Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bengt Ljungberg Infektionskliniken, Lund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bengt Ljungberg Infektionskliniken, Lund"— Presentationens avskrift:

1 Bengt Ljungberg Infektionskliniken, Lund
Optimerad antibiotikabehandling – hur tjäna pengar och minska skador utan att anstränga sig? Bengt Ljungberg Infektionskliniken, Lund

2 Ekologiskt hållbar antibiotikapolicy

3 När orsakar antibiotika störningar i normalfloran?
För mycket antibiotika (onödig behandling). Ensidigt preparatval. Problempreparat. Bengt Ljungberg, Inf. klin., Lund

4 Minska antibiotikamängden:
Ge ej antibiotika för säkerhets skull. Avsluta behandlingen i tid (ofta räcker kortare kurer). Profylaktisk behandling enbart vid väl definierade ingrepp. Ultrakorta profylaxkurer (ofta bara en dos). Bengt Ljungberg, Inf. klin., Lund

5 Variera preparatanvändningen:
Växelbruk - både hos enskilda patienter och på avdelningen i stort. Oftast finns flera likvärda behandlingsalternativ! Använd inte samma preparat till profylax och behandling! Bengt Ljungberg, Inf. klin., Lund

6 Bengt Ljungberg, Inf. klin., Lund
Ge riktad terapi: Vilka mikroorganismer orsakar vilka infektioner? Vad är dessa mikroorganismer känsliga för? Smalt spektrum när man vet vad man behandlar. Även vid okänd genes är i många fall bara vissa agens tänkbara - behandla då enbart dessa! Samhällsförvärvade infektioner Nosokomiala infektioner Specialfall - nyligen antibiotika? kronisk inf.? Om man börjat brett vid svår, oklar infektion kan behandlingen oftast riktas bättre efter något dygn. Bengt Ljungberg, Inf. klin., Lund

7 Undvik problempreparat:
Spektrumbredd. Typ av spektrum. Kombinerad effekt på aerober och anaerober? Resistensmekanismer. Överförbar resistens farligare än kromosomal. Farmakokinetik. Konc. i t.ex. munhåla, tjocktarm, vagina. Preparatets fettlöslighet. Absorptionsgrad efter oral tillförsel. Gallutsöndringen. Ev. instabilitet i tarmen. Bengt Ljungberg, Inf. klin., Lund

8 Klassiska problempreparat:
Orala antibiotika med dålig absorption. Parenterala antibiotika med hög utsöndring i faeces. Var försiktig med preparat som vi inte har råd att förlora: Slentrianmässig vancomycinbehandling. Kinoloner till banala infektioner. Bengt Ljungberg, Inf. klin., Lund

9 Förbättrad antibiotikabehandling till reducerad kostnad

10 1. Riktad behandling - preparatval efter infektionstyp
"Smalare" preparat med riktat spektrum är inte bara bättre ur ekologisk synvinkel utan ofta också billigare. Bengt Ljungberg, Inf. klin., Lund

11 2. Minimera parenteral behandling
Utmärkt absorption – p.o. ger bra serumnivåer. Fungerande ventrikel och tunntarm! Klindamycin (Dalacin®). Levofloxacin (Tavanic®). Kloramfenikol. Trimetoprim/sulfamethoxazol (Bactrim®). Metronidazol (Flagyl®, Elyzol®). Doxycyklin (Doxyferm®). 5-fluorocytosin (Ancotil®). Bengt Ljungberg, Inf. klin., Lund

12 2. Minimera parenteral behandling (forts)
P.o. beh. ger god effekt vid allvarliga infektioner. Kinoloner - svår UVI, tarminfektioner. Ciprofloxacin - oral initialterapi vid nosokomiala gramnegativa systeminfektioner. Trimetoprim/sulfa (Bactrim®). Undvik långa behandlingstider. Dosreducera vid hög ålder och/eller nedsatt njurfunktion. Snabb övergång från i.v. till p.o. terapi vid klinisk förbättring. Metronidazol (Flagyl®) som suppositorier. Billigare alternativ till i.v. behandling. Bengt Ljungberg, Inf. klin., Lund

13 3. Använd korrekta doser av parenterala preparat.
Dosreducera renalt utsöndrade preparat vid sänkt njurfunktion och/eller hög ålder. Tänk på att kreatinin dåligt speglar njurfunktionen – speciellt hos äldre. Använd nomogram/formel baserad på kreat, kön, vikt o ålder! Dosreduktionsrekommendationer i FASS baseras på biverkningsrisken och ej på ekonomin. De flesta betalaktamantibiotika bör dosreduceras vid nedsatt njurfunktion. Bengt Ljungberg, Inf. klin., Lund

14 3. Använd korrekta doser av parenterala preparat.
Undvik slentrianmässig ordination av maxdoser. Zinacef 0,75 g x 3 räcker oftast (spec. vid urinvägsfokus). Fortum 2 g x 2 behöver inte överskridas förutom vid neutropeni. 1 g x 2 räcker vid urinvägsfokus. Tienam/Meronem 0,5 g x 3 är den normala dosen. Dosering 0,5 g x 4 vid neutropeni och/eller Pseudomonasinfektion. Dosen 1 g behöver sällan/aldrig användas (vid svårpenetrerat fokus?). Bengt Ljungberg, Inf. klin., Lund

15 4. Tänk på dosintervallen av parenterala preparat.
Förlängning av dosintervall för lämpliga preparat medför lägre kostnader (infusionsaggregat, personaltid m.m.). Aminoglykosider kan ges x 1 även hos pat. med normal njurfunktion. Bengt Ljungberg, Inf. klin., Lund

16 5. Använd korrekt administrationssätt (infusion/bolus).
Undvik infusion då detta är möjligt. Resultatet blir: Minskade kostnader för infusionsaggregat, NaCl-påse m.m. (minst 20:-/dos). Minskat spill (antibiotika kvar i slangar mm). Oförändrad personalåtgång men bättre utnyttjad tid för patienten. Ökad personal/patientkontakt. Ökad säkerhet - snabba biverkningar relateras till injektionen. Bengt Ljungberg, Inf. klin., Lund

17 Lämpligt administrationssätt för intravenösa antibiotika
Bolusinjektion (3-5 min) Bensylpenicillin Doktacillin Meronem Ivacin, Tazocin Zinacef Claforan Fortum Garamycin Nebcina Netilyn Kloramfenikol Infusion Ekvacillin*, Diclocil* Tienam Doxyferm Ery-Max Dalacin Ciprofloxacin, Tavanic Bactrim Flagyl/Elyzol Fasigyn Vancomycin * - kärlretande, kan ges som bolus i central nål. Bengt Ljungberg, Inf. klin., Lund

18 6. Begränsa användningen av vissa "nyckelpreparat".
Imipenem/cilastatin (Tienam®), meropenem (Meronem®) Ciprofloxacin (Ciproxin®) i.v. Liposomalt amfotericin B (Ambisome®) Cefuroxim (Zinacef®)/Cefotaxim (Claforan®) Ceftazidim (Fortum®) Vancomycin (Vancomycin Abbott®) Bengt Ljungberg, Inf. klin., Lund

19 7. Begränsa kombinationsbehandlingar.
Även mycket dyra preparat som Tienam® blir ofta billigare än kombinationer av flera intravenösa antibiotika. Bengt Ljungberg, Inf. klin., Lund

20 8. Undvik onödigt lång behandling.
Otillräcklig kunskap om vad som är korrekt behandlingstid. Ofta behandlar vi för länge. Oftast räcker t.ex.: 3-5 dagar vid distal UVI 5 dagar vid akut otit 7-10 dagar vid pnemoni, pyelonefrit och de flesta okomplicerade infektioner? ”Eftersläckning” efter potenta intravenösa antibiotika kan oftast göras kort! Bengt Ljungberg, Inf. klin., Lund


Ladda ner ppt "Bengt Ljungberg Infektionskliniken, Lund"

Liknande presentationer


Google-annonser