Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

På gång 2010 ….

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "På gång 2010 …."— Presentationens avskrift:

1 På gång 2010 …

2 Skolformsövergripande reformer
Ny skollag (Planeras gälla from 1 juli 2011) Nytt betygssystem (Planeras träda i kraft lå ) Nya bestämmelser om kränkande behandling och diskriminering (Trädde ikraft 1 juli likabehandlingsplaner)

3 Skolverkets utbildningssatsning ”Mobbning, kränkande behandling
och diskriminering - skolpraktik och forskningsperspektiv”, 10 hp (Sista kurserna går 2010) Jämställdhet i skolan, 7,5 hp Regeringens förlängda satsning på vidareutbildning av obehöriga lärare m antagning t.o.m. 2012 PIM för att utveckla lärares IT-kompetens Regeringens satsning för att höja resultaten i matematik och de naturvetenskapliga ämnena miljoner kronor under 2009 och lika mycket varje år t.o.m. 2011

4 Lärarlegitimation) - 60 mkr 2011, 160 mkr 2012 och
260 mkr per år från 2013 (Planeras gälla from 1 juli 2012) Rektorsprogrammet fr.o.m. 15 mars 2010 obligatoriskt för nyanställda förskolechefer/rektorer/bitr.rektorer)

5 Förskolan: Förskolan – förnyad läroplan (ej beslutad) Skolverkskonferens i höst i bl.a. Gävle Förskolelyftet Barnomsorgspeng (from juli 2009) Allmän förskola för 3-åringar (from juli 2010)

6 Grundskolan: IUP med skriftliga omdömen (infördes 15 juli 2008) Mål i år 3 för svenska, svenska som andra språk och matematik Nationella prov i årskurs 3, svenska, svenska som andra språk och matematik (from 2010) Nationella prov i årskurs 5, svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska (from 2009) Nationella prov i årskurs 9, svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska biologi/fysik/kemi (from 2010)

7 Skola 2011 - Införandet av nya läroplaner
Forts grundskola Skola Införandet av nya läroplaner (Planeras gälla from lå ) Läsa, skriva, räkna Lärarlyftet (Sista antagningsomgång ht 2011)

8 Gymnasieskola: GY2011 enl propositionen Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (prop. 2008/09:199) Lärarlyftet (sista antagningsomgång ht 2011) Försöksverksamheten för lärlingsutbildning (redovisas nov 2011) Spetsutbildningar (försöksverksamhet ) Gävle: Vasaskolan inom humaniora, Uppsala: Katedralskolan i franska och bioteknik

9 Nationella slutprov för kurser i sfi
Vuxenutbildning: GY2011 Sfi-bonus (försöksverksamhet till 2012, som nu permanentats) Nationella slutprov för kurser i sfi (successivt from januari 2009) Ny kursplan för sfi (from januari 2009)

10 Utbildningsmöjligheter
GY11: Skolverket kommer att upphandla kurser i juridik, entreprenörskap och turism Fortbildning för medielärare – kan byggas såväl på kommunikationsvetenskap som på filmvetenskap (teoretisk) Miljöfysik ht 2011 Entreprenörskap i skolan

11 Implementeringsinsatser av kommande reformer
Skolverkets bild angående aktörerna: HSV Lärosäten    RUC Skolverket Kommuner

12 Maj - Nationella informationskonferenser för skolhuvudmän
Skolverkets tidsplan 2010 Maj - Nationella informationskonferenser för skolhuvudmän (politiker, skolchefer, förvaltningschefer, ägare av fristående skolor) Augusti – oktober Skolformsinriktade konferenser för rektorer och förskolechefer Från v 44 - Skolformsinriktade konferenser för lärarrepresentanter

13 Dessutom Våren SYV – tonvikt gymnasieskolan Nov Vuxenutbildningen (2012) 3 konferenser för rektorer, lärare och annan skolpersonal

14 2011 Konferenser tidig vår riktade mot skolformer Kompetensutveckling i betyg och bedömning för den nya betygsskalan och kunskapskrav i de lägre åk Ytterligare insatser om betyg åk 6 införs Informationsmaterial till föräldrar och elever Förskolan – kommentar och stödmaterial samt webbkonferenser

15 Vad påverkar resultaten…?
Samhällsfaktorer – kommunstyrelse Doc. Monica Rosén, Göteborgs universitet Reformer – nämnd och chef Fil.dr. Henrik Román, Uppsala universitet Resurser – nämnd och rektorer Prof. Jan-Erik Gustafsson och fil.dr. Eva Myrberg, Göteborgs universitet Skolans inre arbete – lärare och rektorer Fil.dr. jan Håkansson och fil.dr Daniel Sundberg

16 Diskussionstema i varje kapitel
(Skolverkets förslag) Differentiering Segregering Decentralisering Individualisering


Ladda ner ppt "På gång 2010 …."

Liknande presentationer


Google-annonser