Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biverkningar och interaktioner av antibiotika hos äldre

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biverkningar och interaktioner av antibiotika hos äldre"— Presentationens avskrift:

1 Biverkningar och interaktioner av antibiotika hos äldre
Ewa Rekman informationsapotekare AO Vård Tjänsteutveckling Apoteket AB

2 Vad händer när vi blir äldre ?
Ökad känslighet för läkemedel Polyfarmaci vanligt Förändrad farmakokinetik Förändrad njurfunktion

3 Njurfunktion 30 50 70 Ålder, år 100 Funktionsgrad, %
Funktionsgrad, % GFR minskar med 12 ml /min/10 år

4 Antibiotika som utsöndras via njurarna
Huvudsakligen via njurarna (>70 %) penicilliner cefalosporiner levofloxacin (Tavanic) Blandad utsöndring (30-70 % via njurarna) ciprofloxacin (Ciproxin) norfloxacin ( Lexinor) trimetoprim-sulfa nitrofurantoin(Furadantin) tetracykliner

5 Praktiska åtgärder Beräkna kreatininclearance Män Cl krea (ml/min) = 1,23 x (140-ålder)x vikt i kg S-kreatinin i mikromol/L Kvinnor Cl krea (ml/min) = 1,04 x (140-ålder)x vikt i kg S-kreatinin i mikromol/L Dosjusteringar vid nedsatt njurfunktion

6 Vanligaste biverkningarna generellt av antibiotika
Mag-tarm biverkningar - Clostridium difficile ( PPI riskfaktor ?) Hud biverkningar

7 Var uppmärksam på risken för konfusion
Exempel på Symtom Störd uppmärksamhet Minskad koncentrations-förmåga Osammanhängande tankeverksamhet Hallucinationer Vandringstendens Sömnstörningar Nedsatt minnes funktion Exempel på Riskfaktorer Akut sjukdom tex. UVI/ÖLI Sjukhusinläggning Postoperativt Hög ålder Antikolinerga läkemedel Polyfarmaci

8 Biverkningar av kinoloner
CNS - Neurologiska: Förvirring, hallucinationer, yrsel, trötthet, kramper Hud: Fotosensibilisering Muskuloskeletala: Tendiniter och senrupturer

9 Från Biverkningsregistret sammanställt av Ellen Vinge

10 Från Biverkningsregistret sammanställt av Ellen Vinge

11 Biverkningar av flukloxacillin (Heracillin)
Observera leverpåverkan Läkartidningen 1999 okt 20;96(42):4535-6

12 Från Biverkningsregistret. Sammanställt av Ellen Vinge

13 Biverkningar av trimetoprim(-sulfa)
Förhöjd biverkningsfrekvens hos äldre - njurfunktion - behandlingstid Vid nedsatt njurfunktion ackumuleras sulfametoxazols metaboliter - njurskador (kristalluri, interstitiell nefrit) Benmärgsskador Upp till 10 % får någon form av biv. Gastro-intestinala biverkningar utgör 5 % medan övergående hudreaktioner har en frekvens på ca 3 % Njurskador är främst kristalluri och interstiell nefrit ( inflammation i och runt tubulusapparaten

14 Från Biverkningsregistret. Sammanställt av Ellen Vinge

15 Från Biverkningsregistret. Sammanställt av Ellen Vinge

16 Biverkningar av Nitrofurantoin
Sällsynt med biverkningar (1 %) vid korta behandlingstider Vid nedsatt njurfunktion - sänk dosen Lungbiverkningar - akuta överkänslighetsreaktioner. Ofta reversibla - kroniska ( ggr mer sällsynt än akuta) Akuta lungreaktioner karakteriseras av dyspne´, hosta, feber, bröstsmärtor huvudvärk, kräkningar ,eosinifili, lunginfiltrat pleuralexudat. Dessa kan inträffa inom timmar till några få dagar efter behandlingsstart. Besvären är oftast reversibla vid avbrytande av behandlingen. Kroniska : Lungfibros har observerats vid långtidsbehandling ggr mer sällsynt än de akuta lungreaktionerna. Furadantin skall intas med föda för att minska risken för illamående och öka absorptionen. Även utsöndringsperioden förlängs för den aktiva koncentrationen i urinen ( FASS 2004)

17 Från Biverkningsregistret. Sammanställd av Ellen Vinge

18 Interaktioner - komplexbildning
Komplexbildning med 2- och 3 - värda joner tex. Mg, Ca, Fe - Tetracykliner - Kinoloner Hur hantera ? Om möjligt undvika behandling under antibiotikakur annars minst 3 timmars mellanrum mellan intagen.

19 Interaktioner - vid metabolisering via levern
Erytromycin, klaritromycin - hämmare av CYP 3A4 Interagerar med ett flertal lm. bl.a : - Teldanex (terfenadin) Förlängt QT-intervall. Skall ej kombineras ! - Waran. - Imovane (zopiklon) - Tegretol (karbamazepin) - Movina (johannesört) - Zocord (simvastatin) Nämn även neuroleptika tex. Risperdal,

20 Interaktioner - vid metabolisering via levern
Ciprofloxacin, norfloxacin hämmar metabolismen av bl.a: Teofyllin (Theo-dur), ökad risk för kramper. - Diazepam (Stesolid) - Koffein - Waran Ciprofloxacin minskar teofyllinclearance med 30% eller mer med ökande plasmahalter som följd. Vid kombinationsterapi bör teofyllinhalterna i plasma följas. Flera fall med kramper vid denna kombination har beskrivits och satts i samband med att ciprofloxacin sänker kramptröskeln via GABA-systemet. Trimetoprim hämmar även Waran. Trimetoprim + sulfametoxazol hämmar warfarins metabolism med förstärkta effekter som följd. Warfarins metabolism hämmas stereoselektivt i det att plasmakoncentrationen av den mest potenta enantiomeren av warfarin ökar.

21 Interaktioner - vid metabolisering via levern
Trimetoprim + sulfa hämmar metabolismen av: - Fenytoin (Epanutin, Fenantoin) - Sulfonureider tex. Daonil, Mindiab Enbart Trimetoprim interagerar också med Fenytoin Nämn även Trimetoprims interaktion med Digoxin - minskad tubulär sekretion av disgoxin vilket kan leda till ackumulering.

22 Läkemedelsgenomgångar

23


Ladda ner ppt "Biverkningar och interaktioner av antibiotika hos äldre"

Liknande presentationer


Google-annonser