Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: SOReg - Scandinavian Obesity Surgery Registry Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: SOReg - Scandinavian Obesity Surgery Registry Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: SOReg - Scandinavian Obesity Surgery Registry Hämta rapporten här:

2 Verksamhetsanalys 2012 – den nionde årsrapporten
Rapporten följer upp hälso- och sjukvård i Västra Götaland för verksamhetsåret Den skall ge möjligheter till jämförel­ser över tid, mellan olika hälso- och sjukvårds­nämndområden i regionen och mellan regionen och riket/andra delar av riket. Målgrupp för rapporten är poli­tiska nämnder och styrelser. Rapporten är också ett faktaunderlag för alla som på olika nivåer arbetar med kvalitetsutveckling/verksamhetsutveckling. Frågor om rapporten: Marianne Förars Rapport, diagram och kompletterande filer finns här: Denna bildfil innehåller tabeller, diagram och ”kort om”- rutor ur rapporten. Ange källa ”Verksamhetsanalys 2012” vid återgivning Rapporten är framtagen för att ge en sammanhållen bild av hälso- och sjukvården i regionen och skall - bygga på enhetligt framtagen statistik ur befintliga datakällor och övriga underlag, - ge möjlighet till olika typer av jämförelser: över tid, mellan områden och mellan regionen och riket/andra delar av riket och mellan kön, - innehålla analyserande kommentarer, - utgöra ett komplement till övrig regional rapportering, - i tillämpliga delar samordnas med årsredovisning och budgetunderlagsarbete, på sikt utvecklas med allt större fokus på analys och uppföljning av effektivitet och kvalitet. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

3 Innehållsförteckning VA 2012
Arbetsgruppen för Verksamhetsanalys Inledning 5 Regionens befolkning 8 Perspektiv på resurser och resursförbrukning 11 Prehospital akutsjukvård 26 Tillgänglighet 30 Konsumtion av hälso- och sjukvård 38 Kvalitetsuppföljning - medicinska resultat och uppföljning 55 Öppna jämförelser - utveckling över tid och variation mellan landsting Primärvårdens kvalitetsregister VGR. Nationella Diabetesregistret, NDR. Hjärtsjukvård och kvalitetsregistret SWEDEHEART Svenskt NjurRegister (SNR) Svenskt Bråckregister Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP - GallRiks RIKSHÖFT Svenska Höftprotesregistret Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) RättspsyK Nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke Riksät Nationella kvalitetsregistret SveDem – Svenska Demensregistret Svenska palliativregister Cancer 121 Maligna hudtumörer Huvud- och Halscancer Lungcancer Bröstcancer Äggstockscancer Njurcancer Urinblåsecancer Prostatacancer Tjocktarmscancer Ändtarmscancer Patientsäkerhet 153 God Vård – Uppföljningsrapport Patientnämndernas uppföljning 171 Uppföljning av jämlik vård - jämlikhetsindikatorer 173 Befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården 178 Läkemedel 180 Tandvård och tandhälsa 189 Hälso- och sjukvårdens personal 197 Del 2 Basala uppgifter 200 Tabellbilaga på webben Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

4 Att tänka på vid tolkning av resultat 1 – läs alltid figurtexten
Olika bakgrundsfaktorer som kan förklara skillnader i mätvärden Befolknings-/patientsammansättning ex ålder, sjuklighet, socioekonomisk sammansättning i olika områden Arbetssätt och behandlingsmetoder ex dagkirurgi kontra operation i slutenvård, följsamhet till medicinska vårdprogram Struktur, arbetsorganisation och kultur ex fysisk utformning, informationshantering, ledarskap, lärandemekanismer, kultur, drivkrafter Resurser Pengar, kompetens, bemanning Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

5 Att tänka på vid tolkning av resultat 2 – läs alltid figurtexten
Olika mätrelaterade faktorer som kan förklara skillnader i mätvärden Täckningsgrad – ex kvalitetsregister Kvalitet i data – ex diagnossättningspraxis, bortfall Val av datakälla – ex nationellt patientregister, lokala sjukhusfiler Standardisering av resultat - ex ålders- och könsstandardisering i vissa fall Olika definitioner av indikatorer - ex undvikbar slutenvård i ÖJ respektive SKL, återinskrivningar inom 30 dagar i benchmarking respektive äldreuppföljningen Val av grupperingar - ex geografiska områden, åldersgrupper Val av presentation – ex skala på diagramaxel Statistisk osäkerhet/slumpmässiga förändringar – kan visa på förändringar/skillnader som inte är statistiskt säkra Säsongsvariation – ex tillgänglighet, halkolyckor Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

6 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 SOReg - Scandinavian Obesity Surgery Registry Hämta rapporten här:

7 Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg)
Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

8 Tabell H-3. Klassificering av fetma enligt WHO.
Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

9 Täckningsgrad Kvalitetsregistret SOReg startade 2007 och alla utom en av landets opererande enheter deltar i registret. Samtliga sjukhus som opererar obesitas i Västra Götalandsregionen rapporterar till registret. Täckningsgraden, d.v.s. antalet operationer som registrerats i kvalitetsregistret i förhållande till totala antalet utförda operationer har varit över 90 procent varje år under de år registret funnits. Vid en samkörning med Socialstyrelsens patientregister gjord i maj 2012 var 97 procent av alla obesitasoperationer registrerade i SOReg. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

10 Figur H-77. Antal obesitasoperationer per 100 000 länsinvånare den 31/12 respektive år, Patienterna redovisas per mantalskrivningslän. Källa: SOReg årsrapport 2011 samt SOreg opublicerade data, SCBs befolkningsdata. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

11 Figur H-78. Antal obesitasoperationer per klinik under 2009-2012
Figur H-78. Antal obesitasoperationer per klinik under NU-sjukvården opererade inte obesitas under Utomläns avser patienter folkbokförda i Västra Götalandsregionen som opererats av enheter utanför regionen. *) Totalen inkluderar privata operationer på Carlanderska sjukhuset Källa: SOReg. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

12 Figur H-79. Andel obesitasoperationer per klinik under 2011 där någon tidig komplikation registrerats. Källa: SOReg årsrapport 2011. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

13 Figur H-80 Andel patienter som följts upp sex veckor efter operation
Figur H-80 Andel patienter som följts upp sex veckor efter operation. NU-sjukvården opererade inte obesitas under *) Utomläns avser patienter folkbokförda i Västra Götalandsregionen som opererats av enheter utanför regionen samt på Carlanderska sjukhuset. Källa: SOReg. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

14 Figur H-81 Andel patienter som följts upp 1 år efter operation
Figur H-81 Andel patienter som följts upp 1 år efter operation. NU-sjukvården opererade inte obesitas under *) Utomläns avser patienter folkbokförda i Västra Götalandsregionen som opererats av enheter utanför regionen samt på Carlanderska sjukhuset. Källa: SOReg. Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

15 Kort om SOReg Registret startade 2007 och har hög täckningsgrad.
Västra Götalandsregionens invånare opereras till 20 procent i andra landsting. Klinikernas förmåga att följa upp patienterna efter operation är ett viktigt kvalitetsmått. Uppföljningen av utomlänspatienter har blivit bättre Verksamhetsanalys vgregion.se/verksamhetsanalys

16 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: SOReg - Scandinavian Obesity Surgery Registry Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser