Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Perspektiv på resurser Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Perspektiv på resurser Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Perspektiv på resurser Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

2 Verksamhetsanalys 2012 – den nionde årsrapporten Rapporten följer upp hälso- och sjukvård i Västra Götaland för verksamhetsåret 2012. Den skall ge möjligheter till jämförel­ser över tid, mellan olika hälso- och sjukvårds­nämndområden i regionen och mellan regionen och riket/andra delar av riket. Målgrupp för rapporten är poli­tiska nämnder och styrelser. Rapporten är också ett faktaunderlag för alla som på olika nivåer arbetar med kvalitetsutveckling/verksamhetsutveckling. Frågor om rapporten: Marianne Förars 070 887 56 61 Rapport, diagram och kompletterande filer finns här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys www.vgregion.se/verksamhetsanalys Denna bildfil innehåller tabeller, diagram och ”kort om”- rutor ur rapporten. Ange källa ”Verksamhetsanalys 2012” vid återgivning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 2

3 Arbetsgruppen för Verksamhetsanalys 20122 Inledning5 Regionens befolkning8 Perspektiv på resurser och resursförbrukning11 Prehospital akutsjukvård26 Tillgänglighet30 Konsumtion av hälso- och sjukvård38 Kvalitetsuppföljning - medicinska resultat och uppföljning55 Öppna jämförelser - utveckling över tid och variation mellan landsting Primärvårdens kvalitetsregister VGR. Nationella Diabetesregistret, NDR. Hjärtsjukvård och kvalitetsregistret SWEDEHEART Svenskt NjurRegister (SNR) Svenskt Bråckregister Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP - GallRiks RIKSHÖFT Svenska Höftprotesregistret Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) RättspsyK Nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke Riksät Nationella kvalitetsregistret SveDem – Svenska Demensregistret Svenska palliativregister Cancer121 Maligna hudtumörer Huvud- och Halscancer Lungcancer Bröstcancer Äggstockscancer Njurcancer Urinblåsecancer Prostatacancer Tjocktarmscancer Ändtarmscancer Patientsäkerhet153 God Vård – Uppföljningsrapport 2012160 Patientnämndernas uppföljning171 Uppföljning av jämlik vård - jämlikhetsindikatorer173 Befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården178 Läkemedel180 Tandvård och tandhälsa189 Hälso- och sjukvårdens personal197 Del 2 Basala uppgifter200 Tabellbilaga på webben Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 3 Innehållsförteckning VA 2012

4 Att tänka på vid tolkning av resultat 1 – läs alltid figurtexten Olika bakgrundsfaktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Befolknings-/patientsammansättning ex ålder, sjuklighet, socioekonomisk sammansättning i olika områden -Arbetssätt och behandlingsmetoder ex dagkirurgi kontra operation i slutenvård, följsamhet till medicinska vårdprogram -Struktur, arbetsorganisation och kultur ex fysisk utformning, informationshantering, ledarskap, lärandemekanismer, kultur, drivkrafter -Resurser Pengar, kompetens, bemanning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 4

5 Att tänka på vid tolkning av resultat 2 – läs alltid figurtexten Olika mätrelaterade faktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Täckningsgrad – ex kvalitetsregister -Kvalitet i data – ex diagnossättningspraxis, bortfall -Val av datakälla – ex nationellt patientregister, lokala sjukhusfiler -Standardisering av resultat - ex ålders- och könsstandardisering i vissa fall -Olika definitioner av indikatorer - ex undvikbar slutenvård i ÖJ respektive SKL, återinskrivningar inom 30 dagar i benchmarking respektive äldreuppföljningen -Val av grupperingar - ex geografiska områden, åldersgrupper -Val av presentation – ex skala på diagramaxel -Statistisk osäkerhet/slumpmässiga förändringar – kan visa på förändringar/skillnader som inte är statistiskt säkra -Säsongsvariation – ex tillgänglighet, halkolyckor Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 5

6 Perspektiv på resurser och resursförbrukning - Kostnad per patient Regiongemensamt utvecklingsarbete - benchmarking - regionala vårdprocesser

7 Perspektiv på resurser och resursförbrukning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 7

8 Tabell B-1. Kostnad för hälso- och sjukvård på områdesnivå. Kronor per invånare 2011. Källa SKL. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 8

9 Figur B-1. Skillnad i kostnader för hälso- och sjukvård på områdesnivå. Kronor per invånare 2011. Källa SKL. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 9

10 Figur B-2 Strukturjusterade hälso- och sjukvårds- kostnader per invånare 2011 (Hemsjukvård, tandvård och omstruktureringskostnader exkluderade) Källa Öppna jämförelser 2012 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 10

11 Figur B-3 Kostnad per (konsumerad) DRG-poäng - specialiserad somatiskvård 2011 Källa Öppna jämförelser 2012 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 11

12 Figur B-4 Kostnad per viktad vårdkontakt i primärvård 2011 Källa Öppna jämförelser 2012 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 12

13 Verksamhetsanalys 2012 avsnitt: KPP

14 Kostnad Per Patient (KPP) Avsnittet ett underlag för fortsatt diskussion om KPP, jämförelser och tolkning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 14

15 Figur B-5. De 15 mest resurskrävande diagnosgrupperna i somatisk sjukhusvård i Västra Götalandsregionen 2011, öppen och sluten vård. Källa KPP-data 2011. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 15

16 Jämförelser mellan sjukhus KPP är en metod för att redovisa aktiviteter och beräkna kostnader för varje vårdkontakt. Kostnader för bland annat läkartid, laboratorieanalyser, röntgen, läkemedel (endast SÄS i dagsläget), intensivvård, operationer och vårddagar kopplas till varje vårdkontakt. Till dessa fördelas även indirekta kostnader, bland annat för administration. Kostnader för vårdkontakterna kan sedan summeras till en kostnad per patient. Det är även möjligt att sammanställa kostnaderna för vårdkontakterna till exempel per sjukhus, klinik eller diagnosgrupp. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 16

17 Figur B-6. Kostnad per DRG-poäng (somatisk vård) per sjukhus 2011. Endast innerfall Källa KPP-data Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 17

18 Strokevård Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 18

19 Figur B-7. Kostnad per DRG-poäng per sjukhus. Endast innerfall. Diagnosgrupp stroke. Stroke har definierats som huvuddiagnos I61, I63, I64. Övre och nedre kvartil, median, medelvärde och antal. Källa KPP-data 2011. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 19 Strokevård

20 Figur B-8. Kostnad per DRG-poäng per område endast innerfall. Diagnosgrupp Stroke. Stroke har definierats som huvuddiagnos I61, I63, I64. Övre och nedre kvartil, median, medelvärde och antal. Källa KPP-data 2011. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 20 Strokevård

21 Förlossning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 21

22 Förlossning inklusive kejsarsnitt Figur B-9. Kostnad per DRG-poäng per sjukhus endast innerfall. Diagnosgrupp förlossning. Förlossning definieras utifrån DRG och inkluderar kejsarsnitt. Övre och nedre kvartil, median, medelvärde och antal. Källa KPP-data 2011. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 22

23 Figur B-10. Kostnad per DRG-poäng per sjukhus endast innerfall. Diagnosgrupp förlossning. Förlossning definieras utifrån DRG och inkluderar kejsarsnitt. Övre och nedre kvartil, median, medelvärde och antal. Källa KPP-data 2011. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 23

24 Hysterektomi för benignt tillstånd Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 24

25 Hysterektomi för benignt tillstånd Figur B-11 Kostnad per DRG-poäng per sjukhus. Endast innerfall. Diagnosgrupp hysterektomi. Hysterektomi definieras som åtgärdskod LCD* och diagnos ej som S*, T*, O80 – O84, C*. Övre och nedre kvartil, median, medelvärde och antal. Källa KPP-data 2011. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 25

26 Figur B-12 Kostnad per DRG-poäng per område. Endast innerfall. Diagnosgrupp hysterektomi. Hysterektomi definieras som åtgärdskod LCD* och diagnos ej som S*, T*, O80 – O84, C*. Övre och nedre kvartil, median, medelvärde och antal. Källa KPP-data 2011. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 26

27 PCI Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 27

28 PCI Figur B-13 Kostnad per DRG-poäng per sjukhus. Endast innerfall. Diagnosgrupp PCI. PCI definieras utifrån DRG E18C, E18E. Övre och nedre kvartil, median, medelvärde och antal. Källa KPP-data 2011. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 28

29 Figur B-14. Kostnad per DRG-poäng per område. Endast innerfall. Diagnosgrupp PCI. PCI definieras utifrån DRG E18C, E18E. Övre och nedre kvartil, median, medelvärde och antal. Källa KPP-data 2011. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 29

30 Knäprotes Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 30

31 Figur B-15. Kostnad per DRG-poäng per sjukhus. Endast innerfall. Diagnosgrupp knäprotes. Knäprotes definieras utifrån DRG H04N. Övre och nedre kvartil, median, medelvärde och antal. Källa KPP-data 2011. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 31

32 Figur B-16. Kostnad per DRG-poäng per område. Endast innerfall. Diagnosgrupp knäprotes. Knäprotes definieras utifrån DRG H04N. Övre och nedre kvartil, median, medelvärde och antal. Källa KPP-data 2011. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 32

33 Primära höftproteser Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 33

34 Figur B-17. Kostnad per DRG-poäng per sjukhus. Endast innerfall. Diagnosgrupp höftprotes. Höftprotes definieras genom DRG H02E, H02C. Övre och nedre kvartil, median, medelvärde och antal. Källa KPP-data 2011 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 34

35 Figur B-18. Kostnad per DRG-poäng per område. Endast innerfall. Diagnosgrupp höftprotes. Höftprotes definieras genom DRG H02E, H02C. Övre och nedre kvartil, median, medelvärde och antal. Källa KPP-data 2011 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 35

36 Galloperation Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 36

37 Galloperationer inklusive öppenvård Figur B-19. Kostnad per DRG-poäng per sjukhus. Endast innerfall. Diagnosgrupp galloperation. Galloperationer definieras utifrån åtgärdskod JKA20, JKA21. Övre och nedre kvartil, median, medelvärde och antal. Källa KPP-data 2011. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 37

38 Figur B-20. Kostnad per DRG-poäng per område. Endast innerfall. Diagnosgrupp galloperation. Galloperationer definieras utifrån åtgärdskod JKA20, JKA21. Övre och nedre kvartil, median, medelvärde och antal. Källa KPP- data 2011. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 38

39 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 39

40 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 40


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Perspektiv på resurser Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser