Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

2 Verksamhetsanalys 2012 – den nionde årsrapporten •Rapporten följer upp hälso- och sjukvård i Västra Götaland för verksamhetsåret 2012. Den skall ge möjligheter till jämförel­ser över tid, mellan olika hälso- och sjukvårds­nämndområden i regionen och mellan regionen och riket/andra delar av riket. •Målgrupp för rapporten är poli­tiska nämnder och styrelser. Rapporten är också ett faktaunderlag för alla som på olika nivåer arbetar med kvalitetsutveckling/verksamhetsutveckling. •Frågor om rapporten: Marianne Förars 070 887 56 61 •Rapport, diagram och kompletterande filer finns här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys www.vgregion.se/verksamhetsanalys •Denna bildfil innehåller tabeller, diagram och ”kort om”- rutor ur rapporten. •Ange källa ”Verksamhetsanalys 2012” vid återgivning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 2

3 Arbetsgruppen för Verksamhetsanalys 20122 Inledning5 Regionens befolkning8 Perspektiv på resurser och resursförbrukning11 Prehospital akutsjukvård26 Tillgänglighet30 Konsumtion av hälso- och sjukvård38 Kvalitetsuppföljning - medicinska resultat och uppföljning55 •Öppna jämförelser - utveckling över tid och variation mellan landsting •Primärvårdens kvalitetsregister VGR. •Nationella Diabetesregistret, NDR. •Hjärtsjukvård och kvalitetsregistret SWEDEHEART •Svenskt NjurRegister (SNR) •Svenskt Bråckregister •Svenskt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och ERCP - GallRiks •RIKSHÖFT •Svenska Höftprotesregistret •Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) •RättspsyK •Nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke •Riksät •Nationella kvalitetsregistret SveDem – Svenska Demensregistret •Svenska palliativregister Cancer121 •Maligna hudtumörer •Huvud- och Halscancer •Lungcancer •Bröstcancer •Äggstockscancer •Njurcancer •Urinblåsecancer •Prostatacancer •Tjocktarmscancer •Ändtarmscancer Patientsäkerhet153 God Vård – Uppföljningsrapport 2012160 Patientnämndernas uppföljning171 Uppföljning av jämlik vård - jämlikhetsindikatorer173 Befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården178 Läkemedel180 Tandvård och tandhälsa189 Hälso- och sjukvårdens personal197 Del 2 Basala uppgifter200 Tabellbilaga på webben Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 3 Innehållsförteckning VA 2012

4 Att tänka på vid tolkning av resultat 1 – läs alltid figurtexten •Olika bakgrundsfaktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Befolknings-/patientsammansättning •ex ålder, sjuklighet, socioekonomisk sammansättning i olika områden -Arbetssätt och behandlingsmetoder •ex dagkirurgi kontra operation i slutenvård, följsamhet till medicinska vårdprogram -Struktur, arbetsorganisation och kultur •ex fysisk utformning, informationshantering, ledarskap, lärandemekanismer, kultur, drivkrafter -Resurser •Pengar, kompetens, bemanning Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 4

5 Att tänka på vid tolkning av resultat 2 – läs alltid figurtexten •Olika mätrelaterade faktorer som kan förklara skillnader i mätvärden -Täckningsgrad – ex kvalitetsregister -Kvalitet i data – ex diagnossättningspraxis, bortfall -Val av datakälla – ex nationellt patientregister, lokala sjukhusfiler -Standardisering av resultat - ex ålders- och könsstandardisering i vissa fall -Olika definitioner av indikatorer - ex undvikbar slutenvård i ÖJ respektive SKL, återinskrivningar inom 30 dagar i benchmarking respektive äldreuppföljningen -Val av grupperingar - ex geografiska områden, åldersgrupper -Val av presentation – ex skala på diagramaxel -Statistisk osäkerhet/slumpmässiga förändringar – kan visa på förändringar/skillnader som inte är statistiskt säkra -Säsongsvariation – ex tillgänglighet, halkolyckor Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 5

6 Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys

7 Befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 7

8 Figur M-1 Andel västragötalänningar (%) som helt eller delvis har tillgång till den vård de behöver, har förtroende för vård och behandling vid vårdcentral (respektive husläkare 2002-2004), samt vid sjukhus, respektive har varit i behov av sjukvård en eller flera gånger senaste månaderna utan att söka vård (senaste 12 månaderna 2005-2010) för perioden 2002-2012. Resultat för ”riket exklusive Västra Götaland” redovisas som streckade linjer. Ny metod from 2010 (men gamla metoden användes parallellt i VG 2010 och därför finns två värden för VG 2010). Källa: Vårdbarometern Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 8

9 Figur M-2. Andel västragötalänningar (%) som helt eller delvis har tillgång till den vård de behöver, fördelat på hälso- och sjukvårdskansliområden i Västra Götalandsregionen. 2002-2012. Ny metod från 2011 i Västra Götaland, ny metod 2010 i riket. OBS Skalan. Källa: Vårdbarometern. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 9

10 Kort om befolkningens uppfattning om vården •Andelen som upplever att de har tillgång till vård har ökat kontinuerligt, men avstannat från 2010. Förtroendet för vårdcentral fortsätter att öka, men inte för sjukhus. •Västragötalänningar har lägre förtroende för vård och behandling vid sjukhus, jämfört med befolkningen i övriga riket, och anser i klart lägre grad att väntetider till sjukhus är rimliga. Men i Skaraborg är förtroendet för sjukhus högre än rikssnittet. •Fyrbodalsområdet har en mindre positiv utveckling avseende tillgång till vård och förtroende för sjukhus än övriga länet sedan 2006 och andelen positiva är klart lägre. •År 2010 förändrades Vårdbarometern mot ett tydligare befolkningsperspektiv, som ett komplement till nationell Patientenkät. En handfull frågor har behållits och nya frågor har tillkommit, t.ex. information om hälso- och sjukvård och attityder till behandlingsformer. •15 procent använder i första hand telefonkatalogen för att få upplysningar om hälso- och sjukvården och i Skaraborg är andelen 25 procent. Andelen är högst bland äldre. •En av tre känner till 1177.se och två av tre känner till att man kan ringa 1177. •Nästan varannan bedömer värdet av att läsa sin egen journal på internet som stort, men mer än en tredjedel anser att värdet är ganska eller mycket litet. •Sex procent uppger att de använt internet för att jämföra olika vårdgivare senaste sex månaderna. •En av fyra vill inte koncentrera vissa operationer till större sjukhus •Äldre och personer med kroniska sjukdomar är i lägre grad positiva avseende de tre sista punkterna. Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 10

11 Verksamhetsanalys 2012 vgregion.se/verksamhetsanalys 11


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2012 Avsnitt: Befolkningens uppfattning om hälso- och sjukvården Hämta rapporten här: www.vgregion.se/verksamhetsanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser