Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kundreskontra SAP Best Practices.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kundreskontra SAP Best Practices."— Presentationens avskrift:

1 Kundreskontra SAP Best Practices

2 Syfte och fördelar och huvudprocesser
Detta scenario handlar om bokning av bokföringsdata för kunder i Kundreskontra. Fördelar Kundreskontra är också en integrerad del av försäljningsadministration. Alla bokningar i kundreskontra registreras också direkt i huvudboken. Betalningsprogrammet kan genomföra autogiro- och förskottsbetalningar automatiskt. Huvudprocesser Boka förskottsanmodan Boka förskott manuellt Boka kundfaktura Boka en kreditnota med fakturareferens Manuell kvittning av förskottsbetalning Boka betalningar med hjälp av betalningsprogrammet Boka manuell betalning Automatisk kvittning av oreglerade poster på kundkonton Manuell kvittning av oreglerade poster på kundkonton Bearbetning elektroniskt kontoutdrag Efterbearbetning av kontoutdrag Kravhantering Dröjsmålsränteberäkning Bokningar på engångskonton Ange en kreditlimit Rapportering om kreditkontroll.

3 SAP-applikationskrav och företagsroller
SAP enhancement package 6 för SAP ERP 6.0 Företagsroller Kundreskontrabokförare Chef för kundreskontra Bankbokförare

4 Detaljerad processbeskrivning
Kundreskontra När du bokar data i Kundreskontra skapar systemet ett dokument och överför de inmatade uppgifterna till huvudboken. Huvudbokskontot (resultaträknings-kontot) och kundkontot uppdateras sedan enligt relevant transaktion (fordran, förskott, kreditnota och så vidare) för kundbetalningsaktiviteter. Alla affärs-transaktioner bokas på och hanteras av konton och för detta ändamål skapas basposter för kunden. Engångskunder används för att undvika att stora volymer med basdata byggs upp.

5 Processflödesdiagram
Kundreskontra Händelse Basposter Förskott Dokument-registrering Kvittning Kravhantering Rapportering Kundreskontrabokförare Process-beslut Process-beslut Process-beslut Process-beslut Kravhantering Boka kundfakturor Bokning anmodan om förskotts-betalning Automatisk kvittning Skapa en kundbaspost Bokningar på engångskonton Skapa engångskonto Manuell kvittning Boka en förskotts-betalning manuellt Boka en kreditnota med referens till faktura Boka betalningar med hjälp av betalnings-programmet Visa ett dokument för kund-redovisning Manuell kvittning av förskotts-betalning Boka betalningar med hjälp av manuell betalning Processbeslut Starta ränte-beräknings-programmet Visa och ändra detaljposter för kund Bank bokförare Bearbetning av elektroniskt kontoutdrag Efterbearbeta ett kontoutdrag KR chef Rapportering om kredit-kontroll Ange en kreditlimit Visa kundsaldon

6 Förklaring Symbol Beskrivning Användningsk ommentarer Symbol
Band: Identifierar en användarroll, som till exempel fakturahandläggare eller försäljningsrepresentant. Bandet kan även identifiera en organisationsenhet eller grupp, i stället för en specifik roll. De övriga processflödessymbolerna i tabellen visas i dessa rader. Det finns så många rader som det krävs för att täcka in alla rollerna i scenariot. Rollband innehåller uppgifter som är vanligt förekommande för rollen. Externa händelser: Innehåller händelser som påbörjar eller avslutar scenariot eller som påverkar händelseutvecklingen i scenariot. Flödeslinje (heldragen): Linjen visar den normala stegsekvensen och flödesriktningen i scenariot. Flödeslinje (streckad): Linjen visar flöden till uppgifter som sällan används eller som är förknippade med villkor i ett scenario. Linjen kan även leda till dokument som deltar i processflödet. Sammanbinder två uppgifter i en scenarie-process eller en händelse som inte är ett steg Kontakt/händelse: Identifierar en åtgärd som antingen leder in i eller ut ur scenariot, eller en utomstående process som pågår under scenariot Motsvarar inte ett uppgiftssteg i dokumentet Enhetsprocess: Identifierar en uppgift som täcks steg för steg i scenariot Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processreferens: Om scenariot refererar till ett annat fullständigt scenario anger du det scenariots nummer och namn här Delprocessreferens: Om scenariot refererar till delar av ett annat scenario anger du det scenariots nummer, namn och stegnumren här Processbeslut: Identifierar ett beslut/en förgrenings-punkt, vilket innebär att slutanvändaren måste göra ett val. Linjer representerar olika val som kommer från olika delar av romben. Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet. Visar ett val som måste göras när steget har utförts. Symbol Beskrivning Användningskommentarer Till nästa/från föregående diagram: Leder till nästa/föregående sida i diagrammet Flödesschemat fortsätter på nästa/föregående sida Utskrift/dokument: Identifierar ett utskrivet dokument, en rapport eller ett formulär Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts-steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Redovisningsdata: Anger ett dokument för en redovisningspost Budgetplanering: Anger ett budgetplaneringsdokument Manuell process: Täcker en uppgift som görs manuellt Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa en uppgift som utförs manuellt, som till exempel att lasta av en lastbil till lagret, vilket påverkar processflödet. Befintlig version/data: Blocket täcker data som kommer in från en extern process Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används symbolen för att visa data som kommer från en extern källa. Detta steg har inga inåtriktade flödeslinjer Systembeslut godkänd/ej godkänd: Blocket täcker ett beslut som tas automatiskt av programvaran Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet, i stället används den för att visa ett beslut som programvaran gör automatiskt när ett steg har utförts. Diagram-länk <Funktion> Utskrift/ dokument Extern till SAP Redovisnings-data Affärsaktivite / händelse Budget-planering Enhetsprocess Manuell process Process-referens Befintlig version/data Delprocess-referens System-beslut godk./ej godk. Process-beslut

7


Ladda ner ppt "Kundreskontra SAP Best Practices."

Liknande presentationer


Google-annonser