Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktuellt om multiresistenta bakterier i Östergötland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktuellt om multiresistenta bakterier i Östergötland"— Presentationens avskrift:

1 Aktuellt om multiresistenta bakterier i Östergötland
VT-2010 Annika Samuelsson Hygienöverläkare Vårdhygien Östergötland

2 Normalflora 5x109 Människor på jorden
1014 Bakterieceller i en människokropp.

3 Hudflora. Stafylokocker –Koagulas negativa stafylokocker (KNS), stafylokockus aureus (25%) Corynebakterier Propionebekterier Candida

4 Bild: Anita Antonsson-Schüts

5 Munflora. Streptokocker Stafylokocker Neisseria Moraxella Jästsvampar
mm

6 Tarmfloran Anaeroba tarmbakterier dominerar: Bacteroides, Fusobakterier, Clostridier mm Aerobabakterier: E.coli, klebsiella, enterobakter, alfastreptokocker, enterokocker. Jästsvamp

7 Multiresitens Antibiotikaresistens i sådan grad att etablerade antibiotika inte kan användas vid behandling eller som profylax.

8 Multiresitensta bakterier MRB
Methicillinresistenta Stafylococcus aureus (MRSA) Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) Multiresistenta gramnegativa stavar (t ex tarmbakterier med ESBL) Handlingsplan finns på LISA

9 MRSA Meticillin Resistenta Stafylokockus Aureus
Meticillin är ett antibiotika med effekt mot Stafylococcus aureus. Det används ej längre, men beteckningen meticillinresistent lever kvar. Mutation i PBP2 Medför resistens mot betalaktam antibiotika. Kodas för i Mec A genen.

10 MRSA Resistens mot de vanligast använda antibiotika så som Heracillin®, Ekvacillin®, Zinacef®, Tienam® mfl. MRSA bär ofta även på andra resistens gener vilket ger multiresistens.

11 MRSA riskfaktorer. Sår/hudlesion eller eksem
KAD, suprapubis KAD Urostomi, nefrostomi Drän, trachestomi, tarmstomi

12 Statisitk från smittskyddsinstituet

13 MRSA 2005-12-31 Totalt 108 (51 ursprung från inf) (12 personal)
15/8 - 5/12: 72 Stam t149: 47 varav 7 personal Neonatal US: anhörig Övriga: 23 varav 2 personal

14 Akut mott ViN Med 1 A Akut ViN 20/8 Man /8 Man / st (1 personal) bensår abscess grav hudsjd. 16-21/ /8-5/ /8 Med 1 Rehab ViN 7 st (3 personal) /8 Hud inf 44 US 29/8 Kvinna st (3 personal + anhörig) grav hudsjd. Hud-Behandling US Geriatrik US Lungmed US 4 st st st HIA LiM, Avd 78, Reumatolog, Vårdcentral, Hud mott ViN, Inf 20 ViN

15 MRSA kostnad Östergötland
milj (7.3 milj för odlingar) milj (8.6 milj för odlingar) 2007 tom sept 11.6 milj (4.3milj för odlingar) Totalt kronor Källa: Barbro Isaksson Hygienöverläkare Vårdhygien Östergötland

16 Behandlingskostnad per dygn/10 dgr
Isoxazolylpc 100:-/1 000:- T Linezolid :-/22 000:- Vancomycin :-/4 600:-

17 När vi får spridning av MRSA
är det ett mått på att vården inte fungerar: handhygien och rock försummas trängsel underbemanning otränad personal, alla kategorier

18 Källa: Karin Strand Smittskydds-
sköterska: Smittskydds enheten Östergötland

19 Källa: Karin Strand Smittskydds-
sköterska: Smittskydds enheten Östergötland

20 Exempel från EARSS websida

21 Extended Spectrum Beta-Lactamases :ESBL
Samlingsnamn för en grupp bakteriella enzymer som ger nedsatt känslighet för många vanliga antibiotika (t.ex. cefuroxim och cefotaxim) Återfinns framförallt hos gram- negativa tarmbakterier som t.ex. E-coli, klebsiella och enterobacter

22 ESBL fortsättning…. ESBL-stammar kan sprida sina resistensgener till andra bakteriestammar såväl inom som över artgränserna Riskfaktorer: nyligen avslutad eller pågående antibiotikabehandling (framför allt cefalosporiner och kinoloner), svår sjukdom och sjukhusvistelse. Utlandsvistelse

23 Statistik från smittskyddsinstitutet

24 Källa: Karin Strand Smittskydds-
sköterska: Smittskydds enheten Östergötland

25 Källa: Karin Strand Smittskydds-
sköterska: Smittskydds enheten Östergötland

26 Vancomycin Resistenta Enterkocker. VRE
Enterokocker är vanligen relativt svårbehandlade bakterier som naturligt är resistenta mot många antibiotika Van A och Van B gener. Kan spridas mellan olika bakteriestammar och utgör därför en större risk för sjukvården och patienterna.

27 Sedan 2 år pågår en anhopning av VRE i Stockholm.
Patienter som har vårdats på Huddinge sjukhus och Karolinska universitetssjukhuset under 2008 och 2009 ska kontrollodlas avseende VRE och dessa screeningodlingar ska pågå tills vidare.

28 Mikroorganismer smittar oavsett om vi känner till dem eller inte.

29 Mikroorganismer smittar oavsett om de är multiresistenta eller inte.

30 Basala hygienrutiner För att förhindra smitta
från patient till personal och från personal till patient (direkt kontaktsmitta) mellan patienter, via personalens händer och kläder (indirekt kontaktsmitta)

31 Medicinska skäl avgör var patienten ska vårdas!!!
Man får inte avstå medicinskt indicerade åtgärdar pga bärarskap av multiresitenta bakterier!

32 Lokala anvisningar (PM) LISA/Vårdhygien
Handlingsplan MRSA  Patient med misstänkt MRSA på akutmottagningen ESBL - Riktlinjer och handläggning av patienter som är infekterade/koloniserade med ESBL-producerande bakterier VRE - handläggning av patient

33 Vid hög risk för smittspridning
Om patienten har hudlesioner såsom eksem, sår, psoriasis, klinisk infektion eller diarré bör patienten isoleras på infektionskliniken om möjligt, i väntan på provsvar.

34 Vid låg risk för smittspridning
Om patienten är helt hudfrisk och inte har sår eller diarré eller klinisk infektion kan patienten vårdas på hemmakliniken. Patienten ska helst vårdas och behandlas på eget rum men behöver inte vara isolerad i väntan på provsvar.

35 Screening odlingar Personal och studerande
Aktivt deltagit i vård på vårdinrättning under de senaste 6 månaderna utanför Sverige ska i samband med (och i vissa fall före) återgång till arbete screeningodlas avseende MRSA Observera! avser endast MRSA

36 Screening odlingar Personal och studerande fortsättning…
Vid kronisk hudsjukdom (t.ex. psoriasis) eller förekomst av andra synliga lesioner på huden (eksem, sår, hörselgångseksem etc.) ska man inte återgå i vårdarbete förrän negativa odlingssvar erhållits. Hudfrisk person kan återgå i tjänst i avvaktan på odlingssvar.

37 Screening odlingar Personal och studerande fortsättning…
OBS! Vid pågående infektion i hudlesioner eller sår (t.ex. infekterat eksem, nagelbandsinfektion) på händer, underarmar eller i ansikte, ska man inte delta i vårdarbete även om negativa odlingssvar erhållits.

38 Screening odlingar Personal och studerande fortsättning…
Personal/studerande som arbetat i Sverige på vårdinrättning med kända problem med MRB ska odlas avseende aktuellt/misstänkt smittämne

39 Screening odlingar patienter.
Patienter som läggs in för sjukhusvård eller söker vård polikliniskt som under de senaste 6 månaderna vårdats/behandlats på vårdinrättning (sjukhus, sjukhem, vårdhem, rehabiliteringsanläggning etc.) utanför Sverige eller behandlats polikliniskt för sår/hudskada utanför Sverige kontrolleras genast för bärarskap av MRB.

40 Basala Hygien Rutiner


Ladda ner ppt "Aktuellt om multiresistenta bakterier i Östergötland"

Liknande presentationer


Google-annonser