Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Kvalitetsuppföljning – Inledning och Kvartalen Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Kvalitetsuppföljning – Inledning och Kvartalen Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Kvalitetsuppföljning – Inledning och Kvartalen Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

2 Verksamhetsanalys 2012 – den nionde årsrapporten Rapporten följer upp hälso- och sjukvård i Västra Götaland för verksamhetsåret 2012. Den skall ge möjligheter till jämförel­ser över tid, mellan olika hälso- och sjukvårds­nämndområden i regionen och mellan regionen och riket/andra delar av riket. Målgrupp för rapporten är poli­tiska nämnder och styrelser. Rapporten är också ett faktaunderlag för alla som på olika nivåer arbetar med kvalitetsutveckling/verksamhetsutveckling. Frågor om rapporten: Marianne Förars 070 887 56 61 Rapport, diagram och kompletterande filer finns här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys www.vgregion.se/verksamhetsanalys Denna bildfil innehåller tabeller, diagram och ”kort om”- rutor ur rapporten. Ange källa ”Verksamhetsanalys 2012” vid återgivning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 2

3 Arbetsgruppen för Verksamhetsanalys 20122 Inledning5 Regionens befolkning8 Perspektiv på resurser och resursförbrukning11 Prehospital akutsjukvård26 Tillgänglighet30 Konsumtion av hälso- och sjukvård38 Kvalitetsuppföljning - medicinska resultat och uppföljning55 Öppna jämförelser - utveckling över tid och variation mellan landsting Primärvårdens kvalitetsregister VGR. Nationella Diabetesregistret, NDR. Hjärtsjukvård och kvalitetsregistret SWEDEHEART Svenskt NjurRegister (SNR) Svenskt Bråckregister Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP - GallRiks RIKSHÖFT Svenska Höftprotesregistret Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) RättspsyK Nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke Riksät Nationella kvalitetsregistret SveDem – Svenska Demensregistret Svenska palliativregister Cancer121 Maligna hudtumörer Huvud- och Halscancer Lungcancer Bröstcancer Äggstockscancer Njurcancer Urinblåsecancer Prostatacancer Tjocktarmscancer Ändtarmscancer Patientsäkerhet153 God Vård – Uppföljningsrapport 2012160 Patientnämndernas uppföljning171 Uppföljning av jämlik vård - jämlikhetsindikatorer173 Befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården178 Läkemedel180 Tandvård och tandhälsa189 Hälso- och sjukvårdens personal197 Del 2 Basala uppgifter200 Tabellbilaga på webben Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 3 Innehållsförteckning VA 2012

4 Att tänka på vid tolkning av resultat 1 – läs alltid figurtexten Olika bakgrundsfaktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Befolknings-/patientsammansättning ex ålder, sjuklighet, socioekonomisk sammansättning i olika områden -Arbetssätt och behandlingsmetoder ex dagkirurgi kontra operation i slutenvård, följsamhet till medicinska vårdprogram -Struktur, arbetsorganisation och kultur ex fysisk utformning, informationshantering, ledarskap, lärandemekanismer, kultur, drivkrafter -Resurser Pengar, kompetens, bemanning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 4

5 Att tänka på vid tolkning av resultat 2 – läs alltid figurtexten Olika mätrelaterade faktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Täckningsgrad – ex kvalitetsregister -Kvalitet i data – ex diagnossättningspraxis, bortfall -Val av datakälla – ex nationellt patientregister, lokala sjukhusfiler -Standardisering av resultat - ex ålders- och könsstandardisering i vissa fall -Olika definitioner av indikatorer - ex undvikbar slutenvård i ÖJ respektive SKL, återinskrivningar inom 30 dagar i benchmarking respektive äldreuppföljningen -Val av grupperingar - ex geografiska områden, åldersgrupper -Val av presentation – ex skala på diagramaxel -Statistisk osäkerhet/slumpmässiga förändringar – kan visa på förändringar/skillnader som inte är statistiskt säkra -Säsongsvariation – ex tillgänglighet, halkolyckor Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 5

6 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Kvalitetsuppföljning – Inledning och Kvartalen Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

7 Verksamhetsanalys 2012 avsnitt: Kvalitetsuppföljning medicinsk kvalitet - Kvartalen - öppna jämförelser tidsserier - medicinsk kvalitet - kvalitetsregister - cancerregister - patientssäkerhet - God Vård - patientnämndernas uppföljning - Jämlik vård – jämlikhetsindikatorer Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 7

8 Kvalitetsuppföljning - medicinska resultat och uppföljning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 8

9 Täcknings- grad kvalitets- register Nationellt KvalitetsregisterRiketVGR Andningssviktregistret (Swedevox)83,073,3 Tillväxthormonregistret för barn86,890,0 Svenska Barnreumaregistret24,411,5 Kolorektalcancerregistret92,893,4 Prostatacancerregistret98,498,9 Barncancerregistret65,170,9 Riks-Stroke88,589,2 Swedeheart RIKS-HIA72,170,8 Swedeheart –Hjärtkirurgi95,896,7 Swedeheart-SCAAR98,898,6 Nationella Diabetesregistret(NDR)73,487,0 Infektionssjukdomar75,765,9 GallRiks-ERCP82,593,0 GallRiks- kolecystectomier82,390,4 SOReg- obesitas97,898,9 Svenskt Bråckregister90,293,6 SMSreg multipel skleros60,161,8 BipoläR18,79,8 Kvalitetsregistret ECT25,53,1 RättspsyK83,994,0 Gynop, adnexkirurgi35,043,6 Gynop, gynekologiska operationer73,183,1 RIKSHÖFT86,397,2 Svenska Fotledsregistret, steloperationer43,625,5 Svenska Höftprotesregistret97,597,2 Svenska knäprotesregistret97,292,9 Svenska korsbandsregistret87,688,7 Kataraktregistret92,797,1 Mödrahälsovårdsregistret80,783,2 Svenskt Njurregister(SNR)98,298,1 ÖNH register, Tonsillektomier76,490,7 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 9

10 Kvartalen Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 10

11 IndikatorDatakälla Andel typ 1 diabetespatienter med HbA1c ≤ 52 mmol/molNDR Andel typ 1 diabetespatienter med HbA1c ≤ 73 mmol/molNDR Andel typ 1 diabetespatienter med blodtryck ≤ 130/80.NDR Andel typ 1 diabetespatienter med LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L NDR Andel reperfusion vid hjärtinfarkt med ST-höjningRiks-HIA/Swedeheart Andel behandlade med lipidsänkare vid utskrivning efter hjärtinfarkt Riks-HIA/Swedeheart Andel kranskärlsröntgade vid icke-ST-höjningsinfarktRiks-HIA/Swedeheart Andel behandlade med clopidogrel vid utskrivning efter icke-ST-höjningsinfarkt. Riks-HIA/Swedeheart Andel behandlade med ACE-hämmare/A2-antagonister vid utskrivning efter hjärtinfarkt. Riks-HIA/Swedeheart Andel i hemodialys med AV-fistel eller AV-graftSNR Andel i hemodialys som uppnår behandlingsmål för blodtryck SNR Andel i hemodialys som uppnår behandlingsmål för dialysdos SNR Väntetid till operation av höftfraktur, andel < 24 timRiks-Höft Täckningsgrad, Riks-HöftTäljaren ur Riks-Höft Nämnaren ur Vega Andel omoperationer inom 2 år efter total höftprotesoperation Höftprotesregistret Täckningsgrad Riks-StrokeTäljaren ur Riks-Stroke Nämnaren ur Vega Blodförtunnande behandling efter stroke med förmaksflimmer Riks-Stroke Andel patienter med stroke som vårdats på strokeenhetRiks-Stroke Andel strokepatienter som gavs trombolysbehandlingRiks-Stroke Andel opererade inom 14 dagar vid symtomgivande förträngning av halspulsådern Swedvasc Andel operationer, septumplastik och tonsillektomi, som registrerats i ÖNH-registret. Täljaren ur ÖNH-registret Nämnaren ur Vega Tid till behandlingsbeslut vid ÖNH-tumörÖNH-registret Andel av operationer för benign hysterektomi som registrerats i Gynop-registret Täljaren ur Gynop-registret Nämnaren ur Vega Andel diagnossatta läkarbesök och vårdtillfällen, VUP och BUP Vega Andel med synskärpa under 0,5 på bästa ögat vid kataraktkirurgi Kataraktregistret Andel patienter som erhållit triageklassificering röd, orange eller gul, där tid till läkarbesök < 1 timme Regional väntetidsrapportering Andel patienter som erhållit triageklassificering röd, orange eller gul, där total genomloppstid < 4 timmar Regional väntetidsrapportering Vårdrelaterade infektionerSKL Täckningsgrad i registrering av diagnoser i Vega för barn- och ungdomshabilitering Vega Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 11

12 Figur H-1. Måluppfyllelse för samtliga indikatorer redovisat på förvaltningsnivå. Grönt innebär att den regionala målnivån är uppnådd, gult att målet underskridits med mindre än 10 procentenheter och rött att målet underskridits med mer än 10 procentenheter. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 12

13 Figur H-2. Samtliga förvaltningars resultat för en vald indikator i relation till den rådande regionala målnivån samt 95%:iga konfidensintervall. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 13

14 Figur H-3. Redovisar resultat för samtliga i en förvaltning ingående sjukhus avseende en vald indikator, tidsperiod och könsgruppering samt 95%:iga konfidensintervall. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 14

15 Figur H-4. Visar fyra konsekutiva kvartalsresultat för ett visst sjukhus inklusive målnivå och 95%:iga konfidensintervall. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 15

16 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 16


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Kvalitetsuppföljning – Inledning och Kvartalen Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser