Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ESBL Hur är läget? Vad görs?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ESBL Hur är läget? Vad görs?"— Presentationens avskrift:

1 ESBL Hur är läget? Vad görs?
Åke Örtqvist, Smittskyddsläkare, SLL

2 ESBL nya isolat

3

4

5

6

7 Genomförda åtgärder Arbetsgrupp startad jan 07 – mikrobiologi, vårdhygien, inf klin, smittskydd Genomgång av lab rutiner Utprövning av typningsmetoder Php-typning Enkelt vårdprogram klart juni-07 Revision av vårdprogrammet jan-08

8 PhP-typer 701 E. coli 2005-2007 99 PhP-typer ≥ 2 isolat
212 Singelisolat (okt 07)

9 ESBL – handläggning inom slutenvård och särskilda boenden i Stockholms län (akut, geriatrik, psykiatri, vårdavdelning inom ASIH) Utarbetad av Smittskyddsenheten och Vårdhygien Stockholms län, LSF, samt Infektionskliniken och Klin Mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset. Fastställd , reviderad januari 2008, gäller t o m

10 Patient med ESBL - nyupptäckt
Patient med diarré, sår, dränage eller urinkateter skall vårdas i enkelrum med eget hygienutrymme Övriga patienter bör vårdas i enkelrum med eget hygienutrymme. Kontakta alltid Vårdhygien eller inf. konsult. Vid multiresistent ESBL (resistens mot ≥ 2 klasser av följande antibiotika: kinoloner, trimetoprim / trimetoprim-sulfa, aminoglykosider, karbapenemer) skall vård på infektionskliniken övervägas. Detta gäller ej om patienten finns i särskilt boende.

11 Patient med ESBL ESBL-bärarskap får aldrig försena eller hindra nödvändiga undersökningar, behandlingar eller op Om vårdrummet saknar toalett/dusch, skall patienten använda anvisad allmän toalett/dusch. Desinfektion av tagytor och toalettens sittring, samt noggrann rengöring av golv i dusch, skall ske efteråt Patient med diarré skall vistas på vårdrummet Övriga får efter bedömning vistas i avdelningens dagrum o dyl. med rena händer, rena förband och rena kläder. Vid diagnossättning; används en av koderna B96.1 Klebsiella, B96.2 E.coli eller B96.8 Andra bakterier, samt koden U 80.0 Bakterier resistenta mot penicilliner och penicillinrelaterade antibiotika. Om patienten vårdats på enkelrum pga. ESBL-bärarskapet används dessutom koden Z 29. Isolering.

12 Smittspårning Vid fynd av ESBL hos patient där smittrisken anses ökad, som delat rum och/eller toalett/dusch med annan patient – om patienten finns kvar på vårdinrättningen eller skrivits ut till annan slutenvårdsinrättning eller särskilt boende - Provtag medpatient/medpatienter från faeces (och i förekommande fall från sår, dränage och kateter-urin). Om ≥ 2 patienter har ESBL-bildande bakterier av samma art och Php-typ utvidgas smittspårningen till att omfatta alla patienter med gemensam vårdtid med indexfallet. Detta görs i samråd med Vårdhygien.

13 Patient med ESBL – tidigare känd
Vid intagning (akut eller elektiv) på sjukhus och vid inflyttning på äldreboende skall screeningprov för ESBL tas om patienten senaste 6 månaderna varit bärare av / infekterad med ESBL. Tag prov från faeces (och i förekommande fall från sår, dränage och kateter-urin). Patienten vårdas enligt rutinerna ovan för ”nyupptäckt patient med ESBL” tills negativt svar på samtliga prover erhållits.

14 Antibiotikabehandling
Kontakta alltid infektionskonsult innan antibiotikabehandling påbörjas eller ändras hos ESBL-bärande patient, samt för råd om kompletterande odlingar.

15 Pågående åtgärder Sjukhus-STRAMA
Revision av rekommendationer för antibibiotikabehandling i sluten vård påbörjad jan-08 Informationsmöten för landstingsledning, chefläkare, verksamhetschefer Strategidokument för minskad smittspridning av ESBL och VRE inom SLL – under framtagande

16 “Strategier”- bl.a. ”skall-beslut” som förhoppningsvis tas av landstingsdirektören
Som komplement till nuvarande basala hygienrutiner, ska följande gälla för samtliga slutenvårdenheter inom Stockholms läns landsting: att på enheter där mat serveras till patienter (vårdavd, dagvårdsavd, dialysmott etc); - ska livsmedel hanteras av personal som under det aktuella arbetspasset har kökshanteringen som enda arbetsuppgift - ska maten om möjligt komma till enheten i portionsförpackningar, om inte portioneras ut i köket av den personal som har köksplaceringen - ska maten delas ut på bricka till varje patient - ska patienterna uppmanas att tvätta händerna före maten - ska brickor, glas, porslin och bestick maskindiskas efter varje användning - får inte patienter, anhöriga eller personal i patientvård ha tillträde till köket

17 Forts. ”skall-beslut” att alla patienttoaletter inom vårdenheter ska förses med handdesinfektionsmedel. Patienter och besökare ska uppmanas skriftligt och muntligt att desinfektera händerna att tvätta och desinficera händerna efter toalettbesök att städningen av enheterna ska ha god kvalitet och inkludera noggrann mekanisk rengöring av alla toaletter minst 1 gång per dag. Redskap som används för städning av en toalett får inte flyttas och användas på andra toaletter. att vid nytt fynd av VRE hos inneliggande patient ska; - kontakt tas med vårdhygien - smittspårning och utskrivningsodlingar genomföras enligt vårdprogrammet att vid överflyttning av patient som är VRE-bärare, eller som är provtagen för VRE men där svar ännu inte hunnit komma, måste detta rapporteras till mottagande enhet


Ladda ner ppt "ESBL Hur är läget? Vad görs?"

Liknande presentationer


Google-annonser