Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Omlagring utan leverans

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Omlagring utan leverans"— Presentationens avskrift:

1 Omlagring utan leverans
SAP Best Practices

2 Syfte och fördelar och huvudprocesser
Överföring av material begärd av MRP automatiskt eller manuellt av en inköpare från en produktionsenhet till en annan inom samma företag Fördelar Enkel hantering av processer där leverans inte krävs: Färre dokument genereras Lager i transit kan övervakas Huvudprocesser Omlagring i ett steg Skapa omlagringsbeställning Boka godsuttag för omlagringsbeställning Kontrollera status för omlagring Mottaga överfört material

3 SAP-applikationskrav och företagsroller
SAP enhancement package 6 för SAP ERP 6.0 Företagsroller Inköpare Lagerhandläggare

4 Detaljerad processbeskrivning
Omlagring utan leverans Den produktionsenhetsövergripande interna anskaffningen av material kan utföras inom ett företag (företagsinternt) eller med flera företag (företagsövergripande). För den här processen kan standardfunktioner som materialbehovsplanering, beställningsanmodanden, omlagringsbeställningar, transportplanering och hantering av interna leveranser användas. Processen börjar med ett behov av att överföra material från en produktionsenhet till en annan inom samma företag. Omlagring utan leverans kan utföras på två olika sätt: Det går att utföra en ombokning i ett steg vid den produktionsenhet som skickar materialet, vilket flyttar lagret direkt till den mottagande produktionsenheten. Detta är användbart om avståndet mellan de båda produktionsenheterna är kort och när ingen lageröversikt över kvantitet i transit behövs. En inköpare vid den mottagande produktionsenheten beställer materialet med en omlagringsbeställning. Detta är användbart om den levererande produktionsenheten behöver en formell anmodan om att skicka materail till den mottagande produktionsenheten eller om avståndet mellan de båda produktionsenheterna är längre och en lageröversikt över kvantitet i transit behövs. Det finns inga basdatakrav utöver materialbasdata för omlagringsprocessen. Det måste finnas materialbasdata både i den anskaffande (mottagande) produktionsenheten och i den produktionsenhet som levererar. Omlagringsbeställningar behöver heller inte godkännas som andra beställningar.

5 Processflödesdiagram
Omlagring utan leverans Händelse Materialbehov Material-ankomst till produktions-enhet 2 Avsluta process Inköpare (mottagande produktions-enhet ) Skapa omlagrings-beställning (UB) (utan MRP) Lagerhandläggare levererande produktionsenhet Godsmottag-ningsdokument Standardkostnad vinst/förlust omlagring Boka gods-uttaget Kontrollera status för omlagring Lagerhandläggare mottagande produktionsenhet Boka godsmottag-ning för leverans Boka godsmottagning (omlagring i ett steg) GM-dokument MRP = materialbehovsplanering, GM = godsmottagning

6 Förklaring Symbol Beskrivning Användningsk ommentarer Symbol
Band: Identifierar en användarroll, som till exempel fakturahandläggare eller försäljningsrepresentant. Bandet kan även identifiera en organisationsenhet eller grupp, i stället för en specifik roll. De övriga processflödessymbolerna i tabellen visas i dessa rader. Det finns så många rader som det krävs för att täcka in alla rollerna i scenariot. Rollband innehåller uppgifter som är vanligt förekommande för rollen. Externa händelser: Innehåller händelser som påbörjar eller avslutar scenariot eller som påverkar händelseutvecklingen i scenariot. Flödeslinje (heldragen): Linjen visar den normala stegsekvensen och flödesriktningen i scenariot. Flödeslinje (streckad): Linjen visar flöden till uppgifter som sällan används eller som är förknippade med villkor i ett scenario. Linjen kan även leda till dokument som deltar i processflödet. Sammanbinder två uppgifter i en scenarie-process eller en händelse som inte är ett steg Kontakt/händelse: Identifierar en åtgärd som antingen leder in i eller ut ur scenariot, eller en utomstående process som pågår under scenariot Motsvarar inte ett uppgiftssteg i dokumentet Enhetsprocess: Identifierar en uppgift som täcks steg för steg i scenariot Motsvarar ett uppgiftssteg i dokumentet Processreferens: Om scenariot refererar till ett annat fullständigt scenario anger du det scenariots nummer och namn här Delprocessreferens: Om scenariot refererar till delar av ett annat scenario anger du det scenariots nummer, namn och stegnumren här Processbeslut: Identifierar ett beslut/en förgrenings-punkt, vilket innebär att slutanvändaren måste göra ett val. Linjer representerar olika val som kommer från olika delar av romben. Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet. Visar ett val som måste göras när steget har utförts. Symbol Beskrivning Användningskommentarer Till nästa/från föregående diagram: Leder till nästa/föregående sida i diagrammet Flödesschemat fortsätter på nästa/föregående sida Utskrift/dokument: Identifierar ett utskrivet dokument, en rapport eller ett formulär Motsvarar inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa ett dokument som har genererats av ett uppgifts-steg. Denna symbol har inga utåtriktade flödeslinjer Redovisningsdata: Anger ett dokument för en redovisningspost Budgetplanering: Anger ett budgetplaneringsdokument Manuell process: Täcker en uppgift som görs manuellt Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används den för att visa en uppgift som utförs manuellt, som till exempel att lasta av en lastbil till lagret, vilket påverkar processflödet. Befintlig version/data: Blocket täcker data som kommer in från en extern process Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i ett dokument, i stället används symbolen för att visa data som kommer från en extern källa. Detta steg har inga inåtriktade flödeslinjer Systembeslut godkänd/ej godkänd: Blocket täcker ett beslut som tas automatiskt av programvaran Motsvarar vanligen inte ett uppgiftssteg i dokumentet, i stället används den för att visa ett beslut som programvaran gör automatiskt när ett steg har utförts. Diagram-länk <Funktion> Utskrift/ dokument Extern till SAP Redovisnings-data Affärsaktivite / händelse Budget-planering Enhetsprocess Manuell process Process-referens Befintlig version/data Delprocess-referens System-beslut godk./ej godk. Process-beslut

7


Ladda ner ppt "Omlagring utan leverans"

Liknande presentationer


Google-annonser