Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demens – förnuftig användning av psykofarmaka

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demens – förnuftig användning av psykofarmaka"— Presentationens avskrift:

1 Demens – förnuftig användning av psykofarmaka
Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Socialstyrelsen 1

2 Äldre och läkemedel Kroppsliga förändringar Polyfarmaci - Åldrande
- Sjukdom Polyfarmaci 2

3 Förändrad läkemedelsomsättning
Leverblodflöde Enzymer

4 Farmakodynamiska förändringar
Bensodiazepiner Opioider EPS Neuroleptika Antikolinerga läkemedel Inkontinensmedel Hydroxizin Tricykliska antidepressiva Högdosneuroleptika Fall Bensodiazepiner Andra psykofarmaka Opioider Blodtryckssänkande

5 Läkemedelsanvändningen
hos äldre Alla äldre preparat/person preparat/person SÄBO, multisjuka preparat/person preparat/person 5

6 Läkemedelsanvändningen i olika boenden/omsorg
Socialstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsrapport 2009

7 Konsekvenser Förändrad omsättning Förändrad känslighet
Dåsighet, trötthet Muntorrhet Förstoppning Minnesstörningar, förvirring Stelhet Blodtrycksfall Fall Magblödningar Njurpåverkan Blodsockerfall Blödningar 7 7

8 Biverkningar av psykofarmaka
SSRI fall, elektrolytrubbningar, blödning, interaktioner Anxiolytika, sömnmedel dagtrötthet, kognitiva störningar, fall Neuroleptika EPS, blodtrycksfall, fall

9 Läkemedelsbiverkningar
10-20% av alla sjukhusinläggningar av äldre Typ A Saltrubbningar Blodtrycksfall Hjärtsvikt Njurpåverkan Fall Blödningar Konfusion

10 Vad gör vi åt allt detta? 10

11 Tre huvudåtgärder Klok förskrivning Uppföljning Regelbunden omprövning

12 Socialstyrelsens indikatorer
Läkemedelsspecifika Typ av läkemedel Regim Dosering Polyfarmaci Vid nedsatt njurfunktion Vid vissa symtom Diagnosspecifika Elva diagnoser Rationell Irrationell Olämplig/riskfylld

13 Indikatorer för god läkemedels-terapi hos äldre
13

14 Indikatorer för god läkemedels-terapi hos äldre
14

15 Klok förskrivning Korrekt diagnos/grundorsak?
Finns icke-farmakologiska alternativ? Är nyttan tillräcklig i förhållande till risken? Är läkemedlet lämpligt, med avseende på patientens ålder, diagnoser och övriga läkemedel? Vilken dos är lämplig med avseende på ålder och fysiologi Kan något annat läkemedel tas bort?

16 Läkemedelsgenomgång frågor För varje läkemedel För hela listan
Korrekt och aktuell indikation? Nytta? I förhållande till risk? Lämpligt för äldre? Kontraindikationer? Rätt dos för äldre? Rätt dos i förhållande till njurfunktion? Rätt regim/behandlingstid? Rätt administreringsform? Rekommenderat läkemedel? God följsamhet? För varje läkemedel Dubbelanvändning? Interaktioner/summaeffekter? Biverkningar? Underbehandling? För hela listan

17 Symtom - biverkan? Dåsig, trött, omtöcknad Glömsk, förvirrad
Stel, mimikfattig Lågt blodtryck, yr, svimmar Ramlar Sömnrubbning Muntorrhet Aptitlöshet, illamående Förstoppning Svårt att kissa Huvudvärk

18 Symtomskattning

19 Iakttagelser Dåsighet, trötthet Fall / falltendens Ortostatism
Kognitiv störning / förvirring Stelhet (Parkinsonism) Sömnstörning Nedstämdhet Äter dåligt Beteendesymtom

20 Beteendesymtom kan betyda Smärta Förstoppning Vattenkastningsbesvär
Akatisi Förvirring Psykos Stress (miljö, bemötande) Önskan

21

22

23

24

25 forts…

26 Äldres läkemedelsanvändning
utveckling Socialstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsrapport 2009


Ladda ner ppt "Demens – förnuftig användning av psykofarmaka"

Liknande presentationer


Google-annonser