU har också landets enda universitetsdjursjukhus. Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Fakulteten för skogsvetenskap Institutioner och enheter

5 Styrkan är… Jord- och trädgårdsbruk Landskapsplanering Livsmedelsproduktion Naturvård Skogsbruk och vedråvarans förädling Fiske och vattenbruk Veterinärmedicin och husdjursskötsel ”Kombinationen av grundläggande forskning, utbildning och samhälls- relaterad verksamhet utgör SLU:s speciella styrka.” Ur Strategi för SLU Dagens SLU är ett modernt universitet, med verksamhet av hög kvalitet inom områden som har stor relevans för samhället, såväl nationellt som globalt. SLU:s kunskap är central för flera av de stora globala utmaningarna: livsmedelsförsörjning, produktivitetsutveckling inom jord och skogsbruk, markanvändning, vattenbrist och vattenkvalitet, pandemier och zoonoser, klimatförändringar, utarmning av genetiska och akvatiska resurser, ändliga råvaror, urbanisering och livsstilsförändringar.

6 Fyra forskningsplattformar
För att att angripa komplexa frågeställningar utifrån en helhetssyn kraftsamlar SLU i fyra ämnesövergripande, tvärvetenskapliga forskningsplattformar: Framtidens skogar Framtidens lantbruk Människan i framtidens miljöer Framtidens djurhälsa och djurvälfärd Genom satsningen på fakultetsövergripande ”Future-plattformar” har SLU skapat nya strukturer för forskning. Inom plattformarna arbetar naturvetare, samhällsvetare, humanister och designvetare, tillsammans med sektorsföreträdare, med att identifiera forskningsbehov, samt göra tvärvetenskapliga analyser och synteser.

7 Fördelning av intäkter
Total omsättning mnkr Finansiella >0% Avgifter 18% Bidrags- och avgiftsintäkterna ökade med 124 mnkr 2012 jämfört med föregående år. Bidrag 30% Statsanslag 51% Källa: SLU:s Årsredovisning 2012

8 Fördelning av kostnader
Fortlöpande miljöanalys 13% Forskning och forskarutbildning 67% SLU är ett forskningsintensivt universitet. Två tredjedelar av SLU:s budget går till forskning och forskarutbildning. Grundutbildningen tar 20 procent. Fortlöpande miljöanalys är ett tredje och unikt område. Grundutbildning 20% Källa: SLU:s Årsredovisning 2012

9 Fakulteternas omsättning
355 mnkr 541 mnkr LTJ VH De fyra fakulteterna hade en sammanlagd omsättning på mnkr under Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap (NL-fak) är den största med verksamhet framför allt i Uppsala. Fakulteten för skogsvetenskap (S-fak) kommer därefter och har sin bas i Umeå. VH, fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, har verksamheten i huvudsak i Uppsala med en mindre del i Skara, medan fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap (LTJ-fak) har sitt säte i Alnarp.  S 1 320 mnkr 632 mnkr NL Källa: SLU:s Årsredovisning 2012

10 Största finansiärer utöver statsanslaget (tkr)
Jämfört med 2011 är det Havs- och vattenmyndigheten, i egenskap av uppdragsgivare åt institutionen för akvatiska resurser, som står för den största ökningen. Övriga finansiärer som ökat sin finansiering till SLU är Jordbruksverket, privata företag och Naturvårdsverket. Forskning och forskarutbildning är externfinansierade till 51 procent. Fortlöpande miljöanalys är externfinansierad till 72 procent (inkl. akvatiska resurser). Källa: SLU:s Årsredovisning 2012

11 Vetenskaplig publicering
Antal SLU-artiklar (diagram) och sampubliceringar (tabell) Uppsala universitet 400 Umeå universitet 302 SVA 285 Lunds universitet 194 Stockholms universitet 145 Karolinska institutet 122 Köpenhamns universitet 115 Helsingfors universitet 112 Århus universitet 97 INRA 87 Göteborgs universitet 85 Norwegian University of Life Science 79 Skogforsk Wageningen university 76 Max Planck Society 70 Linköpings universitet 69 Tabellen visar antal artiklar med minst en SLU-adress Eftersom det förekommer en viss eftersläpning av registreringen i Web of Science är 2012 års värde en uppskattning baserad på ett uttag i januari 2013 och uppräknad med 5 procent. Vid SLU publicerades omkring artiklar under 2012. Källa: SLU:s Årsredovisning 2012

12 Forskarutbildning Regeringens mål: 415 examina 2009–2012
År 2012 uppgår antalet aktiva forskarstudenter till strax över 700, varav drygt hälften är kvinnor. Under åren 2005 – 2007 antogs i genomsnitt knappt 100 forskarstudenter per år. Därefter har den årliga antagningen ökat till nästan 140 i genomsnitt. Under 2012 minskade åter antalet nyantagna till strax över 100. Ungefär 30 procent av forskarstudenterna vid SLU har en internationell bakgrund. De är en viktig del av SLU:s internationalisering och bidrar till SLU:s mål om en stark internationell dimension. 10 – 15 personer årligen avslutar sin utbildning med en licentiatexamen. SLU:s mål är att forskarutbildningen i hög grad ska bedrivas inom ramen för forskarskolor i samverkan med näringsliv, offentlig sektor och internationella partners. I dag finns 18 forskarskolor med teman som ofta är av tvärvetenskaplig karaktär. Alla fakulteter är representerade. Regeringens mål Källa: SLU:s Årsredovisning 2011

13 Utbildningar 2013 24 program på grundnivå
15 program på avancerad nivå, alla på engelska Över 300 kurser helårsstudenter (2012) 3,6 studenter per lärare! Bra utbytesavtal och internationella samarbeten Uppdragsutbildning finns inom veterinärmedicin, livsmedel, jordbruk och agrarhistoria, djurhållning, etologi, vilt och fisk, skogsbruk och biobränsle, park, landskap och trädgård, ekonomi och företagande. SLU finns konsekvent i topp tre på de svenska rankinglistorna! En viktig faktor är hög lärartäthet per student. SLU har också flest disputerade lärare per student av alla universitet i Sverige.

14 24 program på grundnivå Kandidat/yrkesprogram Biologi - bioteknik
Biologi och miljövetenskap Djursjukskötare Ekonomi Etologi och djurskydd Hippolog Husdjursvetenskap Landskapsingenjör Lantmästare Skogsmästare Trädgårdsingenjör – design Trädgårdsingenjör – odling Längre yrkesprogram Agronom – ekonomi Agronom – husdjur Agronom – landsbygdsutveckling Agronom – livsmedel Agronom – mark/växt Civilingenjör i energisystem (UU) Civilingenjör i miljö- och vattenteknik (UU) Hortonom Jägmästare Landskapsarkitekt – Alnarp Landskapsarkitekt – Ultuna Veterinär Bara på SLU kan man läsa till veterinär, agronom, jägmästare, skogsmästare, lantmästare, hortonom, djursjukskötare och landskapsarkitekt m.fl. utbildningar.

15 Fortlöpande miljöanalys
Miljö- och hållbarhetsanalyser Bedrivs i 10 program Är målstyrd och långsiktig Uppdraget att bedriva fortlöpande miljöanalys ger SLU en unik roll bland svenska universitet. Uppdraget ska ge kunskap för hållbar användning av våra biologiska naturresurser, både på land och till havs och behovet ökar internationellt. Miljöanalysen levererar beslutsunderlag som medger att resursutnyttjande och miljökonsekvenser kan vägas samman. Fokus ligger på att stödja arbetet med riksdagens miljökvalitetsmål och Sveriges internationella åtaganden. Miljöanalys inkluderar miljöövervakningar, inventeringar, undersökningar, analyser, datavärdskap, modellberäkningar, metodutvecklingar, bedömningar, prognoser, synteser, kunskapsförmedling och samverkan.

16 Fortlöpande miljöanalys
Skog Jordbrukslandskap Sjöar och vattendrag Kust och hav Bebyggd miljö Klimat Biologisk mångfald Övergödning Försurning Giftfri miljö Fortlöpande miljöanalys är organiserad i tio program, kopplad till de nationella miljökvalitetsmålen och internationellt miljösamarbete. Verksamheten samlar SLU:s kompetens i forskningsområden över administrativa gränser. Utvecklas i takt med omvärldens behov, allt starkare internationellt fokus. I och med flytten av f.d. Fiskeriverkets forsknings- och utvecklingsverksamhet till SLU, inrättades under 2012 ett nytt program – ”Kust och hav”. Samtidigt växer det befintliga programmet ”Sjöar och vattendrag” med sötvattensanknuten verksamhet från f.d. Fiskeriverket.

17 Jämställdhet mål för SLU
Lärare vid veterinär-, agronom- och lark-programmen lär sig könsmedveten pedagogik Studenter och lärare på jägmästarprogrammet reflekterar över genusfrågor Andel kvinnor per kategori (%) Jämställdhet ska ha en stark ställning inom hela SLU. Två aktuella projekt. (Visas ovan) Diagrammet visar utvecklingen av andelen kvinnor per anställningskategori under perioden SLU uppvisar samma tendens som övrig högskolesektor, med förhållandevis få kvinnor på de högsta tjänsterna. SLU arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor, som de två projekten ovan visar. Källa: SLU:s Årsredovisning 2011

18 SLU i siffror Resultaträkning 2012 Tkr % Intäkter Anslag 1 572 912 51
Avgifter och ersättningar 18 Bidrag 30 Finansiella intäkter 14 093 >0 Summa Kostnader Personal 62 Lokaler 11 Drift 23 Finansiella kostnader Avskrivningar och nedskrivningar 3 Verksamhetsutfall För år 2012 redovisar SLU ett underskott på 91 mnkr. Det utgående kapitalet är 352 mnkr vilket motsvarar knappt tolv procent av omsättningen. År 2012 har SLU helårsanställda (varav 241 professorer), helårsstuderande inom grund- och avancerad utbildning och 702 forskarstuderande. Källa: SLU:s Årsredovisning 2011

19


Ladda ner ppt "Sveriges lantbruksuniversitet"

Liknande presentationer


Google-annonser