Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tankar kring läkemedelsbehandling av äldre

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tankar kring läkemedelsbehandling av äldre"— Presentationens avskrift:

1 Tankar kring läkemedelsbehandling av äldre
Sten Landahl

2 14% av detta till personer >80 år (6800 kr/inv)
Äldre och Läkemedel Läkemedelsförsäljning i Sverige år 2004: 23 Miljarder Sek (2500 kr/inv) 14% av detta till personer >80 år (6800 kr/inv) Sten Landahl Sten Landahl

3 Den äldre patienten Minskad reservkapacitet Förändrad symtomatologi
Förändrad läkemedelstolerans Tidig diagnos och behandling Sten Landahl

4 Den äldre patienten Funktionsstörningar Åldrande - sjukdom?
Mentalt åldrande Levnadsomständigheter Åldrande - sjukdom? Multisymtomatologi Negligerade symtom Vagare symtom Sten Landahl

5 Den äldre patienten Observera att den sjukdom som diagnosticeras ofta ger svikt också i andra organsystem Sten Landahl

6 Hälsouppfattning (%) bland 85-åringar i Göteborg
Män Kvinnor Subjektiv hälsa 72 61 Objektiv hälsa 26 42 Sten Landahl

7 Farmakokinetik Sten Landahl

8 Absorption - åldrande Minskad absorptionsyta
Minskad saltsyreproduktion Minskat blodflöde Ändrad rörlighet Cheilatbildning Sten Landahl

9 Absorption - interaktion
Fe2+ Antacida L-Dopa Tetracyklin Sten Landahl

10 Distribution - åldrande
Fett ECW BCM Lipidlösliga läkemedel Vattenlösliga läkemedel Sten Landahl

11 Metabolism - åldrande Uttalad variation mellan läkemedel och individer
Sten Landahl

12 Metabolism - interaktion
Dextropropoxifen enzymhämmare Sänkt metabolism av t.ex metoprolol, karbamazepin Sten Landahl

13 Glomerulär filtration
Sten Landahl

14 Dynamik - åldrande Muskelstyrka Fysisk prestation Lungfunktion
Hjärtminutvolym Cerebralt blodflöde Receptorfunktion Sten Landahl

15 Receptorer Interaktion NSAID Hämmad diuretikaeffekt via PGE2
Minskad blodtryckseffekt av b-blockerare och ACE-hämmare Minskad gluconeogenes från levern: ökad effekt av antidiabetika Sten Landahl

16 Konsumtion Sten Landahl

17 80-åringar utan läkemedel (%)
Sten Landahl

18 Sten Landahl

19 6-i-topp Västra Götaland 80+
Äldre och Läkemedel 6-i-topp Västra Götaland 80+ 2003 Grupp Mkr Preparat Mkr Medel vid magsår 29 Lanzo Antidepressiva 28 Zoloft Demensmedel 28 Aricept Hormoner 20 Procren Depot Glaukom/miotika 18 Xalatan Antikoagulantia 17 Plavix Summa Utfall Föreg. år Diff Diff % A02B - medel vid magsår N06D - demenssjukdomar N06A - antidepressiva medel L02A - hormoner S01E - glaukom samt miotika B01A - antikoagulantia Sten Landahl Sten Landahl

20 Ordinationsföljsamhet
Sten Landahl

21 Hur använder patienterna sina mediciner
1/3 följer alltid ordinationen 1/3 följer ibland ordinationen 1/3 följer aldrig ordinationen Källa: ABLA II rapport, 2001 Sten Landahl

22 Blodtrycksstudie Sten Landahl

23 Kassation av läkemedel
900 ton läkemedel per år lämnas tillbaka till apoteken i Sverige (2/3 lämnas inte tillbaka) motsvarar en kostnad mellan 1-2 miljarder kronor Vanligast uppgiven orsak: - ny ordination - medicinen för gammal Källa: Enkätstudie, Läkartidningen Nr 10 2004, volym 101 Sten Landahl

24 Kvalitetsmått Sten Landahl

25 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer
Läkemedelsspecifika Preparatval Dosering Behandlingsregim – t.ex. duration Läkemedelskombinationer Interaktioner Flera liknande preparat Sten Landahl

26 Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer
Diagnosspecifika Indikationer Behandlingsrationalitet - evidens Olämplig/riskfylld behandling av de 11 vanligaste diagnoserna hos äldre Sten Landahl

27 Socialstyrelsen Sten Landahl

28 Läkemedelstolerans Sten Landahl

29 Läkemedelstolerans Äldre tål högdos sämre än vad yngre gör
Sten Landahl

30 Läkemedelsrelaterad sjukdom
10-30% av akutinläggningar är relaterat till läkemedelsbehandling -biverkningar, noncompliance, interaktioner 50% av dessa skulle undvikits genom bättre behandling Sten Landahl

31 Sten Landahl

32 Vägar till bättre läkemedelsanvändning
Sten Landahl

33 Effektregistrering Registrera effekten Kräv säkerställd effekt
Ompröva terapiindikationer Våga sätta ut behandling Sten Landahl

34 25% av 82 åringar kände inte till indikationen för ett eller flera läkemedel
Sten Landahl

35 Bättre läkemedelsanvändning
Tydligt angivna indikationer Tydligt behandlingsmål Ange planerad behandlingsduration Vem ansvarar för uppföljning av enskilda läkemedel Vem ansvarar för receptförnyelser Särskilt viktigt vid byte av vårdgivare Sten Landahl

36 Risker med polyfarmaci
Interaktioner Additiva effekter Biverkningar Ordinationsföljsamhet Uppföljning Kunskap om behandlingen Kostnader Sten Landahl

37 Läkemedelsutsättning
Sten Landahl

38 Målsättningen är inte i första hand en minskning av antalet läkemedel hos äldre patienter
Målsättningen är i första hand att komma till rätta med kvalitetsbrister i diagnostik och behandling av de gamla patienterna, där minskning av antalet läkemedel ibland kan vara en åtgärd Sten Landahl

39 Strategier för läkemedelsutsättning
Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer Indelning i tre grupper Nödvändiga för att må bra idag T.ex. antibiotika, diuretika, analgetika Nödvändiga för att må bra i framtiden T.ex. hypertonimedel, lipidsänkare Tveksam nytta PPI, lipidsänkare, demensmedel, hypertonimedel Sten Landahl

40 Strategier för läkemedelsutsättning
Läkemedelsgenomgångar Faktainsamling Läkemedelsrelaterade problem Analys Teamarbete Åtgärdsplan Uppföljning Feed-back Sten Landahl

41 Läkemedelsgenomgång Nya Varvet
33 boende, 87 år gamla i genomsnitt Tillsammans 431 läkemedel 138 möjliga läkemedelsproblem identifierades Tveksam indikation Misstänkt biverkan Eva Wärmling Sten Landahl

42 Läkemedelsgenomgång Nya Varvet
Resultat Från 9,5 till 8,3 läkemedel/person för regelbundet bruk Minskad läkemedelskostnad med 2340 kr/person och år Eva Wärmling Sten Landahl

43 Läkemedel med risk för reboundeffekter eller utsättningsreaktioner som bör trappas ut långsamt
Sedativa-Hypnotika Β-blockerare Diuretika PPI Antidepressiva Centralt verkande analgetika Sten Landahl

44 Sten Landahl

45 Sten Landahl

46 Sten Landahl

47 Sten Landahl

48 Sten Landahl

49 Sten Landahl

50 Sten Landahl

51 Konklusion Förbättrad diagnostik
Ta hänsyn till åldersfysiologiska förändringar Effektregistrering Indikationsöversyner Upprepad information Sten Landahl


Ladda ner ppt "Tankar kring läkemedelsbehandling av äldre"

Liknande presentationer


Google-annonser