Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Tillgänglighet Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Tillgänglighet Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Tillgänglighet Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

2 Verksamhetsanalys 2012 – den nionde årsrapporten Rapporten följer upp hälso- och sjukvård i Västra Götaland för verksamhetsåret 2012. Den skall ge möjligheter till jämförel­ser över tid, mellan olika hälso- och sjukvårds­nämndområden i regionen och mellan regionen och riket/andra delar av riket. Målgrupp för rapporten är poli­tiska nämnder och styrelser. Rapporten är också ett faktaunderlag för alla som på olika nivåer arbetar med kvalitetsutveckling/verksamhetsutveckling. Frågor om rapporten: Marianne Förars 070 887 56 61 Rapport, diagram och kompletterande filer finns här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys www.vgregion.se/verksamhetsanalys Denna bildfil innehåller tabeller, diagram och ”kort om”- rutor ur rapporten. Ange källa ”Verksamhetsanalys 2012” vid återgivning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 2

3 Arbetsgruppen för Verksamhetsanalys 20122 Inledning5 Regionens befolkning8 Perspektiv på resurser och resursförbrukning11 Prehospital akutsjukvård26 Tillgänglighet30 Konsumtion av hälso- och sjukvård38 Kvalitetsuppföljning - medicinska resultat och uppföljning55 Öppna jämförelser - utveckling över tid och variation mellan landsting Primärvårdens kvalitetsregister VGR. Nationella Diabetesregistret, NDR. Hjärtsjukvård och kvalitetsregistret SWEDEHEART Svenskt NjurRegister (SNR) Svenskt Bråckregister Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP - GallRiks RIKSHÖFT Svenska Höftprotesregistret Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) RättspsyK Nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke Riksät Nationella kvalitetsregistret SveDem – Svenska Demensregistret Svenska palliativregister Cancer121 Maligna hudtumörer Huvud- och Halscancer Lungcancer Bröstcancer Äggstockscancer Njurcancer Urinblåsecancer Prostatacancer Tjocktarmscancer Ändtarmscancer Patientsäkerhet153 God Vård – Uppföljningsrapport 2012160 Patientnämndernas uppföljning171 Uppföljning av jämlik vård - jämlikhetsindikatorer173 Befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården178 Läkemedel180 Tandvård och tandhälsa189 Hälso- och sjukvårdens personal197 Del 2 Basala uppgifter200 Tabellbilaga på webben Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 3 Innehållsförteckning VA 2012

4 Att tänka på vid tolkning av resultat 1 – läs alltid figurtexten Olika bakgrundsfaktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Befolknings-/patientsammansättning ex ålder, sjuklighet, socioekonomisk sammansättning i olika områden -Arbetssätt och behandlingsmetoder ex dagkirurgi kontra operation i slutenvård, följsamhet till medicinska vårdprogram -Struktur, arbetsorganisation och kultur ex fysisk utformning, informationshantering, ledarskap, lärandemekanismer, kultur, drivkrafter -Resurser Pengar, kompetens, bemanning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 4

5 Att tänka på vid tolkning av resultat 2 – läs alltid figurtexten Olika mätrelaterade faktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Täckningsgrad – ex kvalitetsregister -Kvalitet i data – ex diagnossättningspraxis, bortfall -Val av datakälla – ex nationellt patientregister, lokala sjukhusfiler -Standardisering av resultat - ex ålders- och könsstandardisering i vissa fall -Olika definitioner av indikatorer - ex undvikbar slutenvård i ÖJ respektive SKL, återinskrivningar inom 30 dagar i benchmarking respektive äldreuppföljningen -Val av grupperingar - ex geografiska områden, åldersgrupper -Val av presentation – ex skala på diagramaxel -Statistisk osäkerhet/slumpmässiga förändringar – kan visa på förändringar/skillnader som inte är statistiskt säkra -Säsongsvariation – ex tillgänglighet, halkolyckor Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 5

6 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Tillgänglighet Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

7 Tillgänglighet Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 7

8 Figur E-1. Sjukvårdsrådgivningen: Andel samtal besvarade inom 3 minuter: VGR respektive riket. Källa: Inera Indikatorn ingår i regionens uppföljning av ”God Vård” Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 8

9 Figur E-2. Vårdcentraler Andel (%) samtal som besvarats/behandlats samma dag. Källa: SKL:s databas Signe. (OBS att digrammet har bruten y-axel). Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 9

10 Figur E-3. Vårdcentraler. Andel (%) vårdgarantipatienter som fått sitt besök inom 7 dagar. Källa: SKL:s databas Signe. (OBS att digrammet har bruten y-axel). Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 10

11 Figur E-4. Planerad specialiserad vård. Andel (%) vårdgarantipatienter som väntat högst 90 dagar på besök respektive operation/åtgärd, sista dagen per månad, VGR jämfört med riket. Källa: SKLs databas Signe. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 11

12 Figur E-5. Planerad specialiserad vård. Antalet patienter inom VGR som väntat längre än 90 dagar på besök, sista dagen per månad Källa: SKL:s databas Signe. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 12

13 Figur E-6. Planerad specialiserad vård. Antalet patienter inom VGR som väntat längre än 90 dagar på operation/åtgärd, sista dagen per månad Källa: SKL:s databas Signe. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 13

14 Figur E-7a. Planerad specialiserad vård. Andelen (%) vårdgarantipatienter vid AL, ANS, FSS, KS och NU som väntat högst 90 dagar på besök, sista dagen per månad. Källa: SKL:s databas Signe. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 14

15 Figur E-7b. Planerad specialiserad vård. Andelen (%) vårdgarantipatienter vid SkaS, SU, SÄS, PVs mott och Capio Lundby som väntat högst 90 dagar på besök, sista dagen per månad. Källa: SKL:s databas Signe. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 15

16 Figur E-8a. Planerad specialiserad vård. Andelen (%) vårdgarantipatienter vid AL, FSS, KS och NU som väntat högst 90 dagar på operation/åtgärd, sista dagen per månad. Källa: SKL:s databas Signe. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 16

17 Figur E-8b. Planerad specialiserad vård. Andelen (%) vårdgarantipatienter vid SkaS, SU, SÄS, H&H och Capio Lundby som väntat högst 90 dagar på operation/åtgärd, sista dagen per månad. Källa: SKL:s databas Signe. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 17

18 Figur E-9. BUP-verksamhet VGR. Andelen patienter som inte väntat längre än den regionala garantiden för besök, fördjupad utredning respektive behandling, sista dagen per månad. Källa: SKL:s databas Signe. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 18

19 Figur E-10. BUP-verksamhet VGR. Andelen (%) patienter som väntat högst 30 dagar på besök, sista dagen per månad. I form av årsmedelvärden. Källa: SKL:s databas Signe. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 19

20 FigurE-11. BUP-verksamhet VGR. Andelen (%) patienter som väntat högst 60/30 dagar på fördjupad utredning, sista dagen per månad. I form av årsmedelvärden. Källa: SKL:s databas Signe. (Garanti 2010-11: 60 dgr, 2012: 30 dgr) Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 20

21 Figur E-12. BUP-verksamhet VGR. Andelen (%) patienter som väntat högst 60/30 dagar på behandling, sista dagen per månad. I form av årsmedelvärden. Källa: SKL:s databas Signe. (Garanti 2010-11: 60 dgr, 2012: 30 dgr) Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 21

22 Figur E-13. Neuropsykiatriska utredningar, vuxna. Andel (%) patienter inom VGR som väntat högst 90 dagar på utredning. Källa: regionens väntetidsuppföljning. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 22

23 Figur E-14. Neuropsykiatriska utredningar, vuxna. Andel (%) patienter som väntat högt 90 dagar på utredning, sista dagen per månad. I form av årsmedelvärden. Källa: Regionens väntetidsuppföljning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 23

24 Figur E -15. VGR. Planerad specialiserad vård, vuxna. Andel (%) genomförda besök på grund av välgrundad misstanke om cancer där patienten fick vänta högst 14 dagar. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 24

25 Figur E-16. Akutmottagningarna, VGR. Andel (%) besök som genomförts inom de ramar som stipulerats för TTT, TTL respektive TGT 2011.01.01 – 2012.11.30. Källa regionens väntetidsuppföljning. (OBS Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 25

26 Figur E-17. Akutmottagningar VGR. Andel (%) besök som genomförts inom ramen för gränsvärdet för TTL (60 min), dec månad 2012. Jämförelse mellan samtliga patienter och mer akuta patienter, betecknade gul, orange eller röd Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 26

27 Figur E-18. Akutmottagningar VGR. Andel (%) besök som genomförts inom ramen för gränsvärdet för TGT (240 min), dec månad 2012. Jämförelse mellan samt liga patienter och mer akuta patienter, betecknade gul, orange eller röd Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 27

28 Kort om tillgänglighet Sjukvårdrådgivningen: Andelen telefonsamtal besvarade inom 3 minuter är från och med år 2012 klart högre i Västra Götaland än i riket som helhet. Vårdcentralerna: Andelen (%) telefonsamtal besvarade/behandlade samma dag är betydligt högre i VGR än i riket i dess helhet. Andelen (%) vårdgarantipatienter som erhållit besök inom 7 dagar är något högre i VGR än i riket. Den planerade specialiserade vården: Andelen (%) vårdgarantipatienter som väntat högst 90 dagar på besök eller operation/behandling är högre än riksgenomsnittet. Antalet patienter som väntat längre än 90 dagar har minskat sett till uppföljningsperioden i dess helhet, men sett till hösten 2012 verkar det som om trenden brutits och övergått i en ökning. Andelen (%) patienter som väntat högst 90 dagar på neuropsykiatrisk utredning har enligt statistiken minskat något under perioden. Andelen (%) genomförda besök (vuxna) på grund av välgrundad misstanke om cancer där patienten väntat högst 14 dagar på sitt besök, har ökat rejält under uppföljningsperioden. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 28

29 Kort om tillgänglighet, 2 Barn och ungdomspsykiatrin Andelen (%) barn som väntat högst 30 dagar på besök har under hela uppföljningsperioden i det närmaste motsvarat vad den regionala vårdgarantin bjuder. Andelen (%) barn som väntat högst 30 dagar på utredning eller behandling har däremot inte nått upp till denna nivå. Akutmottagningarna Andelen besök som ryms inom de ledtider som stipulerats för tid till triage (TTT), tid till läkare (TTL) och total genomströmningstid (TGT) har inte förändrats under mättidperioden, vilket betyder att målet om 90% av besöken inte siktats. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 29

30 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 30


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Tillgänglighet Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser